Twee be rovers winkelwagens werden gepakt IDMA LIMA Waddinxveen bij ons al een erg geliefd dorp Deze lindebomen gaan weg Vrouwen uit Lima schrijven kerngroep: Diploma’s voor brandweerlieden Ontwerp Ned. Aktieprogram Emacipatie- beleid POLITIENIEUWS WADDINXVEEN ESWADDINXVEEN Ma \p E^R UL |lMA°HuTy0 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 29 JULI 1981 dit Afrikaanse land, sind vorig na- de AANRIJDINGEN derheden te melden zijn, laten wij het 1 500’ SOSSkm; Wad- zelfbestuursbedrijf ECUADOR Iquito- \c 03 O CO Arec]ui| Leon, wonend in een gammel huisje Dit zijn de vrouwen van het pasopgerichte zelfbestuursbedrijfje ’’Ricchardi Warmi” (Vrouwen, ontwaak) uit het Lima-district San Martin de Porras. ze uit dankbaarheid Waddinxveen hebben gestuurd. In het midden staat Carlos Caceres WADDINXVEEN De Wad- dinxveense vrijwillige brandweer is weer een aantal diploma’s rijker gewor den. Onlangs slaagde D. van Vliet voor het diploma technisch hulpverlener, R. den Haag voor het examen hoofd brandwacht, M. L. van der Stelt is nu ook technisch Hulpverlener, M. P. Vink slaagde voor het examen per- sluchtmaskerdrager, terwijl Th. Esveldt zich vanaf heden brandwacht tweede klas mag noemen. DIEFSTAL RIJWIELEN Bij de plaatselijke politie werden 2 mel dingen van diefstal van een fiets ge daan. Van één fiets werd de complete verlichtingsinstallatie gedemonteerd. onze hartelijke groeten te doen toeko men aan de gemeente Waddinxveen en u te bedanken voor de waardevolle hulp die u schenkt aan de armste bevolkings- Ricchari groepen van ons land. VERNIELING AUTO’S companeras van het atelier Ricchari Op maandag 20 juli werden bij de rijk- Het wel of niet kappen van de lindebo men langs de leplaan-West, is al aan de orde sinds het najaar van 1980. Na drie adviezen van de gemeentelijke dienst Openbare Werken en -Bedrijven hiero ver zijn Burgemeester en Wethouders tot het besluit gekomen dat tegen het kappen geen bézWaren meer kunnen worden aangevoerd, omdat zij vinden dat tegemoet moet worden gekomen aan de problemen van de hoofdbewo ners in deze laan. De bewoners klaagden namelijk gere geld over de overlast die de litidébomen' veroorzaakten. F j betreft Honingdauw. Die bestaat uit sterk suikerhoudende uitwerpselen van diverse luizensoorten, hetgeen de voor werpen onder de bomen met een kle verige stof besmeurt. Pogingen om hieraan paal en perk te stellen middels insnoeien leverde tot nog toe onvoldoende resultaat op en daarom zat er voor B. en W. uiteinde- te Waddinxveen. De auto met inhoud werd inbeslaggenomen en veilig ge steld. Terstond werd een onderzoek in ken’gevuld met koffie, levensmiddelen gesteld bij Van Leeuwen. Aldaar wer en vele sloffen en pakjes sigaretten en buto’s werden dig zal zijn om dit atelier doelmatig en gebogen. in overeenstemming met het streven naar zelfbestuur van de initiatiefneem sters te laten functioneren. Zoals wij al eens eerder gezegd hebben zullen wij de AUTO’S OPENGEBROKEN In de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 juli werden 9 personenauto’s, die stonden geparkeerd nabij de flats aan de Elzenhorst, Peppelhorst en de Wil genhorst, opengebroken. In vier geval len bleef het bij een poging en werden uit deze auto’s geen goederen ont vreemd. Uit de andere auto’s werden radio’s, casetterecorders en boxen weggenomen. en zusters en speciaal voor de kinderen en sluiten wij met een ”tot