voetbal duur te staan Be Fair: Selectie bes taai uit 31 man WEEKBLAD - SPORT ’’Wisseltruc” komt W’veen- STOP Commentaren op gemaakte BE FAIR OEFENT "vergissing” Ruimte voor jeugdleden bij Florida LAATSTE PLEIDOOI DE GOUWE SMASH GESLAAGD D-TOURNOOI WADDINXVEEN-TENNIS Oefenend Waddinxveen f SUCCES MIMPEN f 7 l 1 n pi V tweede door Stolker Meubeltoon- zalen, bestaat uit de doelverdedigers heeft tot het nieuwe park De Woerd en het tijdelijk niet door een tennisvereni- S t t s 'c k n e 5 n r is e n P n t- P j- it s f 4 e- is le ■n Is is le Bepalend voor het beantwoorden van die vraag is de uitspraak in het ho ger beroep dat de voetbalvereniging Over deze opstalrechtverlening, waaro ver wij ook al schreven in het Weekblad voor Waddinxveen, zijn de meningen nog altijd behoorlijk verdeeld. In tegen stelling tot onze berichtgeving is het voormalige clubhuis van de tennisvere niging ’’Waddinxveen” in het Burge meester Warnaarplantsoen overigens nog niet aan De Gouwe Smash ver docht, hoewel de gemeente en de vere niging het wel eens zijn geworden over de koopsom van 105.000, Verkoop van dit clubhuis, het bepalen van het bedrag van de opstalrechtverle ning en het door de gemeente garande ren van de rente en aflossing van een door De Gouwe Smash aan te gane ge- WADDINXVEEN/GOUDA Het is nog steeds niet bekend wat er met het eerste elftal van de voetbalverenigi gaat gebeuren. De nog altijd onbeantwoorde vraag of de geel zwarten toch zullen kunnen blijven uitkomen in de vierde klasse KNVB, die men in het afgelopen seizoen ten koste van het Bo degraafse ESTO nog net veilig wist te stellen, of dat de voetbal- o-1 naar de KNVB-afdeling van de zon- dagamateurs. WADDINXVEEN In ee brief aan het college van Burgemeester en Wet houders hebben voorzitter drs. J. Sikkel en penningmeester drs. L. Hoek van de Waddinxveense tennisvereniging De Gouwe Smash vorige week vrijdag op nieuw krachtig gepleit voor een opstal rechtverlening die spoort met de door de tennisverenigingen Be Fair 100,en Waddinxveen 300, jaarlijks te betalen bedragen. B. en W. willen van De Gouwe Smash 2.000, per jaar hebben als betaling voor het hebben van een clubhuis langs de vier tennisbanen in het Burgemeester War naarplantsoen. ’’Waddinxveen” heeft ingesteld bij de KNVB nadat deze instantie naar aan leiding van een klacht van de Bode- graafse voetbalvereniging Esto het be stuur van ’’Waddinxveen” heeft ge schorst. Volgens de Bodegraafse vereniging heeft Waddinxveen in twee belang rijke degradatiewedstrijden, tegen Esto en tegen NSV, de geschorste doelman Arie Plaisier laten meespe len en zijn broer Erik Plaisier voor deze schorsing laten opdraaien. Op het wedstrijdformulier werd volgens Esto twee maal de naam E. Plaisier ingevuld terwijl A. Plaisier mee speelde. De scheidsrechters keken in beide ge vallen over de foute voorletter heen. Waddinxveen ontkwam op die manier op het nippertje aan degrada tie, want de voetballers wonnen van NSV en speelden gelijk tegen Esto. Deze laatste vereniging kwam toen één punt te kort om in de vierde klasse te blijven spelen. BESTUUR GESCHORST In eerste instantie veroordeelde de KNVB zeven leden van de club, on der wie voorzitter Plaisier, secretaris Loef, penningmeester Van