1 dominee: Knieën Zoet wate rkan aa1 V' W’veen-Voorburg nu van de baan buigen Nieuwe Nog geen uitsluitsel van provinciebestuur EEN PAAL BOVEN WATER Gouda Garen BV EVAK VERMAKOBV BIJBELGENOOTSCHAP KOMT IN ST. VICTORWIJK Bewoners Bomen wijk slecht voorgelicht over isolatie VOOR DE KERNGROEP STAAT ÉÉN DING ALS Agenda Goudse Bioscopen THALIA J Voor de kerngroep Ontwikkelingssamen- Jj K 1 - De nieuwe Waddinxveensepredikant van de Gereformeerde Kerk, dr. J.C. de Moor. (Foto Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). Vanuit Kampen werd Waddinxveen ge feliciteerd met een knap theoloog en mens. Dr. De Moor sprak zelf over een fijne ochtend- en middagdienst en dankte in het bijzonder voor de fijne wijze waarop hij in de afgelopen weken in Waddinxveen was ontvangen. De aan de Groensvoorde 52 wonende pre dikant zag daarin veel goeds voor de toekomst. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 22 JULI 1981 WADDINXVEEN Voor de kerngroep Ontwikkelingssamen werking Waddinxveen staat één ding als een paal boven water: de activiteiten in het dorp zelf moéten in elk geval doorgaan. Maar wanneer, zoals het provinciebestuur heeft geëist, de post ontwik kelingssamenwerking uit de gemeentelijke begroting wordt ge schrapt, komt de groep wel voor een levensgroot probleem te staan. ”Als we zelf meer geld moeten gaan inzamelen komen we in een vicieuze cirkel terecht. We kunnen dan minder aan voor lichting gaan doen, terwijl je mensen juist eerst bewust moet ma ken voordat ze echt geld willen geven aan ontwikkelingssamen werking”, zo verwoordt de secretaresse van de groep, Emka Krös- schell-Koopmans, dat. I ------ I W ADD1NXVEEN/DEN HAAG De gemeente Waddinxveen krijgt voorlopig nog geen uitsluitsel van Gedeputeerde Staten over het goedkeuren van de begroting voor 1981 vanwege de weigering van I de gemeente op de post ontwikkelingssamenwerking te bezuinigen. Volgens een woordvoerder van if de provincie zijn GS bezig met de organisatie van een symposium over de vraag in hoeverre lagere ;i: I overheden als provincie en gemeenten zelfstandig aan ontwikkelingssamenwerking kunnen (mogen) doen. ”Hetheeft weinig zin om zo’n symposium te houden als je van te voren al uitgebreid je standpunt I gaat geven”, verklaart de woordvoerder het stilzwijgen van GS sinds het debat over de kwestie-Wad- I dinxveen in de Provinciale Staten in maart. Hij verwacht dat op het symposium, dat voor het najaar gepland staat, de Waddinxveense kwestie als ’’actueel voorbeeld” zeker aan de orde zal komen. f s I, I. de i :e n Na de prediking werd dr. De Moor har telijk toegesproken door zijn collega ds. WADDINXVEEN bouwvereniging pomo-grappen: DOET - THE angst ie E- k w :s d n :s teleurgesteld. weet iedereen in we zijn”, zegt Em- ’’Mensen hier bekend maken met wat er in de derde wereld gebeurt is denk ik het moeilijkste, geld ophalen het makkelijkste. Je kunt enorm veel geld ophalen door producten met een flinke marge te verkopen. Maar ik vind dat niets voor ons. Ik heb lie ver dat je een product met een kleine t en er dan het verhaal bijgeeft. Misschien zien de mensen, als ze thuis dan langs dat WADDINXVEEN Het Nederlands Bijbelgenootschap komt evenals vorig jaar met het Rijdend Bijbelhuis van maandag 24 tot zaterdag 29 augustus in de St. Victorwijk op bezoek. Ook wor den in die periode nog een deel van het centrum en het oosten van de Gouwe bezocht. Deze bijbeiauto van het NBG zal door de straten van Waddinxveen- WADDINXVEEN/GOUDA - In het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Mid- den-Holland is het zakelijk adres van Koninklijke Gouda Garen NV, Gou da, gewijzigd in Kanaaldijk, Waddinx- veen. Het correspondentieadres luidt Postbus 154, 2740 AD Waddinx- veen. Het bedrijf heeft bij de Kamer zojuist ook het jaarverslag over 1980 gedeponeerd. 