Raad wacht een de pater - makelaardij b.v. waddinxveen overladen agenda Burgemeester neemt op 11 september afscheid Extra raad gevolgd door receptie 01828-7994**] KOST.V Op zoek naar Waddinxveners OPKNAPPEN RIOLERING ER KINDERVAKANTIEWERK IN DE BONKELAAR Burgemeester ”Van belang dat barrière 98 Monsters waren niet goed Katholieke Vrouwen dagje naar N.-Brabant nu weg is” Onafhankelijk Nieuwsblad Uw Televisiedokter I» r RIOOL CverstopttJ Discotheek Double B" onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen HOTEL FLORIDA BOSKOOP met disco-lightfloor GEOPEND DIT WEEKEND Zaterdagavond en Zondagavond weekblad voor Waddinxveen krediet beschikbaar hoeft te stellen. in onroerend goed schielandweg 7 telefoon 01828-3822 24 uur service, 3 maanden garantie op iedere reparatie. Ook voor andere elektrische apparatuur. 01828-3500. klijke Nederlandse Toeristenbond ANWB in Den Haag Waddinxveners gevraagd - soms dagen achtereen - con tact op te nemen met het thuisfront. Zo ging de ANWB bijvoorbeeld vorige week op zoek in het zuiden van Fran krijk naar de familie P. van Leeuwen, die daar reed met een rode VW Passat, kenteken 17-UU-99. Van 7 juli tot en met 13 augustus 1981 WOENSDAG 29 JULI 1981 37e JAARGANG No. 1728 HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 EXPLOITATIEF. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 30065. x Zaken komen. bare werken en-bedrijven, afgevraagd Wie Waddinxveens burgemeester of dit bedrag wel voldoende zal zijn. i en ons t dinxveen mag rekenen op een langere periode dan de vier en een half jaar die 'j in het Utrechtse Harmelen door bracht zei mr. Smallenbroek: ”Of ik Waddinxveen als mijn eindbestemming WADDINXVEEN I mr. A. G. Smallenbroek is ingenomen met het feit dat Waddinxveen bij de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Zuidplas tussen Piasweg en Beijerinc- klaan geen rekening meer hoeft te hou den met de aanleg van een (op Wad- WADDINXVEEN/DEN HAAG De Keuringsdienst voor Waren voor het gebied ’s-Gravenhage heeft in 1979 in Waddinxveen 1.049 monsters onderzocht, waar van 98 ondeugdelijk bleken. Dat blijkt uit het verslag over dat jaar van deze dienst. De Keuring sdienst van Waren let niet alleen op naleving van de Warenwet, maar oefent ook toezicht uit op de Bestrijdingsmiddelenwet, de Ker nenergiewet, de Wet Gevaarlijke Stoffen en de verordeningen van produkt- en bedrijfsschappen. Mr. A. G. Smallenbroek dinxveen dat moet ondergaan. Dat zou een ramp zijn”. Mr. Smallenbroek kwam in Wad dinxveen na een 17-jarig ’’bewind” van burgemeester C. A. van der Hooft. Wat later zou gemeentesecretaris H. Jenné met pensioen gaan na een dienstver band van bijna 45 jaar. Dat deed loco- In de omgeving van het Franse Le Puy werd gezocht naar Rob van Oord, die daar was met een gele Volkswagen Golf met fietsimperiaal en als kenteken ??- MX-??. Als u met vakantie gaat laat u natuurlijk een adres achter en als u dat nog niet weet belt u dat op de plaats van bestemming natuurlijk even door. Al leen op die manier wordt een alarmcen- trale/oproepdienst als die van de ANWB overbodig. WADDINXVEEN De na de zomervakanties op woensdag 26 augu stus te houden gemeenteraadsvergadering dreigt er één te worden met een overladen agenda. De raadsleden zullen zich dan naar verwachting De door de Friese commissaris der Koningin, mr. H. Rijpstra, op donder dag 4 juni beëdigde nieuwe eerste bur ger van Smallingerland, als opvolgervan drs. R. Zijlstra (54), is al tweemaal op bezoek geweest in zijn derde gemeente na Harmelen (1971-1976) en Wad dinxveen (1976-1981). Hij voerde daar WADDINXVEEN De afdeling I Waddinxveen van de Katholieke Vrou- I wenorganisatie 1980 gaat dinsdag 8 sep- I tember een dagje uit naar Noord- I Brabant. Op het programma staat een I tocht in een huifkar en een bezoek aan I een show van de populaire groep BZN I inNieuwkuyk. I De vrouwen vertrekken uit Wad- I dinxveen ’s middags om één uur. Oms- I treeks drie uur stapt men in de dan ge- I reed staande huifkar, waarna zal wor- I den gedineerd. Om acht uur wordt de I BZN-show in Nieuwkuyk bezocht. I De Katholieke Vrouwenorganisatie I heeft de kosten voor deze dag zo laag I mogelijk gehouden, namelijk f 50, I per persoon. Niet-leden betalen f 55, I per persoon. Zij die zich voor deze uit- I gaansdag nog niet hebben opgegeven I dienen dit voor vrijdag 7 augustus te I doen bij mevrouw