WADDINXVEEN GEMEENTE Huiverige D. Uitbeijerse stemt schoorvoetend in met Rehorst-plan 1 Is Rehorst soms iets toegezegd? Verzet tegen nieuwe taken van De Spintol SGP/HKV/GPV-raadslid bleef met vragen zitten VERGADERINGEN VERKEERSZAKEN SPREEKUREN g VOLKSGEZONDHEID WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 29 JULI 1981 Woonerven van D. UITBEIJERSE (SGP/HKV/GPV) erfpacht in horizontaal eigendom moet worden verwerkt, dat het bouwplan aan de Kerkweg-Oost geen belemmering in de toekomst betekent voor het totale gebied en dat men in het gemeentehuis kop- in van 17 t/m 24 juli 1981, waren opêeroepen en op deze oproep in het geheel niet hebben gereageerd. Tevens worden uitgenodigd de dames die te kennen hebben ge geven op de rappèldag aan het onderzoek te willen deelnemen. Bovenvermelde dames ontvangen in de week van 3 t/m 8 augus tus 1981 een persoonlijke uitnodiging. Kruijk. Volgend de heer D. Lont (PvdA) moet de programmering het uitgangspunt zijn. Overigens zei ook de heer J.B. Borger (VVD) moeite te hebben met dit subsidieverzoek. Waarom woonerven De straat is altijd het gebied geweest waar het verkeer zich af speelt. Tegenwoordig denken we daarbij meteen aan auto-, brom fiets- en fietsverkeer, maar in de straat speelt zich ook het ’’sociale verkeer” af: spelende kinderen, wandelende en pratende mensen. Door het toenemende snelverkeer is die sociale functie steeds meer verdrongen. Van de straat bleef niet veel meer over dan een gevelwand, een stoep, geparkeerde auto’s, steen en blik, lawaai, uitlaatgassen en verkeersgevaar. Woonerven kunnen dat eenzijdige straatbeeld veranderen. Veilig en vriendelijk In een woonerf is het rijverkeer duidelijk ondergeschikt aan de voetgangers. Het is een plek waar kinderen net zo kunnen spelen als kippen kunnen rondlopen op een boerenerf. Men bedenke dat ook daar een tractor de rust weleens kan verstorenEen woonerf wil weer herinneren aan die rustige straat van vroeger. Toen kon je nog zo de voordeur uitrennen en zonder risico’s de straat oversteken. Plantenbakken, bomen en ander straatmeubilair moeten die straat uit vroeger jaren een hedendaags tintje geven. Gezelligeid en veiligheid staan centraal in een woonerf. Gezellig omdat de buurt bewoners elkaar ”op straat” weer kunnen ontmoeten; veilig om dat snel rijden niet meer mag en meestal niet meer kan. Om het langzaam rijden in de hand te werken zijn in een woonerf snel- heidsremmende maatregelen noodzakelijk, zoals wegversmallin gen door bloembakken of perkjes. Te smal kunnen woonerven niet worden gemaakt, omdat bezorgend verkeer - denk maar aan de SRV-man of verhuiswagens - de huizen moeten kunnen be- reiken of daar dicht in de buurt moeten kunnen komen. Een woonerf moet aan veel vereisten voldoen. Die eisen hebben allemaal ten doel duidelijk te maken dat het rijverkeer hier niet met een gewone straat te maken heeft. Het woonerf kent daarom geen onderverdeling in een rijbaan en aparte (verhoogde) trot toirs. Het parkeren is aan banden gelegd. De auto mag alleen in de parkeervakken worden neergezet. "Waddinxveen” zal niet zonder slag of stoot nieuwe culturele taken kun nen aanpakken. Het betreffende sub sidieverzoek van de stichting voor de werkgroep zal echter door het col- erfpachtsvoorwaarden, die nog volop onderwerp zullen zijn van politieke be sluitvorming. Wethouder Van Schie zei dat de voor gestelde bouwwijze niet afwijkt van de Brugcentrum-maquette zoals die eer der is gepresenteerd. Er is sedertdien bijvoorbeeld geen bouwlaag of iets der gelijks bijgekomen. Hij maakte deze opmerking nadat de heer C.A.A. Wij nen betoogde dat de zijgevel van het winkel/wooncomplex bij hem óverk wam als een wel erg forse muur. C. DE BAS Bij de bespreking van het Rehorst- bouwplan heeft middenstandsvoorzit- ter C. de Bas er op gewezen dat er in Waddinxveen geen behoefte is aan win- keluitbreiding. Dat blijkt ook uit een re gionaal distributie-planologisch onder zoek. ’’Niettemin wordt er nu 600 a 70C vierkante meter aan het bestaande areaal toegevoegd. Is dit wel overwo gen?”