8.15 uur: orkaan van Do. t/m Zo. 3.30 en 7 uur, Ma. 3.30 uur, Di. en Wo. 3.30 en 7 uur. Lachend en gierend de beuk erin met Terence Hill Bud Spencer in: DE TWEE MISSIONARISSEN, 12 jaar. Do. t/m Wo. iedere avond 9.15 uur (beh. Ma.). Jan Wolkers meest verkochte boek ver filmd: KORT AMERIKAANS, (Derek de Lint, Tingue Dongel- mans, Joop Admiraal, en vele anderen. Een Nederlandse film die je gezien moet hebben), 16 jaar. Do. t/m Wo. iedere middag half twee de unieke Neder landse familiefilm: PINKEL TJE (Met Aart Staartjes^ Lex Goudsmit, Wieteke van Dort, en vele anderen), a.l. Thalia ’’Special”: Vr. en Za. 11.30 uur (nachtv.) en Ma. 8 uur, Jack Nicholson’s schok kende griezelsucces: SHINING (De golf van die Amerika teisterde terug in Thalia), 16 jaar. SCHOUWBURG WADD1NXVEEN/GOUDA In het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Mid den Holland is gewijzigd dat Vermako BV, Waddinxveen, een groothandel en agentuur in meubelen is-met verkoop uitsluitend aan de detailhandel. P. van den Berg en zijn oud-collega uit Kampen ds. S. Landheer. In de Kruis kerk waren aanwezig loco- burgemeester A.H. van Gent, vertegen woordigers van de Centrale Hervormde Gemeente, de Hervormde Immanuel- kerkgemeente en de St. Victorparochie. Ook de classis Gouda gaf acte de pre sence. Op korte termijn gaan de provincie en de hoogheemraadschappen met het Rijk praten over de financiering van de pijpleidingen. Uit een onderzoek van het Water loopkundig laboratorium blijkt dat een zoetwaterkanaal Waddinxveen- Voorburg 137 miljoen gulden zou moeten gaan kosten. Dit vinden Ge deputeerde Staten te duur. Een pijp leiding van het Brielse Meer naar het Westland zou ’slechts’ 54 miljoen gul den kosten. Het zoetwaterkanaal zou moeten lo pen via de gemeente Zoetermeer. Ge deputeerde Staten hebben inmiddels de gemeente Zoetermeer meegedeeld dat deze bij het opstellen van een be stemmingsplan voor de nieuwe woon- De woning- wijk Rokkeveen geen rekening meer hoeft te houden met een tracé voor het zoetwaterkanaal. Ook de ge meente Waddinxveen had al gedu rende lange tijd rekening gehouden met de komst van het zoetwaterka naal. Ook de andere gemeenten, Waddinxveen en Voorburg hoeven nu geen rekening meer te houden met het kanaal. In de betreffende bestem mingsplannen kan het zoetwaterka naal worden geschrapt. De aanleg van een pijpleiding is overi gens een voorlopig standpunt van Ge deputeerde Staten, onder het voorbe houd dat het Rijk voor de alterna tieve zoetwatervoorziening vanuit het Brielse Meer financiële garanties geeft. Deze zijn in het verleden wel gegeven voor de zoetwatervoorzie ning voor Midden-West-Nederland. Bovendien moeten de besturen van de hoogheemraadschappen Delfland, Schieland en Rijnland zich nog over de pijpleiding van het Brielse Meer naar het Westland uitspreken. ’’ZeW heb ik een tijdje in Afrika ge werkt. Toen ik daar wegging gaf een vrouw me een mandje en zei: je 1 geen foto van me ik hoop dat je me ziet als je naar dat voorwerp kijkt. Ik heb die vrouw nog vaak gezien. WADDINXVEEN Met de bijbel tekst uit Epheziërs 3:11 t/m 21 heeft dr. J.C. de Moor (43) zich als predikant verbonden aan de Gereformeerde Kerk van Waddinxveen. De nieuwe dominee deed zondagmiddag in de Kruiskerk aan de Passage zijn intrede, na in de morgendienst in de Ontmoetingskerk aan de Groensvoorde te zijn bevestigd door zijn Waddinxveene collega ds. P. van den Berg. De uit Kampen afkom stige ds. De Moor neemt de plaats in van de begin vorig jaar met emeritaat gegane ds. Modderaar. Zoals de door hem gekozen bijbeltekst aangeeft preekte dr. de Moor over de