1 WADDINXVEEN GEMEENTE Vakantie-Fotowedstrijd combi FOfO f Of 0 “film sjaak noteboom REHORST BV RUILT PANDEN EN KRIJGT VIER TON TOE komplete CANON UITRUSTING ter waarde van 3.500,- of één van de 255 andere prijzen. Met transactie Reijm-Rehorst-gemeente totaal 1,5 miljoen gulden gemoeid 7/3 18 v VERGADERINGEN ■v MILIEUZAKEN P VERKEERSZAKEN g SPREEKUREN WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 5 AUGUSTUS 1981 l 3,5 miljoen gulden in het op te knappen Waddinxveen BV (voorheen Reijm Rehorst f 400.000, Passage 47 - Waddinxveen - Tel. 01828-2477 1. Erfpacht: a. Nota inzake... uitgifte van gronden in erfpacht; b. Algemene erfpachtsvoorwaarden. "Gemeente Waddinxveen" is een wekelijks in het Weekblad voor Waddinxveen verschijnende rubriek met officiële bekend makingen en mededelingen. Samenstelling: Gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, tel. 01828-4433. Correspondentie adres Postbus 400, 2 740 A K Waddinxveen. Commissie Financiën/Commissie Ruimtelijke Ordening en Woningbouw Dinsdag 11 augustus 1981, aanvang 17.00 uur in het gemeentehuis. AGENDA n k horst weer van de gemeente overneemt, dere gronden zijn verworven kan aan de Het college van B. en W.: ”Wij zijn van westzijde van de Dorpstraat - in samen mening dat het bedrag van 400.000,hang met de reeds verworven gronden alleszins redelijk kan worden genoemd, aan de Kleikade/Onderweg - een be- Tezamen met het aankoopbedrag van hoorlijk aantal woningen gerealiseerd, dat een duidelijke versterking van de woonfunctie van het Dorpstraatgebied f 1.070.000,kost de verplaatsing van Rehorst BV de gemeente derhalve on geveer 1.500.000,Voor dit bedrag oplevert. Hierdoor wordt daadwerke lijk een stuk kernenbeleid gereali seerd”. tieel is voor de realisering van woning- De gemeente heeft tot op dit moment al J:‘ '-:-J -- an_ -> U-- ■- L-. -- i- Commissie wijkwerk Waddinxveen-Zuid Maandag 10 augustus 1981, aanvang 20.30 uur in het wijkgebouw aan de St. Victorstraat. AGENDA 1Opening en mededelingen van de voorzitter. 2. Verslag van de vorige vergadering dd. 1 juni 1981 3. Aanbieding begroting wijkgebouw Waddinxveen-Zuid 1982. 4. Regeling kantinebeheer. 5. Besprekingprogramma 1981/1982. 6. Rondvraag en sluiting. De stukken liggen voor pers en publiek vanaf 6 augustus a.s. ten gemeentehuize ter inzage. Verordening opslag gas-, huisbrand- en stookolie Op 6 juni 1981 is in deze gemeente in werking getreden bovenge noemde verordening. De verordening, welke betrekking heeft op brandstoffen die niet onder de bepalingen van de Hinderwet vallen zoals gasolie, diesel olie, huisbrandolie en stookolie, beoogt bodemverontreiniging door lekkende olietanks danwel olieleidingen tegen te gaan. Het KIWA (Keuringsinstituut voor Waterleiding Artikelen) kent zware eisen ten aanzien van de constructie van tanks en leidin gen. Het installeren gebeurt onder voortdurend toezicht van het KIWA. Jaarlijks worden tanks en leidingen gecontroleerd op lekdichtheid. De niet-KIWA gekeurde tanks hebben een gemiddelde levens duur van 10 tot 15jaar. De bodem van Waddinxveen bestaat zoals de naam al zegt uit veengrond. Deze is zurig van samenstelling en tast daardoor tanks en leidingen aan indien deze niet goed beschermd zijn. De weke grond kan, indien tanks en leidingen niet goed verankerd liggen, tank- of leidingbreuk veroorzaken. Lekkende olietanks kunnen zeer veel schade aanrichten aan de grondwaterhuishouding. Vast is komen te staan dat lekkende tanks of leidingen de drinkwaterleidingen kunnen aantasten waar door er gevaar bestaat voor de drinkwatervoorziening en dus de volksgezondheid. Waddinxveen ligt in een waterinfïltratiegebied, dus een extra reden voor voorzichtigheid. Ook ten aanzien van bovengrondse tanks worden er eisen ge steld. Deze eisen hebben eveneens betrekking op de constructie van tanks en leidingen. Om bodemverontreiniging tegen te gaan wordt in een dergelijk geval voorgeschreven dat er een niet vloei stof doorlatende bak moet komen om weglopende brandstof ten gevolge van lekkage op te vangen. Vaak zijn er tanks die niet meer gebruikt worden. Veelal liggen deze in de grond met meestal nog een rest brandstof erin. In be paalde gevallen is gepoogd de tank onklaar te maken door deze Dorpstraat-gebied gestoken. Gaat de Rehorst-transactie door dan komt hier nog eens 1,5 miljoen gulden bij, zodat een totaalbedrag aan investeringen door de gemeente ontstaat van 5 mil joen gulden. Gezien dit bedrag en het geld dat nog nodig is voor andere aan kopen en de bouwrijpmaking van dit gebied is het duidelijk dat er in het Dorpstraat-gebied meer huizen zullen moeten worden gebouwd dan aanvan kelijk gedacht. vol te laten lopen met water, terwijl in andere gevallen zand als vulmiddel is gebruikt. Indien uit zo’n tank niet eerst de resterende brandstof is gehaald, blijft het gevaar van bodemverontreiniging aanwezig. Op brandstofopslag (meestal benzines) welke niet onder deze verordening valt, zijn de bepalingen van de Hinderwet van toe passing. De Hinderwet kent nagenoeg gelijke voorwaarden ten aanzien van tanks en leidingen en installatievoorschriften. De verordening verplicht gebruikers en/of eigenaars van gas-, huisbrand- en stookolieopslag aan burgemeester en wethouders hiervan binnen een jaar mededeling te doen. Voor het verkrijgen van inlichtingen kunt u terecht bij de gemeen tesecretarie, afdeling Algemene Zaken, tel.: 01828-4433, tst. 272. