Inbraken in IsVoorkoming Misdrijven alleen ’n zaak van de w politie? woningen wegslepen Gouda gaat nu ook auto ’s Postagentschap Brederolaan ZILVEREN MUNTEN MET PRINS CHARLES EN LADY DIANA BH DE ABN gesloten Nieuw bestuur De Paddestoel POLITIENIEUWS WADDINXVEEN ÜiSilIGi Wie in Gouda vanaf 1 augustus verkeerd parkeert wordt op deze manier weggesleept. (Foto: Weekblad voor Wad dinxveen/ Gemeente Gouda). W EEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 22 JULI 1981 de traditie en de hoge kwaliteitsstan- Op dinsdag 14 juli Tuvalu (5 dollar). I 7581 Kerkweg-Oost 157. Dit kantoor is ge opend van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur en op donderdaga vond tevens van 18.30 tot 20.00 uur. één munt verschijnen, zodat de collec tie na een jaar compleet is. De vijfde munt gaat vergezeld van een gratis lede ren ft WADDINXVEEN - Uit de ru briek ’’Politienieuws Waddinx- veen” in het Weekblad voor Waddinxveen is meerdere ma len gebleken dat er nog steeds vele automobilisten zijn, die hun voertuigen niet afdoende afsluiten en dat ook hebben moeten ervaren. Henegouwerweg stuk gereden. De ..""V.De jarige^Rottérdamsejongen, liep achte- schade is vermoedelijk-'toegebracht moedelijk Volvo met gele container- bak. Eventuele getuigen worden ver zocht contact op te nemen met de rijks politie, tel. 3688 of 3076. DIEFSTAL TWEEWIELERS De afgelopen week werd zes keer bij de rijkspolitie aangifte van diefstal van een rijwiel gedaan. Drie rijwielen werden door de politie teruggevonden en ter beschikking van de eigenaren gesteld. Ook werd een vrijwel nieuwe bromfiets ter waarde van ca. f 2.800,- ontvreemd. Op woensdag 15 juli werd een plaatsge noot proces-verbaal aangezegd, daar hij kort tevoren was betrapt bij het ont vreemden van een kinder-racefiets. De fiets werd later aan de rechtmatige eigenaar teruggegeven. TARIEVEN Alle kosten die het wegslepen en bewaren van voertuigen met zich Niet alle bovengenoemde overtredin gen zullen direkt een verkeersgevaar lijke situatie opleveren of de door gang van het verkeer ernstig belem meren. Wel doet zich dit regelmatig voor bij de diverse laad- en loshavens wanneer daar onbevoegd wordt ge parkeerd. Vrachtwagens moeten dan op de rijbaan laden en lossen. Ook le vert het parkeren op de hoeken in de omgeving van de ziekenhuizen verkeersgevaarlijke situaties op. Te gen dit soort overtredingen zal dan ook zeker worden opgetreden mid- het kentekenbewijs en als niet dels het wegslepen van voertuigen. overtreder of eigenaar van de auto. Alvorens de auto terug te krijgen dient men eerst de kosten te betalen. Voor een weggesleepte auto wordt een bedrag van MINSTENS f. 219,40 aan kosten berekend (wegslepen, bewaring, verzekering en administra tie). In het geval de bestuurder bij zijn voertuig komt en de takelwagen al ter plaatse is, maar nog niet met het wegslepen is begonnen, zal een bedrag van MINSTENS f. 90,50 aan voorrijkosten worden berekend. In dien dit bedrag door de bestuurder niet ter plaatse wordt betaald, zal alsnog tot wegslepen van het voer tuig worden overgegaan. Van de ge maakte overtreding zal altijd proces verbaal worden opgemaakt. Dit pro ces-verbaal wordt ingezonden naar de Officier van Justitie; de hoogte van een door de Kantonrechter opgelegde boete bedraagt minimaal f. 35,- en is niet verrekend in bovengenoemde be dragen. WADDINXVEEN Ook bij de Wad dinxveense vestiging van de Algemene Bank Nederland (ABN) is ter gelegen heid van het huwelijk tussen Prins Charles en Lady Diana Spencer een unieke serie van 12 zilveren munten, ge slagen door de Britse Royal Mint en uitgegeven door het Verenigd Konin krijk en elf landen behorend tot de Britse Commonwealth, te verkrijgen. De totale serie verschijnt in een fraaie lederen cassette in een oplage van slechts 30.000 exemplaren. Het huwelijk tussen de Prins van Wales en Lady Diana draagt een bijzonder ka rakter: voor het eerst in drie eeuwen zal in Engeland een troonopvolger in de echt worden verbonden met een Brits onderdaan. Ter gelegenheid van dit hu welijk heeft de Engelse regering de Royal Mint opdracht gegeven tot het slaan van een sterling zilveren herinnerings-crown. De munt heeft een doorsnede van 38,61 mm en een ge wicht van 28,28 gram, proof kwaliteit in .925 fijn zilver. Zij zal op hetzelfde for maat en in hetzelfde gewicht maar met andere afbeeldingen ook worden uitge geven