ra o o a o o o o Bij opening Gouwe- aquaduct feest Het Weekblad 0 0 0 0 D 0 0 0 0 0 D O 2 5 5 2 E TO era S E E E E Derde leidster Open dag op zaterdag 3 oktober Omwonenden krijgen zelden schadevergoeding bij aanleg woonwagencentrum feliciteert Bouwplan wordt gerealiseerd door Rewa Holland BV Onderaan de hefbrug600 m2 winkels en 33 kleine woningen mentsrechten van het gebouwde nood zakelijk zal zijn. ffl J J ffl E E ffl B Gevel Kerkweg-Oost EP DJ [Zp m co dj m jr EW'V.d ,LI - -0--JH 1 Xlf’ horst BV in erfpacht worden uitgege ven. De rooms-katholieke woning bouwvereniging St. Joseph is bereid de 4 woningwetwoningen en 29 huizen voor één en tweepersoonshuishoudens voor haar rekening te nemen, mits de berekende huren op een aanvaardbaar niveau blijven. Door de Provinciale Directie van de Volkshuisvesting dient echter nog goed keuring te worden verleend aan de uit gifte van gronden aan St. Joseph, met name voor wat betreft de financiële voorwaarden van de erfpacht. Onvoor ziene omstandigheden voorbehouden kan worden verwacht dat de gemeente raad nog dit najaar de gronden aan de :ven aan Rewa Holland BV en de woningbouw- START Het college van B. en W.: ’’Bovendien wordt door de sanering en vervanging van deze bebouwing een niet onbelan- gronden door de gemeente worden aan gekocht, waarna door het rijk aan de gemeente het daarvoor bestaande be drag voor reconstructie en sanering zal worden uitgekeerd als bijdrage in de (hoge) verwervingskosten. WADDINXVEEN Op de Neder lands Hervormde kleuterschool ’’Bethel” aan de Heggewinde blijft het aantal ingeschreven kleuters toe nemen. Per 1 augustus 1982 kan daarom een derde leidster worden aangesteld. ENIGE MOGELIJKHEID Uit langdurige en uitvoerige studie is gebleken dat op dit moment het Rehorst-bouwplan de enige mogelijk heid is om aan de Kerkweg-Oost op ver antwoorde wijze te komen tot nieuw bouw op korte termijn. En daarom heeft het college van B. en W. al beslo ten tot de daarvoor benodigde grond verwerving over te gaan en de betref fende gronden van Rehorst aan te kopen. Hierbij speelt een belangrijke rol dat wanneer dit bouwplan niet wordt gerea liseerd de plek onderaan de oprit naar de hefbrug nog geruime tijd bouwvallig zal blijven en die situatie maakt bij één van de belangrijkste intré’s van onze ge meente bepaald geen fraaie indruk. De bouw van het Gouwe-aquaduct heeft zes jaar geduurd. Met het kar wei werd begonnen in 1975. De aan- neemsom bedroeg ruim 47 miljoen gulden. Het aquaduct is en was het grootste en tevens moeilijkste onder deel uit het totaalplan van Rijkswa terstaat met betrekking tot de reno vatie van rijksweg A 12, onderdeel van de belangrijke E 8-route Londen- Warschau. Het kunstwerk gaat het beruchte knelpunt dat de Gouwebrug is vervangen. De Gouwebrug komt ter beschikking van het regionale verkeer. Het Gouwe-aquaduct is 700 meter lang en passeert maar liefst vijf ver schillende waterhuishoudingen. Bo vendien stonden opdrachtgever Rijkswaterstaat en hoofdaannemer Hollandsche Beton Maatschappij BV voor de moeilijke opgave de proble men van een slechte bodemgesteld heid te overwinnen. Hoofdaannemer Hollandsche Beton Maatschappij maakte deze foto collage van mensenhanden aan het werk voor het Gouwe-aquaduct. Het bouwplan aan de Kerkweg-Oost voorziet in een doorgang naar het Raadhuisplein tussen de winkels en onder de woningen door. Aan de Raadhuispleinzijde is de entree van de bovenwoningen gesitueerd met gemeenschapelijke fietsenberging en vier af zonderlijke bergingen. In het midden is de hoofdtoegang naar het bovenstraatje en de galerijen gesitueerd. Op de eerste verdie ping zijn twaalf tweepersoonseenheden geprojecteerd alsmede vier kleine eengezinswoningen. Van deze eengezinswoningen is de daaplaag op de eerste verdieping terwijl de woonkamer op de tweede verdieping ligt. t>e tweede verdieping heeft, zoals gezegd, de woonruimte van de vier eengezinswoningen alsmede één tweepersoons- en elj eenpersoonseenheden. Tenslotte zijn op de derde verdieping nog vier kleine eenpersoonseenheden ontworpen, bereikbaar met een bovengalerij. be voorgevel heeft een wat gesloten indruk, die in overleg met de