nieuwe modellen Gemeente en Noorlander 30 - 50% KORTING Eminent komt met spraken al met elkaar i JU De PvdA en de post Onderwijs in W’veen MODELLEN VERKOOP BIJ Vrije sectorhuizen hoofdpunt onderhandelingen Nationale Meubelbeurs Utrecht ’81 Benoeming VERMAKO - MEUBELEN Agenda Goudse Bioscopen DIT IS DE KLEURPLAAT Oud-minister van Onderwijs en Wetenschappen dr. J. A. WADDINXVEEN De gemeente heeft al een gesprek gevoerd met ju risten van de projectontwikkelaar Reijm/Noorlander BV uit Leiderdorp. Onderwerp van gesprek is de woningbouw in Waddinxveens nieuwste woonwijk Zuidplas, die in de jaren tachtig zal verrijzen tussen de piasweg en de Beijerincklaan. Dat de gemeente met Reijm/Noorlander aan de ta fel is gaan zitten gebeurt met de volledige instemming van de gemeente- raad. Reijm/Noorlander is tenslotte eigenaar van de meeste grond in het gebied waar Zuidplas met 2.250 tot 2.450 woningen moet komen. 1 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 29 JULI 1981 konkurrentie overwegingen - niet bereid omtrent de- r Za. eens ZVEH-ÊAJ 'trimhdde. WADDINXVEEN - De heer AJ. van Es, commies A op de afdeling financiën van de gemeentesecretarie, is per 1 juli benoemd als hoofd commies op de afdeling financiën van de gemeente Hillegom. STARINGLAAN 10-WADDINXVEEN en dat desnoods via onteigening wilde belbeurs Utrecht ’81, uitgenodigd bewerkstelligen. Op basis van toen be kende uitspraken van De Kroon moest goedkeuring voor onteigening om bo vengenoemde reden haalbaar zijn, mee nden B. en W. van Waddinxveen. In middels is er volgens B. en W. een ont- De meubelbeurs is van maandag 7 tot en met vrijdag 11 september alleen toegankelijk voor de vakhandel. De i van 10.00 - 18.00 uur. Zaterdag 12 en zondag 13 i voor publiek. De openingstijden op deze dagen zijn: zaterdag 12 september van 10.00 - 18.00 uur; zondag 13 september van 10.00 - 16.00 uur. Reijm/Noorlander, onvermijdelijk is geworden. Dat wil zeggen dat inhoude lijk onderzocht dient te worden of eni gerlei samenwerkingsovereenkomst met de bouw combinatie gesloten moet worden. In de praktijk betekent dit van gemeentewege een aanbod tot het slui ten van een dergelijke overeenkomst”. WADDINXVEEN - Dit is de kleur plaat van de kleur- en slagzinwed strijd die tijdens de in de laatste week van augustus te houden Na tionale Zwemvierdaagse 1981 in het openluchtzwembad ”De Sniep” wordt gehouden. -van Kemenade (PvdA) tijdens een spreekbeurt in Waddinxveen met naast hem PvdA-voor- zitterA. Slinger. Foto: Archief Weekblad voor Waddinxveen). Bij de onderhandelingen zal vooral de geplande twintig procent vrije- sectorbouw een hoofdpunt vormen. Geen enkele bouwer staat nog te trap pelen om dure koopwoningen te bou wen omdat deze toch niet aan de man kunnen worden gebracht. Noorlander, dat de failliete boedel van Reijm heeft WADDINXVEEN/BODEGRAVEN - De in Bodegraven en in Waddinxveen gevestigde fabriek van electronische orgels heeft la ten weten dat het in de bedoeling ligt in het najaar twee nieuwe orgelmodellen te introduceren. De introductie zal (voor Eminent- dealers) plaats vinden op 31 augustus en 1 en 2 september a.s. ten huize van Eminent te Bodegraven. Er zal één model worden getoond en gedemonstreerd in de Solina-reekshet tweede model zal een klassiek orgel zijn. Woordvoerders van Eminent waren - op basis van 1 1 ze noviteiten nadere inlichtingen té verschaffen. Eminent heeft ook besloten tot uit gave van een dealerblad. Het betrok ken blad zal op onregelmatige tijden gaan verschijnen onder de naam ’’Eminent Bulletin”. Als alles naar wens is verlopen dan hebben de Eminent-dealers inmiddel ’’nummer één” ontvangen. Het ligt in de be doeling dat het blad een functie krijgt ter versteviging van de rela tie tussen Eminent en haar dealers. En dat kan geen kwaad want de sec tie Handelaren van de Nederlandse Bond van r laren in Electronische Öigels heeft re cent een weinig zakelijk verslag doen circuleren met betrekking tot de prij zenslag die onlangs werd ontwikkeld met Eminent-, Solina- en Omegan- orgels. In dit verslag zijn klachten en beschuldigingen neergelegd die zich enerzijd toespitsen op de commer ciële gedragingen van Eminent en an derzijds op de verkooppraktijken van één dealer in het bijzonder: de firma Hoogendijk te Vlaardingen. BRAND Zo richtte één van de klachten van de handelarenbond zich op het door Eminent aan enkele dealers aanbie den van een pakket van 33 orgels voor een prijs van f. 110.000,- Hier bij ging het om orgels die in 1980 tij dens de brand in de orgelkastenfa- briek van Eminent aan de Waddinx- veense Staringlaan aanwezig, waren. Achteraf is gebleken dat Eminent deze voorraad - een totaal van 1.000 orgels - voor een prijs die zich laat ra den heeft verkocht aan de stuntende Vlaardingse firma, die daardoor met enorme prijsverlagingen kon werken en volgens de handelaren marktver storend zou werken. Op deze klacht verstrekte de directie van Eminent aan de muziekpers het volgende commentaar: ’’Wij hopen niet elk jaar een brand mee te maken. Logisch is dat de schade van een brand moet worden geminimaliseerd. Dat is een zakelijk uitgangspunt waaraan men zich dient te houden wil men niet in moeilijkheden ko men. Bij de betrokken brand waren 800 orgels betrokken in die beteke nis dat ze verstofd dan wel vervuild waren, waterschade hadden opgelo pen, niet geheel kompleet waren dan wel niet de eindkontrole waren ge passeerd. Deze partij van 800 orgels vormden een twistpunt als het ging om tot een regeling met de brandver- zekeringsmaatschappij te komen. De onderhandelingen hierover zijn zeer moeilijk verlopen en zeer onlangs af gesloten. Toen ging het nog slechts om realisering van tenminste de rest waarde. Wij hebben de in het geding zijnde partij (33 stuks voor f. THALIA Do. t/m Zo. 3.30 en 7 uur, Ma. 3.30 uur, Di. en Wo. 3.30 en 7 uur. Daverend vakantie- programma! Let op alle extra voorstellingen! DE EERSTE KLAP IS ’N DAALDER WAARD (De tophit 'van de lachparade! Om eens heerlijk uit lachen te gaan), a.l. In ons speciale late avondpro gramma Do. t/m Wo. (beh. Ma.) iedere avond 9.15 uur DIE TIROLER BLONDJES TOCH... (De nieuwste tiroler uit de succesvolle serie van Frans Marischke), 16 jr. Thalia ’’Special” Vr. en 11.30 uur (nachtv.) en in onze maandagcyclus 8 uur Marlon Brando in Francis Coppola’s APOCALYPSE NOW, 16jr. Do. t/m Wo. ieder middag half twee PINK PANTHER FES TIVAL (Een programma vol kostelijk tekenfilmplezier)a.l. SCHOUWBURG Do. en Vr. 8.15 uur, Za. en Zo. 9.15 uur, Ma. en Wo. 8.15 uur. Iedereen kent het lied, nie mand het verhaal LILI MAR LEEN, 16 jr. 3e week! Za. en Zo. 7 uur (Nieuwste Scandinavische ero tiek vol dolle pomo-grappen) DE STIER DOET HET WEER, 16 jr. Zo. 4 uur, Di. 8.15 uur ZOM BIE HOLOCAUST (Nog erger dan de verschrikkelijkste nacht merrie) 16jr. Do. t/m Wo. 2 uur WALT DIS NEY’S DUMBO (Het vliegende olifantje), a.l. 110.000,-) aangeboden aan een aan tal geselecteerde dealers, waarvan wij konden aannemen dat zij cash kon den betalen. Het resultaat van het aanbod was dat de firma Hoogendijk ongeveer de helft afnam, terwijl an dere dealers voor de andere helft in tekenden. Het is dus niet waar dat er 1000 orgels exclusief naar de fir ma Hoogendijk gingen.” Hoewel voor Éminent deze