. Wethouder Van chie zei hierop dat ook in het geldende bestemmingsp lan ter plaatse reeds winkelbestemming is opgenomen. ”De uitbreiding van het areaal is in dit licht bezien slechts een betrekkelijke”, vond de christen democraat. "Gemeente Waddinxveen” is een wekelijks in het Weekblad voor Waddinxveen verschijnende rubriek met officiële bekend makingen en mededelingen. Samenstelling: Gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, tel. 01828-4433. Correspondentie adres: Postbus 400,2740 AK Waddinxveen, WADDINXVEEN - De heer D. Uitbeijerse (SGP/HKV/GPV) heeft keihard gevraagd of de gemeente Waddinxveen het Waddinxveense bouwbedrijf Rehorst BV iets heeft toege zegd bij de realisering van de bouw van een winkel- en woon complex aan de Kerkweg-Oost, onderaan de oprit naar de hef- brug. Op dit met veel sub sidies tot stand te brengen ge heel wordt namelijk ook door Rehorst - zo heeft wethouder P.F.J. van Schie (CDA) gezegd - een behoorlijk bedrag op toe gelegd. De heer Uitbeijerse zei bij de bespreking van de bouwplan nen in de raadscommissie voor de ruimtelijke ordening en de woningbouw dat gelet op ’’schade” voor Rehorst bij der gelijke transacties hij van me ning is dat ergens nog een 1 peling gemaakt moet zijn, of buiten het plan. Wethouder van Schie ontkende daarop ten stelligste dat er ”op dit moment en op deze plaats” een koppeling zou zijn ten be hoeve van Rehorst met andere projecten of transacties. Hij be nadrukte dat door het college van B. en W. in het verleden bij gemaakte koppelingen de zaken steeds in alle openheid zijn behandeld^ De heer Uitbeijerse had ook nog gezegd er niet gerust op te zijn dat de drie miljoen gul den vooralsnog voor het Brug- centrum wordt gehaald uit de saldi-reserve van de gemeente, zo maar in een ’’potje” ver dwijnt. Ook dit bestreed de chnsten-democratische wet houder. De middelen worden naar zijn mening afgezonderd met het uitdrukkelijke doel: doipsvernieuwing. "Hierbij zal de gemeente veel te hebben investeren. Wanneer zulks echter via het grondbe drijf van de gemeente loopt zal men steeds rente moeten toevoegen, hetgeen de finan ciële armslag zal beperken en echte dorpsvernieuwing frus treert”. Vijf erf regels Het begrip ’’woonerf’ is in de wet geregeld en dat betekent on- Moederverkeersbrigades Het is in ieders belang dat kinderen veilig van en naar school kunnen gaan. Op verschillende punten in de gemeente zijn jeugd- verkeersbrigadiers en ook volwassen-brigadiers aktief. Met name de zogenamde moederbrigades zijn voor het goed kunnen functioneren afhankelijk van de inzet van dames die hun aandeel willen leveren. In Waddinxveen coördineren een aantal dames de verschillende moederbrigades. Hulp van dames die zich graag op bepaalde tijden nuttig willen maken is van harte welkom. Heeft u belangstelling dan kunt u zich aanmelden op de gemeen tesecretarie, afdeling Algemene Zaken, tel. 4433, tst. 292. Naast deze aktieve steun kunnen de verkeersbrigadiers door iedere weggebruiker worden geholpen. Het komt namelijk regel matig voor dat een stopteken van een verkeersbrigadier wordt genegeerd, met alle gevaren vandien voor de overstekende voet gangers, veelal kinderen. Zelfs is het in het verleden voorgekomen dat brigadiers door vandalen op fietsen op verschillende manieren onheus werden bejegend. Dit soort aktiviteiten zijn uiteraard zeer kwalijk en bemoeilijken werkzaamheden waarvoor .iedereen respect zou moeten hebben. Spreekuur