Rondom de hefbrug ihii ilr I Welstandsadvies Containers van De Waardt BV PTT-uniform Bouwblad (3) Kalender Eminent Bouwblad (1) Bouwblad (2) Groente Een boekenbon? Hl iff i W Sr U>-1 «I - IFZ w af ge ev ec he ba lat zij WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 5 AUGUSTUS 1981 It blad voor Waddinxveen/PTT BOEKHANDEL VELDWIJK B' Passage 53 - Telefoon 01828-2620 NIET SEIZOENGEBONDEN! Samenstelling: Bert J. Woudenberg Bijdragen: Telefoon (01828) 5594 ---De Waardt containers i kom je overal tegen Afg I de I de I ten I en I Ing< I Ver I Lot I met I doel De containers van bouwmaterialen De Waardt in beeld. Bij nacht en ontij paraat Laden van een container 1 De tientallen volkstuinders van. de 030’ A;-r tjf.O uftfri-i' lte> r-ee Rj.V K.J. Kjtiwmrt 3 oe^orc Cementkalk-, wand- én vloer tegel», sanitair. veilig opgebor- g»>r> in ccntsuners Geen inveawlftg id eo aaéechaf van npstegkeie". nok geen reparatie of 0’xierhoud. §tc-rn>'A-MdiluixM'. O«w» arsche?de den en inzamelingsacties. Ter verdie ping van de eigen inzichten en tevens als informatieverschaffing werden ook voor de groep zelf avonden ge houden’. ‘Onderwerpen waren: menwerking. Nieuwe Levensstijl. Evaluatie van het project in samen werking met Novib/Gast aan Talfel. Teder jaar verzorgt de kerngroep een jaarverslag voor de gemeenteraad die op basis daarvan de subsidie voor het komende jaar bepaalt’. Een plaatselijk bouwblad dat nieuw leven is ingeblazen heet Rehorst Bouwt van de Waddinxveense beheer maatschappij Rehorst B V. Daarin wordt allerhande informatie over de bouwactiviteiten van deze aan de Waddinxveen en ontwikkelingssa- ♦"’BRS? Uitt Stee en I here Kliji Kerl I en i final Zom uur Gera 6-4 were De de f kend ande jaar dienl Het 1 6-2, Paar junio Inget senio neke voora hogei Jngeb 'vedei dubb< terras met de vo Kerk Mare kwam falie V «et u stand Maar in Rehorst Bouwt wordt ook aan het woord gelaten mr. A.G. Smallenbroek, die - zoals het Week blad voor Waddinxveen al heeft bericht - het noodzakelijk vindt dat er goedkoper wordt gebouwd. Uit Rehorst Bouwt halen we nog twee berichten. Het eerste heeft te maken met het orderpakket voor 45 miljoen gulden en het tweede met de bouwplannen in het Brugcentrum. ’’Recentelijk heeft Rehorst in de wo- ningb ouwsector een aantal op drachten verworven waarvan de ge zamenlijke aaneensom rond de 45 miljoen gulden bedraagt (excl. btw). Enkele projecten zijn reeds in uit voering genomen en zullen bijdra gen aan de omzet van 1981. Deze zal daarmee een bedrag van circa 45 mil joen gulden belopen en derhalve het zelfde niveau bereiken als in de voor gaande jaren. Met de nieuwe op drachten is overigens de order portefeuille van 1982 nog niet geheel gevuld. Rehorst geeft op dit moment aan 300 mensen werk. Een PTT-besteller in het nieuwe te beproeven uniformmodeljFoto Week- het toch, met het "gemeentebestuur goed menen moge blijken uit het feit dat nog voor het begin van de vakan ties alle raadsleden een kistje met aan de Tweede Bloksweg geteelde groen te kregen aangeboden. Onze gekozenen hebben zich naar verluidt de gekoesterde ‘vruchten’ van verboden grond goed laten sma ken. En waarom niet! Want het is zo als Ons Genoegen-voorzitter C.H. de Vries dat al tijdens de opening zei: ‘Op deze plek is in de afgelopen 25 jaar al van alles verbouwd en geoogst: snijbonen, sla, bloemkool en andij vie... Het kledingproject van de PTT is thans zo ver gevorderd dat de eerste modellen van de nieuwe uniformen gereed zijn gekomen. Deze modellen zullen nu in de praktijk worden getest, zodat over enige maanden hier en daar een enkele PTT’er in de nieuwe kledingstukken te zien zal zijn. Als ook deze draagproeffase succesvol ver loopt, zal in de loop van volgend jaar met een geleidelijke invoering van het nieuwe uniform worden begonnen. Naast de uni- formkleding zal ook aandacht worden be steed aan de vernieuwing en verbetering van de werkkleding. De Bodegraafs/Waddinxveense orgel- fabriek Eminent heeft een erkend bu reau voor verkooptraining, BuroYn- tema