de weekmarkt Expositie over restaurateur v. d. St er re Dit zijn onze klachten over Hervormd schoolbestuur Lezers schrijven stapt naar de Kroon: Nieuwe schoolstrijd? Over huisvestingsproblematiek WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 29 JULI 1981 Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het Week blad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fatsoen of van het recht op privacy te buiten gaan worden geweigerd. Anonieme brie ven worden niet gelezen. Brieven onder pseudoniem worden wel geplaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. bezwaar te maken tegen de dis en Wetenschappen ge- y van de gemeente Waddinxveen dat de Bethel- eggewinde voldoende zou zijn gehuisvest. Om in ;emeentewege betwiste ruimtenood te testuur nu besloten twee semi-perman- WADDINXVEEN/LEIDEN De man die halverwege de restau ratie van de hervormde brugkerk aan de kerkweg-Oost, die duur de van december 1977 tot december 1979, overleed was de Lei derdorpse architekt/restaurateur Piet van der Sterre. Hij stierf op 3 oktober 1978. WADDINXVEEN De vereniging tot stichting en instandhou ding van Nederlands Hervormde Christelijke Scholen in Waddinx veen is naar de Kroon gestapt om 1 door minister dr. A. Pais van Onderwt deelde opvatt: school aan de de telkens opnieuw van g< voorzien heeft het schoolt) nente schoollokalen voor eigen rekening te plaatsen. De heer N. Bakker 42voorzitter sinds 1975 van de Vereniging tot stichting en instandhouding van Ne derlands Hervormde Scholen in Waddinxveen. P. v.d. Sterre j 1978 van uw personeel met twee kleuterleidsters. Zijn de namen al bekend? N. Bakker: ”Voor de Bethelschool wordt dat Ine Schouten uit Ernst, N. Bakker: ”Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat dit uiteenlopende oorzaken heeft. De belangrijkste daarvan zou weleens kunnen zijn toch die exclu sieve identiteit waartoe randkerkelij- ken en zelfs buitenkerkelijke ouders zich aangetrokken voelen. We leven in een tijd waarin alle zekerheden worden aangevochten en wegvallen. Onbewust misschien maken opvoe ders zich daarover zorgen. Het blijft onze on- Hij keek en voelde, leefde zich het verre verleden in. En als hij een maal zeker was of althans de meest waarschijnlijke situatie had ontdekt, bleef hij hardnekkig bij z’n mening. Een koorhek moest, gewenst of niet, terug komen en de gerichtheid op het koor was voor hem geen evangelie. Hij vond dat de ruimte naar believen moest worden gebruikt. Niet ieder een kon hem daarin gelijk geven. Wat hij voltooide, aan vorm en con structieve problemen heeft opgelost, is bepaald indrukwekkend. Dit be treft de restauratie van 36 kerken, 13 torens, talrijke hofjes, woningen, buitenplaatsen, enzovoort. Architekt L. Verboom, met wie van der Sterre samenwerkte, nam contact op met zijn zoon J.P. van der Sterre. Deze actie leidde ertoe, dat het archi- tektenbureau van der Sterre-Peetoom ter gelegenheid van de opening van de nieuwe bibliotheek aan de Nieuw- straat in Leiden een expositie over het werk van en als eerbetoon aan de betreurde ontwerper en tekenaar aanbood. Piet van der Sterre dus, de man waar over in het programmaboekje ter ge legenheid van de officiële ingebruik name van het gerestaureerde kerk gebouw op 12 december 1979 wordt opgemerkt: ’’Piet van der Sterre had de gehele restauratie in zijn hoofd en j zag als het ware de nieuwe geres taureerde kerk al staan.” nister, waarin gezegd wordt dat er binnen een straal van twee kilometer voldoende lokalen aanwezig zijn om in de schoolbehoefte te voorzien”. Om hoeveel lokalen gaat het precies? N. Bakker: ”Twee; één voor het kleu teronderwijs en één voor het basison derwijs. Om helemaal volledig te zijn voor de kleuterschool ’De Goede Herder’ aan de Prinses Margrietstraat voor het ko mende cursusjaar ook een derde leid ster benoemd hebben waarvoor geen enkel lokaal aanwezig is.” Maar wat de twee klassen van de Bet helschool betreft doet het gemeente bestuur toch niet anders dan de wet telijke normen hanteren? N. Bakker: ”Dat is maar een halve .waarheid. Want vergeet niet dat wij destijds in het overleg over de groot te van de nog te bouwen school al op deze ontwikkeling hebben gewe- ’’Geacht College, Gaarne