Gouwe SmashRuim een ton voor clubhuis WEEKBLAD - SPORT Discussie opstalprijs Het Weekblad feliciteert Een boekenbon? OOS-basketbal schrijft weer nieuwe leden in DE SPERWER Vistocht op de Grevelingen Waddinxveen Het bestuur van de hengelsportvereniging Waddinx veen (HSW) heeft gemeend, er goed aan te doen, voor hengelaars die het zoute water eens willen bevissen ook in het vakantieseizoen een trip te organiseren. M. Boere: Liefst twee zwemvierdaagsen per jaar T1* ïKfe X WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 29 JULI 1981 Een spelmoment uit een meisjes-mini wedstrijd van de afdeling basketbal GRAAG GEGEVEN! van de multisportvereniging TOOS. ONDOORDACHT WADDINXVEEN De jaarlijkse Nationale Zwemvierdaagse, die dit jaar in de laatste volle week van augustus weer wordt gehou den, kan zich in een toenemende belangstelling verheugen. Het aantal deelnemers zou dit jaar wel eens 2.000 kunnen zijn. Over de zeer grote belangstelling voor de Waddinxveense editie van de zwemvierdaagse in het openlucht zwembad ”De Sniep” verbazen zich ook de raadsleden. Mme X x i o WADDINXVEEN - De heer P. Lem ming, hoofdcommies op de afdeling financiën en belastingen van de ge meentesecretarie, is geslaagd voor het volledige diploma gemeente-finan- ciën. De de Het veel hogere bedrag was voor de heer H.P. Barth (D’66) aanleiding te spreken over onduidelijkheid, wille keur en over het spreekwoord ge lijke monniken, gelijke kappen. Kri tiek kwam er ook van de heren J.B. Borger (VVD) en ir. T. Drost (SGP/ HKV/GPV). Burgemeester mr. A.G. Smallenbroek herinnerde echter aan de al vier jaar durende gesprekken tussen de gemeente en NKF Kabel BV, waaruit De Gouwe Smash is voortgekomen. WADDINXVEEN - De afdeling bas ketbal van de multisportvereniging TOOS, die zich nu alweer voorbe reidt op het nieuwe seizoen dat half augustus begint, kan weer nieuwe le den inschrijven. In het bijzonder heeft TOOS belang stelling voor jongens en meisjes van acht tot twaalf jaar, die kennis wil len maken met deze attractieve, steeds populairder wordende basket- balsport. Zij kunnen worden inge deeld bij de mini’s. Jongens van zestien tot achttien jaar, die bijvoorbeeld op school basket bal hebben leren kennen, worden bij de heren junioren ingedeeld. Meis jes van veertien tot zestien die be langstelling hebben, kunnen meedoen bij de dames kadetten. Gedurende het seizoen is er eenmaal per week een training en worden er ongeveer twintig competitie- en toer- nooiwedstrijden gespeeld. De thuis wedstrijden zijn op vrijdagavond of zaterdag in de gezellige sporthal De Mevr. Toor Metselaar Tongeren M.BOERE (PvdA) MAVO/LTO ’’Koningin Wilhelmina”. Wethouder A.H. van Gent (PvdA) gaf in de raadscommissie welzijns- zaken te kennen dat temperatuurver laging een negatieve uitwerking zou kunnen hebben op de bezoekersaan tallen. Over het lage aantal school- zwemmers van het HAVO/Atheneum zal met het schoolbestuur worden gesproken. ”Ik wijs er op dat deze school zelf over een goede (sport) accomodatie beschikt”, aldus de heer van Gent. De Gouwe Rijders (autoclub) Bridgeclub Waddinxveen (bridgen) Damclub Excelsior (dammen) Gymnastiekvereniging TOOS (gymnastiek) Hockeyclub Waddinxveen (hoc- keyen) l.andelijke Rijvereniging De Gouwe Ruiters (ruitersport) Ijsclub Nooit Gedacht (schaatsen) Waddinxveense Schaakvereniging WSV (schaken) Schuttersvereniging Wad dinxveen (schieten) Tafeltennisclub Kwiek (tafeltenissen) Tennisvereniging Waddinxveen Destijds werd afgesproken dat de ge meente het van de tennisvereniging Waddinxveen overgenomen clubge bouw, waar het niet zoveel mee kon doen, zou verkopen voor f. 130.000,- Uiteindelijk werd het een koopsom