burgemeester: vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. In verband met vakantie van wethouder mevr. L. M. Oosterbroek- Waagmeester gaat haar spreekuur op vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur niet door. beeld ook in Gouda gevolgd kunnen worden. ”Ik vraag me af of de kamermu ziekconcerten ook in combinatie met De Spintol gebracht kunnen wor-, den”, aldus de christen-democraat, maar burgemeester mr. A.G. Smal- lenbroek zei in de commissieverga- voor voelt. ”De concerten zijn in het raad huis op hun plaats”. ”Ik vind het uitzetten van activi teiten bezwaarlijk nu er bezuinigd moet worden”, betoogde de heer WADDINXVEEN - De film- en theaterwerkgroep De Spintol van de der meer dat daar extra verkeers- en gedragsregels gelden. Hier volgen de vijf belangrijkste: 1In een woonerf mag je overal lopen. Kinderen kunnen overal spelen. 2. Fietsers, bromfietsers en automobilisten moeten stapvoets rijden. 3. Wie in een woonerf rijdt mag de voetgangers, en met name de spelende kinderen, niet hinderen. Omgekeerd mogen voet gangers de auto’s niet tegenhouden of onnodig belemmeren. 4. Parkeren mag alleen daar waar een ”P” op straat is aange bracht, of waar het bekende blauwe bord met de witte ”P” staat. Óp andere plaatsen in een woonerf is parkeren verbo den. 5. In een woonerf heeft verkeer van rechts voorrang. Deze regel geldt ook voor fietsers en bromfietsers. Dat kan, omdat men er immers stapvoets moet rijden. Woonerfbord Het woonerf tenslotte wordt aangegeven door een woonerfbord. Bij het verlaten van een woonerf moet men het verkeer daar buiten voorrang geven. welwillend worden behandeld grond van een oude afspraak, in het nieuwe plan voor het brugcen- Moeite met het subsidieverzoek had- trum moet worden Brugcentrum moet J J~ J ----- worden gestopt dan komt de gemeente lijke bijdrage voor de bouw van 29 hui zen i dens, 4 woningwetwoningen en 600 a 700 vierkante meter winkels eigenlijk neer op ongeveer 540.000,-. Maar de gemeente wil zo niet rekenen en is van - - plan ’’slechts” de directe kosten van het Naar. dez mening van de heer W.L.M. v1-1 te toe te rekenen en de rest over hoog voor activiteiten die bijvoor- Baarmoederhalskankeronderzoek. Op maandag 17 augustus 1981 wordt de zgn. rappèldag betref fende het bevolkingsonderzoek op baarmoederhalskanker ge houden. voor deze rappèldag worden uitgenodigd de dames die voor het baarmoederhalskankeronderzoek, dat is gehouden in de periode WADDINXVEEN De fractievoorzitter van de SGP/HKV/GPV, de heer D. Uitbeijerse, is als enige slechts schoorvoetend akkoord gegaan met het bouwplan van het Waddinxveense bouwbedrijf Rehorst BV om langs de Kerkweg-Oost onderaan de oprit naar de hefbrug nieuwe, .winkels met daarboven in totaal 33 huizen te bouwen. In de raads commissie voor de ruimtelijke ordening en de woningbouw hebben CDA, PvdA, VVD en D’66 het licht probleemloos op groen gezet om deze bouwactiviteit planologisch en ook financieel mogelijk te maken. De heer Uitbeijerse, die boordevol met VERANTWOORD Wethouder Van Schie: ’’Hiertoe is alle aanleiding omdat dit deel onderaan de oprit naar de hefbrug reeds lang afzon derlijk wordt voorbereid en in feite na genoeg past in het oude plan Brugcen trum. Daarop was ook de aankoop van de oude panden door Rehorst geba seerd. B. en W. vinden het temeer ver antwoord om zo te rekenen omdat het hier realisering van sociale woning bouw betreft. Ik wil er verder nog op wijzen dat ook Rehorst er een behoor lijk bedrag op toelegt”. vragen over het plan zat en bleef zitten, vindt dat deze winkel- en huizenbouw - de winkels worden aan een belegger overgedaan en de huizen komen er in eigendom van de rooms-katholieke wo ningbouwvereniging St. Joseph - zwaar leunt op nog