grote liefde van Paulus voor Christus. Hij riep de aanwezigen in de bijna volle Kruiskerk op Paulus’ voorbeeld te vol gen en ook voor hem door de knieën te gaan, opdat het mensen mogelijk wordt gestalte te kunnen geven aan de liefde voor Christus in deze wereld. De nieuwe predikant sprak daarbij over mogen en moeten, want volgens hem gaat het ten diepste om de liefde tot de Heer. Zuid rijden en medewerkers uit de ver schillende plaatselijke kerken zullen aanbellen om de nieuwste bijbeluitga ven te laten zien, zo laat de plaatselijke NBG-afdeling weten bij monde van se cretaris A.A. de Vries (P.C. Hooftstraat 34). Bijbels of bijbelgedeelten zijn ver krijgbaar in verschillende vertalingen. Uitgaven van de volledige bijbel zijn er in de Statenvertaling, in de vertaling 1951 van het NBG en in de Willibrord- vertaling van de Katholieke Bijbelstich ting. Van het nieuwe testament is er bo vendien de vertaling in de omgangstaal ’’Groot Nieuws voor U”. Deze uitgaven van bijbel en nieuwe testament zijn in verschillende uitvoeringen, formaten en prijzen verkrijgbaar. De meeste boeken van het nieuwe te stament en enkele van het oude testa ment zijn ook afzonderlijk uitgegeven in een vertaling in het Nederlands van nu; deze uitgaven zijn voorzien van een inleiding, voetnoten, kaartjes en illus traties. Voor de geestelijk gehandicapten zijn er in de serie "Wat de Bijbel ons ver telt” nu al 28 deeltjes verschenen; deze boekjes worden ook veel gebruikt vöor kleuters. Al deze uitgaven en ook een aantal boeken bij de bijbel zijn in het Rijdend Bijbelhuis aanwezig en in te zien. WADDINXVEEN/DEN HAAG - Het zoetwaterkanaal Waddinxveen (Gouda)-Voorburg (Vliet), dat Wad- dinxveens nieuwste woonwijk Zuid- WADDINXVEEN/GOUDA - Bij BV Elektronisch Verwerkend Admini stratiekantoor EVAK, Waddinxveen, zijn als directeur uitgetreden C.J. Derksen te Waddinxveen en A.J. Pannebakker te Boskoop. Als com missaris trad uit mevrouw M.M-. Pan- nebakker-Janmaat te Boskoop. Intus sen is van EVAK tot directeur be noemd J. Slappendel te Doorwerth en tot gedelegeerd commissaris C.J. Derksen te Waddinxveen. Dit alles blijkt uit wijzigingen in het handels register van de Kamer van Koophan del en Fabrieken voor Midden- Holland. in financieel en planologisch opzicht zou benadelen, gaat niet door. Gede puteerde Staten van Zuid-Holland ge ven de voorkeur aan een pijpleiding van het Brielse Meer naar het West land. hele goede reacties, maar soms wor den we ook enorm Maar in ieder geval fors bedrag - Waddinxveen wie ka Krösschell. ”We hebben voortdurend geprobeerd de mensen bewuster te maken, maar of dat gelukt is? Ik vind van niet, want iemand die een kwartje of een gulden geeft levert in feite toch niets in. Hij of zij hoeft er geen hap min der om te eten”. Sinds een half jaar hangt deze drei ging echter als een zwaard van Da mocles boven de groep. Sinds 1975 trekt de gemeente een voor dit jaar was dat 46.000 gulden - uit om de inwoners bekend te maken met de ontwikkelingsproblemathiek. Dat geld wordt beschikbaar ’gesteld aan de kerngroep ontwikkelingssa menwerking Waddinxveen, een uit vrijwel alle (politieke) geledingen sa mengestelde groep. Daarnaast doet de gemeente ook aan daadwerkelij ke ontwikkelingshulp. Tot vorig jaar ging elk jaar een fiks bedrag naar een project in Torna, terwijl in 1980 een project in de sloppenwijken van de Peruviaanse hoofdstad Lima in La- tijns-Amerika werd ’’geadopteerd”. PROVINCIE ver De provincie maakte van de Wad- winstmarge verkoopt dinxveense ’’ontwikkelingshulp” u1 nooit een punt, tot begin dit jaar. Toen stelden Gedeputeerde Staten, voorwerp lopen, iets van de man of het dagelijks bestuur van de provincie vrouw die het heeft