van f. 105.000,- en een opstalrecht van f. 2.000,-. Deze zijn duidelijk gekoppeld en gerelateerd aan de over nameprijs van f. 110.000,-, vermeer derd met drie jaar rente. Van een ver band met de gebouwen van andere verenigingen is geen sprake en er kan zelfs gesproken worden van een uiter mate coulant voorstel van B. en W., waarmee De Gouwe Smash in begin sel instemde. De heer Barth (D’66) noemde het onjuist dat de kosten van drie jaar worden afgewenteld op de derde ten nisvereniging, ook al liggen volgens onze eerste burger de kosten veel ho ger dan alleen de rente. De zaak werd door de democraat ondoordacht ge noemd. Hij zei bij herhaling gevraagd te hebben om opheldering over de verschillen in opstalrecht. ”Het verge lijk moet er komen”, vond de heer Barth. ”Er is geen vergelijk en iedere poging daartoe gaat mank”, vond mr. Smallenbroek. Ook de heer D. Lont (PvdA) vond dat de kosten niet mochten worden afgewenteld op De Gouwe Smash. Hij wenste zich echter niet uit te spreken over één facet van de onder- handelingen. ’’Beide zijn gekoppeld en het doet geen onrecht aan de we derpartij”, aldus de socialist, die met andere leden van de raadscommissie voor de financiën aandrong op ge lijkstelling. Negatief bleven zich op stellen de heren Barth (D’66) en Bor ger (VVD). DWANGPOSITIE De destijds op de publieke tribune zittende voorzitter drs. J. Sikkel van De Gouwe Smash meende dat de raadsleden terecht opmerkten dat er een vergelijk moet worden getrok ken. Voor hem leverde de discussie in de raadscommissie nieuwe feiten op. Hij bracht naar voren dat in een onderhandse taxatie het clubgebouw werd gewaardeerd op f. 105.000,- a f. 110.000,-. De vereniging ver keerde bij de onderhandelingen naar zijn mening in een dwangpositie, hetgeen door burgemeester mr. A.G. Smallenbroek ten stelligste werd ontkend. Uitslag van de postduivenvereniging De Sperwer van de wedvlucht St. Ghislain. Afstand 187 km. In konkours 696 duiven. Gelost om 07.40 uur met kalme N.W. wind. Aankomst eerste duif 10.25.52 uur, laatste duif 11.02.23 uur. Snel heid eerste duif 1134.43 m per min., laatste duif 925.58 m per min. Van de heer M. Boere (PvdA) is het voorstel afkomstig om de watertem peratuur van het bad te verlagen - bij wijze van proef -, teneinde energie te besparen. Hem was het ook nog opgevallen dat de samenwerkings school voor HAVO/Atheneum in de zomerperiode zeer weinig gebruik maakt van de mogelijkheid tot schoolzwemmen in tegenstelling tot de ’’huishoudschool” De Rank en de Blom (CDA) minder gebruik willen maken van part-timers en zou de heer D. Uitbeijerse (SGP/HKV/GPV) een personeelsstop willen invoeren. De heer H.P. Barth (D’66) vindt overi gens dat het openluchtbad zo lang mogelijk open moet blijven. WADDINXVEEN - Uitslag P.Y, De Sperwer van de wedvlucht Noyon. Afstand 298 km. In konkours 594 duiven. Gelost om 12.00 uur met vrij krachtige W.N.W. wind. Aankomst eerste duif 16.30.22 uur, laatste duif 17.16.50 uur. Snelheid eerste duif 1096.83 m per min., laatste duif 939.19 m per min. v. Vliet-Dijkstra 1-11-20-28-34-52- 65-67-103-115-116-117-132-144- 149, A. Bonefaas 2-42-58-91-120- 130, J.W. Sekeris 3-13-139, C. Toor Zn. 4-48, C. Bode 5-73- 80-113, W. Slagboom 6-31-47-55- 72-106-143, M. Groen 7-56-57-77- 87-88-140-148, H. Vink 8-29-32- 43-75-111, J. Jansen 9-33-35-41- 93-119-133, A. Hofman 10-94- 134, H. Metselaar 12-18-25-37- 38-44-46-50-64-70-76-86-98-102- 125-147, W. Breedijk 14-27-53-63- 100-122-137-138, T.H. Twigt Zn. 15-22-60-78-84-96-105, A. Hooger- dijk 16-49-66-142, D. Heeren 17-19- 26-36-45-85-109-127, J. van Erk 21-39-83-108-126-146, H. Oskam 23- 69-90, Mevr. Janmaat 24-121-131, Smit-Troost 