cties Problemen rond de bouw de pater - makelaardij b.v. waddinxveen over milioenentran van 66/68 koopwoningen Reijm bouwt drie huizen Slechte bouwmarkt zit Thunnissen dwars n [oi828-7994*1 Danslessen in Boskoop Dorpstraat- gebied met 190 huizen 4 KINDERVAKANTIEWERK EN DE BONKELAAR v en A. J. Voshol Langs Kerkweg- West Broekhuizen Onafhankelijk Nieuwsblad Studieplannen? fvLOERBEDEKKIN^I VUIL? Discotheek "Double B" Dansschool telefoon 01828-3822 in onroerend goed schielandweg 7 ‘onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen HOTEL FLORIDA BOSKOOP met disco-lightfloor GEOPEND DIT WEEKEND Zaterdagavond WOENSDAG 5 AUGUSTUS 1981 37e JAARGANG No. 1729 ALPHENSE Middenstand, Boekhouden voor AVONDSCHOOL M.B.A., S.P.D.-I, Steno Ned., Weekblad voor Waddinxveen N HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEE LEYEN 144, TEL. (01828) 5594 maatschappij Rehorst BV tegen de van I EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN. KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820)30065. dinxveen. Het college van B. en W. heeft namelijk overeenstemming be reikt over het aankopen van het bedrijf spand Dorpstraat 136-142 met bijbeho rende grond van de curatoren in het fai- STUWSTRAAT 5-LEIOEN TELEFOON 071-761249 Woensdagavond 19 augustus 20.00 uur in gebouw „DE ROZENBURCHT” Rozenlaan. Danslessen voor gehuwde en verloofde paren beginnen half september a.s. Van 7 juli tot en met 13 augustus 1981 k -w- ~r Qc loeKenning Val WADDINXVEEN - De aan de Zui delijke Dwarsweg wonende heren C. en lissement van de Bouw- en Handel maatschappij Waddinxveen BV (voor- WADDINXVEEN Deze maand gaan de Waddinxveense gemeenteraad sleden zich buigen over twee groot scheepse, door het college van Burge meester en Wethouders voorbereide, transacties waarmee in totaal meer dan 2,6 miljoen gulden is gemoeid. Hierbij gaat het om: De aankoop van stukken grond met opstallen aan de Kerkweg-Oost, onder- tweepersoonshuishoudens en 4 woning wetwoningen bouwen. De winkels zul len worden overgedaan aan een beleg ger en de woningen komen er in eigen dom van de rooms-katholieke woning bouwvereniging St. Joseph. De gronden zullen door de gemeente weer met erf pacht van de hand worden gedaan. De ruiling van bedrijfspanden tussen de Waddinxveense beheermaatschappij aan de oprit naar de he"fbrug, van de Rehorst BV en de gemeente Wad- Waddinxveense beheermaatschappij Rehorst BV voor 1.133.000,Op die plek zal Rewa Holland BV - een doch ter van Rehorst BV - 600 Vierkante me ter winkels, 29 woningen voor één- en I In aug. en sept. starten de cursussen beginners. Boekhouden Praktijkdiploma, Ned. Bedrijfscorrespondentie, Gratis prospectus Engels, Duits, Frans, Spaans Tel. 01720-22450 Alg. Ontwikkeling WADDINXVEEN Er is voorlopig nog geen kans op dat Thunnissen Projectontwikkeling BV in Heemstede gaat beginnen met de bouw van een complex met 18 appartementen aan de Oostpolderweg in het be stemmingsplan Zuidkade 1. Dezelfde maatschappij kost het als gevolg van de ingestorte bouwmarkt ook grote moeite van start te gaan met de bouw van 22 vrije sectorwoningen aan de Overtoom en met de bouw van 26/28 koopwoningen aan de Molenring. De realisatie van deze 66 tot 68 woningen in Waddinxveens nieuwste woonwijk ligt dan ook helemaal stil. In maart van dit jaar was Thunnissen - 1 een dochter van Kats Bouwgroep BV in ook heeft betaald - had duidelijk ge- dure om te komen tot de zesde wijziging kade°l noodzakehjk,' omdat aanvankë- üjk werd uitgegaan van de bouw van 18 duurdere huizen. WADDINXVEEN Om de bewoners van de woningen Broekhuizen 10, 12 en 14 toe te staan dat ze hun huizen kunnen voorzien van een pergola gaat de gemeente het bestemmings plan Zuidkade-Wilhelminakade - welk plan overigens nog moet worden goedgekeurd - herzien. Omdat deze woningen daar in Wad- dinxveen-Zuid zijn neergezet op grond met de bestemming ’’bedrij ven” is het niet mogelijk voor de per gola’s zomaar de vereiste bouwver gunning af te geven. Overigens valt nog op te merken dat de betreffende huizen ’’gewone” woningen zijn, ter wijl het bestemmingsplan dat nog al tijd in