ziens 1” sEsï WADDINXVEEN De Waddinxveense rijkspolitie heeft vorige week in de nacht van woensdag 22 op donderdag 23 juli twee stelende mannen op heterdaad betrapt. Tijdens de nachtdienst merkte de bemanning van één van de surveillanceauto’s ’s nachts om vier uur een Ford- personenauto op, die met brandende lichten stil stond nabij de winkel van zuivelhandel Van Leeuwen aan de Kerkweg-Oost. shag aangetroffen. De kofferbak be vatte een evengrote voorraad. De twee mannen, T. van T. (19) en L. A. E. (40), beiden Leidenaren en beken- Chidoyo g|Urujillb HjSa^Chimbote De Peruaanse Estella Leon maakt van oude restjes wol prachtige poppen en felgekleurde borduurwerken. Door verkoop van deze produkten probeert zij in haar levensonderhoud te voor zien. In haar buurt hebben zonder werk gekomen arbeiders failliete bedrijfjes overgenomen om te proberen daar weer wat van te maken. Een kleine Peruaanse organisatie voor ontwikkelingssamenwerking helpt hen daarbij. Deze instelling heeft weer con tacten gelegd met NOVIB. Via deze Ne derlandse organisatie wordt nu ook vanuit Waddinxveen geprobeerd de sa menwerkende arbeidersbedrijfjes een nieuwe toekomst te bieden. BRIEVEN Intussen bestaan er al schriftelijke con tacten tussen de Kerngroep Ontwikke lingssamenwerking Waddinxveen, welke wordt voorgezeten door VVD- wethouder mevrouw L. M. Oosterbroek-Waagmeester, en de krot tenwijkbewoners van Lima die de han den ineen hebben geslagen voor de door hen zelf bestuurde bedrijfjes. Zo kwamen er op de vanuit Wad dinxveen gestuurde post positieve ant woorden binnen van het zelfbestuurs- bedrijf ’’Ricchari Warmi” (Vrouw, ont waak) en van Carlos Caceres, algemeen directeur van de Peruaanse organisatie voor ontwikkelingssamenwerking CI- DAG (Internationaal Centrum voor Onderzoek en Documentatie over Zelf den 3 opengebroken winkelwagens aan getroffen. Bij inventarisatie bleek, dat voor ca. f 5.000,aan goederen door de mannen werd ontvreemd. De 40-jarige dader was sinds kort ont slagen uit de strafgevangenis te ’s- Gravenhage. De jongste van het twee tal moet nog een straf van 2 maanden (veroordeling wegens eerdere gep leegde inbraken) uitzitten. D1EFTSAL MIDDELS BABBELTRUC Op donderdag 23 juli wisten twee man nen door middel van een soort babbel- truc bij Foto De Rooy aan de Nesse een filmcamera weg te nemen. Eén van de mannen deed voor iets te willen kopen, terwijl de ander in de winkel bleef rondwandelen. Meteen nadat de mannen de winkel hadden verlaten, werd de vermissing bemerkt van de ca mera, welke een winkelwaarde had van f 395,—. Onderzoek in de omgeving le verde geen resultaat op. DOORGEREDEN NA TANKEN Op zondag 28 juni werd ’s avonds' laat door een automobilist voor f 70,be nzine getankt bij het benzinestation langs de rijksweg 12. Na het tanken reed de man meteen weg zonder te be talen. Aan de hand van het opgenomen kenteken werd de ’’tanker” via vele ei- genaren van de bewuste personenauto (deze was enkele malen doorverkocht) achterhaald. Het bleek een Rotter damse militair te zijn. De Koninklijke Marechaussee te Gouda heeft het on- derzoek overgenomen. heeft onlangs het ontwerp Nederlands Aktieprogram Emancipatiebeleid ge presenteerd. Dit aktieprogram is opge steld in aansluiting van het wereldaktie- program dat vorig jaar tijdens een con ferentie van de Verenigde Naties in Kopenhagen is aangenomen. Iedereen die geïnteresseerd is in