"1 WADDINXVEEN GEMEENTE l is nu nog groot genoeg Minister: Bethelschool Deel Kanaaldijk blijft voorlopig ongewijzigd 12 Lindebomen worden gekapt Waddinxvener G.C. Sliedrecht enz’n "vermist” Pekineesje Pasja Er zijn ook genoeg noodlokalen Gemeente wijkt voor bezwaarschriften 5' GROENVOORZIENINGEN CULTUUR EN JEUGDZAKEN HINDERWETVERGUNNINGEN v SPREEKUREN In N V N V WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 22 JULI 1981 :1; de raadscommissie cn- li; s; :k "Gemeente Waddinxveen" is een wekelijks in het Weekblad voor Waddinxveen verschijnende rubriek met officiële bekend makingen en mededelingen. Samenstelling: Gemeente Waddinxveen? Raadhuisplein 1, tel. 01828-4433. Correspondentie adres Postbus 400,2740 AK Waddinxveen. WADDINXVEEN Minister dr. A. Pais van Onderwijs en Weten schappen is het helemaal met het Waddinxveense gemeentebe stuur eens dat de hervormde Bethelschool aan de Lindengaarde voldoende is gehuisvest. De bewindsman is zelfs van opvatting, zo is in de gemeenteraad gezegd door burgemeester A.G. Small broek, dat er geen noodlokaal bij moet. ’’Binnen een straal van 2 kilometer zijn voldoende noodlokaliteiten aanwezig om in de schoolbehoefte te voorzien”, aldus minister dr. Pais. OVERDRACHT WADDINXVEEN Aan de Kanaaldijk vanaf de Kanaalstraat tot aan de Schielandweg zal voorshands niets worden gewijzigd. Voor de reconstructie van dit weggedeelte moet namelijk een nieuw be stemmingsplan komen en dat lukt niet op stel en sprong omdat omwonenden daartegen de nodige bezwaarschriften hebben in gediend. Met het gedeeltelijk niet uitvoeren van deze reconstruc tie wordt f. 25.000,- bespaard, zo heeft wethouder P.F.J. van Schie (CDA) in de raadscommissie voor openbare werken en -bedrijven laten weten. 8 Vt Vervanging bomen Aanvragen om vergunning en ontwerp beschikkingen de Kanaaldijk binnen de bebouwde kom zal voorlopig niet worden gereconstrueerd. (Foto Burgemeester en wethouders van Waddinxveen maken bekend dat op 13 juli 1981 twee aanvragen zijn ingekomen van het Gemeenschappelijk Energiebedrijf Gouda e.o., Nieuwe Gouwe Een deel van i' Archief Weekblad voor Waddinxveen) In verband met vakantie van de burgemeester zal het spreek uur op vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 worden waarge nomen door wethouder A.H. van Gent. het college l van Zuid- schoolgebouw aan de Ve- Instand- Her- vendien extra gevaarlijk, terwijl voor dit plan nooit bestaande bomen zou den mogen worden geofferd. Ge vreesd wordt dat een vernieuwde Kanaaldijk snelheidsbevorderend gaat werken en dat wordt niet in het be lang van de verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom gevonden. Al in 1974 besloot de raad tot de bouw van de Bethelschool in Wad- dinxveen-Noord. Deze lagere school ging op 1 augustus 1974 van start en de kleuterschool op 1 augustus 1975. In oktober 1977 werd be sloten de Bethelschool onder te gaan brengen in het daarvoor te verbou wen en uit te breiden schoolcomplex De Savornin Lohman/De Kleine Basis. Aan deze (ver)bouwactivitei- ten kwam in oktober 1980 een einde. Destijds werd door de gemeente me dewerking verleend voor een 2-klas- sige kleuterschool en een 6-klassige lagere school. Voor het kleuteron derwijs heeft men nu de beschikking over 2 werklokalen en 1 speellokaal en voor het lager onderwijs over 4 leslokalen (plus nevenruimten, waar onder een gemeenschapsruimte) want de school kon van geringere omvang zijn. Het bouwplan is zoda nig opgezet dat eventueel later eer vijfde lokaal kan worden bijgebouwd. reduceerde prijs abboneren op verschillende tijdschriften en kunnen zij - eveneens tegen verminderde prijs - lid worden van bibliotheken, het Filmcentrum en de Arthotheek. Voor wie is het Iedereen tot en met 25 jaar kan een CJP aanvragen. Een CJP is geldig in Nederland en België. Hoeveel kost het De prijs van een CJP bedraagt voor het seizoen 1981/1982 plm. f. 6,50. Gratis CJP Aan jongeren geboren in 1966 wordt het CJP gratis verstrekt. Hoe lang is het geldig Een CJP is één seizoen geldig (van 1 oktober tot 1 oktober). Waar en wanneer verkrijgbaar Het