procedure is spreekt over be- drijfwoningen. Amsterdam - over het bouwen in Wad dinxveen zo somber gestemd dat de ge meente werd gevraagd de aanvraag om de bouwvergunning voor het apparte mentengebouw maar niet verder te be handelen, omdat de bouw ervan nog wel enige tijd op zich zou kunnen laten wachten. Maar half mei werd dit verzoek weer in getrokken, omdat de gemeente de pro jectontwikkelaar - die eigenaar van alle van bijna 4,8 miljoen gulden bepaald niet te laag is te noemen, is het college wel van opvatting dat dit financiële plaatsje van het Dorpstraat-gebied voor de ge meente acceptabel is. Tenslotte is al voor 3,5 miljoen gulden geïnvesteerd, waarvan de dekking reeds in 1979 is voorzien door de instelling van een fonds tot sanering van dorpskernen. In totaal moet er nu nog voor 1 miljoen gulden dekking te worden aangegeven. verliezen tellen”, aldus burgemeester mr. A.G. Smallenbroek in de dins dagmiddag gehouden vergadering van de raadscommissie voor de ruimte lijke ordening en de woningbouw. In het grijze vereleden is wel eens ge dacht op die plek aan de Kerkweg- West een rijtje met 6-7 woningen neer te zetten, maar daar heeft men al gauw van afgezien omdat de hui zen veel te smal zouden worden. raad het bestemmingsplai wijzigen en de benodigde De woningen - semi-bungalows in houtskeletbouw - zijn namelijk 12 meter diep in plaats van 11 meter, hebben garages die deels op de be stemmingen tuin en verkeer zijn ge situeerd en komen vrij te staan in plaats van een blokje van vier wonin gen, waarin in het bestemmingsplan is voorzien. De woningen vormen min of meer de afsluiting van de 36 in het Heuvel hof door Exploitatie Vastgoed Hol land (EVH) neergezette koopwo ningen. De boekwaarde van de grond aan de Kerkweg-West was in totaal WADDINXVEEN Het Waddinxveense bureau voor bouwzaken J. Reijm BV gaat langs de Kerkweg-West tussen de nummers 26 - 44 drie vrijstaande huizen met garages bouwen. Voor het neerzetten van deze woningen vanaf f. 378.000,- zal de gemeente raad het bestemmingsplan Dorpstraat voor de derde maal gaan wijzigen en de benodigde grond gaan verkopen. vijf ton; f. 125.000,- per perceel. De grond gaat echter voor minder van de hand. ”Wie zijn winsten telt, moet ook zijn seringsproblematiek, welke er toe kan tollnrd’ Tv WADDINXVEEN Er zullen in het op te knappen Dorpstraat-gebied (deel Kleikade, deel Onderweg, Dorpstraat- West tot woning huisarts J. Hemminga) ongeveer 190 woningen moeten worden gebouwd. Dat zijn er behoorlijk meer dan in het geldende bestemmingsplan Dorpstraat uit 1971 was voorzien.Dit forse aantal huizen is nodig om de financiële eindjes van dit reconstructie- en saneringsplan aan elkaar te kunnen knopen. Met de voor de deur staande ruil van bedrijfspanden tussen de Wad dinxveense beheermaatschappij Re horst BV, die een vestiging heeft aan de Kleikade/Dorpstraat, en de gemeente Waddinxveen, die in het bezit is geko men van de voormalige Reijm-vestiging aan de Dorpstraat 136-142 (elders in dit Weekblad voor Waddinxveen meer over deze transactie), is het aantal inve steringen in het Dorpstraat-gebied al opgelopen tot vijf miljoen gulden. Wil dit geld en de bedragen die nog no dig zijn voor het doen van andere aan kopen en het bouwrijpmaken van de grond er uit komen dan zal duidelijk zijn dat het beperkte aantal woningen dat is voorzien in het 10 jaar oude be stemmingsplan een onvoldoende finan cieel draagvlak geeft. KARAKTER GEBIED Het college van B. en W”Wij hebben daarom de mogelijkheden onderzocht et schijnt in op- om te komen tot een zodanige stede- Prnipctontwik- bouwkundige invulling van het gebied dat een aanzienlijk groter aantal wonin gen wordt gebouwd, zulks evenwel zon der dat het karakter van het gebied te zeer wordt aangetast. Vervolgens heb ben wij een exploitatieverkenning doen verrichten op de basis van de ons voor gelegde stedebouwkundige mogelijkhe den. Het resultaat van een en ander is dat het in beginsel mogelijk is gebleken in het Dorpstraatgebied ongeveer 190 woningen te bouwen. Dit aantal dient wel als een maximum te worden ge zien”. Uiteraard zal