1 Waddinxveens oudste is nu 98 Rabobank C3 de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Geen standplaats viskraam Waarom bibliobus? 01828-7994^| III Collecte opbrengst KINDERVAKANTIEWERK IN DE BONKELAAR Waddinxveense organist bespeelt orgel St. Janskerk Plassen kooplieden? Waddinxvener kan niet tegen gevangenisstraf Spakenburger streed tevergeefs Onafhankelijk Nieuwsblad f. euir£NMNK6a,C> &)608/MK1$EJ$l/£PZ2EKE&IN£ im&?NfrTJd>WffLS.eei$-EtJKIiU>l€T- TtlPSJJ&flUTP' INtëMWNÓêMN Wt&iïRPEN N HOOFDREDACTEL R B. J. WOUDENBERG, PEL LEYEN 144, TEL. (01828) 5594 WOENSDAG 22 JULI 1981 VLOERBEDEKKING I VUIL? in onroerend goed schielandweg 7 telefoon 01828-3822 onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 30065. Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren 01828-4566 Van 7 juli tot en met 13 augustus 1981 J 37e JAARGANG No. 1727 LidNBM Dan eerst alles goed regelen bij de Rabobank. Waddinxveens oudste inwoonster is nu mevrouw J. Troost-van Andel van de Lijsterbesstraat 9. Zij is op 6 juli 98 jaar geworden, tFoto: Weekblad voor Waddinxveen!Sjaak Noteboom W ADDINXVEEN De Spakenburger L. Koelewijn heeft tever geefs geprobeerd in Waddinxveen vergunning te krijgen voor het innemen van een standplaats met een viskraam. Het college van Burgemeester en Wethouders weigerde hem die vergunning te geven. Een beroep op de gemeenteraad om deze houding van B. en W. af te keuren leverde geen positief resultaat op, want de raadscommissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften stelde achter gesloten deuren vast dat het bezwaarschrift van de heer Koelewijn ongegrond moest worden verklaard. 1 Weekblad voor Waddinxveen de Kerkweg- 0129 I WADDINXVEEN De in Waddinx veen l fonds heeft 2.646,- opgebracht. K3 De Spakenburger, die met zijn zoon naar het gemeentehuis was gekomen om zijn belangen te bepleiten, vond het onterecht dat het college hem geen standplaatsvergunning had wil len verlenen. Volgens hem zijn er in Waddinxveen te weinig verkoop punten voor verse vis. Dat heeft hij van Waddinxveners gehoord in Vleu ten, waar hij reeds enkele dagen in de week vis verkoopt. De heer Koelewijn wilde twee dagen in de week, welke twee deden er niet veel toe, al had hij de voorkeur voor de dinsdag, vis verkopen in onze ge meente vanaf een vaste standplaats. Zoals bekend is in Waddinxveen al leen vis te koop op de vrijdagse weekmarkt, nadat jaren geleden vis winkel Jac. van Dijk aan Oost zijn zaak sloot. OP VAKANTIE? VERKEERSTECHNISCH Het college van Burgemeester en Wet houders wees het verzoek om vergun ning voor het innemen van een stand plaats met een viskraam - zoals dat eerder ook met een patatwagen het geval was - af om verkeerstechnische redenen en het gebrek aan mogelijk heden om parkeerplaatsen daarvoor te gaan gebruiken. Naar de mening van B. en W. behoren de huidige daarvoor gebruikte parkeerplaatsen, welke een aantal dagen van de week worden bezet door bloemen- en plan- tenverkopers aan de Groensvoorde en het Koningin Wilhelminaplein, tot een in het verleden onstane uitzon dering. WADDINXVEEN Commissielid H.P. Barth (D’66) heeft zich in de raadscommissie voor welzijns zaken afgevraagd waarom de stichting Christelijke Openbare Bibliotheek ’’Waddinxveen” een bibliobus heeft aangeschaft. Mede als gevolg van de aankoop van de bibliobus, die in een loods aan de Kerkstraat wordt gestald, steeg de begroting 1981 van de bi bliotheek met f. 16.800,- WADDINXVEEN De bewoners langs de Willem de Zwijgerlaan hebben in een brief aan de gemeente het openbaar plassen door kooplieden tijdens de vrijdagse weekmarkt aan de kaak gesteld. De brief kwam aan de orde in de gemeentelijke marktcom- missie, waarin het schrijven voor kennisgeving werd aangenomen. Volgens wethouder