Pappot, Prins A- I kxanderstraat 12. Men gelieve f 25, I vooruitte betalen. waarden bij het vervreemden van grond binnen de bebouwde kom. Deze nota is een vervolg op het enkele jaren oude principebesluit van een meerderheid van de raad om erfpacht te gaan in voeren. Volgens de zojuist van vakantie teruggekeerde burgemeester mr. A. G. Smallenbroek is hij het met de inhoud van deze nota - op een aantal onderge schikte opmerkingen na - geheel eens. Het stuk zal volgende week dinsdag in het college van B. en W. worden be sproken. De raad zal zich in de augustus- vergadering ook moeten gaan buigen over het plan van het bouwbedrijf Re- horst tot het realiseren van 33 woningen en winkels in het Brugcentrum en wel langs de Kerkweg-Oost onderaan de oprit naar de hefbrug. Zoals gebruike lijk wordt de raadsagenda ook gevuld met een reeks voorstellen op onderwijs gebied, zoals aanschaf van leermidde len en meubilair. al gesprekken met gemeente ambtenaren en met de fractievoorzit ters van de zeven in de gemeenteraad vertegenwoordigde partijen: CDA (12 zetels), PvdA (11), VVD (2), GPV (1), FNP(l)en D’66(l). PORTEFEUILLES Het ligt in de bedoeling dat de vertrek kende eerste burger van Waddinxveen dezelfde portefeuilles zal gaan beheren als zijn voorganger, die zich geheel zal gaan wijden aan het voorzitterschap van de Federatie van Nederlandse Zui- velfabrikanten (FNZ). Dat betreft dan de algemene coördina tie en voorlichting, industrialisatie en vestigingsbeleid, intergemeentelijke sa menwerking, politie en brandweer. In Waddinxveen beheert mr. Smallen broek de portefeuilles algemene zaken, politie, brandweer, openbare orde en veiligheid, financiën, personeelszaken, economische zaken (inclusief werkge- legenheidsbevordering), voorlichting, energiegebruik en intergemeentelijke WADDINXVEEN - Het repareren van de verzakte riool-oversteken in de Staringlaan gaat meer geld kosten dan gedacht. In de gemeenteraadsver gadering van 22 april 1981 was voor dit doel al f. 30.000,- beschikbaar ge steld. Het riool was van de palen ge kanteld en ongeveer een halve meter onder de paalkoppen gekomen. bare werken en -bedrijven gaf de heer A. van Doom (SGP/HKV/GPV) in bewegingen die duidden op wijziginge: overweging dit soort onvoorziene -*-* uitgaven - de ’’opslagkosten” en de kosten van de gemeente - voortaan niet in het krëdiet op te nemen, zo- dat de gemeenteraad geen aanvullend toen nog net niet demissionaire kabinet kunnen gaan buigen over diverse belangrijke en spraakmakende punten. Daarbij gaat het om de dit en volgend voeren forse bezuiniging soperaties, die er op gericht zal zijn om de gemeente Waddinxveen over een sluitende begroting te blijven laten be- 20 mei om nadere informatie te rade bij schikken. Daarnaast zal worden gediscussieerd over de spectaculaire ruil van bedrijf- minister H. Wiegel van Binnenlandse spanden tussen de gemeente (via de cu ratoren van het bouwbedrijf Reijm BV in bezit van het pand aan de Dorps traat) en het bouwbedrijf Rehorst BV (dat een vestiging heeft aan de Klei- kade). Verwacht wordt dat er over de Burgemeester WADDINXVEEN Burgemeester mr. A. G. Smallenbroek (44) gaat zich op vrijdag 11 september losmaken van Waddinxveen, van welke ge meente hij sinds 16 maart 1976 eerste burger is. Dat gebeurt ’s middags in een bijzondere gemeenteraadsvergadering, die zal worden gevolgd door een receptie voor de bevolking. Een dag eerder - donderdag 10 septem- ber - nemen in de raadzaal van het gemeentehuis, de rijkspolitie en de diiixvëêns”grondgebied ondergronds) vrijwillige brandweer afscheid van hun ’’baas”. De installatie tot burgemeester van de Friese gemeente Smallingerland is op Zuid- dezelfde dag als waarop de benoeming ingaat: woensdag 16 september. Ook daar zal dan een bijzondere gemeente- trekkelijker zijnde pijpleiding van het raadsvergadermg^worden gehouden ge- staat in Drachten, de 39.000 inwoners tellende hoofdkern van de uit 14 woon kernen bestaande gemeente met in to taal tegen de 50.000 inwoners, een pre sentatie van het verenigingsleven op het programma. zoetwaterkanaal. Vorige week maakten we in het Week blad voor Waddinxveen bekend dat Gedeputeerde Staten van 1 Holland de voorkeur blijken te geven aan een financieel en planologisch aan- Br^ke’Meer naar hé^WesTland" Kost durende Je nuddagurem Js Avonds een kanaal 137 miljoen gulden, met zo’n pijpleiding