welstandsgedelegeerden tot stand is gekomen. WADDINXVEEN - Dinsdag 6 okto ber zal de dan (nog) optredende mi nister van Verkeer en Waterstaat het Gouwe-aquaduct in rijksweg A 12 of ficieel openen. De zaterdag daaraan- voorafgaande zal op initiatief van de Stichting Midden-Holland Promo tion een open dag worden gehouden. Het aquaduct zal dan omgetoverd worden in een braderie-achtig gebeu ren, dat op poten zal worden gezet door een groot aantal bedrijven, verenigingen en gemeenten. In feite een Midden-Holland-presentatie on der water. Wie daarover inlichtingen wil hebben kan terecht bij de Stich ting Midden-Holland Promotion, die zetelt in het gebouw van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland in Gouda. De stich ting is nu druk bezig het hele gebeu ren te coördineren om te komen tot de opstelling van een programma. WADDINXVEEN/DEN HAAG - Burgers zullen meestal geen aan spraak kunnen maken op schade vergoeding vanwege het aanleggen van een woonwagencentrum in hun omgeving. Dit zegt Minister Bee- laerts van Blokland (Volkshuisves ting en Ruimtelijke Ordening) in een brief die hij op 29 juli jl. aan al le gemeenten heeft toegezonden. Zoals bekend probeert de gemeen te Waddinxveen, ondanks tegenwer king van omwonenden, een nieuw woonwagencentrum te realiseren langs de Tuinbouwweg ter vervanging van de centra aan de Onderweg en langs de Sniepweg (waar tijdelijk woonwagenbewoners zijn onderge bracht). Aanleiding voor de brief van de bewindsman is een uitspraak van de Kroon, waarbij een inwo ner van Doetinchem weï een schade vergoeding ontving, omdat naast zijn boerderij een groot woonwagencen trum werd gevestigd. Deze man had daarvoor een beroep gedaan op de schaderegeling van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (artikel 49). Vooral in veel gemeenten met een woonwagencentrum was ongerust heid ontstaan door deze uitspraak. Zij vreesden, dat ook zij schadever goeding moesten gaan betalen aan omwonenden. De Minister schrijft WADDINXVEEN De in Wad dinxveen gevestigde Steno-Typ-school ’’Arriba” heeft weer met succes kandi daten opgeleid voor het praktijkdip- loma machineschrijven en stenografie. De geslaagden zijn: Machineschrijven: J. Benning, A. Dankers, A. Eterman, T. Garlich, I. Geerensteyn, J. van Gent, P. de Graaf, M. Hageman, N. Hulsman, I. Jaspers, A. Koppenaal, R. v. d. Maas, S. Marcus, M. Mooy, N. Oomes, P. Plai- sier, L. Pos, A. van Schie, C. Schildt, M. Slootweg, A. v. d. Tol, E. Verheul, L. de Vries, M. Zijderhand. Stenografie: S. Smit en H. Verboom- den Hertog (120 Igr.), N. Anker, W. v. d. Roovaart-van Leeuwen, M. Slingerland. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 5 AUGUSTUS 1981 De grond voor de winkelbouw zal aan Rewa Holland BV - een dochteronder- grijke start gemaakt met de vernieu- neming van de beheermaatschappij Re- wing van het Brugcentrum. Hier komt '7 verder bij het belang van de volkshuis- ven- De rooms-katholieke vesting dat wordt gediend met de reali sering van de 4 woningwetwoningen en met name dé 29 woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens. Aan deze kleine en goedkope huurwoningen be staat in Waddinxveen grote behoefte. Tot slot is het zo dat de redelijkerwijs te verwachten snelle uitgifte van de van Rehorst aan te kopen gronden voor ons een factor van gewicht is geweest”. Voor het Rehorst-bouwplan moeten en kele (ondergeschikte) wijzigingen in het geldende bestemmingsplan voor het Brugcentrum worden aangebracht. Dat wordt dan de derde herziening van dit - -- plan. Dat in het berekende exploitatie- Kerkweg-Oost uit te kunnen ge tekort wordt uitgegaan van een ge- meentelijke bijdrage tot stand zouden vereniging St. Joseph, kunnen komen. ERFPACHT In de overeenkomst tot grondaankoop zijn ontbindende voorwaarden opgeno men, welke beogen de risico’s voor de gemeente uit te sluiten. Ook is geregeld dat de uitgifte van de aangekochte gronden door middel van erfpacht - waarvoor de algemene voorwaarden nog moeten worden vastgesteld - zal plaatsvinden, zodat splitsing in apparte- nu, dat die vrees ongegrond is. In de wet staat, dat gemeenten een ver goeding moeten betalen aan burgers, die