30-68-82-95, P. Bone faas 40-54-107-112-118, F. Middel koop 51-145, F. Rip 59-136, M. Tol lenaar 61-124-129, A. Koren 62, A. de Wit 71-123, A. Kivit 74-89- 135, C. Hofman 79-97-101, Mevr. Twigt 81-104, W. Metselaar 92, H. van Dijk 99, de Kok-Bijmans 110- 114-128-141. In een vergadering van de commis sie welzijnszaken vroeg de heer M. Boere (PvdA) zich zelfs af, nadat hij zijn verbazing had uitgesproken over de zeer grote belangstelling voor de zwem vierdaagse, of een dergelijk eve nement niet twee keer per jaar ge houden kan worden. Deze opmerking is begrijpelijk, omdat het zwembad- complex wordt geconfronteerd met teruglopende bezoekersaantallen. Dit is overigens een landelijke tendens. Speciaal voor diegenen, die geen zeebenen hebben is de Grevelingen een ideaal stuk water, waar in de zo mer leuke vangsten op schar, schol, rijtuig en soms aal wordt gedaan. Het vanuit de haven van Scharre- dijke opererende m.s. ”Joma”, ruim 36 meter lang, werd voor zater dag 8 augustus afgehuurd door de HSW-leden. Het schip heeft een ge- deel vrij visdek en een aantal houten ’chuilhuisjes, een gezellige kantine en een schipper, die de goede stekken volgens ervaring van de laatste jaren ?oed weet te vinden. De passagaprijs is zeer redelijk: ge baseerd op ca. 25 personen kan wor den geboekt voor f. 20,- pp exclu sief aas. Aanmeldingen kunnen, na 19.00 uur "'orden gedaan bij M. Harmsma, Hassaulaan 22 te Waddinxveen en kunnen alleen worden ingeschreven onder gelijktijdige betaling. Doordat de belangstelling naar verwachting Poot zal zijn, adviseert het bestuur tijdig te boeken. (tennissen) Be Fair Organisatie, afdelingen voetbal, tennis, volleybal Hengelsportver eniging Waddinxveen HSW (vissen) Rooms-Katholieke Sportvereniging Excelsior WSE (voetbal) Sportclub Antilope (atletiek) Voetbalvereniging Waddinxveen (voetbal) Postduivenvereniging De Sperwer duivensportVereniging De Vogelvrienden zangvogels Zwem- en Poloclub De Gouwe (zwemmen, poloën) Basketbalvereniging TOOS (basketbal). Hummelhof heeft gezeten - komt een einde aan de mogelijkheid om buiten verenigingsverband in de open lucht te tennissen. Dit seizoen was het nog mogelijk om twee van de vier banen in het Wamaarplantsoen particulier van de gemeente te huren voor ’’losse” recreatie. De gemeente wilde echter al jaren van déze mogelijk heid af, omdat daar teveel admini stratie aan verbonden was en er nau welijks toezicht kon worden gehou den. Er werden ook regelmatig ver nielingen aan de banen gepleegd. Toen twee jaar geleden naast de al bestaande tennisverenigingen Be Fair en Waddinxveen een derde vereni ging, De Gouwe Smash, werd opge richt kreeg deze de beschikking over twee van de vier banen. De vereni ging telt inmiddels echter tegen de driehonderd leden zodat de twee ba nen te kort zijn geworden. Vandaar dat De Gouwe Smash nu ook de twee nog ’’vrije” banen aan het Warnaar- plantsoen gaat huren. RECHT VAN OPSTAL Punt van discussie bleef echter het door de Gouwe Smash te betalen jaarlijkse bedrag voor het recht van opstal, een zaak die B. en W. zelf met de tennisvereniging moeten rege len. Volgens de tennisvereniging dient het uitgangspunt bij het bepa len van dit bedrag te zijn dat ge streefd wordt naar een vergoeding die overeenstemt met vergoedingen die ter zaken van de beide andere Wad dinxveense tennisverenigingen ge vraagd worden. De van De Gouwe Smash verlangde vergoeding is echter ongeveer drie maal zo hoog. Volgens de gemeente moet de lage koopsom met een ho gere opstal-vergoeding worden ge compenseerd en komt de tennisvere niging in een gespreid bedje en dat is in veel opzichten en ook financieel aantrekkelijk. Reden