Spraak* en taalgestoorde kinderen occ auto van velde betrouwbaar en goed DORPSTRAAT 59 WADDINXVEEN, TEL.: 01828-2787. JAN TOL Wat eenmaal worden zal, nu en hoe hij ook RENAULT 4 DANK U ^^kabouters voor kwaliteit hij zó 99 Uw Groenteman HOND IN GOOT zoekt KAMER JAN TOL JAN TOL leplaan 75, Waddinxveen, tel. 01828-4721 ook op de weekmarkt JAN TOL JR. Ambachtsplein 11, Hazerswoude, telefoon 01728-8939 KAMER TE HUUR in Boskoop of omgeving per 1 sept. Peter Alexander Meisje GLASREPARATIE Gouwestraat 18 Tel. 01727-3150 is te Boskoop Peter Begrafenissen Transporten Crematies GLASCENTRALE BOSKOOP Tel. 01727-3675 1980 1979 1978 1979 1978 1979 1979 1978 1978 1977 1979 1978 1978 1978 1976 1978 1979 NIEUWE AARDAPPELEN (Doré) CEES KROES Noordeinde 130 Telefoon 01727-5218 VAN ZWIETEN VERBOOM MAKELAARDIJ B.V. I 22 JULI 1981 TOMATEN extra Zijn naam is Boskoop, Insteek 15 KRAMER’s BEGRAFENIS ONDERNEMING Vraagprijs f 2750, Tel. 01693-1290 MAANDAG - DINSDAG - WOENSDAG ELKE DAG EEN STUNTAANBIEDING We noemen hem Alphen a il Rijn Wilhelininalaan 19 Iele». 01720-72795 Donderdag 16 juli om half drie 's-ochtends schonk God ons een lief zoontje en broertje Bouwcentrum Deze beginregels van een gedichtje van Hans Bouma brengen ons bij de zorgen van ouders van gehandi capte kinderen. Kinderen die zó zijn, zó anders dan het ‘gemiddel de’ kind (wat dat dan ook mag zijn), dat ouders zich afvragen wat er’met hun kind is en hoe ze moe ten handelen. Soms gaat het om spraak- en/of taalgestoorde kinderen, kinderen aan wie je aan de buitenkant meestal niets ziet, maar bij wie het praten zich anders ontwikkeld dan normaal. Over deze kinderen gaat dit stukje. TE KOOP AANGEBODEN Peter, Tiny en Robert-Jan Kolster Onverwacht is, voorzien van het H. Sacrament der Zieken, overleden onze zorgzame vader, groot- en overgrootvader ANTHONIUS VAN EVERDINK Weduwnaar van MJSchwiebbe in de ouderdom van 99 jaar. Onze diepe droefheid is vermengd met grote dank baarheid voor wat hij ons tijdens zijn leven gaf. Gouda, 16 juli 1981 Huize "Savelberg", Willem de Zwijgersingel 118. Corr. adres: Raaigras40, 2804 NC Gouda. De teraardebestelling heeft dinsdag 21 juli plaatsgehad op de R.K. begraafplaats te Gouda. Gouda: A. C. F. van Everdink G. C. Th. van Everdink-van der Kleij Nijmegen: W. A. P. van Everdink A. H. M. van Everdink-van der Klein klein- en achterkleinkinderen VOOR DE BARBEQUE: Houtskool en houtskool- briketjes voor grote barbeque partijen speciale grote voordeelverpakkingen VOOR DE OPEN HAARD: Bru inkoolbriketten vlamkolen, firebloc's, openhaardhout, turfen, eierkolen OPEL. Kadett OPEL Kadett OPEL Kadett OPEL Kadett special OPEL Kadett city rider OPEL Ascona met LPG OPEL Ascona 1.9 N OPEL Ascona OPEL Rekord Caravan 5-drs Dit artikel werd ons toegezonden door de BOSK. De BOSK is een vereniging van (ouders van) kinderen met ver schillende motorische handicaps. Het adres van het landelijk bureau van de ze vereniging is: Postbus 457 - 2501 CL Den Haag. Te lefoon: 070-462 900. ANDERE MERKEN FORD Capri 2.0 S FORD Taunus 1600 GL FORD Taunus 1600 L FORD Taunus 1600 L RENAULT 20 TS VOLVO 244 DL. FIAT 124 D special. MAZDA 616 Gentiaan 1, Boskoop Tel. 01727-4395 Hollandse BONEN extra mooi VERRASSINGSPRIJS (met. blauw) i.pr.st. Te koop 2 Manou Barkruk ken 75,- p.st. 2 Fauteuils, demontabel f 30,- p.st. Bijbe horende Tafel f 50,-. Tel. 01727-6573 Telefoon 01749-45849 (na 18.00 uur) Dorpsstraat 295a Hazerswoude, tel. 01728-9176 Dorpsstraat 12, Boskoop, tel. 01727-7056 Aanbiedingen23-24-25juli. Prijswijzigingen voorbehouden Gezocht voor onze dochter, RHSTL-studente, een r Boskoop, Noordeinde 289, Halfvrijstaand woonhuis (2 onder 1 kap) met grote voor- en achtertuin met schuur. Oppervlakte eigen grond 243 m2. Ind.: gang met toilet, woonkeuken, ruime woonka mer, badkamer, 3 slaapka mers, bergzolder. Vraagprijs f 125.000,- k.k. Julianastr. 