in de volgende Gemenebestlan- den: Ascension Island (25 pence). Ber muda (1 dollar). East Caribbean Cur rency Authority (5 dollar), Falkland WADDINXVEEN Het postagent schap aan de Brederolaan zal wegens vakantie gesloten zijn van maandag 27 In deze periode kan men voor alle post- WADDINXVEEN Het nieuwe be stuur van de Waddinxveense speel tuinvereniging De Paddestoel is als volgt samengesteld. Voorzitter: J. Os kam; vice-voorzitter: mej. T. Droog; penningmeester: mevr. F. van den Berg-de Jong; secretaris: mevr. T. Tu- wanakotter en leden de dames S. den Ouden, J. van der Schee en G. van Gent en de heren C. Kramp en E.J. de Jong. WADDINXVEEN bij de Waddinxveense rijkspolitie zijn in deze va kantieperiode weer meldingen binnengekomen van inbraken. Vermoe delijk in de nacht van woensdag 15*op donderdag 16 juli werd er ingebro ken in een woning aan de ChopinlaanVia de achterzijde was men de wo ning binnengekomen. Een stereo-installatie werd ontvreemd. Op maan dag 13 juli werd gemeld, dat er was ingebroken in een woning aan de Kerkweg. Ook hier was men via de achterzijde het pand binnengedron gen. Diverse goederen, waaronder een stereo-toren en een TV-toestel, werden ontvreemd. Dit weekeinde werden veel auto’s in de omgeving van de Groensvoorde in Waddinxveen opengebroken. Vermist worden onder meer autoradio’s en ge luidsboxen. In een paar geval len bleef het bij een poging om de wagen open te breken. Allen al van de nacht van zater dag op zondag zijn er vijf aan giften van opengebroken wa gens bij de Waddinxveense poli tie binnengekomen. De gelegenheid maakt de dief. En zo’n gelegenheid ontstaat maar al te gauw door ’n kleine onachtzaamheid. Heel veel misdrijven kunnen dan ook worden voorkomen door ’n beetje zorgvuldigheid. De plaat selijke rijkspolitie: ”U speelt daarin een belangrijke rol. Draai om te beginnen het stuur door tot U de klik van het slot hoort. Sluit de auto goed af. Portieren, ramen en kofferdek- sel. Steek autopapieren en con- tactsleuten bij U. Laat geen aantrekkelijke voorwerpen zichtbaar in de auto achter. Voorkoming misdrijven. Een zaak van de politie. En U.” voetgangersoversteekplaats Islands (50 pence), Gibraltar (1 crown), Guernsey (25 pence), Jersey (2 pond), Mauritius (10 rupees), St. Helena (25 de rechterzijde bestaat, pence), Tristan da Cunha (25 pence) en WADDINXVEEN/GOUDA Met ingang van 1 augustus wordt in onze buurgemeente Gouda de wegsleep regeling voertuigen van kracht. Deze ook voor Waddinxveners van belang zijnde rege ling houdt in, dat in bepaalde gevallen foutief geparkeerde voer tuigen op last van de politie zullen worden weggesleept en in be waring worden genomen. In welke gevallen zal worden wegge sleept en welke Kosten daaraan zijn verbonden is op grond van wettelijke bepalingen door de burgemeester van Gouda bij besluit 7 juli 1981 vastgesteld. In de wegenverkeerswet zijn een drie tal criteria opgenomen voor het weg slepen en in bewaring nemen van motorvoertuigen: - indien tegen een bestuurder proces verbaal wordt opgemaakt wegens het rijden onder invloed of wegens het weigeren mee te werken aan een blaas- of bloedproef en er geen ande re bestuurder in het voertuig aanwe zig is; - indien proces-verbaal wordt opge maakt wegens het ontbreken van een juist kenteken of een geldig deel III van 1 -i- - direkt blijkt wie de eigenaar of hou der van het voertuig is; - indien proces-verbaal wordt opge maakt wegens het in gevaar brengen van de veiligheid op de weg of de vrijheid van het verkeer of wegens het onrechtmatig in gebruik nemen van parkeerplaatsen welke zijn be stemd voor het voertuig van een in valide. Als plaats van bewaring van de weg gesleepte voertuigen is het terrein ”De Óverhoek” aangewezen, gelegen naast het bedrijfsterrein van de firma Kruisinga aan het Hamstergat. Voor het afhalen van de versleepte voer tuigen kan men - na melding aan het politiebureau aan de Houtmans- gracht - terecht van maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot 19.00 uur en op zaterdag, zondag en al gemeen erkende feestdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur. OVERTREDINGEN In het laatste geval zijn er overtre dingen die gezien hun aard en gezien in samenhang met de omstandighe den waaronder deze zijn gepleegd zonder meer aan de criteria van de Wegenverkeerswet voldoen. Zo wor den in het Besluit wegslepen van voertuigen de