onzekere subsidies van het rijk. Zo moet er uit ”Den Haag” f 400.000,- komen en zal de gemeente f 150.000,- moeten bijpassen om dit stukje dorpsvernieuwing aan de voet van de hefbrug mogelijk te maken. Ook Rehorst BV moet diep in de buidel ta sten om het projekt tot een goed einde te kunnen brengen. Dit alles heeft met name het SGP/HKV/GPV-raadslid hui verig gemaakt. TOEKENNING CDA-wethouder van Schie wees er op dat er over het bouwplan van Rehorst reeds zeer vergaand ambtelijk overleg met ”Den Haag” is gevoerd. De toe kenning van die vier ton subsidie uit de landelijke pot stads- en dorpsvernieu- wing zou aanstaande zijn. Er is ook een stichting Jeugd- en Jongerencentrum formule gevonden - de grond wordt „i door de gemeente gekocht en dan weer als het kan met erfpacht (tegen welk be drag moet nog becijferd worden) van de hand gedaan - om de gemeente voor alle denkbare subsidies in aanmerking lege van Burgemeester en Wethouders te laten komen. welwillend worden behandeld op Kijkend naar de hoeveelheid geld die er ontwerp 2e wijziging ex art. 11 W.R.O. t.b.v. 3 woningen c.a. Kerkweg-West. 6. Bestemmingsplan Zuidkade-Wilhelminakade: voorbereidingsbesluit t.b.v. de woningen Broekhuizen 10 en 12. 7. Vragenlijst Nieuwbouw en Vernieuwbouw. 8. Grondtransacties (aankopen): a. aankoop strookje grond aan de Zuidkade van de heren C. en A.J. Voshol; b. aankoop gronden t.b.v. plan Wijk Zuidplas van de heren P. Lamens en H. C. van Vuuren. 9. Grondtransacties (verkopen): a. verkoop strookje grond Oostpolderweg aan de heer J. J. M. Geerts; b. verkoop grond Wilhelminakade aan Rijswaterstaat; c. verkoop grond Kerkweg-West aan Bouwbedrijf J. Reijm B.V. 10. Grondtransacties (div.): pachtontbinding met de heer G. van Vliet. 11. Wat verder ter tafel komt. 12. Rondvraag. De stukken liggen voor pers en publiek vanaf 30 juli a.s. ten ge- meentehuize ter inzage. Burgemeester mr. Smallenbroek: ”Het is juist dat het nieuwe activi teiten betreft, doch het gaat om een oude toezegging”. Op de vraag de heer Kruijk of het subsidie voor één jaar is zei hij dat dit niet mag worden verwacht. Na deze discussie zei de christen-democraat akkoord met het voorstel te kunnen gaan op voorwaarde dat geen verdere uitzet ting zal plaatsvinden, hetgeen de bur gemeester niet toezegde, gaf de heer H.P. Barth (D’66) het voorstel het voordeel van de twijfel, wilde de heer Lont de activiteiten graag stimuleren en bleef ir. Drost afwijzend tegen over het voorstel staan. Commissie Ruimtelijke Ordening en Woningbouw Dinsdag 4 augustus 1981, aanvang 16.30 uur in het gemeentehuis. AGENDA 1Vaststelling verslag van de vergadering van 9 juni jl. 2. Vaststelling verslag van de gezamenlijke vergadering met de commissie voor sociale zaken, volksgezondheid en woon- ruimtebeleid van 9 juni jl. 3. Mededelingen en ingekomen stukken. 4. Bestemmingsplan Zuidkade I: ontwerp 6e wijziging ex art. 11 W.R.O. t.b.v. appartemen tengebouw Oostpolderweg. 5. Bestemmingsplan Dorpstraat: Op concrete vragen van de heer H.P. Barth (D’66) zegt de christen democraat dat in het contract een bouwplicht wordt opgenomen voor de verkrijger, niet voor Rehorst, dat met de notaris zal worden besproken hoe de bezig is met het op papier zetten van de den in de raadscommissie voor de financiën de SGP/HKV/GPV, de WD en het CDA. Ir. T. Drost (SGP/ voor één- en tweepersoonshuishou- HKV/GPV) was van mening dat thans geen nieuwe taken ter hand moeten worden genomen of de stich- dering dat het college daar niet ting moet daarvoor de ruimte binnen de eigen begroting zien te vinden. verlies dat geleden wordt, namelijk f Kruijk (CDA) zijn de kosten veel 150.000,-,t_.„.C„2-l'“7--i--- het gehele plan uit te smeren.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 3