CJP is m.i.v. 1 september 1981 verkrijgbaar ter gemeente secretarie, afdeling Algemene Zaken. Hoorn in de Burgemeester Trooststraat. De eigenaar van Pasja, die uit de auto kon val len doordat de achterdeur op een kier stond, was gauw ge vonden omdat het kieskeurige dier een hondenpenning met telefoonnummer om de hals had hangen. In verband met vakantie van wethouder mevr. L.M. Ooster- broek-Waagmeester gaat haar spreekuur op vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur niet door. Wethouder P.F.J. van Schie (CDA) betoogde toen dat er een planschade- 'ergoedingsregeling bestaat, dat bo men geen planologisch element zijn, Cultureel Jongeren Paspoort ”Dat is dan weer een andere brief”, reageerde burgemeester mr. Smallen- broek op de woorden van ir. Drost. Onderwijswethouder A.H. van Gent (PvdA) vulde hierop nog aan dat het gaat over een brief, die over het lager onderwijs handelt en niet over het kleuteronderwijs. De discussie over de omvang van de Bethelschool ontspon zich rond het aannemen van het voorstel tot overdracht van grond en reniging tot Stichting en houding van Nederlands vormde Christelijke Scholen. WADDINXVEEN - De Wad- dinxvener G.C. Sliedrecht, di recteur van Sliedrecht Speel goed BV, heeft volop de re gionale pers gehaald met zijn pekineesje Pasja. Het beestje was op de rijksweg bij Nieuwer- kerk aan den IJssel uit de auto gevallen van onze plaatsgenoot, die nietsvermoedend doorreed naar zijn vakantieadres in Frankrijk. Pas in het Noord- franse Lille miste hij zijn troe teldier, waarover hij in het ANWB-steunpunt in Lyon con tact zou zoeken met de poli tie in ’s-Gravendeel, omdat hij dacht dat Pasja in de buurt van de Kiltunnel uit de' auto moest zijn gerold. Wat de heer Sliedrecht toen niet wist was dat een in Nieuwerkerk aan den IJssel passerende automobilist zich op de vluchtstrook had ont fermd over het pekineesjë, die - zo werd verondersteld - door een vakantieganger zou zijn afgedankt. Maar niets was minder waar, want de Wad- dinxvener voelde zich helemaal niet zo lekker om de vakantie te moeten voortzetten zonder zijn hondje. Omdat telefoon tjes met het thuisfront mis lukten liet hij het menu achter dat de ’s-Gravendeelse politie zou kunnen klaarmaken voor het geval Pasja zou worden ge vonden. Het beestje schijnt gek te zijn op kleine stukjes Liga-kaak, een mengsel van een half kopje water met gelatine, een half kopje volle melk en een derde kopje karnemelk. En dit alles zo’n vier tot vijf keer per dag. Maar de politiemannen hoefde dit alles niet klaar te maken, omdat het pekineesje voorlopig logeert bij mevrouw Adrie v.d. De raad van de gemeente Waddinxveen heeft een bedrag van f. 8.000,- beschikbaar gesteld voor het vervangen van 12 linde bomen aan de evenzijde van de leplaan, alhier, in het gedeelte tussen Dorpstraat en Esdoomlaan. De bomen zullen worden vervangen door een andere boomsoort. Burgemeester en wethouders hebben op 13 juli j.I. een kapver- gunning verleend aan de directeur Openbare Werken om de 12 te vervangen bomen voor het komende plantseizoen te kappen. De kapvergunning is verleend onder de voorwaarde dat er 12 nieuwe bomen aangeplant zullen worden. Ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken ligt de kap vergunning met bijbehorende stukken ter inzage. wat biedt het Een Cultureel Jongeren Paspoort (CJP) geeft tegen geredu ceerde prijs toegang tot nagenoeg alle voorstellingen en uit voeringen van toneel, muziek, opera en ballet. Ook geeft het toegang tot musea, speciale filmvoorstellingen en schaatscen- trum De Uithof. Bovendien kunnen CJP-houders zich tegen ge- Over de reconstructie van de Kanaal dijk binnen de bebouwde kom, waarvoor van het bestemmingsplan Sportvelden moet worden afgewe ken, heeft de gemeente dit voorjaar een hoorzitting gehouden. Ook toen al bleek dat een belangrijk aantal omwonenden er niets voor voelde dat men aan het Raadhuisplein met een procedure op de proppen was geko men, die erin voorzag te kunnen vooruitlopen op een toekomstig (nieuw) bestemmingsplan. Hiervoor is overigens ook een verklaring van geen