te Veenendaal, opdracht gege ven voor de organisatie van een ver- koopcursus die drie dagen zal duren. De cursus zal zich toespitsen op de empathie-gedachte (het inleven in de gevoelens van anderen om hun hou ding en reacties te kunnen begrijpen), communiën tie-vaardighedenafslu it- te.chnieken en algemene verkoopkun- de. Bij dat alles zal extra aandacht worden besteed aan de specefieke problemen van de orgelverkoper. De cursus is slechts toegankelijk voor E- minent-dealers en hun personeel. Inderdaad, verkopen is een vak. Zelfs de meest talentvolle verkoper zal van tijd tot tijd behoefte hebben aan bij scholing en gezien bepaalde ontwik kelingen ook aan ‘bijstellingen’. Buro Yntema heeft op dit terrein z’n spo ren verdiend en het is ongetwijfeld van belang dat orgelverkopers de ge boden kans met beide handen aan grijpen. De cursus zal worden gehou den in de studio ’s van Yntema te Veenendaal. De groepen zullen niet groter zijn dan twaalf personen. Tij dens de cursus zal video als hulpmid del worden ingeschakeld. Na elke trainingsdag krijgen de cursisten een aantal praktijk-gerichte opdrachten. De cursus is speciaal bestemd voor hen die al in de orgelverkoop werk zaam zijn. De kosten bedragen in fei te f 750,- per persoon. De orgelfa- briek Eminent heeft echter besloten tot een bijdrage van f 425,-, zodat de cursist slechts f 325,- zal behoeven te fourneren. Hij krijgt daarvoor drie dagen Verkooptraining, goed verzorg de lunches en studie-materiaal. In to taal zullen er drie cursussen worden georganiseerd. De eerste zal worden gehouden op 2, 9 en 16 september. De tweede zal plaats vinden op 3, 10 en 17 september. De derde en laatste gelegenheid wordt geboden op 8, 15 en 22 september. aan de Tweede Bloksweg gevestigde volkstuindervereniging ‘Ons genoe gen’ hebben het op hun nieuwe com plex best naar hun zin. Ze hebben het gevoel daar helemaal officieel te tuinen sinds voorzitter C.H. de Vries daar met een tuinschaar een lint doorknipte op een zonnige zaterdag morgen in mei. Daarmee was het langverwachte volkstuincomplex van ‘Ons Genoegen’ een feit. Feit was daarbij ook dat er niemand van het Waddinxveense gemeentebe stuur aanwezig was om de officiële opening luister bij te zetten. Nee, het college van Burgemeester en Wethou ders had enkele dagen eerder nauw keurig en uitgebreid uiteengezet dat de volkstuinders in feite tuinden op verboden grond - het geldende be stemmingsplan zou alleen agrarisch gebruik toestaan en dat is wat anders dan recreatief tuinieren -zodat offi ciële belangstelling beter achterwege zou kunnen blijven. En Waddinxveense gemeenteraadsle den zijn gezagsgetrouwe en gehoor zame volksvertegenwoordigers, dus liet zich die zaterdag geen enkel raadslid zien. Ook niet om pools hoogte te nemen. We zagen wel oud- wethouder H. Huizer (SGP/HKV) rondlopen, maar hij maakt geen deel meer uit van het gemeente bestuur. Dat de bij de volkstuindersvereniging ‘Ons Genoegen’ aangesloten leden "Beneden langs de oprit van dë Gou- webrug in Waddinxveen maken enke le oude winkelpandjes plaats voor een nieuwbouwproject met 33 twee- en driekamerappartementen voor kleine gezinnen en alleenstaanden. Deze komen in maximaal drie bouw lagen boven een zestal winkels. Door de winkels te laten inspringen t.o.v. de rest van de bouw ontstaat een margegebied waar voetgangers de ruimte in de overigens smalle straat zullen hebben. De winkels gaan voor de verhuur naar een belegger, de wo ningen worden door de woningbouw vereniging St. joseph in de woning- wetsector verhuurd. Ondanks dramatische cijfers over werkloosheid en faillissementen spreekt het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid over de bouwnijverheid nog altijd als een rots in de branding. En niet ten onrechte, de bouwnijverheid in al zijn verschei denheid is één van de grootste be drijfstakken in ons land. Ondanks grote schommelingen in ac tiviteiten zijn er circa 30.000 bouw bedrijven die voor ruim 300.000 manjaren werk opleveren en jaarlijks tekenen