Waddinxveen naar 220 mensen zonder een baan WEEKBLAD - SPORT Waddinxveense sportspetters II Keeper Joop Hiele geeft paalzitters startsein Juni-cijfers GAB Gouda Nieuwe EHBO- cursus van Het Weekblad feliciteert Hans Langerijs werd achtste De Sperwer Waddinxveners lopen ook mee in Nijmegen Kunstgras op nieuwe sportvelden? Treffers en Polgar BV start op 8 september Tijdens Nationale Zwemvierdaagse De Sperwer Dammen met Excelsior \.n WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 22 JULI 1981 WADD1NXVEEN/GOUDA Het aantal bij het Gewestelijk Arbeids bureau Gouda ingeschreven aantal werkzoekenden uit Waddinxveen is in de maand juni weer gestegen. Vorige maand waren 220 Waddinxve- ners werkloos: 131 mannen en 89 vrouwen. Een maand eerder waren dat er 202: 120 mannen en 82 vrouwen. dagen behoorlijk in de zojuist het wereldrecord TeL WADDINXVEEN Feyenoord-keeper Joop Hiele zal maandag avond 24 augustus om zeven uur in het openluchtzwembad ”De Sniep” het startsein geven voor de wedstrijd om het Wad- dinxveens kampioenschap paalzitten, dat wortd georganiseerd als onderdeel van de in de laatste volle week van augustus te houden Nationale Zwemvierdaagse 1981. Het paalzitten staat dezer ngstelling omdat een Rotterdammer laïzitten bepaalde op 408 uur en 4 minuten. In Noordwijkerhout worden deze week de wereld- de laatste volle week van augustus te houden (gse 1 belani paa TT kampioenschappen gehouden. r n 4 COR BARELDS 1 le >g in te ie Uit de cijfers kómt naar voren dat bij de mannen 708 personen (bijna 33%) kor ter dan 3 maanden als werkloos staan i t 142, C. Toor &c Zn. 151-159-187, C. Hofman 163, H. van Dijk 178. ;n it 1 ot n. de ur n- o- id an is, ,*n P- es y- n- nieuwe EHBO-cursus. Deze omvat 16 lessen van 2 uur en kost f. 100,- examengeld in- WADDINXVEEN - Ron de Bakker, jeugdlid van het Waddinxveense fan farecorps Concordia is op het 132-138-141-170-172-174, A. Kivits SONMO-muziekexamen te Den Haag geslaagd voor het diploma C op trom pet, met 54 punten. KLEURWEDSTRIJD Wie meedoet aan de Nationale Zwemvierdaagse van maandag 24 tot en met vrijdag 28 augustus kan - zoals bericht - meedoen aan de kleur en slagzinwedstrijd. De kleurplaten worden uitgereikt op het moment (tennissen) Be fair Organisatie, afdelingen voetbal, tennis, volleybal Hengelsportver- eniging Waddinxveen HSW (vissen) Rooms-Katholieke Sportvereniging Excelsior WSE (voetbal) Sportclub Antilope (atletiek) Voetbalvereniging Waddinxveen (voetbal) Postduivenvereniging De Sperwer duivensportVereniging De Vogelvrienden (zangvogels) Zwem- en Poloclub De Gouwe (zwemmen, poloën) Basketbal vereniging TOOS (basketbal). van aanmelding voor de zwemvier daagse en zullen op uiterlijk vrijdag 29 augustus aan de kassa van het openluchtbad moeten worden inge leverd. Tussen en maart 1909 nummers (108 De tekeningen die binnenkomen worden door een jury beoordeeld. De jury bestaat uit Loek Marchant uit Boskoop, die tevens het prijzen pakket beschikbaar stelt, schilder en dichter Theo den Boon, zwemon derwijzer Wim Vermey, die zich mo menteel bezighoudt met een wand schildering in het overdekte bad en Bert Woudenberg, hoofdredakteur van het Weekblad voor Waddinxveen. In alle drie de leeftijdscategoriè'n, te weten tot 9 jaar, 9 en 10 jaar, 11 en 12 jaar, is als eerste prijs beschik baar een trainingspak. De