volgende overtredingen genoemd: a. als een voertuig geparkeerd staat op een plaats waar een stopverbod geldt; b. als een voertuig stopt in strijd met een bevel of aanwijzing, gegeven door een ambtenaar van politie; c. als een voertuig geparkeerd staat bij een kruising op splitsing op een afstand van minder dan 5 meter van de rand van de rijbaan; d. als een voertuig geparkeerd staat voor een uitrit; e. als een voertuig geparkeerd staat op de rijbaan ter hoogte van een doorgetrokken streep of een vlucht heuvel en de vrije ruimte tussen het geparkeerde voertuig en de streep of de vluchtheuvel minder dan drie meter bedraagt; f. als een voertuig in strijd met enig verbod geparkeerd staat op een rij baan, invalideparkeerplaats, laad- en loshaven of langs een aan de kant van de rijbaan aangebrachte gele streep g. als een voertuig geparkeerd staat op een woonerf, anders dan op de aangegeven parkeervakken; h. als een voertuig geparkeerd staat op een trottoir, voetpad, fietspad of fietsstrook; i. als een voertuig geparkeerd staat op of binnen een afstand van 5 meter vóór een i of een oversteekplaats voor fietsers en, indien op de rijbaan een stopver bod voor binnen 5 meter daarchter. De opmerkelijke emissie weerspiegeling van F* daard die in 1000 jaar ervaring is opge bouwd door de Britse Royal Mint. De collectie is vooral belangrijk voor ver zamelaars, te meer omdat elke munt een BRAND GRASMAAIER Op maandag 13 juli omstreeks 22.30 uur vatte een zelfrijdende grasmaaimachine vlam. De brand was met water spoedig geblust. De brand ontstond toen de be nzinetank van de maaier werd bijge vuld, terwijl de motor nog liep. Per soonlijke ongelukken deden zich niet voor. RIJDEN ZONDER RIJBEWIJS Op vrijdag 17 juli werd een 26-jarige graanhandelaar uit Moerkapelle be keurd. Op die datum reed hij te Wad dinxveen op een motor, terwijl hij niet in het bezit was van een rijbewijs. VERNIELING VRACHTAUTO Op maandag 13 juli werd een langs de Alberdingk Thijmlaan geparkeerde vrachtauto beschadigd. Er werden kras sen aangebracht en een zijspiegel werd afgebroken. AANRIJDINGEN Op dinsdag 14 juli om 21.00 uur vond er nabij het politiebureau een eenzijdig ongeval plaats. Een op de Beethoven laan rijdende bromfietser kwam ten val, daar een loszittend spatscherm in het voorwiel terecht kwam. Hij bekwam lichte verwondingen en werd voor me dische behandeling naar een arts over gebracht. Op vrijdag 17 juli om 22.30 uur meldde een vrachtwagenchauffeur, dat hij kort tevoren met zijn vrachtwagen een op de Nesse staande lantaarnpaal omver had gereden. Op dinsdag 14 juli om 15.00 uur vond er op de Noordkade een aanrijding plaats tussen een personenauto en een tractor van voertuigen met zich vakantie gesloten zijn van maandag 2/ met éénassige aanhangwagen. De meebrengen worden verhaald op de juli t/m vrijdag [4 augustus. automobilist gaf richting aan om naar In deze periode kan men voor alle post- links een inrit in te rijden. De tractorbe- handelingen terecht op het postkantoor stuurder zag dit niet en haalde links in, -<■-> rx:. - waarna de aanrijding volgde. Op maandag 13 juli om 20.25 uur vond er op het fietspad naast het Noordeinde nabij een uitrit van een pand een aanrij ding plaats tussen een fietser en een voetganger. De voetganger, een 13- schade wordt geschat op 2.000, ruit vanuit de uitrit het fietspad op, op dooreen rode vrachtwagen, merk het moment dat de fietser naderde. De voetganger werd frontaal geraakt. Zo wel de voetganger als de fietser kwa men ten val. De voetganger liep ver moedelijk een gekneusde enkel en schouder en verder wat schaafwonden vormt een op. Hij werd naar het St. Jozefzieken- het vakmanschap, huis te Gouda overgebracht. 1j’i om 19.45 uur reed een automobilist vanuit parkeerstand weg ter hoogte van het perceel Dorps traat 91Op datzelfde moment naderde een bromfietser met duopassagiere, andere afbeelding draagt als varia- met wie een aanrijding volgde. De 15- tie op eenzelfde thema. Elke maand zal jarige duopassagiere A.G. uit Wad- j .I... dinxveen liep een snijwond op aan het rechterbeen. Na medische behandeling werd zij naar het Bleuland-ziekenhuis cassette voor de totale serie. De te Gouda overgebracht. munten worden ook los geleverd voor Op maandag 13 juli tussen 15.30 en f 145,60 per stuk. 16.00 uur werd een stuk vangrail van de

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 11