ONDERWIJS BEZUINIGT RAAD IN BEZUINIGINGSSFEER 1,5 PROCENT Tv Raad kan niets doen tegen nieuw winkel-en kantoorpand Gemeente ziet >ucce< Verlaging subsidies treffen grotendeels de sportverenigingen af van aankoop Dorpstraat 45-50 Dierenkampje, derde bode, verlichting, schoolzwemmen MIMPEN Tel. 01828-3340 I e het afschrijven IR. T. DROST (SGP/HKV/GPV) J. B. BORGER (VVD) WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 29 JULI 1981 A. H. VAN GENT (PvdA) met het behalen van je rijbewijs. Ik wist niet eens dat je al zo lang les had. Wat zeg je? Heb je nog maar zo weinig lessen gehad? Bij wie les je? O, Succes! Ja, die schijnt erg goed te zijn...” SUCCES PLUSPUNTEN: Inventieve lesmethodes en optimale bege leiding i.v.m. rijbewijs voor personen- en vrachtauto’s en motorfietsen. •Door A.N.W.B. erkend autorijschool: deze vol doet aan de normen en de kwaliteitseisen die door de A.N.W.B. gesteld worden. WADDINXVEEN Als de vakanties voorbij zijn gaan de Wad- dinxveense gemeenteraadsleden door met hun besprekingen over de forse bezuinigingen die dit en volgend jaar nodig zullen zijn om het ge meentelijk huishoudboekje niet in het honderd laten lopen. Aan de ’’voorjaars- en bezuinigingsnota 1981” van het college zijn al de nodige woorden gewijd, maar hoe precies de financiële eindjes aan elkaar zullen moeten worden geknoopt om die tegenvallers door minder uitkeringen van het rijk te kunnen opvangen is nog niet uitgemaakt. ^IÏe'^waddinxveen lan Stationsstrat, die voor het winkel den met de zomertijd. stand zijn gekomen - worden door de raadsleden unaniem duidelijk genoemd mr- Smallenbroek. Moeite met het loslaten WADD1NXVEEN De gemeente is niet overgegaan tot de aankoop van de panden Dorpstraat 45-50. Deze aan koop is volgens burgemeester mr. A. G. Smallenbroek verstrekte informatie in de raadscommissie voor de ruimtelijke ordening en de woningbouw afgespron gen, omdat het niet mogelijk was bin nen een ’’fatale” termijn te voldoen aan bepaalde bijkomende voorwaarden. zegging dat het hier als een zaak wordt beschouwd, aangezien an ders de kwaliteit van het onderwijs gevaar zou lopen. christen-democraat, die daarbij zei te denken aan bezuinigingen op schoon maken of misschien kan er iemand uit de sociale werkvoorziening worden aangetrokken. NIET BEKAAID Naar de mening van de heer C.A.A. Wijnen (Pvda), zoals hij die ver woordde in de raadscommissie onder wijszaken, komt het onderwijs met 1,5 procent bezuinigingen er zeker niet bekaaid van af, maar hij wees er op dat er overigens eerder behoefte ger dat de voorgenomen verlaging van de subsidies grotendeel de sportvereni- Maar uit besprekingen in het gemeen- gingen zullen treffen. tehuis is al gebleken dat er niets tegen de bouwplannen te ondernemen valt, zodat er met node instemming is be tuigd voor het in gang zetten van een overigens los te worden gezien van een eventueel nog toe te kennen van de derde bode blijft in ieder geva de heer Borger houden. SCHOOLZWEMMEN De heer W. L. M. Kruijk wil ruimte scheppen door bezuinigingen op he vak- en godsdienstonderwijs. Hij vind de stijging van de vervoerskosten vooi het schoolzwemmen onrustbarend er wijst in dit verband op de mogelijkheic van een ouderbijdrage. Naar zijn oor deel kan de besparing door het samen voegen van klassen voor busvervoer naar het zwembad hoger zijn. Kritiek op deze CDA-visie komt van de heer D. Lont (PvdA). ’’Denk eens aan samenvoeging van scholen en doorwer king naar het bijzonder onderwijs hier van in financieel opzicht”, repliceert de heer Kruijk. Volgens burgemeester mr. A. G. Smal lenbroek is het busvervoer binnen he college van B. en W. uitvoerig bespro ken, maar men is er niet uitgekomen. Wel is in studie of een aantal leerlinger dichterbij geplaatst zou kunnen wor den. In ieder geval hebben de van de schoolhoofden op dit punt gevraagdi adviezen geen soulaas gegeven. KANAALDIJK De heer D. Lont (PvdA) wil liever de