willen wij als bewoners van de Willem de Zwijgerlaan het volgen de onder uw aandacht brengen. Toen in 1975 de markt verplaatst werd van de Juliana van Stolberglaan naar de Willem de Zwijgerlaan werd ons min. of meer voorgespiegeld dat dit maar voor tijdelijk zou zijn. Het ziet er echter naar uit, dat het tijdelijke as pect is komen te vervallen en dat deze plaats als vast is te beschouwen. In datzelfde jaar ging ging er een door de bewoners van nr. 2 t/m 36 ondertekende brief naar uw college met het verzoek de markt te verplaat sen naar elders, daar deze markt de bewoners erg veel overlast bezorgde. Dit werd afgedaan met het aan de be woners toekennen van een bepaald bedrag, teneinde een hek te kunnen plaatsen om overlast van de bezoe kers der markt te verhinderen. Uit bijgesloten brief, welke in het Weekblad voor Waddinxveen is ge plaatst, blijkt dat deze hekken al leen maar dienen om op te gaan zit ten. Het in de tuinen lopen is nog net zo erg gebleven. Het op enigerlei beschermen van onze eigendommen is voor ons ondenkbaar geworden. De Over Piet van der Sterre, met wie de kerkvoogdij van de Centrale Her vormde Gemeente van Waddinxveen lang vóór en tijdens de grote op knapbeurt van het uit 1837 stam mende kerkgebouw intensief contact had sinds aan zijn architectenbu reau in 1974 de opdracht tot het ma ken van een restauratieplan werd ver leend, wordt tot dinsdag 1 september een expositie gehouden. Daarvoor zullen offers - en zeker ook financiële - gebracht moeten wor den.” De eerste tekenen van een nieuwe schoolstrijd? N. Bakker: ”Ik sluit dat niet uit. We vrezen dat er zwaar weer op til is voor het bijzonder onderwijs. De moeilijkheden bij de kabinetsforma tie voor wat betreft het ministerie van Onderwijs is een teken aan de wand.” Twee lokalen financieren betekent anders wel een enorme belasting. N. Bakker: ’’Jazeker; daar moet men niet gering over denken. Toch menen we een verantwoord besluit te heb ben genomen. Het is zelfs niet no dig om onze leden en ouders te vra gen financieel bij te springen. Zou dat wel nodig zijn, dan twijfelen we er geen moment aan dat het geld er zal komen.” Bijna alle scholen in Waddinxveen hebben te kampen met terugloop van leerlingen. De hervormde scholen blijven vrijwel stabiel of tonen zelfs een opvallende groei. Hebt u daar een In het weekblad voor Waddinxveen van vorige week is op de v.oorpagina slechts één milieu-aspect beschreven uit onze brief, die de bewoners van de Willem de Zwijgerlaan en omstre ken hebben geschreven aan de ge meente. Omdat de lezers daardoor zouden kunnen gaan denken dat wij alleen maar zeuren over de vrijdagse weekmarkt - en dat is niet het ge val - volgt hieronder de originele brief - van ons aan B. en W. en de gemeen- Christelijke telijke commissie voor marktzaken. U kunt dan zelf oordelen op welke wijze de brief afgedaan had kunnen worden. Deze tentoonstelling ter nagedach tenis van de in het ’’harnas” gestor ven architekt wordt gehouden in de Centrale Bibliotheek aan de Nieuw- straat te Leiden. De zeer instruc tieve expositie is te zien op alle ope ningstijden van de studiezalen: dage- lijks vanaf 10.00 uur, op maandag, woensdag en donderdag tot 20.30 uur, op dinsdag en vrijdag tot 17.30 uur en op zaterdag tot 13.00 uur. Piet van der Sterre was een architekt, een restaurateur van groot vermogen waarvan velen in dit land weten. Hij werd in 1915 in Koudekerk aan den Rijn geboren, leerde het timmer- masvak in het bedrijf van zijn vader, werd vanaf z’n 22ste jaar als opzich- ter-tekenaar bij de Hazerswoudse ar chitekt Dekker doorkneed in het nieuwbouw- en restauratiewerk. Tij dens de bezetting moest onderduiker Piet (van de Water) met tekenen en schilderen de kost verdienen. Na Dekkers overlijden in 1954 ging van der Sterre zelfstandig verder, voort bouwend op de ervaringen die hij had opgedaan. Hoewel hij in zijn leven meer aan nieuwbouw dan aan restauraties heeft gedaan, zal van der Sterre toch vooral als restaurateur in de geschie denis blijven voortleven. Geen won der: wat hij als hersteller, als ver nieuwer heeft verricht, spreekt ieder een aan. Van der Sterre is onder het schetsen van een standaard bij de doopvont van de Hooglandse Kerk, op