tweede prijs is een paar trimschoenen, de derde prijs is een duikbril met snor kel. Meedoen dus. Nationaal gezien zullen de mooiste kleurplaten voorzien van slagzin of rijmpje meedingen naar de landelijke hoofdprijzen in de verschillende leef tijdsklassen. Tevens zullen er 9 kleur- Het diagram is een strijd tussen B. Springer (wit) en W. Pol man. Zwart speelde 23-28, waarna Springer op listige wijze zijn tegenstander verschalkte. Oplossingen volgende rubriek. In het vorige probleem stond foutief vermeld, dat wit aan zet was. Zwart was hier aan zet en kon winnen via: 16-21, 27x7 18x27, 7x29 24x31, 25x23 27 x49. Oplossing eindstand: 40-34, 50 -11 en wint. Op 49-38, 32, 27 of 21 geeft wit dam 11 af en wint. Op 49-16 wint 11-44 16- 2, 45-40 2-16 (anders wit 34- 30 en 44-49 of op 2-35, wit 44- 49), wit 34-43 en 40-35. Op 49 -16, wit 11-44, zwart 16-49, wit 45-40,34-43 en 40-35. Op 49-40 wit 11-39 en 39-34. Op 49-35, wit 11-2, zwart 35-44 of 49, wit 45-40 en 34-30 of zwart 35-40, wit 2-30 en 30- 34. aantal cursisten worden ingeschreven, worden daarom zo spoedig mogelijk na zondag 26 juli contact op te nemen met mevrouw E.M. v.d. Berg-v.d. Laan, Akkerwinde 23, tel. 7162, die nadere inlichtingen kan verschaf fen. Om het Waddinxveense kampioen schap paalzitten in goede banen te leiden, kunnen er niet meer dan 15 paalzitters deelnemen. Na het bericht in het Weekblad voor Waddinxveen hebben zich reeds enkele Waddinx- veners aangemeld. Er zijn nog een aantal palen vrij, dus Waddinxveners die willen mee dingen naar het kampioenschap kun nen zich aanmelden bij C. Rehorst of W.J. van Yperen, te bereiken in het zwembad ”De Sniep”, tel. 2570. De minimum leeftijd om te mogen deel nemen is 16 jaar. Voor meer inlich tingen omtrent deelname en wed strijdreglement kan men gebruik ma ken van bovengenoemd telefoonnum mer. De Gouwe Rijders (autoclub) Bridgeclub Waddinxveen (bridgen) Damclub Excelsior (dammen) Gymnastiekvereniging TOOS (gymnastiek) Hockeyclub Waddinxveen (hoc keyen)Landelijke Rijvereniging De Gouwe Ruiters (ruitersportIjsclub Nooit Gedacht (schaatsen) Waddinxveense Schaakvereniging WSV (schaken) Schuttersvereniging Wad dinxveen (schieten) Tafeltennisclub Kwiek (tafeltenissen) Tennisvereniging Waddinxveen WADDINXVEEN - Uitslag P.V. De Sperwer van de wedvlucht Corbeil. Afstand 411 km. In konkours 143 duiven. Gelost om 6.30 uur met kal me N.W. wind. Aankomst eerste duif 12.13.50 uur, laatste duif 12.53.17 uur. Snelheid eerste duif 1195.12 m per minuut, laatste duif 1072.11 m per minuut. D. Heeren 1-2-18-36, H. Metselaar 3-4-11-15, C. Toor Zn. 5-8-9-12- 16-17-24-29-35, Smit-Troost 6-22- 27-32, v. Vliet-Dijkstra 7-19-30, W. Breedijk 10-28, M. Verbeek 13, T.H. Twigt Zn. 14-34, Mevr. Versloot 20-25, C. Bode 21, W. Metselaar 23, H. Vink 26, J. Jansen 31, C. Hofman 33. WADDINXVEEN/NIJMEGEN - Aan de 65e Nijmeegse Vierdaagse, die dinsdag met zo’n 20.000 deel nemers van start is gegaan, namen ook Waddinxveners deel. Tussen de wandelaars uit meer dan 30 landen bevinden zich voor zover bekend ook onze plaatsgenoten Robert Meisen- bacher, spelend in het hoogste cricketteam van het Goudse Olym pia, en Thale Lesschen van de basket- balvereniging TOOS. De laatste neemt al voor de achtste keer deel en loopt in en rond Nijmegen al voor de zevende keer het grote traject