Kanaaldijk binnen de bebouwde kom niet reconstrueren, zoals is gepland. Hi wil een bredere heroverweging daarvan niet uitsluiten. De besparing is het ge volg van bezwaren tegen de bushalte, doch een verdergaande beperking van de reconstructie kan niet vanwege de aansluiting vanuit het gedeelte buiten de bebouwde kom. SUBSIDIES Burgemeester mr. A. G. Smallenbroek heeft aangekondigd dat de verlaging van de subsidies grotendeels de sport verenigingen zullen treffen. Ir. T. Drost (SGP/HKV/GPV) wacht het voorstel daartoe af. De verlaging van de subsi dies wil de heer D. Lont (PvdA) beoor delen aan de hand van de toegezegde evaluatie van de gemeentelijke subsi dieverordening, welke overigens of korte termijn niet is te verwachten. Ei komen hooguit wat beperkte aanpassingen. MUZIEK Nieuw is dat de gemeente het Geweste lijk Orkest wil gaan subsidiëren. Hier omtrent zal de gemeenteraad een meer- derheidsvoorstel van het college van B. en W. krijgen. Burgemeester mr. A. G. Smallenbroek vindt echter het subsi diëren van dit orkest geen gemeente lijke taak. Inmiddels is gebleken dat het Gewestelijk Orkest elf maal in Gouda zal optreden, ook ten behoeve van de Waddinxveners. CONTAINERS De heer W. L. M. Kruijk (CDA) signa leert dat de opbrengst van de container- verhuur voor de gemeente beduidend lager geworden is. Hij stelt voor van particuliere verhuurders, die voor het ophalen van vuil een vergunning van B. en W. zullen moeten hebben, een flinke leges te heffen. Burgemeester mr. A. G. Smallenbroek vindt deze suggestie ze ker een nadere bestudering waard. LEERMIDDELEN De heer W. L. M. Kruijk (CDA) vindt ’’redelijk evenwichtig”. De gevolgde lijn om te komen tot de nodige bespa ringen wordt door de heer J. B. Borger (VVD) onderschreven. Wat kritiek komt van de heer H. P. Barth (D’66), die in de stukken geen politieke afwe ging heeft ontdekt, waarin de vraag of een lager kwaliteitsniveau wellicht aan vaardbaar is aan de orde komt. Burgemeester mr. A. G. Smallenbroek noemt bezuinigen met een ieder die daaraan moet meewerken niet eenvou dig. Toch kan er naar zijn oordeel ge sproken wordeh over redelijk even- 1. x 1 1 i het gemeentehuis aan de orde is als het De financiële gevolgen van deze maatregelen zullen wellicht pas na enkele jaren blijken. Op de begroting blijft een post van f. 2000,- staan. Dit betreft de ge meentelijke subsidie aan de perso neelsvereniging van de samenwer kingsschool voor HAVO/Atheneum. Deze regeling - een bedrag per lid - is gelijk aan die voor de personeels vereniging van de gemeente Waddinx- veen. "KLEINTJES” De heer F.H. de Ruijter (VVD) gaf nog als zijn oordeel dat - nu gevreesd moet worden dat er meer bezuini gingen op komst zijn - B. en W. bij het zoeken naar mogelijkheden hiervoor zullen moeten blijven luis teren naar signalen vanuit het onder wijsveld. Nu het leermiddelenbudget met één gulden wordt verlaagd merk te ir. T. Drost op dat het theoretisch mogelijk moet zijn om - gezien de hoge overschrijdingen van de begro- tig voor dit en volgend jaar bij onge wijzigd beleid - iets in te leveren, waardoor niet direct de kwaliteit van het onderwijs wordt aangetast. ”Het is wel een signaal naar het onderwijs om wat scherper op de ’’kleintjes” te letten”, vond het SGP/HKV/GPV- raadslid. Gefeliciteerd. van Gent (PvdA) - in op de posten schoolzwemmen, leermiddelen en vakonderwijs. In to- jaar weer te kunnen beschikken moet plaatselijk ongeveer an deze zes ton bestaat WADDINXVEEN - Om volgend j__ over een sluitende gemeentebegroting f. 600.000,- worden bezuinigd. Va f. 289.000,- uit ’’meevallers”, zoals het wegvallen van lasten door het afbreken van houten schoolgebouwen, f. 178.000,- uit be wuste bezuinigingen en f. 136.000,- door aanwending van ruim een miljoen gulden voor het afschrijven van langlopende eenma lige investeringen. Om de f. 178.000,- omvattende be splannen op dit punt door te lichten om voor volgende, soortgelijke verrassin gen gespaard te blijven. Volgens de ge- het weer opvoeren van dit krediet heeft meente is dat ondoenlijk, zeker op een eerste prioriteit”, aldus onze eerste korte termijn. Een dergelijke inventari- burger, die zegt te weten dat de bodes satie zal de gemeente overigens niet zelf graag minder overuren maken. Voor de heer W. L. M. Kruijk (CDA) kan de derde bode niet worden ge- is aan een hoger dan een lager leer middelenbudget. Het socialistische raadslid was dan ook blij met de toe- de verlaging van het budget voor leer- eenmalige middelen met één gulden een lachertje. MARKTRECHTEN De heer W. L. M. Kruijk (CDA) meent dat de marktfechten wellicht verhoogd zouden kunnen worden. NOG MEER Nog een paar bezuinigingspunten: De sporthal ”de Sniep” aan de Sniep- weg en de sportzaal ’’Groenswaard” aan de Wingerd zijn van andere lampen voorzien. Deze bezuiniging behelst een Uit de besprekingen van de onder- wijsbezuinigingen valt op te maken dat er technische maatregelen op komst zijn om de verwarmingsinstal- laties op de openbare scholen te ver beteren, gezien de klachten over de te warme lokalen. Misschien zullen er thermostaten worden aangebracht, ander type lamp, waarvan de kosten van deze van aanschaf belangrijk lager liggen. Betere coördinatie en efficiënter wer ken als het gaat om de voorbereiding om te komen tot een definitieve besluit vorming, welke op dit moment vaak extra tijd en werk vergt, kunnen be zuinigingen in de personele sfeer op de gemeentesecretatie bewerkstelligen. Er zijn bezuinigingen op komst bij het aankopen van plantmateriaal door de gemeentelijke dienst Openbare Wer ken en -Bedrijven. kunnen vrijwaren van aanvragen als die van Reh-Bex BV. ”De inventiviteit van aanvragers mag niet worden onder- schrapt. ”Het is onverantwoord de bo- schat”, aldus de christen- des zo veel uren te laten maken. Er democratische wethouder Van Schie. moet wat gebeuren”, meent de WADDINXVEEN Ook de Wad- dinxveense gemeenteraadsleden zijn wichtige bezuinigingen. Wat er zoal in weinig ingenomen met de plannen tot 3 het vestigen van een winkel-kantoor op gaatom het hanteren van het mes om in de hoek Kanaalstraat/Kerkweg-Oost. het uitgavenpakket te kunnen bezuini- Tegen deze plannen van Reh-Bex BV, gen blijkt uit de navolgende greep uit de beleggings- en exploitatiemaat- het in de raadscommissies verhandelde, schappij van de Waddinxvener A. P. C. Daarbij mag de aandacht zeker uitgaan Rehorst, heeft al geprotesteerd de naar de opmerking van onze eerste bur- voorzitter van de middenstandsvereni- ging Waddinxveen, de heer C. de Bas. Voor de heer H. P. Barth (D’66) was deze gang van zaken aanleiding te vra gen op korte termijn alle bestemming- duren, want dan wordt er in het ge- <„i„ --j:.-a- meentehuis vergaderd. Een oplossing daarvoor is thans niet te vinden, doch prijscompensatie.” een eerste prioriteit”, aldus onze eerste weg, zij het dan in een andere bebou- Reh-Bex betreft - hoe dan ook zal wor den gerealiseerd. Nadat B. en W. met de plannen gecon fronteerd waren heeft intern overleg met de ontwerper geleid tot een oplos sing voor de te volgen planologische procedure, waarbij tevens een deel van de grond aan de gemeente zal worden overgedragen. Wethouder van Schie zei het niet onaantrekkelijk te vinden straks te kunnen beschikken over deze grond in verband met de mogelijke ver betering van de verkeersafwikkeling op de hoek Kanaalstraat/Kerkweg- Oost/Juliana van Stolberglaan. Voor dit geld wordt het busvervoer ten behoeve van het schoolzwemmen anders georganiseerd zonder de uit gangspunten van het instructie- zwemmen te verlaten, worden een drietal budgetten van de openbare scholen verlaagd: leermiddelen van f. 66,- naar f. 65,- per leerling, do cumentatiecentra van f. 7,70 naar f. 6,70 per leerling en didactische bege- j van f. 3.475,- totaal naar f. 2.500,-, en zal het totaal aantal uren vakonderwijs op de openbare scholen al