Leidens feestdag, 3 oktober 1978, in het harnas” gestorven. Hij kende geen rust, was altijd, bij wijze van spreken: dag en nacht, met tekenen en schetsen van onderdelen bezig. Deze grote renovator was een vissionair, hij ontdekte oude con structies, wijzigingen in de loop der eeuwen, zwakke en verotte plaatsen, wist wat móest, kón of niet (meer] tnogelijk was. (Naschrift redactie: voor een goed begrip dient het volgende. De hier boven aangehaalde brief van bewo ners uit het Waddinxveense markt- gebied aan het college van Burge meester en Wethouders en de ge meentelijke commissie voor markt zaken maakte onderdeel uit van de ingekomen stukken van de laatst ge houden en openbaar aangekondigde co mmissievergadering. Onder voorzitterschap van wethou der mevrouw L.M. Oosterbroek- Waagmeester (VVD) wijdden de com missieleden aan dit schrijven in deze superkort durende vergadering slechts enige aandacht. Wat er - ook blijkens het gemeentelijk verslag - over werd gezegd, alvorens de brief voor kennisgeving werd aangenomen, hebben we gepubliceerd in het Week blad voor Waddinxveen van vorige week. Het siert het Waddinxveense gemeen tebestuur niet dat de schrijvende be woners, die over de aan wethouder mevrouw Oosterbroek-Waagmeester aangeboden brief wel met haar van gedachten hebben gewisseld, tot op dit moment geen enkele schriftelijke reactie hebben vernomen. Ook zijn ze niet door de gemeente op de hoogte gebracht van het resultaat van de behandeling van de brief in de ge meentelijke commissie voor markt zaken. Dat zijn we van wethouder mevrouw Oosterbroek-Waagmeester, die zorgvuldig pleegt om te springen met de belangen van de inwoners, niet gewend. Temeer omdat de wet houder de bewoners bijvoorbeeld had kunnen melden dat uit een naar hun zeggen klein onderzoekje is gebleken dat de door de bewoners geschetste problemen minder groot zouden zijn dan uit de brief valt te concluderen.) enige manier om rust te laten weder keren in de Willem de Zwijgerlaan is, de markt te verplaatsen. De eens zo schone sloot is aan het einde van ieder marktdag omgetoverd in een papier- en plastic afvaldepot (zie bijgevoegde foto). In het begin werd op zaterdagochtend deze viezig heid, welke ook voor ratten heeft ge zorgd, uit sloot en tuinen verwijderd. Nu na herhaaldelijk opbellen van de bewoners mogen we blij zijn dat het ’-maandags of dinsdags gaat gebeu ren. Wij kijken echter wel het gehele weekend tegen de rommel aan. Aan het einde van de zomer is het sprin gen geblazen over de stoep waar de Dropkoning staat, (wespen) Deze stoep is al vanaf het begin stiefkind. Verder is, verkeerstechnisch gezien, op vrijdag het grote kruispunt le vensgevaarlijk. De bereikbaarheid van de woningen ingeval van brand in onze straat is ook miniem. Als er in de flat of in de eensgezinswoningen brand uitbreekt is de ramp niet te overzien. Bij ziekte of begrafenis zal men de desbetreffende persoon over de markt moeten dragen. De flatbewoners kunnen vrijdag’s met moeite in hun eigen huis komen. Hetzelfde geldt voor de gebruikers van de garages achter de Willem de Zwijgerlaan. Hier zou eens iemand naar moeten komen kijken. Het par keren van de auto’s van de bewoners is een ellende. Een kwartier rond rijden om de auto kwijt te raken is geen uitzondering. Onze kinderen kunnen vrijdag’s niet buiten op straat of op het plein achter spelen, omdat er veel te veel auto’s af en aan rijden. Ook het door de gemeente geplaatste toilet heeft weinig nut, daar de marktkooplieden het veel gemakke lijker vinden om in de poorten, heggen en portieken te urineren. De radio is ook een prachtige uitvin ding, zolang deze tenminste niet de bewoners tot overlast is. Gaarne zouden wij van u vernemen op welke wijze deze problemen kun nen worden opgelost.” DE BEWONERS WILLEM DE ZWIJGERLAAN 2 T/M 36 EN 5 T/M 51, PRINS ALEXANDER— STRAAT, KON. WILLEM II STRAAT, MAURITSLAAN. Correspondentieadres: JJ. Philipse- Poortman, Willem de Zwijgerlaan 18. ”Dat zou best eens een unicum kun nen zijn in de Nederlandse onderwijs wereld”, zo zei ons desgevraagd de heer N. Bakker (42), voorzitter van de Vereniging tot stichting en in standhouding van Nederlands Her vormde Christelijke Scholen, die in Waddinxveen