waarom best om een extra hoge vergoeding voor het recht van opstal mag worden gevraagd. RAADSCOMMISSIE Over het verlenen van een recht van opstal aan de tennisvereniging Gouwe Smash is natuurlijk in raadscommissies gesproken. In de raadscommissie voor de financiën noemde de heer W.L.M. Kruijk (CDA) een bedrag van f. 2000,- bezwaarlijk in vergelijking met de an dere twee tennisverenigingen en om dat de nieuwe tennisvereniging ge dwongen was het door de tennisver eniging Waddinxveen in het Burge meester Wamaarplantsoen verlaten clubgebouw over te nemen. Sniep. De trainingen vinden plaats in een van de gym- of sportzalen. DAMES Voor dames van acht tot tachtig is er de recreatiegroep. Deze traint eenmaal per week anderhalf uur. De helft van de tijd wordt ingenomen door een zorgvuldig opgebouwd pro gramma om de spieren los te maken en te houden en de rest van de tijd spelen de dames een partijtje basket bal. De ervaring heeft geleerd, dat niet al leen hard ’’gewerkt” wordt, maar dat ook voor gezelligheid een flinke ruimte is gelaten. Aanmelding als lid, van een van de vermelde of overige groepen, kan bij de secretaresse van de vereniging, mevrouw M. van der Sman, Heggewinde 6, telefoon 4780. Zij verstrekt gaarne alle verdere in formatie. Volgens WD-commissielid F.H. de Ruiter zijn er in de afgelopen drie jaar weinig zon-dagen geweest. En dat betekende minder bezoek en meer gasverbruik. Om te bezuini gen op de zwembaden zou drs. G. Aan beide zaken, verkoop clubge bouw en garantieverlening, heeft de Waddinxveense gemeenteraad zijn goedkeuring gehecht. Met het college van B. en W. waren de gemeente raadsleden van mening dat hier sprake is van een jonge vereniging, waarvan verondersteld kan worden dat er een blijvende sluitende ex ploitatie is, op grond waarvan bij een gezond financieel beleid de vereni ging haar financiële verplichtingen zal kunnen nakomen. Met de door de raad bekrachtigde overeenkomsten - overigens huurde De Gouwe Smash al het clubgebouw- tje waarin ook de peuterspeelzaal Het W. Slagboom 1-35-78-87-98-133, Smit-Troost 2-10-20-28-50-65-83- 103-143-144-165, H. Vink 3-11-12- 56- 73-147, J. Jansen 4-9-26-54-89- 107- 110-111-123-135-141-146, H. Metselaar 5-32-36-44-47-49-67-92- 102-117-136-139-168, v. Vliet-Dijk stra 6-16-2541-42-69-75-91-101- 108- 109-116-122-129, D. Heeren 7- 51-68-84-90-97-100-104-150-161, de Kok-Bijmans 8-24-118-162-166, Versloot 13-61-88-127, C. Zn. 14-113-120-151, W. 15-40-74-85-94, J. van 17-29-39-58-71-154-155- 156-160, T.H. Twigt Zn. 18-37- 57- 72-76-93-96-167, P. Bonefaas 19- 112-114-157-158-171-172, C. Hof man 21-119-164, W. Breedijk 22-52- 59-64-115-125-153, J. van Erk 23, C. Bode 27-33-99-121-149-169-174, A. Bonefaas 30-70-77-82-124-131, A. Hofman 31-43-60-128-132-159, Mevr. Janmaat 34-79-86-145, F. Rip 38-152, F. Middelkoop 45-137, M. Tollenaar 46-170, H. Oskam 48-80- 105- 173, A. Kivit 53-163, J.W. Se keris 55-81, N. Hoogerdijk 62-95- 106- 142, A. de Wit 63, H. van Dijk 66, J. Koren 126, Mevr. Twigt 130- 148, M. Groen 134-138-140. WADDINXVEEN De Waddinxveense tennisvereniging De Gouwe Smash heeft voor de prijs van f. 105.000,- (kosten koper, exclusief overdrachts belasting) het voormalige tennisgebouwtje van de tennisvereniging Waddinx veen bij de vier gehuurde banen in het Burgemeester Wamaarplantsoen aan gekocht. Een door De Gouwe Smash te sluiten geldlening van f. 115.000,- voor aankoop van dit clubgebouw wordt door de gemeente voor wat betreft de betaling van rente en aflossing gegarandeerd. De jaarlijkse verenigings- last hiervan komt neer op f. 14.300,-. 9 4t E X iwimm ij „ji

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 23