is ’’slechts” 54 miljoen gul den gemoeid. Daarmee is volgens onze eerste burger een strijdpunt met het provinciaal be stuur van de baan. En dat vindt hij ple zierig. Het schrappen van het zoetwa terkanaal zal ook een planherziening tot gevolg hebben, welke in financieel opzicht ook iets betekent. De in de exploitatie opgenomen bijdrage aan de Kanaalgraverij van een half miljoen gulden kan nu in de nieuwe woonwijk worden gestoken. ”Van het grootste belang is echter dat de barrière, die toch ook een onder- gronds zoetwaterkanaal zou hebben op- geleverd, van de baan is”, aldus een net van vakantie teruggekeerde mr. Smal lenbroek. ’’Daarmee is ook de discussie over de plek van Zuidplas definitief voorbij, al waren we daaraan al tege- moet gekomen door te eisen dat de nieuwe woonwijk er alleen zou kunnen I komen indien het zoetwaterkanaal on- I dergronds zou worden aangelegd. Als I daar geen sprake van had kunnen zijn I zou dat onoverkomelijke problemen I hebben opgeleverd en zouden de wo- II ningen ergens anders gebouwd moeten worden. Een open kanaal zou bijvoor- beeld 150 woningen hebben gescheeld”. van nabij kent en zijn uitspraken heeft ge volgd kon echter weten dat de periode Waddinxveen een afzienbare tijd zou zijn. Toen wij op woensdag 25 februari financiële aspecten van deze voor de re- 1976 één uur na zijn benoeming tot bur- novatie van het Dorpstraatgebied be- gemeester van dit Gouwedorp met hem langrijke pandenruil nog diepgaand van j spraken en ons afvroegen of Wad- gedachten gewisseld zal gaan worden. ERFPACHTNOTA Ook op de agenda zal naar alle waar schijnlijkheid ter bespreking staan de nota van B. en W. over de in Wad- zie? Ik hoop niet dat de gemeente Wad- dinxveen te hanteren erfpachtsvoor- fractie voorzitters uit de Wad- dinxveense raad na afloop van de ge meenteraadsvergadering van woensdag mr. Smallenbroek. Een dag later zou echter het verlossende telefoontje van WADDINXVEEN Ook in deze va kantieweken is de Waddinxveense rijk spolitie weer een vraagbaak voor iede reen. De politiemannen zijn en worden in het bureau op de hoek Beethoven- laan/Mozartlaan benaderd met de meest uiteenlopende vragen over voer- tuigeisen, verzekeringen, reispapieren en als men op zoek is naarfamilieleden en kennissen die ons Gouwedorp zon der een deugdelijk vakantieadres ach ter te laten zijn ’’ontvlucht”. burgemeester H. Huizer in zijn installa- Geregeld werden dan ook via de alarm- tietoespraak tot mr. Smallenbroek op centrale/oproepdienst van de Konin- 16 maart 1976 opmerken: U ziet bur- klijke Nederlandse - - gemeester, wij zijn hier gewend aan zaken. Werkt hij hier met drie wethou- lange ambtstermijnen”, ders (CDA/PvdA/VVD), in Smallinger- - land zijn dat er vier (CDA/Pvd A). De benoeming van Waddinxveens eer ste burger tot burgemeester van Smal lingerland werd bekend in de late na middag van donderdag 21 mei. Toen kwam er een officieel einde aan de solli- citatieperiode die begin dit jaar met het schrijven van een brief was begonnen. Hoewel in die tijd mr. Smallenbroek op bezoek ging bij de Friese commissaris der Koningin, die op zijn beurt ook een kijkje in Waddinxveen kwam nemen, en hij ook nog stiekem in Drachten heeft rondgereden bleef het mogelijke vertrek van onze eerste burger een goed bewaard geheim. Dat geheim bleef be perkt tot de mensen die de burgemee ster zelf op de hoogte had gesteld van zijn ambities, waaronder de drie wet houders en de gemeentesecretaris. TELEFOONTJE Toch waren er in die derde volle week van mei - vlak na de terugkeer van bur gemeester mr. Smallenbroek uit het Verre Oosten, waar hij samen met wet- In de raadscommissie voor de open- houder P. F. J. van Schie (CDA) op za kenreis was geweesd - wel een aantal 1 ------ ;n in de gemeentetop. Omdat de Friese commissaris der Kóningin onder em bargo een aantal journalisten over de op handen zijnde benoeming door het Van Agt/Wiegel had geïnformeerd, le- Wethouder P.F.J. van Schie (CDA) verde dat telefoontjes en bezoeken op. was hiervan geen voorstander. Om deze en andere redenen gingen jaar uit te KERKSTRAAT fractievoorzitters uit Om de riolering in de Kerkstraat, die ook is verzakt, te kunnen repa reren is een krediet van f. 15.000,- nodig. Gezien de ervaringen met de Staringlaan heeft de heer van Doom zich in de raadscommissie voor open- hij

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 1