per 1 augustus worden ver minderd (van 60 naar 55 minuten). Wethouder van Gent: ”Bij de bezui nigingen op het onderwijs is de no dige terughoudendheid betracht in verband met de zorg voor het inhou delijke, doch al is het niet van harte gegaan, ditmaal moesten ook in het onderwijs bezuinigingen worden ge vonden, zij het dat het totaal percen tage laag is. Gelijktijdig dient gezegd te worden dat deze posten bij even- de tuele nieuwe bezuinigingsmaatregelen niet weer zouden kunnen worden verlaagd, aangezien dan de kwali teit van het onderwijs zou worden probleem voor de bodes ligt in de avon- aangetast. Deze verlagingen dienen meentehuis vergaderd. Een oplossing OPENBARE VERLICHTING Het geheel doven van de openbare ver lichting tussen één en vijf uur noemt ir. snelle wijziging van het bestemmingsp- T- Drost (SGP/HKV/GPV) ongewenst, wuste bezuinigingen te halen levert 2._.131.1... „1..1..1- Hij is wel voorstander van het eerder op het onderwijs - het werkterrein vin kantoorpand nodig is. Deze werkwijze halve kracht brengen van de verlichting wethouder A.H. mag echter volgens wethouder P. F. J. doch wel met uitzondering van de spit- in van Schie (CDA) niet worden losgezien suren. De heer W. L. M. Kruijk (CDA) 1. van de omstandigheden. merkt op dat de verlichting vaak brandt taal zo’n vijf en twintigduizend gul- als het daglicht dat overbodig maakt, den, inclusief doorberekening naar In het verleden is namelijk ook ten ge- zodat te weinig rekening wordt gehou- het bijzonder onderwijs, rieve van het naastliggende perceel aan den metde zomertijd. de Kanaalstraat, destijds gebouwd door De heer D. Lont (PvdA) heeft twijfels slager A. J. Compeer die na jarenlang over het financieel voordeel van het do- touwtrekken moest wijken voor de ven van de openbare verlichting ’s na bouw van het complete winkelcentrum chts en het eerder overgaan op nacht- 30.000,zou kunnen gaan opleveren. Huiverig tegenover het volledig uit schakelen van de verlichting staat ook Er zijn echter wel een aantal dingen duidelijk. Iedereen is het er over eens dat er bezuinigd moet worden, al wor den hier en daar enige vraagtekens ge zet. De nota’s van het college - die na aangetrokken. overuren gemaakt. De heer J. B. Bor- een niet onaanzienlijke discussie tot Volgens de heer H. P. Barth (D’66) wor- ger (VVD) vraagt zich af of een derde den er door de bodes veel overuren ge- bode zich niet kan terugverdienen door het rondbrengen van de post. ”Dat is Ir. T. Drost (SGP/HKV/GPV) heeft het van de post. Hoewel ot bezuinigingspakket zelfs beoordeeld als daarin geen besparing in geld geeft, bleem niet op”, vindt burgemeester t-özH z» 1 i 1 b ox ra nu/i z->bi t i ÏAo na x rz-v 1 rr/4 o. ar naar -71 in moninn minrlor O 1 1 1 .1, U touwtrekken moest wijken voor de ”de Passage” (in het pand is thans sla- verlichting, welke een besparing van f ger Smakman gevestigd), een zelfde ,ririnn««i— snelle planologische procedure werd doorgevoerd. Bovendien staat de hui dige bestemming de vestiging niet in de de heer J. B. Borger (VVD). De heer W. weg, zij het dan in een andere bebou- b. M. Kruijk (CDA) heeft ook zo zijn leiding wingsvorm. Een bebouwing, die - wat aarzelingen. DIERENKAMPJE Het is jammer dat het dierenkampje in het Burgemeester Warnaarplantsoen minder opengesteld zal worden, oor deelt ir. T. Drost (SGP/HKV/GPV). De bedoeling is namelijk op zaterdagmid dag te sluiten en de opening op zondag te beperken. Er zullen ook wijzigingen worden aangebracht in het voedingssy steem. Zo wordt er over gedacht aan automatische voedering te doen. DERDE BODE Het afvoeren van het krediet voor derde gemeentebode heeft in B. en W. heel wat pijn veroorzaakt, zegt burge meester mr. A. G. Smallenbroek. ”Het maakt tengevolge van het rondbrengen 1 r J~ ‘1 een wijziging geen haalbare kaart en het lost het pro- worden er naar zijn mening wel minder 5 i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 13