Hofwe gen, grensrechter Bonefaas en beide WADDINXVEEN Het oefenpro gramma van de afdeling voetbal van de christelijke sportvereniging Be Fair ziet er zo uit: Zaterdag 8 augustus Be Fair l-Capelle 1,14.30 uur Be Fair2-Berkel 1, 14.30 uur Be Fair 3-Berkel 2,14.30 uur Be Fair Al-Zwervers Al, 12.30uur Be Fair Bl-Zwervers BI, 14.30 uur Be Fair Cl-Zwervers Cl, 12.30uur Be Fair Dl-Zwervers Dl, 10.00 uur Dinsdag 11 augustus Be FairCl-MoerkapelleCl, 19.00 uur Moerkapelle Dl-Be Fair Dl Woensdag 12 augustus Be Fair 1-Haastrecht 1,19.00 uur van Rijn, Bert Graaf- Be Fair 2-Haastrecht 2,19.00 uur land (Jodan Boys), Kees Graafland Donderdag 13 augustus Be Fair Al-Moerkapelle Al, 19.00 uur Moerkapelle Bl-Be Fair BI WEEKBLAD VOOR W ADDINXVEEN WOENSDAG 5 AUGUSTUS 1981 De Gouwe Rijders (autoclub) Bridgeclub Waddinxveen (bridgen) Damclub Excelsior (dammen) Gymnastiekvereniging TOOS (gymnastiek) Hockeyclub Waddinxveen (hoc keyen) Landelijke Rijvereniging De Gouwe Ruiters (ruitersport) Ijsclub Nooit Gedacht (schaatsen) Waddinxveense Schaakvereniging WSV (schaken) Schuttersvereniging Wad dinxveen (schieten) Tafeltennisclub Kwiek (tafeltenissen) Tennisvereniging Waddinxveen (tennissen) Be Fair Organisatie, afdelingen voetbal, tennis, volleybal Hengelsportver- eniging Waddinxveen HSW (vissen) Rooms-Katholieke Sportvereniging Exceisior WSE (voetbal) Sportclub Antilope (atletiek) Voetbalvereniging Waddinxveen (voetbal) Postduivenvereniging De Sperwer duivensportVereniging De Vogelvrienden (zangvogels) Zwem- en Poloclub De Gouwe zwemmen, poloënBasketbalvereniging TOOS (basketbal). Kees Verhoef, Nico Heesterman en Goos van Vliet, de verdedigers Kees Alblas, Siem Bos, Piet Koele, Arjan Blom, Cor van Triet, Ben Yahya, Bert de Wilde, Ruud Willemstein en Peter Immerzeel, de middenvelders Klaas Angenent, Aart Bos, Alfred de Jong, Peter Both, Frank de Graaf, Henk Vink (CVC Reeuwijk), Ron Coppejans (RVC Rijswijk), Wim Bron, Evert Mahwin en Peter Piris (Waddinxveen), de spitsspelers: Wout Roskam, Harry Verschoor, Kees Ver- bree, Koert van Rijn, Bert Graaf- I. en A. v.d. Kerk, zodat Ingeborg 3 finales op rij gewonnen heeft. (Jodan Boys), Joop Schaap, Wim den Besten (Waddinxveen) en John Bos. WADDINXVEEN Voor het in september te starten competitie- seizoen staat bij tweedeklasser Be Fair een uit 31 man bestaande voorlopige A-selectie klaar. Van deze selectie maken deel uit de van het Goudse De Jodan Boys gekomen broers Bert en Kees Graafland. Nieuw zijn ook Henk Vink (CVC Reeuwijk), Ron Coppejans (RVC Rijswijk), Peter Piris (Waddinxveen) en Wim den Besten (Waddinxveen). ”Als je een half miljoen steelt krijg je een half jaar gevangenis straf. Nu wordt je door de KNVB voor iets wat je niet hebt gedaan twee jaar ge schorst. Het is toch triest dat de bond zo’n macht heeft om je hobby af te nemen. De KNVB had toch ook een beris ping kunnen geven. Zo van: zorg dat het niet meer gebeurd. Deze straffen zijn gewoon te gek en daarom zijn we ook in beroep gegaan. Bovendien is het anti-reklame voor de vere niging. Het draaide juist zo aar dig. We voetbalden weliswaar niet zo best, maar qua organi satie ging het weer goed. We verdedigen ons met hand en tand!” De door de KNVB verantwoor delijk gestelde