voor een omzet van 30 mil jard. Maar deze cijfers verhelen na tuurlijk toch niet de bestaande malai se op de bouwmarkt. Als gevolg hiervan heeft nu ook het veertiendaagse opinieblad voor de ge hele bouwnijverheid Cobouw Maga zine het loodje moeten leggen: Het volgend jaar 125 jaar bestaande dag blad Cobouw blijft echter bestaan. Noordkade gevestigde onderneming verstrekt. Aan de orde komen daarin de op dracht tot de renovatie van 160 wo ningen in Ridderkerk, de verdere rationalisering van het door Rehorst toegepaste gietbouwsysteem, de bouw van 71 premie-A-woningen in Hellevoetsluis, het herhalingsproject van 348 woningen in de Rotterdamse wijk Beverwaard 3, de bouw van 170 woningen, inclusief terrasflats, in Woerden, de bouwplannen voor het Brugcentrum, de voltooide 85 wo ningen in Bergschenhoek, de in gebruikname van het eerste deel van het winkelcentrum De Struytse Hoeck in Hellevoetsluis en de begon nen bouw van 72 premiekoopwo- ningen, 30 woningen voor ouderen en 4 tweepersoonseenheden in Voor schoten. I Een burger van Boskoop dient bij de burgemeester en wethouders van die gemeente een bouwaanvrage voor een pakloods in. Het college kan met het ingediende bouwplan instemmen en verleent de bouwvergunning. Hieraan verbinden zij echter nog de voorwaarde dat de lichtvensters in het dak moeten worden vervangen door een raampartij in de zijgevels. Tegen die voorwaarde gaat de Bos kopenaar in beroep bij de gemeente raad. Deze verklaart het beroep on gegrond. Bij de afdeling rechtspraak wordt de man echter in het gelijk ge steld. De afdeling overweegt ten eerste, dat de Welstandscommissie tegen het door de Boskopenaar inge diende bouwplan geen bezwaar had. De door burgemeester en wethou ders voorgestelde wijziging bete kende volgens de commissie wel iswaar een verbetering ten opzichte van het door hem ingediende bouwplan, maar uit het welstands advies blijkt volgens de afdeling niet dat de Welstandscommissie zich uit een oogpunt van welstand niet kan vinden in het oorspronkelijke bouwplan. Veeleer komt het de af deling voor dat de Welstands commissie een gunstig advies over het oorspronkelijke bouwplan heeft gegeven en over de door bur gemeester en wethouders opgeno men voorwaarde slechts heeft op gemerkt deze een verbetering te vin den, zonder daarmee echter dat oor spronkelijke bouwplan te verwerpen. Aan het raadsbesluit kleeft daarom - aldus de afdeling - een motiverings- gebrek. De afdeling merkt ten tweede nog op, dat de noodzaak van een duidelij ke motivering te meer aanwezig was, omdat de raad bij zijn besluit - zon der daarvan melding te maken - is af geweken van het advies van de Com missie voor de bezwaar- en beroep schriften. De meerderheid van deze commissie had tegen het bouwplan geen be zwaar en zag de noodzaak van de door burgemeester en wethouders gestelde voorwaarde niet in. Het raadsbesluit wordt vernietigd wegens strijd met het motiverings beginsel. Op de achterpagina van de maand ju ni van de NOVIB-kalender 1981 wordt geschreven over projectadop- tie. Steeds meer mensen, groepen en instanties willen nauwer betrokken worden bij een ontwikkelingsproject in de Derde Wereld. Daar willen ze o- ver geïnformeerd worden, actie voor voeren, geld voor inzamelen en over meedenken. Hoe adopteren in elkaar zit, wat een adoptiegroep kan doen en wie er zoal adopteren, wordt op de achterkant van die juni-maand kort en helder uiteengezet. Er wordt echter ook een voorbeeld gegeven van een groots opgezette projectadoptatie. En dat is Waddinx veen, waar we al zes jaar de Kern groep Ontwikkelingssamenwerking Waddinxveen, voorgezeten door VVD-wethouder mevrouw Lous Oos- terbroek-Waagmeester in ons midden weten. De Kerngroep is rond de jaar wisseling, zoals bekend, overgestapt van het landbouwproject Torna in Boven-Volta naar een krottenwijk project (steun aan door arbeiders o- vergenomen bedrijfjes) in de Peruaan se hoofdstad Lima. Wat er op de achterpagina van de maand juni van de NOVIB-kalender 1981 staat is dit: ‘In 1975 