voortaan ’s nachts uit? Gaan straatlantaarns s e 30 - 50% KORTING BRIEF VAN OME WILLEM Punt van bespreking in Waddinxveen MODELLENVERKOOP BIJ VERMAKO - MEUBELEN STARINGLAAN 10 - WADDINXVEEN Jean Guillou bespeelt orgel St. Janskerk Waddinxvener heeft zelf drukkersbedrijfje Rob Hengst bundelt eigen gedichten in "Druppeltjes” J druppeltjes botsing rood druppeltjes versieren de zwarte weg is het zwarte asfalt bebloed en glinstert met glas want een moest doorgaan en een dacht te kunnen doorgaan en verwrongen staal en glazen hagelstenen en bloedende mensen uit het grijs van de lucht vallen zacht de druppels op de glimmende straat waarnaast het ritme in de bomen tikt en mijn haren worden nat een glinsterende natte asfaltweg die alles ondersteboven spiegelt en daarnaast schitteren tussen het groene gras de druppels zoals de druppels in het diepe groen van je ogen waarin ik me gespiegeld zie in het diepe groen van jouw ogen glinsteren droevig de druppels en op mijn hand wordt het nat r f r. hengst hoor, let maar WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 22 JULI 1981 In de raadscommissie voor de openbare werken en -bedrijven zei de heer J. B. Borger (VVD) het uit een oogpunt van de verkeersveiligheid ongewenst te vin den om aan de openbare verlichting te gaan sleutelen. De heer J. Havenaar (SGP/HKV/GPV) vond dat het uit doen van de straatlantaarns de misdaad be vordert. ’’Waarom niet de gehele ver lichting steeds op halve kracht?”, aldus het commissielid die vond dat er in ons land sprake is van overbelichting, zodat het mogelijk moet zijn wat terug te ne- Ome Willem Edwin Rutten men. Zijn collega A. van Doorn (SG P/HKV/GPV) steunde deze mening en betoogde het overschakeien op ’’halve kracht” goed te vinden. WADDINXVEEN - ’’Jullie hebben het zeker al wel gelezen in het Week blad voor Waddinxveen, hè, dat ik naar Waddinxveen kom op dins dagmiddag 25 augustus. Het stond zelfs op de voorpagina Ik breng dan Neef mee en dan gaan we eens gezellig feesten met lekker zingen, drummen, pretmaken, spel letjes doen. weer gebeuren, goed op Maken jullie je net zo mooi als de kinderen dat altijd doen die in de televisie-studio komen, die lieve meis jesrakkers met een mooie bloemen hoed boven de beschilderde toet en de jongens-snaken met! een lekkere pet of feestneus? Het hoeft niet, hoor, maar leuk is het altijd wel. Dan gaan we zingen van, ja natuur lijk... ’’deze vuist op deze vuist” en Neef wordt soms heel wild en begint dan heel lekker disco te spelen, dat wordt dan even fijn dansen! Maar in ieder geval zingen we van: ’’deze vuist op deze vuist”. Dag, een beste knuffel en tot ziens.” OME WILLEM De 37-jarige Waddinxvener, getrouwd met de zojuist als hoofdleidster van de rooms-katholieke kleuterschool Prinses Beatrix aan de Jacob Catslaan afscheid genomen hebbende Tonny Hengst-Ti- tulaer (35) wegens haar vertrek naar de kleuterafdeling van een LOM-school in Gouda, is oorspronke lijk een bioloog, die echter niet aan de slag kon komen en daarop als zelfstan dig drukker ging werken. VROUW In het gedichtenbundeltje ’’Druppelt jes” staan in de hoofdstukjes Vrouw, Reis, Natuur, Stad en Overpeinzing le vensechte ervaringen en de eigen kijk op mensen en dingen verwoord, zoals een middelbare scholier als Rob Hengst die heeft gehad en misschien nog heeft. Opvallend is dat de vrouw in het bun deltje meer plaats inneemt dan de overige vier onderwerpen. Als de Waddinxvener het over de vrouw heeft en zijn dichtaders daarvoor wijd heeft opengezet wordt duidelijk dat hij een gevoelsmens is met - en daar voor zijn de andere gedichten het be wijs - een soms pijnlijke realiteitszin. Rob Hengst, een geboren Hagenaar die sinds 1969 in Waddinxveen woont, noemt de dingen dan ook steeds bij de naam. ’’Druppeltjes”, dat is voorzien van een door Paul Roos uit Waddinxveen ge maakte omslagtekening, maar ook een aantal tekeningen van Rob Hengst zelf, is voor 9,95 verkrijgbaar bij boekhan del Veldwijk in de Passage en boekhan del Burger in de Dorpstraat. De oplage is 250 exemplaren. Natuurlijk is het ge dichtenbundeltje ook verkrijgbaar bij de uitgever en dichter thuis, Kleikade 26, tel. 2370. I Hier staat de Waddinxvener Rob Hengst met zijn vrouw Tonny, die op dat moment afscheid nam als hoofdkleuterleidster. Wethouder P.F.J. van Schie (CDA) stelde de verlichting tussen één en vijf uur ’s nachts wat overbodig te vinden, terwijl het op halve kracht laten bran den van de openbare verlichting nade lig is voor het spitsuurverkeer. Volgens directeur A.M. Zwamborn van de dienst Openbare Werken en -Bedrijven is in Waddinxveen een redelijke ver lichting aanwezig en beschikken de nieuwste wijken over een goede ver lichting, waarbij van overbelichting geen sprake is. WADDINXVEEN Valt er te bezuinigen op de openbare straatverlich ting in Waddinxveen? Moeten de lantaarns ’s nachts worden gedoofd of kunnen ze voortaan altijd op ’’halve kracht” blijven branden? Over die vragen wordt in het gemeentehuis gepraat in het kader van de dit en vol gend jaar uit te voeren bezuinigingsoperatie. Er zijn twee manieren om te bezuinigen op de kosten van openbare verlichting. Zo zou er eerder overgeschakeld kun nen worden op de gebruikelijke nacht- verlichting, bijvoorbeeld ’s avonds om half negen in plaats van om elf uur, en zouden alle straatlantaarns zelfs uitge daan kunnen worden tussen één en vijf uur 's nachts. Over deze en wellicht an dere mogelijkheden wordt overlegd met het Gemeenschappelijk Energiebe drijf Gouda en omstreken en de plaat selijke rijkspolitie. Ik wilde eens vragen, sturen jullie mij een tekening of een foto, ik heb een heel groot Joepiedepoepie-album en daar plakken we alles in. Ik heb een Ome Willem Brievenbus nr. 3, 3738 ZL Maartensdijk dus stuur maar ge zellig, ik heb mijn album al eens op de televisie laten zien en dat gaat componeerd heeft. Dan komt er een definitief afscheid van Berlijn, want hij wordt beroemd in 1963 als titu- lair-organist van het grote orgel in de St. Eustache te Parijs. Met. betrekking tot zijn werk als vertolker is het Jean Guillou’s wens alle mogelijkheden te toegelatén tot het Conserva- ontplooien van de instrumenten die hij bespeelt en waarmee hij uitvoe ringen geeft, die men nauwelijks ge wend is te horen, Hij heeft een eigen j van ‘Das musikalische Op- fer’ gemaakt en talrijke transcripties van Liszt, Prokofiev en Stravinsky. Deze werken hebben zowel de gren zen van de orgelmogelijkheden ver legd als orgelaspecten, die men tot dan toe niet had kunnen vermoeden. WADDINXVEEN/GOUDA - Jean Guillou komt op woensdagavond 29 juli naar Gouda voor een orgelcon cert in de St. Janskerk. Het Goudse concert is één van de zes die hij in Nederland deze zomer zal geven. Jean Guillou, thans titulair-organist van het orgel van de St. Eustache te Parijs, is geboren op 18 april 1930 te Angers, alwaar hem al op 12-jarige leeftijd het orgel van de Kathedraal werd toevertrouwd. Verscheidene ja- ren heeft hij zich als eenling bezigge houden met de grote werken van het piano- en orgelrepertoire en werd ver volgens 1 torium van Parijs, waar hij een leer ling was van Marcel Dupré, Olivier Messian en Maurice Duruflé. Zeer spoedig wordt hij op zijn beurt leraar bewerking te Lissabon, waar hij compositie en r°' orgel doceert. Hij verlaat het ‘Institu- to de Alta Cultura’ slechts om piano- en orgelrecitals te geven. Vervolgens ontplooit hij zich als componist en hij kiest het land dat hem hiertoe de mogelijkheden biedt: Duitsland. In Jean Guillou is bovendien in staat de Berlijn schept hij zijn eerste werken, grootste werken uit de orgelliteratuur voor orgel: de Sinfonietta, de Fanta- uit het hoofd te spelen. Een bijzon- sie, de Toccata, de 18-variaties; voor derheid is tevens dat Guillou zijn pro kamermuziekensemble: 3 colloques, gramma’s in iedere plaats verschillend Cantilia en tenslotte voor groot or- zijn en omvatten o.a. werken van kest, koor en solisten: het Laatste Bach, Stanley, Mozart, Brahms, Oordeel, een werk dat hij in Polen ge- Franck, Widor, Vieme en Dupré. In het midden de omslag van het gedichtenbundeltje "Druppeltjes” van de Waddinxvener Rob Hengst (37). Links het titelgedicht "Druppeltjes” uit het hoofdstuk Vrouw en rechts "Botsing” uit het hoofdstuk Stad. WADDINXVEEN De aan de Kleikade 26 wonende Rob Hengst heeft in eigen beheer het 70 pagina’s tellende gedichtenbundeltje ’’Druppelt jes” uitgegeven. Het boekje met gedichten uit zijn middelbare schooltijd heeft hij ook zelf gedrukt in het door hem gerunde eenmansbedrijfje Alouette Kleinoffset BV in Gouda.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 14