wedstrijdsecre taris Van der Krans in het Dag blad van Rijn en Gouwe: ”In de wedstrijd tegen Bode graven kregen Cor Honkoop, Dick Twigt, Erik en Arie Plai sier een waarschuwing. Na af loop zei de scheidsrechter (de heer R.L. Vreeswijk uit Leimuiden) tegen me: ik heb drie spelers opgeschreven: Plaisier, Honkoop en Twigt. Hij heeft niet gezegd doelman Plaisier, dus is alleen Erik op het formulier gekomen.” van dat beleid behoren dan ook niet op die vereniging te worden afgewenteld”, daarbij dient het gedurende 3 jaar ge- aldus drs. J. Sikkel en drs. L. Hoek na men hun tennisvereniging in de pit tige brief aan het college van Burge meester en Wethouders, waarvan ook de raadsleden een afschrift kregen. WADDINXVEEN Als gevolg van een verschuiving van baanuren is er bij de Waddinxveense badmintonclub Flo rida komend seizoen nog ruimte voor nieuwe jeugdleden in de leeftijdsgroe pen 8 tot en met 10 jaar en 11/12 jaar. De speelavond is op donderdag in de sporthal ”De Sniep” van 18.30-20.20 uur. Voor nadere inlichtingen en inschrij ving kan men terecht bij: Nelly de Vink, tel. 8007 en A. P. van Nes, tel. 01727- 7477. Idleningvan f 115.000,(met een jaar- De gevraagde 125.000,(te weten lijkse vereniginglast van f 14.300,105.000,voor het clubhuis - rekening zijn zaken die binnenkort door de raad houdend met achterstallig onderhoud - zullen worden vastgelegd. en f 20.000,-gekapitaliseerd - voor de verlening van het recht van opstal) CDA, VVD, D’66 werd van Uw zijde dan ook een coulant In de brief aan B. en W. schrijven de voorstel geacht.” twee bestuursleden van De Gouwe Het bestuur van De Gouwe Smash ge- Smash dat CDA, VVD en D’66 het prin- voelt de behoefte tegen Uw voorstel en cipe van evenredige behandeling voor de onderbouwing ervan bezwaar aan te wat betreft de kosten van het opstal- tekenen. Het gaat onzes inziens niet aan recht van de verschillende tennisvereni- het door de gemeente geleden rentever- gingen hebben onderschreven. lies (bij de berekening daarvan wordt Van Uw zijde werd daartegenover ge- overigens ten onrechte afgezien van de steld dat de verkoop van het clubge- inkomsten uit verhuur van het clubge bouw in het Warnaarplantsoen met de bouw in de desbetreffende periode en daaraan verbonden verlening van een ook wordt geen rekening gehouden met recht van opstal niet op een lijn gesteld afschrijving) aan De Gouwe Smash in kan worden met vergelijkbare transac- rekening te brengen. Het beleid tot uit- ties met andere (tennis-)verenigingen. breiding van de accommodatie voor de Voor deze stelling, die al eerder door U tennissport in Waddinxveen dat geleid was uitgedragen zonder haar echter - ondanks uitdrukkelijk verzoek van ons - te motiveren, voerde U de volgende ging bespelen van het tennispark bij het argumenten aan: Warnaarplantsoen is een beleid dat niet ”de boekwaarde van het clubgebouw op verzoek of ten behoeve van De is gelijk aan het bedrag waarvoor de ge- Gouwe Smash is gevoerd. De kosten meente destijds het clubgebouw aan kocht, d.w.z. f 110.000, - leden renteverlies te worden opgeteld, d.w.z. 3 x 12.000, een redelijke verkoopprijs zou der halve zijn f 146.000, gebroeders Plaisier. Allen werden voor twee jaar geschorst. Daarnaast kreeg de vereniging