6, Waddinxveen, tel. 01828-2309 b.g.g. 01828-2723 - bij tweejarigen met 25% tot 30% van wat het kind zegt verstaan baar of begrijpelijk zijn. Tweeja rigen spreken overwegend in twee en drie woorduitingen. - bij driejarigen is de verstaanbaar heid 75% tot 90%. Driejarigen spreken overwegend in drie- tot vijf woorduitingen. - Bij vierjarigen is de verstaanbaar heid 90%. Vier en vijfjarigen spreken over het algemeen in goed gevormde en ook samen gestelde zinnen. In alle gevallen waar ouders een ach terstand in het spreken vermoeden kan in overleg met de huisarts besloten worden tot nader onderzoek. Het voordeel van vroege onderkenning en opsporing van een spraak- en/of taalstoornis is dat men het desbetref fende kind mogelijk kan behoeden voor een slechte gedragsontwikkeling en voor moeizame en stroeve contac ten met andere mensen. Een goed gehoor, een goede luister- ontwikkeling, voldoende imitatief en creatief vermogen, een taalstimuleren- de omgeving en een normale neurolo gische ontwikkeling vormen de basis voor de taalontwikkeling. Bijna altijd is het zo dat kinderen met een spraak en/of taalstoornis proble men krijgen wanneer ze in contact wil len komen met andere mensen. In de samenleving speelt spreken zo’n be langrijke rol dat mensen verlegen wor den bij mensen die niet of onvoldoen de spreken, ook wanneer het om kin deren gaat. Speelkameraadjes blijven soms weg. Ook moeten we ons realiseren dat kin deren, wanneer ze zich niet met behulp van de taal kunnen uiten, hun wensen en verlangens langs een andere weg zullen trachten duidelijk te maken. Hierdoor kan ‘onaangepast’ gedrag ontstaan, zoals schreeuwen, schop pen, slaan, driftbuien en soms zelf zich helemaal terug trekken. Behalve dat er een spraak- en/of taalstoornis is lijkt het, dat er bovendien een ge dragsstoornis aanwezig is. Het is belangrijk dat spraak en/of taalgestoorde kinderen vroeg ontdekt worden, zodat zo snel mogelijk begon nen kan worden met hulp. Deze hulp kan bestaan uit logopedische therapie (‘spraakles’), maar het kan ook zijn dat de ouders geholpen worden om zelf het praten van hun kind te bevor deren. De te verwachten resultaten van de verleende hulp zijn altijd af hankelijk van de oorzaak van de aan wezige spraak en/of taalstoornis. Het kan zijn dat het kind niet goed hoort, het kan zijn dat er sprake is van een hersenbeschadiging, van zwakzinnig heid of van een contactstoornis. Het kan zijn dat het kind minder taalge voelig is (geen ‘talenknobbel’ heeft) eri daardoor het praten wat langzamer of anders leert dan andere kinderen. Spraak en/of taalgestoorde kinderen moeten daarom in team verband on derzocht worden. In dat team moeten o.a. zitting hebben een foniater (stern en spraakarts) of een KNO-arts, een psycholoog/orthopedagoog en een lo gopedist. Wanneer kan er bij een kind sprake zijn van een spraak en/ of taalstoor nis? BERGGRINTTEGELS 40/60 of 50/50 cm f4,75 SPEELZAND per zak f 4,50 PADTEGELS, grote partij en, scherpe prijzen Verder: zand, grint, tuin grond, tegels, bielzen en andere tuinmaterialen Stoornissen in de ontwikkeling van het praten kunnen uiteenvallen in spraak stoornissen en taalstoornissen. Een spraakstoornis is aanwezig wan neer één of meerdere spraakklanken niet of verkeerd worden uitgesproken: Klanken worden weggelaten, vervan gen of vreemd uitgesproken. Een r wordt bijvoorbeeld weggelaten, een k wordt bijvoorbeeld vervangen door een t, en een s wordt bijvoorbeeld slis send uitgesproken. Men kan pas na het derde levensjaar spreken van een spraakstoornis en het niet of verkeerd uitspreken van een s of een r is pas af wijkend te noemen op vijf a zes jarige leeftijd. De eerste drie levensjaren heeft het kind