nam de ge meenteraad van Waddinxveen in de provincie Zuid-Holland het besluit om f 35.000,- subsidie beschikbaar te stellen voor het starten van activi teiten binnen de gemeente met be trekking tot ontwikkelingssamenwer king. Daartoe werd er een commissie ingesteld met afgevaardigden uit elke politieke partij. Die moest nagaan op welke wijze men de problematiek van de Derde Wereld het beste aan de or de kon stellen. Uiteindelijk vond men projectadoptie een goede ingang om vele bevolkingsgroepen er bij te be trekken’. ‘Met algemene stemmen adopteerde de gemeente Waddinxveen het ont wikkelingsproject in de streek rond Torna in Boven-Volta. Er werd een kerngroep gevormd van ongeveer 19 leden, die activiteiten coördineerde en organiseerde. Men werkt in werk groepen opgedeeld naar onderwerp; onderwijs, studie, aangepaste techno logie, financiën, pers en publiciteit en kinderactiviteiten. Zij maakten les brieven, kleurplaten, een kwartetspel, dia-series en zelfs een heuse water pomp, zoals die in Boven-Volta ge bruikt wordt. De groep organiseert verder informatie- en discussieavon- nF. NIEUW containervervoer en ooeag vsr- '-«ottw^ateneieo ectx'txnfcc h vonr o 3 ton botrwrneterieien oo iedere oer avt© bera-kba^e plaats. Ook een uttkc'nst kleine ver- hnuwtnpen ideaal bij renovatie van bewoon ie wijken Nog een ander bouwblad is Bouw- nieuws van de Waddinxveense bouw materialenhandel De Waardt BV. Het aan de Staringlaan gevestigde bedrijf geeft daarin allerlei informatie. Voor beelden daarvan zijn het zo geriefe lijk mogelijk maken van een woon- zolder, het in eigen hand houden van injectie- of afdichtingswerk, binnen deurkozijnen, bouwkundige brand- prevention en ga zo maar door. Maar er staan ook behartenswaardige ’’mededelingen” in. Zoals deze: "Bij de thans hand over hand toene mende toepassing van: zgn. hout- kachels - energiekachels - gekombi- neerde kachels met deuren ook als open haard te gebruiken - deense of Scandinavische kachels - of afsluit bare open haarden” blijkt dat ook r.v.s. schoorsteenkanalen voor open haarden worden toegepast. Door de diverse fabrikanten wordt nu duide lijk gewaarschuwd dat de toepassing hiervoor beslist is af te raden en dat hiervoor geen enkele aansprakelijk heid aanvaard kan worden. Bij het als kachel stoken van deze apparaten is meestal een zeer kleine diameter nodig. Vooral bij laag stoken door middel van een regelbare schoor- steenklep en luchtschuif. Wil men een dergelijke kachel als ’’open haard” stoken dan is een veel grotere diameter nodig. De rookmond aan sluiting van dergelijke apparaten is op het laatste berekend en op deze diameter wordt de schoorsteen meestal afgestemd. Gaat men dan op deze te grote diameter het apparaat als kachel (dus gesloten) stoken en dan nog sterk getemperd, dan ont staat kondens. De roet slaat dan op het natte kondenserende kanaal bij zonder sterk aan. Met als resultaat zeer spoedig hevige schoorsteen brand. Er zijn gevallen van binnen 4 weken. Worden deze kachels open ge stookt, dus als open haard, dan is er meestal weinig risiko, mits de goede diameter volgens de tabellen wordt toegepast. Dat men de kachels echter toch ’’dicht” gaat stoken is meestal niet te vermijden, met alle gevolgen van dien. Oosterschelde en op de Nederlandse rijks- Containerwagens van de aan de Starin- wegen. glaan gevestigde bouwmaterialenhandel Volgens het Waddinxveense bedrijf in con- De Waardt B V kom je - aldus het bedrijf in tainervervoer en opslag van bouwmateria- de eigen periodiek Bouwnieuws" - overal len economisch omdat 8 ton bouwmateria- tegen. In het aan zakenrelaties toege- len op iedere per autö bereikbare plaats stuurde blad staan ook vijf foto 's om dat te kunnen staan. Zo 'n container schijnt ook bewijzen. We zien daarop dat je De een uitkomst te zijn bij kleine verbouwin- Waardt tegen komt in woonwijken-in- gen en ze zijn ook ideaal bij renovatie van aanbouw, bij de stormvloedsluizen in de bewoonde wijken.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 18