week de officiële bedrijfsvakantie is begonnen wordt er door een flink deel van de Fabrikanten en Hande- medewerkers toch doorgewerkt om de orgelproduktie op peil te houden. Als gevolg van allerlei stringent door gevoerde besparingen, welke op gezag van de banken moesten worden ge realiseerd toen door het niet door gaan van een nieuwe serie orgels er een miljoenenverlies werd geleden en er werktijdverkorting voor de bedrij ven in Bodegraven en Waddinxveen moest worden aangevraagd, blikt Eminent weer optimistisch in de toe komst. De onzekerheid bij het personeel is door deze nieuwe ’’start” van het de gelijke bedrijf met een goede naam over de hele wereld geheel weggeno men. De in een recordtijd in eigen be heer ontwikkelde P-orgelserie, in de prijsklasse van f. 2500,- tot f. 400Q,-, doen zowel de werknemers als de bedrijfsleiding onder aanvoering van algemeen directeur C. Vreeken, weer een voor de consument aanstekelijk vertrouwen uitstralen. overgenomen, zelf zit bijvoorbeeld nog met enige honderden onverkochte vrije-sectorwoningen in de Bollens treek en de Leidse regio. Verwacht mag ook worden dat de ui teindelijke planopzet een verschuiving naar de sociale woningbouw (huurwo ningen en premie-A-koopwoningen en premie B-koopwoningen) te zien zal geven. NOODZAAK B. en W. zagen zich deze zomer ge noodzaakt terug te komen op hun eer dere uitspraak dat zij voor de bouw van de nieuwe wijk Zuidplas geen gebruik willen maken van de diensten van pro jectontwikkelaar Reijm/Noorlander. Het ziet er namelijk naar uit dat de ge meente geen goedkeuring krijgt voor het onteigenen van de grond van Reijm/Noorlander, wanneer deze pro jectontwikkelaar bereid blijkt in Zuidp las woningbouw te realiseren. In het verleden heeft 'het Wad- dinxveense gemeentebestuur zich her haaldelijk uitgesproken tegen het aan gaan van een zogenoemde exploitatieo- vereenkomst met Reijm/Noorlander. Hoofdmotief daarvoor was dat de ge meente handelen wil hebben bij het realiseren speciale presentatie meubelfabrikanten die i aan de Internationale Meubel- zo’n eenmaal afgesloten exploitatieo- beurs Utrecht ’81 en ontwerpers van vereenkomst worden belemmerd. Nederlandse meubelfabrikanten, die Dat in het verleden ingenotnen stand- hetzij zelfstandig, hetzij in samenwer- punt hield in dat de gemeente eigenaar king met hun opdrachtgever parti- wilde worden van de grond in Zuidplas ciperen in de Internationale Meu- I om op deze wijze extra aandacht te vra gen voor Nederlandse ontwerpen. Uit de 35 inzendingen zijn door een hier toe speciaal ingestelde commissie 16 geselecteerden die tezamen deze spe ciale show van moderne meubelen wikkeling gaande in de Kroonjuristen- presenteren, pridentie die de positie van de ge- meente er - zacht uitgedrukt - niet ster ker op maakt. De Kroon onthield op 6 november 1980 openingstijden zijn dan goedkeuring aan een onteigeningsbe- 1Z7? sluit van de gemeente Den Bosch. De september is de beurs ook open reden: de geemnte was niet in onder- handeling getreden met de projectont wikkelaar om na te gaan of de projec tontwikkelaar bereid en in staat was ge weest woningbouw op haar grond te realiseren. Ook de gemeente Wad dinxveen wilde tot nog toe niet onder handelen met projectontwikkelaar Reijm/Noorlander, omdat zij van mening was het in eigen beheer nemen van de plannen de voorkeur verdiende. B.en W. van Waddinxveen hebben zich uitvoerig beraden over de uitspraak in het geval Den Bosch. ”Een en ander heeft ons geleid tot de conclusie dat een inhoudelijke onderhandeling over het ’’bereid en in staat zijn” van De kleurplaten, die worden uitge reikt