nodig om te leren naar de spraakklanken te luisteren en deze spelenderwijs in te oefenen. Willen kinderen komen tot een goede uit spraak van klanken dan zijn een goed gehoor, een goede luisterontwikkeling en een goede motorische beheersing van de spraakorganen van groot be lang. Een taalstoornis is aanwezig wanneer het produceren van woorden en zin nen (woordvorming, woordkeus, zins opbouw) opvallend anders is dan dat van leeftijdgenoten. Soms blijft ook het begrijpen van woorden en zinnen achter. Taalontwikkeling komt tot stand in relatie met anderen. Vanuit luister- en imitatie spelletjes en in gesprek met anderen ontdekken kinderen taalregels en leren ze creatief met de taal om te gaan. - algemeen keel, neus, oor en audi- ologisch onderzoek - spraak en taal onderzoek, waar bij onderzocht wordt in welke mate deze kinderen de taal kun nen begrijpen en iri welke mate brabbelen, luisteren en imiteren zich hebben ontwikkeld - eventueel kan, wanneer er een bredere ontwikkelingsstoornis wordt vermoed dan alleen een spraak en/of taalstoornis, het noodzakelijk zij de kinderen ver der te laten onderzoeken door een kinderneuroloog, kinderpsy chiater en/of kinderpsychologie 3. Wanneer kinderen vanaf twee a drie jaar wel praten, maar wanneer de taalproductie van het kind dui delijk is achter gebleven ten op zichte van het gemiddelde niveau van leeftijdgenootjes, is een verwij zing naar foniatrisch-logopedische afdeling of een audiologisch insti tuut zinvol. De vraag wanneer een kind duidelijk achter is valt moei lijk concreet te beantwoorden. Be kend is dat de meeste kinderen tus sen anderhalf en twee jaar een be gin maken met praten, tussen twee en drie jaar een explosieve taalont wikkeling doormaken en tussen drie en vijf jaar steeds dichter groeien naar het normale ‘volwas sen’ spraak- en taalgebruik. Be kend is ook dat er individuele ver schillen bestaan ten aanzien van het tempo waarin en de manier waarop de taalontwikkeling ver loopt. Een harde norm is daarom niet te geven. In de meeste gevallen zal het buurjongetje of het buur meisje de norm zijn. Globaal kunnen we het volgende aanhouden: Grote sappige PERZIKEN 6 voor ^.ÖU 1Wanneer kinderen niet, opvallend weinig en/of weinig gevarieerd brabbelen, dan kan er een aanwij zing zijn voor een te verwachten niet-normale ontwikkeling van het praten. Het gaat in dit geval meestal om dove, slechthorende, autistische of zwakzinnige kinderen. Nu zal bij deze kinderen de spraak- en taalontwikkeling niet het enige zijn waar aandacht aan besteed moet worden. Opvang en begeleiding zal altijd plaatsvinden in samenwer king met audiologen, kinderpsy chiaters en/of kinderneurologen. 2. Wanneer een kind met twee jaar nog niet of nauwelijks spreekt dan is het noodzakelijk de spraak- en taalontwikkeling met extra aan dacht te volgen. Onder nauwelijks praten wordt dan verstaan: gebruik maken van een enkel woordje zoals bijvoorbeeld ‘mama’, ‘papa’, ‘ete’ of van enkele zelf bedachte of eventueel verdraaide woordjes. Al hoewel het niet of nauwelijks pra ten van een tweejarige niet direct afwijkend hoeft te zijn, spreken we toch van een verlate taalaanvang. Echt afwijkend is niet praten pas bij een driejarige. De extra aan dacht voor niet of nauwelijks pra tende twee- of driejarige kinderen moet leiden tot: Door mevrouw S.M. Goorhuis- Brouwer, orthopedagoge-logopediste werkzaam aan het Academisch Zie kenhuis in Groningen, afd. Logopedie/Foniatrie van de KNO- kliniek. Boskoop, Valkenhorst 10. Goed gelegen Neanda woning Ind.: woonk., keuken, 4 slaapk., zolder. Vaste prijs f 195.000,- k.k. Makelaardij VAN DER SPEK B.V. Zoetermeer, tel. 079-167771. Heel kilo 1.45 Lekkere sappige HANDPEREN 4 Heel kilo 1 .09 ■O O) a>

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 12