hiervoor het bestemming splan moeten worden aangepast. Kij kend naar de financiële gevolgen van dit alles valt te melden dat er 8,5 mil joen gulden nodig is voor aankopen en realiseringskosten, dat er een kleine 2 miljoen gulden is te verwachten aan op brengsten wegens grondverkopen (190 woningen) dat er van het rijk een reconstructie- en saneringssubsidie ver wacht kan worden van ruim 1,8 miljoen gulden en dat de bijdrage van de ge meente neerkomt op bijna 4,8 miljoen gulden. B. en W. hebben met de betreffende rijksdiensten al overleg geopend over de toekenning van een bijdrage om het 1 te kunnen opknap pen. Daarbij is gebleken dat het niet uitgesloten is te achten dat de gemeen- telijke bijdrage zelfs kan worden ver en ij. Voshol 'gaan langs de Zuidka- laagd vanwege de mogelijkheid dat de 185-186 een dubbel woonhuis lokatie-subsidie wordt toegekend, bouwen. Als bijdrage in het maken Hoewel^de gemeentelijke bijdrage van een riolering te zijner tijd hebben beide heren het bedrag van f. 30.680,- op tafel gelegd. Met de gemeente is overeenstemming bereikt over de verkoop van een strookje grond van 125 vierkante meter aan de gemeente voor het sym bolische bedrag van 1 gulden om te zijner tijd daar een riolering te kun nen aanïeggen en een trottoir te kun nen maken. dinsdagmiddag om vijf uur in het ge meentehuis te houden gezamenlijke heen Reijm BV) voor de prijs van f vergadering van de raadscommissies 1.070.000,zodat dit onroerend goed voor de financiën en voor de ruimte- geruild kan worden met de beheer- lijke ordening en de woningbouw. Deze maatschappij Rehorst BV tegen de van vergadering, waarin ook - in aanwezig- deze BV over te nemen eigendommen heid van de leden van de raadscommis- (waaronder drie woningen), gelegen sie voor algemeen bestuurlijke zaken - aan de Kleikade/Dorpstraat, onder bij- gesproken zal worden over de in Wad- betaling van een bedrag van f dinxveen in te voeren algemene erf- 400.000,Op die wijze kan volgens de pachtvoorwaarden, is openbaar. Deze gemeente op betrekkelijk goedkope besprekingen worden gehouden voor wijze Rehorst uit het op te knappen afgaande aan de op woensdagavond 26 Dorpstraat-gebied worden verplaatst. augustus te houden gemeenteraadsver- Beide transacties zullen uitvoerig wor- gadering waarin over al deze zaken be den besproken in de volgende week sluiten genomen zullen moeten worden. leiden dat er goedkopere huizen ge bouwd kunnen gaan worden. MOLENRING Voor de 26/28 koopwoningen aan de Molenring wordt naar het schijnt in op dracht van Thunnissen T keling BV gewerkt door het Wad dinxveense architectenbureau Stuur man BV. Het gaat hier om het gereed maken van het bouwplan voor indie- benodigde grond is in Zuidkadesen deze njng bij het college van Burgemeester ‘.-'G"’ en Wethouders. Ook hiervoor een wij- maakt dat het stopzetten van de proce- ziging van het bestemmingsplan Zuid- van het bestemmingsplan ten behoeve van het appartementengebouw de no dige risico’s met zich zou brengen. Aan het Raadhuisplein is men van mening dat het bestemmingsplan beter nu gewijzigd kan worden, omdat daar van over twee of drie jaar moeilijker sprake zal kunnen zijn. De wijkbewo ners hebben dan dit stuk braakliggend terrein wellicht in bezit genomen als speelterrein en dan zal de nodige tegen stand overwonnen moeten worden. Omwonenden kunnen nu immers weten dat er naast hun deur een flatcomplex komt. En om straks probleemloos te kunnen bouwen moetje nu het bestem mingsplan al wijzigen, zo luidt de redenering. OVERTOOM Voor de door Thunnissen te ontwikke len 22 vrije sectorwoningen aan de Overtoom is dit voorjaar al door de ge meente een bouwvergunning verleend. Met de bouw van deze huizen zou ech ter pas worden begonnen, indien er zo’n 8 tot 10 zouden zijn verkocht. De Pater Makelaardij heeft echter nog maar 2 kopers voor deze woningen in porte feuille, zodat ook de totstandkoming van dit project weinig soepel kan ver lopen. Thunnissen zal wellicht met de gemeente gaan praten over deze reali- Inschrijving en gelijk aanvang van onze

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 1