onevenredige schade leiden als ge volg van bepalingen in een bestem mingsplan. Maar schadevergoeding is alleen mogelijk als aan strikte voor waarden is voldaan. Van geval tot geval moet worden bekeken, of scha devergoeding nodig is, wanneer nade len worden ondervonden van een be stemmingsplan. In het geval van de Doetinchemmer was er naar het oor deel van de Kroon sprake van een on evenredig vermogensverlies van zijn onroerende goederen. Maar in het algemeen zal er geen sprake zijn van onevenredige schade en zal de burger die nadelen zelf moeten dragen. Dat is nu eenmaal het gevolg van het gegeven, dat alle burgers samen leven op een beperkt grondgebied, aldus de Minister. Daarnaast wijst hij erop, dat het in het geval Doetinchem ging om een groot woonwagencentrum (55 stand plaatsen) met regionale functie. Het beleid is de laatste jaren juist gericht op het aanleggen van kleine, plaat selijke centra (tot ongeveer 15 stand plaatsen). De aanwezigheid van een woonwagencentrum moet worden ge zien als een normaal maatschappe lijk verschijnsel, zo vindt hij. WADDINXVEEN De gemeente Waddinxveen gaat f 1.133.000, (exclusief btw) op tafel leggen om van de Waddinxveense beheermaat schappij Rehorst BV de stukken grond met - voor zover daarop nog aan wezig - bouwvallige opstallen aan de Kerkweg-Oost, onderaan de oprit naar de hefbrug, aan te kopen. Op deze plek in het Brugcentrum zal Rewa Holland BV - een dochteronderneming van de beheermaatschap pij Rehorst BV - ongeveer 600 vierkante meter winkels, 29 woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens en 4 woningwetwoningen gaan bouwen. Dit bouwplan kan rekenen op een rijks- bijdrage van f 400.000,Maar daar voor is het dan wel nodig dat de ge meente de gronden van Rehorst aan koopt. Om de realisering van dit bouwplan mogelijk te maken zal de ge meente f 145.000,in het exploitatie tekort bijdragen. De dekking van het exploitatietekort wordt verzekerd door drie miljoen gulden ten laste van de ge meentelijke saldi-reserve te storten in een nieuw reconstructie- en sanerings- fonds voorhet Brugcentrum. BELANG Volgens de gemeente is met het tot stand brengen van het Rehorstbouwp- lan het gemeentelijk belang gediend. In de tussen directeur G. Rehorst namens zijn beheermaatschappij en burgemee ster mr. A. G. Smallenbroek namens de gemeente gesloten overeenkomst - welke dezer dagen door gemeenteraad sleden besproken zal worden om deze in de gemeenteraadsvergadering van woensdag 26 augustus te kunnen vast stellen - is vastgelegd dat de branche- verdeling van de winkels dient te ge schieden in goed overleg met de plaat selijke middenstandsvereniging. De te realiseren winkels komen in handen van een beleggingsmaatschappij en de in totaal 33 woningen zullen worden geëxploiteerd door de rooms- katholieke woningbouwvereniging St. Joseph. In de jaren 1978 en 1979 heeft de be heermaatschappij Rehorst Bv een ze vental stukken grond met veelal in slechte staat verkerende opstallen ge kocht aan de Kerkweg-Oost, onderaan de oprit naar de hefbrug. Dit gebeurde met medeweten van de gemeente. Re horst kocht de percelen Kerkweg-Oost 201203/205, 209, 211, 213 en 215 om er nieuwbouw mogelijk te maken. NAUW OVERLEG Waaruit die nieuwbouw zou kunnen be staan werd in nauw overleg met de ge meente bekeken. Er werden verschil lende bouwplannen ontwikkeld, maar ze bleken financieel-economisch gezien niet haalbaar. Hiervoor was de sterke teruggang in de bouw - met name in de vrije sector - de belangrijkste oorzaak. Uiteindelijk kwam het plan op tafel om het (nieuwe) gezicht van het Brugcen trum te gaan laten bepalen door de bouw van ongeveer 600 vierkante meter winkels op de begane grond, 29 wonin gen voor één- en tweepersoonshuishou dens en 4 woningwetwoningen op de verdiepingen. Door deze menging van vrije sector en sociale bouw is volgens de gemeente een economisch uitvoer baar bouwplan, mits echter de inmid dels aangevraagde subsidie van 400.000,van het rijk wordt verkre gen. Om deze vier ton uit ”Den Haag” te krijgen is het echter noodzakelijk dat de Gevel Raadhuisplein •F..

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 13