van 50 kilometer. Hij startte in 1974 met de 30 kilometer. Voor de Nijmeegse Vierdaagse heeft Thale Lesschen 700 kilometer getraind. Vier schutters van de schuttersvere niging ‘Waddinxveen’ hebben een nieuwe klasse-indeling gekregen in verband met de door hun behaalde resultaten in de voorjaarscompetitie. Die schutters zijn: Aad van Vliet: A- klasse, Ruud de Ruiter: B-klasse, Hans Bouwnpn: C-klasse, Bertus Verhoef: C-klaSse. WADDINXVEEN - De Waddinx veense profwielrenner Hans Lange rijs heeft de kortgeleden gehouden wielerzesdaagse voor beroepsrenners ”Zes van Rijn en Gouwe” afgeslo ten met een achtste plaats in het eindklassement. De zesdaagse bete kende opnieuw een overwinning voor Jos Lammertink. Hij behaalde 92 punten en Hans Langerijs 48 punten. De Waddinxvener bezette in het eind klassement van de Raboleidersprijs de tweede plaats met 57 punten en werd in het eindklassement van Hans Verkerk eerste met 48 punten. Langs het parcours van de zesdaagse was ook steeds de trouwste fan van Hans Langerijs te vinden, Jantje Laan uit Heerhugo waard. WADDINXVEEN - Onder zoek of voor het nieuwe sport complex ten noorden van de Piasweg - tussen manege Rei- gersburgh en de dorpskom - kunstgras in aanmerking komt. Die suggestie heeft VVD-raads- lid J.B. Borger wethouder P.F.J. van Schie (CDA) aan de hand gedaan in de raads commissie voor openbare wer ken en -bedrijven. Het ’nieuwe sportcomplex gaat de voetbal-, hockey- en tennis velden langs de Sniepweg te zijner tijd vervangen, omdat op die plek huizen voor de nieuwe woonwijk Zuidplas moeten worden gebouwd in deze jaren tachtig. Op het programma staat ook nog de verplaatsing van de Be-Fair-voetbalvelden aan de Sniepweg naar een plek achter het HAVO/Atheneum/ MAVO/LTO-scholencomplex, waar iets verderop langs de Ka naaldijk het bedrijfsterrein Coenecoop zal worden gesitu eerd. WADDINXVEEN/GOUDA - Bij Architekten- en Ingenieursbureau Treffers en Polgar BV, Waddinxveen, is als procuratiehouder uitgetreden P. de Bruin te Schoonhoven. Dat blijkt uit een wijziging in het handelsre- gister van de Kamer van Koophan del en Fabrieken voor Midden- Holland. WADDINXVEEN - Dinsdag 8 sep- verlaters die direct beschikbaar zijn gende werkloosheid welke mede wordt tember begint in Waddinxveen de voor de arbeidsmarkt. De vraag naar personeel nam opnieuw af. Het aantal op het G.A.B. bekende vacatures is nu: 252. Tegenover deze 252 vacatures staan in totaal 3.207 werklozen geregis treerd. veroorzaakt door de schoolverlaters. Toch is de arbeidsmarkt niet vastge- lessen van 2 uur lopen: er is nog steeds beweging, dat wil (instructieboekje en zeggen veel verliezen werk, anderen begrepen). Er kan slechts een beperkt vinden weer werk. r--J In de komende maanden (zeker als de Belangstellenden vakanties voorbij zijn) zal moeten blij- aangeraden ken hoeveel werklozen nog op de ar beidsmarkt kunnen worden opgeno men. Gevreesd wordt dat voorlopig toch sprake zal zijn van een betrekke lijk hoog werkloosheidspercentage. platen worden uitgekozen, waarvan de organiserende instanties een prachtige bandenhoes zullen ont vangen. WADDINXVEEN - Uitslag P.V. De Sperwer van de wedvlucht Strom- beek. Afstand 128 km. In konkours 760 duiven. Gelost om 15.15 uur met matige W.Z.W. wind. Aankomst eerste duif 16.52.10 uur, laatste duif 17.06.40 