bezwaar nodig van I van Gedeputeerde Staten Holland. De bezwaren van de omwonenden hebben vooral betrekking op het ver keersgedrag op de Kanaal dij k-Kanaal- straat, het kappen van de bomen tussen en Kanaaldijk en het Burge meester Warnaarplantsoen, een te maken bushalte, de aansluiting Schie landweg en Kanaaldijk, de besteding van het geld, waarvoor wellicht een beter bestemming elders kan worden gezocht, de zebra aan het zuideinde van de Kanaalstraat, de situatie op de Juliana van Stolberglaan en de Kanaalstraat voor fietsers in relatie tot de nieuw te maken situatie en het eventueel betalen van schade vergoeding als de situatie zich wijzigt. WADDINXVEEN De gemeente Waddinxveen heeft zichzelf een kap vergunning gegeven voor het uit de weg ruimen van 12 lindebomen langs de leplaan. Deze kapvergunning ligt ter gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken voor een ieder ter inzage. De gemeenteraad heeft dit voorjaar al een bedrag van f. 8.000,- beschik baar gesteld voor het vervangen van 12 lindebomen aan de evenzijde van de leplaan in het gedeelte tussen Dorpstraat en Esdoomlaan. De bomen zullen worden vervangen door een ander boomsoort. Burgemeester en wethouders hebben de kapvergunning op 13 juli verleend aan de directeur van Openbare Wer ken om de 12 te vervangen bomen voor het komende plantseizoen te kappen. O.Z. 2 te Gouda voor vergunningen tot het oprichten, in wer king brengen en in werking houden van gasregulateurstations. Een aan de Staringlaan en een aan de Zesde Tochtweg. Overeenkomstig artikel 29 lid 1, van de Wet Algemene Bepa lingen Milieuhygiëne zijn daarbij gevoegd ontwerp-beschik- kingen op de aanvragen. De aanvragen, de ontwerp beschikkingen en andere terzake zijnde stukken liggen ter secretarie op de Afdeling Algemene Zaken elke werkdag tijdens kantooruren en elke maandag avond van 19.00 tot 22.00 uur ter inzage en wel tot en met 20 augustus 1981. Tijdens deze periode kunnen gemotiveerde bezwaren bij het college van burgemeester en wethouders worden ingediend. Degene die een bezwaarschrift indient kan verzoeken zijn per soonlijke gegevens niet bekend te maken. Over de huisvesting van de Bethel school werd in de gemeenteraad ge sproken door ir. T. Drost (SGP/ HKV/GVP). Hij meende dat de op vatting van de gemeente dat tijdens het opzetten van de bouw plannen voor de hervormde school zou zijn komen vast te staan dat de lagere school van geringere omvang kon zijn dan aanvankelijk ge dacht was achterhaald.”Het is dui delijk geworden dat de school van grotere omvang had moeten zijn”, aldus het raadslid, dat meende dat ook ’’Den Haag” de behoefte aan ruimte duidelijk heeft erkend. dat de geraadpleegde adviseurs una niem gunstig oordelen over de ver keerstechnische aspecten van het plan en dat de gevaarlijke situatie bij de overgang van Kanaaldijk blijft bestaan, zolang de voortuinen van de huizen aan de Kanaalstraat niet kun nen worden gebruikt voor het bre der maken van deze in- en uitvalsweg. De gemeente wil de gehele Kanaal dijk reconstrueren om de in slechte staat van onderhoud verkerende dijk, gelet op het feit dat deze weg de nieuwe weg naar Gouda wordt mid dels de Gouwebrug, op te knappen en in zodanige staat te brengen, dat de weg als ontsluitingsweg kan fun geren. Hiermee heeft ook de pro vincie ingestemd middels de beschik baarstelling van ruime financiële mis delen. Volgens hem was het plan zo danig ontworpen, dat bij uitvoering ervan een verkeersveilige situatie zal ontstaan. De protesterende bewoners hadden hierover zo hun eigen gedachten. Zo constateerden ze op de hoorzit ting dat er geen verbetering komt in de overgang van de Kanaaldijk naar de Kanaalstraat, bij welke plek da gelijks ongeveer 100 schoolkinderen oversteken. Gesproken wordt daar van een ’’fuiksituatie” omdat fietsers van een 2 meter breed fietspad ko men op een 0,75 centimeter breed fietspad cn het gemotoriseerd ver keer op dat punt van een 3,5 meter brede weg naar een 3 meter brede weg moet. Een bushalte daar maakt de weg bo-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 3