het emancipatiebeleid kan in de komende maanden haar of zijn mening geven over de in het ontwerp Nederlands Ak tieprogram Emancipatiebeleid opge- somde aktiepunten. Om deze inspraak te vergemakkelijken heeft het ministe rie van CRM een pakket samengesteld waarin onder andere een vragenlijst is opgenomen. Een exemplaar van dit pakket kan gratis worden aangevraagd bij de afdeling Voorlichting van het ministerie van CRM, Postbus 5406, 2280 EK Rijswijk. Voor diegenen, die meer informatie wil len over de inspraak en het invullen van de enquête worden in de maanden au gustus en september in alle provincies voorlichtingsbijeenkomsten gehouden Deze bijeenkomsten worden georgani seerd door de Provinciale Bureaus Lan delijk Contact van het ministerie van CRM. De informatie-avonden gaan niet over de inhoud van het aktiepro gram zelf. Wie aan één van de informa tiebijeenkomsten wil deelnemen dient zich zo spoedig mogelijk op te geven bij het Bureau Landelijk Contact Zuid- Holland van het ministerie van CRM, Postbus 85613, 2508 CH Den Haag, te- Passchier). waren verheugd via ’’companera” Ellen Roof te vernemen welke initiatie ven de Kerngroep Ontwikkelingssa menwerking Waddinxveen heeft ontp looid om de belangstelling van de Wad dinxveense bevolking te wekken opdat deze zich samen met ons wil buigen over de opgaven die wij ons zelf gesteld hebben met betrekking tot het verlenen van steun aan de arbeiders van de Sec tor Zelfbestuur in het algemeen en de Warmi van Estela León in het bijzon- spolitie 2 aangiften van vernieling van der. personenauto’s gedaan. Van twee nabij Onze organisatie heeft zich tot doel ge- de Wilgenhorst geparkeerd staande steld allen bijstand te verlenen die no- buto’s werden de antenne krom Caceres uit Lima: Het Zuidamerik^ns^land P^u met de hoofdstad Lima. Kaartje af komstig uit folder van de Kerngroep Ontwikkelingssamenwerking F' dinxveen). het aan zichzelf afgeven van een kap vergunning. :rlast die de lindebomen - WADDINXVEEN Was in het Bovenvoltaanse Torna de boer Paré het levende symbool voor het door de Kerngroep Ontwikkelingssa- jn ftun handen hébben ze zelfgemaakte popjes die menwerking Waddinxveen sinds naar r oL. ....d-L.. 1976 gesteunde landbouwproject in un Lima, de algemeen directeur van de hulp biedende Peruaanse organi- dit Afrikaanse land, sind vorig na- satie voor ontwikkelingssamenwerking CIDAG, waarmee NOVIB en kern- lijk niets anders op om over te gaan tot jaar is dat de Peruaanse Estellaa groep contacten hebben. „r Leon, wonend in een gammel huisje van hout en riet in een krottenwijk Warmi” (Vrouw, ontwaak), uit het Lima- Wij district San Martin de Porras: ’’Lieve zielsverwante broeders en zu sters uit het bij ons al erg geliefde dorp Waddinxveen. Wij zijn dankbaar ons tot u te mogen richten uit naam van ons pas opgerichte zelfbestuursbedrijfje -HZ/tl 1 dat is gevestigd in het district San Mar tin de Porras, en bestaat uit 27 vrouwen en 3 mannen. Wij streven er naar de grote armoede waarin wij buiten onze schuld verkeren een beetje te vermin deren, maar wij geloven dat wij, door te mogen rekenen op de steun en het me deleven van andere mensen op de we reld, in staat zullen zijn met meer kracht door te vechten voor het geluk van onze gezinnen, want strijd betekent leven. Lieve broeders en zusters, dankzij de ontwikkeling van dit nieuwe bedrijf op activiteiten van onze vriendin Ellen