een boete van 250 gulden. Het beroep van de Waddinxveners is voor Esto interessant omdat de club wellicht ook wedstrijdpunten in min dering wordt gebracht en daardoor onder Esto eindigt. Esto kan dan alsnog in de vierde klasse blijven. Waddinxveen heeft haar beroep inge steld omdat de straf volgens haar te zwaar is. Men gooit het hier op een vergissing van de wedstrijdsecretaris en wil dat de schorsingen ongedaan worden gemaakt. Secretaris Loef voorziet grote proble men als de schorsingen worden ge handhaafd. ’’Bestuursleden moet je met een kaarsje zoeken. Als er ie mand rondloopt die er zin in heeft dan kan hij zijn gang gaan. Maar ik heb er een hard hoofd in”, aldus de secretaris. Hij zegt het ook onjuist te vinden dat het bestuur na een vol gens hem ’’volkomen ontoereikend onderzoek” zonder meer een brief heeft gekregen waarin het van vals heid in geschrifte wordt beschul digd. ’’Ronduit beledigend” noemt hij dat. Loef hoopt dat als de KNVB bij haar uitspraak niet terugkomt op haar eerdere veroordeling van Waddinx veen, het verenigingsbestuur in elk geval tot de komende algemene ledenvergadering mag blijven zitten. In september of oktober kan dan een nieuw bestuur worden gekozen. Volgens een KNVB-woordvoerder is een uitspraak binnen drie weken te verwachten. WADDINXVEEN - ”Een ver gissing” van de wedstrijdcom- missaris van de voetbalvereni ging ’’Waddinxveen” is - zoals op deze pagina wordt bericht - de in de vierde klasse zon- dagsamateurs van de KNVB uitkomende Waddinxveense club duur komen te staan. Een aantal bestuursleden van de club is voor lange tijd ge schorst en bovendien loopt Waddinxveen in hoger beroep de kans op degradatie naar de Afdeling Gouda van de KNVB. Dat alles is een gevolg van een strafzaak die eerder door het Bodegraafse ESTO werd aan gespannen tegen Waddinxveen; ESTO beschuldigde Waddinx veen ervan een wisseltruc te hebben toegepast met de broers Plaisier, die beiden uit komen in het eerste elftal. De waarschuwing die Arie, de vaste doelman, had opgelopen tijdens een duel in de afge lopen competitie, zou op naam van zijn broer Erik zijn gezet. UITSPRAKEN Over deze ’’vergissing” wordt al een paar weken geschreven in de regionale pers. Daaruit haal den we de volgende collage uit spraken. Secretaris J. Loef in de Goudsche Courant en het Dagblad van Rijn en Gouwe: ”In de brief van de KNVB staat ook nog dat ik en mijn mede bestuursleden valsheid in ge schrifte hebben gepleegd. En dat wil ik van de KNVB wel eens zien. Kijk, als het dagelijks bestuur mede verantwoordelijk wordt gesteld. Ja, daar kan ik voor een bepaald percentage in meegaan. Maar valsheid in ge schriften is een grove beledi ging-” stus begint het zondagelftal van de voet- programma met een thuiswedstrijd te gen DRC. Daar volgen nog acht oefen wedstrijden onder leiding van de nieuwe trainer van vierdeklasser Wad dinxveen. Die te spelen wedstrijden zijn: zondag 16 augustus: SOA-Waddinxveen, zon dag 23 augustus: Zuiderster- geleidingscommissie Waddinxveen, woensdag 26 augustus: Bron en I' Waddinxveen-Meeuwenplaat, zondag technische commissie wordt gevormd 30 augustus: Hoek van Holland- door Barend Tamerus en Jan Zaat. Waddinxveen, woensdag 2 september: Waddinxveen-Unio, zondag 