mevrouw L.M. Oosterbroek - Waagmeester (VVD) is uit een klein onderzoekje ge bleken dat het probleem minder groot is dan uit de brief van de bewoners zou zijn te concluderen. Marktmeester A.C. van den Bosch stelde nog dat van in het openbaar plassen door kooplieden hem nog nooit iets is gebleken. Een verplaatsing van de weekmarkt, zoals de bewo ners hadden gesuggereerd, ligt niet in de verwach ting. Een voorstel daartoe zal dan ook niet kunnen worden verwacht van de marktcommissie. Wethouder AU. van Gent (PvdA) betoogde dat de bibliobus om twee redenen moest worden aange schaft: het gebouwtje in de St. Victorwijk verkeerde in een zeer slechte staat en een bus kan ook in andere wijken worden gebruikt. De heer Barth herinnerde er nog aan dat de plaat selijke bibliotheek momenteel 40.000 boeken heeft, terwijl de norm 60.000 is. Volgens hem houden meer boeken ook een realtie met de huisvesting in. WADDINXVEEN/DEN HAAG - Bij het Haagse gerechtshof heeft een 27- jarige handelaar uit Waddinxveen twee weken onvoorwaardelijke ge vangenisstraf tegen zich horen eisen. De man stond in hoger beroep te recht omdat hij sigaretten had ge kocht en betaald met een vals bank biljet van honderd gulden. Hij wist dat het een vals biljet was, want bij zijn aanhouding kort daarop had de Waddinxvener nog enkele valse bankbiljetten op zak. De Haagse politierechter had de han delaar in eerste instantie tot f. 400,- boete veroordeeld, terwijl de officier van justitie drie maanden gevange- man was niet akkoord gegaan met de opge- zaam te Rotterdam, daarnaast is hij on dermeer als docent verbonden aan de Goudse Muziekschool. Op het concert hij de "vrijheid gewend worden werken uitgevoerd van J. S. L ------ - Bach, Robert Schumann, Max Reger en Ch. M. Widor. Waddinxveens oudste inwoonster werd op 6 juli 1883 in Boven-Har- dinxveld geboren. Ze trouwde als 22- jarige en ging toen wonen aan de Jan Dorrekenskade. Mevrouw Troost - van Andel, die dus al 76 jaar Wad dinxveense is, kreeg 7 kinderen, waarvan er nog 5 in leven zijn, en heeft 19 kleinkinderen en 29 achter kleinkinderen. In haar familie zijn zeer hoge leeftijden gewoon. WADDINXVEEN - De oudste in woner van Waddinxveen is nu de 98- jarige mevrouw J. Troost - van Andel. De volgens de burgerlijke stand aan de Lijsterbesstraat 9 wonende hoog bejaarde Waddinxveense neemt de plaats in van de vorige week zondag op de leeftijd van bijna 101 jaar over leden heer A. Stoffer. Mevrouw Troost - van Andel woont officieel in bij haar jongste dochter mevrouw A. Monster - Troost (60), maar verblijft al geruime tijd wegens ziekte bij haar in Boskoop wonende oudste dochter (71). Ze is al sinds 1948 alleen. Haar man, timmerman van beroep, overleed toen. WADD1NXVEEN/GOUDA Woensdagavond 22 juli om acht uur wordt op het pas gerestaureerde Moreau-orgel in de Goudse St. Jans kerk een concert gegeven door de Wad- nisstraf had geëist. Maar de dinxveense organist Jaap Nieuwen- i' huijse. Jaap Nieuwenhuijse studeerde legde boete, waartegen hij beroep aan het Rotterdams Conservatorium bij aantekende. Arie Keijzer. Hij is als organist werk- De Waddinxvener zei tegen het Haag se gerechtshof niet tegen opsluiten in de gevangenis te kunnen, omdat was ’’Dat is het risico als U in strijd met de wet handelt”, vond de president. De Wad dinxvener vertelde dat hij bij zijn aanhouding twee dagen in de politie cel had moeten doorbrengen en dat had hij verschrikkelijk gevonden. De procureur-generaal stond er nog bij stil dat na het ontdekken van de valse munterij nog steeds valse bank biljetten opduiken, waardoor veel mensen worden benadeeld. Het arrest gehouden collecte voor het Anjer- in deze zaak werd bepaald op dinsdag 21 juli.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 1