op het moment van aanmel ding voor deelname aan de zwem vierdaagse, moeten uiterlijk vrijdag 29 augustus aan de zwembadkassa zijn ingeleverd. Gekleurd en voor zien van een slagzin of een leuk rijmpje. De deelnemers worden verdeeld in drie leeftijdscategorieën: tot 9 jaar, 9 en 10 jaar, 11 en 12 jaar. Als eerste prijs is beschikbaar gesteld een trainingspak, als tweede prijs een paar trimschoenen en als derde prijs een duikbril met snorkel. Wie de prijzen krijgt wordt bepaald door een jury bestaande uit Loek Marchant (sportschoolhouder en eigenaar van een sportzaak in Bos koop), Theo den Boon (schilder en dichter), Wim Vermeij (zwemonder wijzer) en Bert Woudenberg (hoofd redacteur van het Weekblad voor Waddinxveen). WADDINXVEEN In deze we ken van kabinetsformatie is steeds opnieuw gebleken dat de Partij van de Arbeid zeer sterk hecht aan het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, waarvoor de socialistische oud-bewindsman dr. J. A. van Kemenade opnieuw klaar staat. Uit nagenoeg elke tij dens de informatie gezette stap' bleek dat PvdA-onderhandelaar drs. J. M. den Uyl onder geen en kele voorwaarde wilde dat dit de partement in andere (christen democratische) handen zou ko men. Is de PvdA op Onderwijs en We tenschappen landelijk gezien een onwrikbaar gegeven, ook plaatse lijk is de portefeuille Onderwijs al een hele tijd in socialistische han den..Daarover spraken we begin dif jaar met wethouder A. H. van Gent. In dat gesprek zeiden we toen de indruk te hebben dat plaatselijk gezien de belangstel ling voor deze post aan het afne men zou zijn. De heer Van Gent gaf daarop toen het volgende ant woord. ”Na de gemeenteraadsverkiezin gen in 1978 heeft mijn partij op nieuw onderwijs genoemd als por tefeuille die ze wilde hebben. De Waddinxveense PvdA had met Siem Pille in 1958 zijn eerste wet houder. Hij had toen onderwijs en sociale zaken. Sociale Zaken is ei genlijk nog veel meer vanouds de portefeuille die de SDAP’ers en PvdA’ers graag hadden. Uit de grond van mijn hart kan ik echter zeggen dat de portefeuille onder wijs, die in de jaren zestig voor een periode van vier jaar werd ge ruild voor openbare werken en - bedrijven, voor ons in waarde ge stegen is” Wat u betreft blijft onderwijs in PvdA-handen? ”Dat zou ik begin 1981 nog niet zo stringent willen stellen”. Voor u is dat geen vaststaandfeit? ”Nee, in 1978 heeft de PvdA zich daarover uitgesproken en dat is toen weer gehonoreerd. Ik zou niet willen vooruitlopen op de I verdeling van de portefeuilles na I de zomer van 1982. In principe I moet dat elke vier jaar bekeken I worden. Dezelfde portefeuilles I zijn niet altijd het belangrijkste. I Sommigen denken dan wel I hahaha!” Das interessant. Gaat u verder. ”Ik wil alleen maar stellen dat on- I derwijs best eens in andere han den zou kunnen komen. Het hangt er van af wat we nog willen bereiken. Maar daar loop ik niet op voor uit. Dat moeten de poli tieke partijen doen, ervan uit gaande dat ze namens de bevol- I king spreken”. WADDINXVEEN/UTRECHT - Van maandag 7 tot en met zondag 13 sep tember wordt in de Jaarbeurs te Utrecht de Internationale Meubel beurs Utrecht ’81 gehouden. Op deze Internationale Meubelbeurs zullen Nederlandse moderne meubelen in een speciale show op de verdieping van de Marijkehal de aandacht vragen van de binnen- en buitenland se detailhandel en consument. zoveel mogelijk vrijheid van De organisatoren hebben voor deze presentatie Nederlandse deelnemer van woningbouw. Met name tussen- i„ tijdse beleidsombuigingen kunnen door zijn wriitiv.'* rfr I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 11