gemaakt. Dan zich plotseling op het standpunt dat heb je naar mijn idee wat bereikt”. de Waddinxveense bijdrage buiten sporig groot was in verhouding tot het door de bevolking zelf opge brachte bedrag (ongeveer tienduizend gulden). Als de gemeente niet in deze hebt dan wel post snoeide zou de provincie de be- maar groting niet goedkeuren, zo dreigde thuis het provinciebestuur. De gemeente zwichtte niet voor dat dreigement, maar het integendeel we ten tegen een niet-goedkeuren van de (sluitende) begroting protest aan te tekenen bij de Kroon. GS heeft sinds die tijd niets meer van zich laten horen en de gemeente wacht nog steeds af. Voor de kerngroep betekent dat gro te onzekerheid, want stopzetten van de subsidie betekent een forse aan slag op de hoofddoelstelling. ’’Als je een band aangaat met mensen in een ontwikkelingsland is het ont zettend vervelend wanneer je die hal verwege moet afkappen. En er blijft natuurlijk geld nodig voor de akti- viteiten in Waddinxveen zelf”, zegt Emka Krösschell. BEWUSTWORDING De subsidie van de gemeente stelde de groep in staat zich zonder geld zorgen te richten op het geven van voorlichting. Emka Krösschell vindt dat de groep die gelegenheid met beide handen heeft aangegrepen en somt een lijstje activiteiten op: marktstands, een scholenprojekt, in formatieavonden en nog onlangs een tentoonstelling over Peru in het gemeentehuis. ”Het is keihard werken om de men sen constant te confronteren met die problemen in de ontwikkelingslanden vooral omdat je daarbij moet zorgen niet vervelend te worden, je moet de acties goed doseren. Soms krijg je bouwvereniging ’’Waddinxveen” heeft de bewoners in de Bomenwijk I veel te summier voorgelicht over de isolatie-activiteiten van dé woning- I corporatie. Dat is de mening van I de heer M. Boere (PvdA), zoals hij I de verwoordde in de raadscommissie I voor openbare werken en -bedrijven. I De woningbouwvereniging ”Wad- i dinxveen” is namelijk bezig met het I aanbrengen van dubbele beglazing en centrale verwarmingsinstallaties in I deze woonwijk van vlak na de twee- I de wereldoorlog. Wethouder P.F.J. I van Schie (CDA) zei hierop dat deze I zaak wellicht besproken kan worden I in de gemeentelijke energie-studie- I commissie, waarin ook de woning- I bouwverenigingen zitting hebben. I Het PvdA-commissielid maakte zijn opmerkingen ook naar aanleiding van I het rapport/verslagen van de ver- richtingen van deze commissie, die al I weer enige tijd studeert op bezui- I oigingen in de energiesfeer. Do. en Vr. 8.15 uur, Za. 7 uur, Zo. 9.15 uur, Ma. en Wo. 8.15 uur. Met onder andere Daltrey’s tophit ’’Without your love”: McVICAR (Roger Dal- trey als staatsvijand no. 1 op standig en gewelddadig), 16 jr. Za. 9.15 uur, Zo. 7 uur. Nieuw ste Scandinavische erotiek vol dolle pomo-grappen: DE STIER DOET HET WEER, 16 jaar. Zo. 4 uur, Di. PLANKGAS (een verbijsterende supersnelheids- stunts), 12 jaar. Do. t/m Wo. 2 uur: SUPER STER GOOFY (Met Goofy, Donald Duck, Kwik, Kwek en Kwak), a.l. De uitvoerige tekst waarop hij zijn prediking baseerde was: ”Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wien alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geve, naar derijkdom zijner heerlijk heid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en ge grond in de liefde, zult gij dan, samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te bo ven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Hem nu, die blijkens P_las_ achter het sportpark ”De Sniep” de kracht, welke in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Chri- I stus Jezus tot in alle geslachten, van I eeuwigheid tot eeuwigheidAmen.”

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 7