uur. Snelheid eerste duif 1323.68 m per minuut, laatste duif 1150.92 m per minuut. H. Vink 1-26-35-185, J. Jansen 2-11- 30-34-63-64-70-81-102-114-134-145, T.H. Twigt Zn. 3-5-7-12-18-39- 59-62-92-100-126-130-150, v. Vliet- Dijkstra 4-21-37-50-57-58-94-98-139- 140-147, J. Koren 6-93-169, P. Bo- nefaas 8-22-38-40-52-78-85-97, A. Bonefaas 9-17-51-60-67-69, M. Tolle naar 10-28-107-144, M. Groen 13-66- 110-115-118-122-158-186, W. Slag boom 14-16-73-77-87-117-128-129- 153-180, H. Metselaar 15-20-23-33- 41-46-54-71-88-103-108-123-137- 168-175-183, D. Heeren 19-25-27- 36-43-61-79-84-89-124-154-166-171- 179, Mevr. Janmaat 24-113-148, J. van Erk 29-112, C. Bode 31-47- 68-76-119-143-156-162, Smit-Troost 32-161-167-176, W. Heuvelman 42- 55-65-104-136-165-181, J. van Ton geren 44-133-164, A. Hofman 45-91- 99-146-160, H. Oskam 48-109-188- 190, N. Hoogerdijk 49-80-83-90-111- 121-155, de Kok-Bijmans 53-56-157, F. Rip 72-74-75-131-182, F. Middel koop 82, W. Metselaar 86-116, W. Breedijk 95-120-135-189, A. de Wit 96-101-106-173-177-184, Mevr. Twigt 105-152, L. de Bruyn 125, Mevr. Versloot 127-149, W. Sekeris Het aantal werkloze mannen in het ge- ingeschreven. Bij de vrouwen is dit aan- west Gouda was eind juni 74 (tot 2161) tal 518 (bijna 50%). Overigens is ruim 19 JJ JJr i O J IJ J tal werkloze vrouwen steeg met 133 tot gerdan 12 maanden) werkloos. VERWACHTINGEN Nog steeds is er sprake van een stij- WADDINXVEEN - Ruim twee en een half jaar na de op richting van de Waddinxveense damvereniging Excelsior in 1905 was zij reeds in het bezit van een ‘Maandschrift’, het of ficieel cluborgaan, genaamd ‘De damkunst’. Een lang leven was dit orgaan, dat een geza menlijke uitgave was van de damverenigingen Constant-Rot terdam, Haarlem, Hoek van Holland, Woerden, Utrecht en het reeds genoemde Excelsior, niet beschoren. Tussen sep tember 1908 verschenen 7 pagina’s). Excelsior’s arbiter en jeugd- damleider Gert Dankers wist na lange tijd zoeken de complete uitgave te achterhalen en stelde materiaal daaruit ter beschik king van enkele rubrieken. In dit orgaan, in welke vooral veel en fraaie eindspelen worden be sproken, komt men ook één van Excelsior’s oprichters, A. van Eeuwen, als problemist te gen. Een mooie compositie van zijn hand: Wit: 13, 15, 17, 24, 25, 29, 35, 39 en 44. Zwart: 4, 5, 7, 9, 10, 27, 28, 37 en 38. Wit wint hier via 44-40 9x18, 39- 33 28x39,29-23 18x20,25x14- 10x19, 17-24 7x18. 40-34 enz. met winst. Een leuk eindstandprobleem uit dit blad is de stand: Wit: 44, 45 en dammen op 40 en 50. Zwart: dam op 35. In deze stand is wit aan zet en wint fraai. Tracht de oplossing, die aan het eind van deze rubriek staat, eerst zelf te vinden. Ter oplossing deze week 2 cij- ferstanden van de eerste Neder landse wereldkampioen Her man Hoogland en een diagram stand. Cijferstanden: a) Wit: 22, 28, 29, 32, 33, 37, 38,40, 43, 44 en 50. Zwart: 7, 8, 9, 13, 18, 19, 20, 24 en 35. b) Wit: 21,23,27,28,29,30,33, 40, 42, 48 en 49. Zwart: 3, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 20 en 26. Voor beide standen geldt: Wit speelt en wint. hoger dan de maand daarvoor. Het aan- van de mannen langdurig (d.w.z. lan- 1046. De stijging van de werkloosheid scijfers wordt voor een deel veroor zaakt door de inschrijving van school-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 15