A" Roof, die het mogelijk maakte grotere die dingen te maken, die u al kent, din gen die wij niet alleen maken om onze armoede te verlichten, maar ook om bekendheid te geven aan ons histori sche verleden dat door ons, ”het volk”, tot stand gebracht is en waardoor wij willen dat ons vaderland Peru bekend is in de rest van de wereld. Niet alleen uit de boeken, maar door het werk van onze handen. Het is de vurige wens van deze groep eenvoudige moeders met veel kleine kinderen, ongehuwde moe ders, schoolgaande jongens en meisjes, die hun krachten met de onze verenigen om een vriendschap op te bouwen met die mooie tulpenstad, zoals wij ons s Waddinxveen in onze verbeelding voor stellen. Als bewijs van onze vriendschap sturen wij u een paar poppetjes samen met heel veel kussen voor al onze broeders WADDINXVEEN/DEN HAAG Staatssecretaris mevrouw J. Kraaijeveld-Wouters, coördinerend be windsvrouwe voor emancipatiezaken, van de hoofdstad Lima. Zij is het eveneens levende symbool van de reuzenstap die de kerngroep eind 1980 heeft gemaakt van de boeren van Torna naar de krottenbewoners van Lima, waarbij één ding het- zelfde is gebleven: de ontwikkeling ^Ricchari Warmi (Vrouw, ontwaak), van de mens voor betere levensomstandigheden. Deze lindebomen langs de leplaan-West zullen het loodje gaan leggen nu B. en gunning hebben af gegeven. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN De gemeente lijke dienst Openbare Werken en - Bedrijven zal nog voor het komende plantseizoen de 12 lindebomen voor de huizen aan de leplaan 2-40 kappen. De te kappen bomen, waarvoor de kapver- gunning thans op de gemeentesecreta rie ter inzage ligt, zuLlen worden ver vangen door bomen die zoveel mogelijk overeenkomen met de verschijnings vorm van de linde. Voor het karwei stelde de gemeenteraad dit voorjaar achtduizend gulden beschikbaar. Terwijl de politiemannen naar de auto ’’toereden”, zagen zij snel een man naar de wagen lopen en instappen. De be- W. de daarvoor benodigde kapver- stuurder van de wegrijdende auto trachtte te ontkomen. Na een kortei den van de politie, werden aangehou- achtervolging werd de personenauto op den en ingesloten op het groepsbureau de Henegouwerweg klem gereden. Op de achterbank in deze auto werden door de politiemannen vele vuilniszak en sluiten wij met een ”tot ziens!” bestuur). De Kerngroep Ontwikkeling- De brief van algemeen directeur Carlos ssamenwerking Waddinxveen is dan ook vast van plan dit project in Lima als tweede project gedurende lange tijd te gaan volgen. De binnengekomen brie ven geven daartoe alle aanleiding. lefoon 070-469582, toestel 10 (mevrouw De brief van de vrouwen van het pas opge- Passchier). richte zelfbestuursbedriif de voet blijven volgen en zullen wij u ohiervan op de hoogte houden. Aange- bekendheid te geven aan onze pogingen zien er momenteel geen verdere bijzon- voorlopig hierbij en groeten u nogmaals Op zondag 19 of maandag 20 juli werd hartelijk.” een personenauto, welke stond gepar keerd in de parkeervakken van de Dot- terweide, aangereden. De rechterach- terzijde van de auto werd beschadigd. De veroorzaker van deze schade heeft zich niet gemeld. Op maandag 20 juli omstreeks 00.30 uur is op de Noordkade een personenauto aangereden. De bumper en de voor zijde werden hierbij vernield. De dader hiervan is onbekend gebleven.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 17