6 septem- o~ ber: Zeelandia-Waddinxveen, dinsdag 8 sponsored door Verzijl Sport en het september: NOC-Waddinxveen, dins- -J- dag 15 september: Waddinxveen-HOV. WADDINXVEEN De tennisvereniging ’’Waddinxveen” heeft I afgelopen zondag haar zaterdag 25 juli begonnen D-toumooi af- I gesloten. Het onder zeer regenachtige omstandigheden gestarte I evenement - met een totaal van ongeveer 250 partijen - kon I echter in de laatste week onder bijzonder gunstige omstandig- I heden worden verspeeld. Alle dagen waren er ’s middags op de banen van het tennispark De Woerd aan de Alberdingk Thijm- I laan goede tot zeer goede partijen te zien tussen overdag vrij I zijnde jongeren en ouderen. I Afgelopen zaterdag zijn de kwart- en I de halve finales gespeeld, waardoor I de finalisten bekend werden, te we- I ten: dames enkel: Ingeborg v.d. Kerk I en Karin Bijlsma, dames dubbel: I Ingeborg v.d. Kerk met Jacqueline I Verbakel en Hanneke Bomers met I Lotty Keiser, mixed dubbel: Arie I net Ingeborg v.d. Kerk (vader en I dochter) en Jolanda Los met Mare I Uittenbroek, herendubbel: Willem I Steenvoorden met Dik v. Teylingen I en Han Spohr met Hans Terwijn en I herenenkel: Jan v.d. Voet en Gerard I Klijn. Jan v.d. Voet en Ingeborg v.d. I Kerk hebben zaterdag wel vier partij- I en moeten spelen om zich zondag I finalisten te kunnen noemen. B Zondag 2 augustus startte om 10.00 B uur de finale herenenkel welke door I Gerard Klijn met de cijfers 7-6, 5-7, 6-4 in een drie uur durende partij B werd gewonnen. Du 11-jarige Ingeborg v.d. Kerk won B de finale damesenkel met de klin- kende cijfers 6-0, 6-1, waardoor ze B andermaal bevestigde dat ze volgend jaar toch echt op de C-lijst geplaatst B dient te worden. B Het herendubbel werd gewonnen met 6-2, 2-6, 7-5, door het niet geplaatste Paar Hans Terwijn en Han Spohr. Het Junioren-paar Jacqueline Verbakel en ‘Ugeborg v.d. Kerk won van het ^nioren-paar Lotty Keyser en Han- teke Bomers met de cijfers 6-1, 7-5, 'ooral door hun betere techniek en Poger tempo. hgeborg kon na ca. een half uur rust "’fderom om de baan voor de mixed dubbel partij. Intussen was het ■lertas, annex tribune, volgestroomd ■®tt publiek dat zich koesterde in ■'e volop aanwezige zon. Het duo v.d. ■kerk liep als een machine, waartegen ■Mare en Jolanda iets klasse te kort ■‘"'amen, ondanks de zeer mooie ■jïlley’s die te bewonderen waren. ■**et toumooi werd afgesloten met de tand 6-3, 7-5, in het voordeel van er met het eerste^elftal van de voetbalvereniging ’’Waddinxveen” vraag of de geel- j - h.asse het afgelopen seizoen ten koste van het Bo- lers alsnog zullen degraderen WADDINXVEEN Zondag 9 augu- balvereniging Waddinxveen het oefen- Be Fair staat aan de vooravond van een nieuw seizoen met trainer Herman Hartgers, verzorgster Gepke van der Sluys, verzorger Joop Starre- veld, eerste elftalleider Barend Ta merus, grensrechter Aad van Leeu wen, tweede elftalleider Jan Zaat en grensrechter Henk Zweistra. In de be zitten Teun Henk Vermeulen, terwijl de l door Barend Tamerus en Jan Zaat. De voorlopige A-selectie van Be Fair, waarvan het eerste elftal wordt ge- 1 5 Oranjelaan 2 2741 ER WADDINXVEEN Tel. 01828-3340

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 19