drie kleuter- en drie la- gere scholen beheert. Hij is namelijk eigenlijk drié? omdat we bijzonder verbaasd over de uitlatin- - - - gen, zoals die laatst nog zijn gedaan door het college van B. en W. in de gemeenteraad dat de Bethelschool voorlopig groot genoeg is. De heer Bakker: ”Wij hadden toch minstens verwacht dat het gemeente bestuur nu eindelijk eens had toege geven zich verkeken te hebben op de nu ontstane situatie: een nieuwe school welke een jaar na de inge bruikname reeds twee klassen te klein is gebouwd. Het is daarom hoogst merkwaardig dat men zich nu afschermt met een brief van de mi- zen. Toen hadden we nog te maken met de oude normen om middels een prognose aan te tonen dat een schoollokaal minimaal vijf jaar func tioneel zou zijn. Onze toen veel te optimistische gekenschetste cijfers blijken nu echter te pessimistisch te zijn geweest. Ook wij als bestuur heb ben nooit verwacht dat de kleuter- afdeling uit zou groeien tot drie klas sen. Wel dat de basisschool vier tot vijf jaar lokalen nodig zou hebben. Hadden B. en W. toen wat meer be reidheid getoond, dan hadden we nu niet met onze huisvestingsproblemen gezeten onder de nieuwe wetgeving waarin je maar liefst voor vijftien jaar moet kunnen aantonen dat een lo kaal niet leeg komt te staan door ge brek aan leerlingen. Vergeet u ook niet dat wij toestemming hadden om zes klassen voor de basisafdeling te bouwen, maar dat door ruimtelijke ordening-problemen B. en W. de wind mee hebben gekregen.” Er komt steeds meer lokalenleeg stand in Waddinxveen. Het zou in deze tijd van bezuinigingen toch ook voor de hervormde schoolvereniging een morele verplichting kunnen be tekenen om het gemeentebestuur fi nancieel te ontlasten van drie onren dabele lokalen? N. Bakker: ’’Niet uit het oog verloren mag worden dat wij staan voor een toch wat exclusieve vorm van bijzon der onderwijs, dat moeilijk inpasbaar is. We hebben duidelijk een eigen identiteit waarvan de beleving het meest tot zijn recht komt in eigen schoolverband. We noemen slechts de gezamenlijke weekopeningen en slui ting, welke voor onze schoolteams niet zonder betekenis zou zijn. Daar naast wordt naar ons gevoel het inte- gratiestreven tussen kleuter en basis onderwijs geweld aan gedaan. Het on derwijs is en wordt veel meer groeps gericht dan klassikaal. In dit toch al moeilijke proces wordt een gehele groep op een zijspoor gerangeerd. Het doet daarom hoogst merkwaar dig aan dat het gemeentebestuur deze en andere motieven wegwuift met de simpele argumentatie dat alleen de gezelligheid voor de apart te zetten leerkracht- wordt aangetast. Onbegrij pelijke uitlating aan de vooravond van de inwerkingtreding van de nieuwe wet op het kleuter- en ba sisonderwijs.” Toch is het voor uw bestuur nu een zaak van slikken of stikken gewor den. N. Bakker: ”Dat lijkt inderdaad zo, maar niet geheel waar. We hebben in de afgelopen weken twee belangrijke verklaring voor? beslissingen genomen. Als eerste heb- m Ralrhr- ”m< ben wij beroep aangetekend bij de Kroon. Als tweede namen we het be sluit twee semi-permanente schoollo kalen voor eigen rekening neer te zetten. Eén bij de Bethelschool voor de basisafdeling en één bij de kleuter school De Goede Herder om daar de grote toeloop van kleuters op te van gen. Groep drie van de Bethel kleu- terafdeling wordt ondergebracht in het eigen speellokaal. Dat is wel geen kennelijk niet verborgen dat ideale oplossing, maar altijd nog schoolteams naast eigentijds goed beter dan een leidster met een aantal derwijs de kinderen een houvast we- kinderen isoleren.” ten mee te geven. Juist daarom me- K, nen wij goede besluiten te hebben Is dit geen unicum m de Nederlandse eenomen onderwijswereld? 8 N. Bakker: ”Dat zou best eens kun- Uitbreiding nen zijn. Maar daarom behoef je er nog niet van terug te schrikken. Ik ben ervan overtigd dat wij wellicht koploper zijn. In de komende jaren zal blijken dat wanneer je je eigen terwijl het team van De Goede Her- identiteit in het onderwijsveld wil der/Eben Haëzerschool wordt ver- handhaven niet zal kunnen rekenen sterkt door de komst van Arda Both op de sympathie van de overheid, uit Waddinxveen.”

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 9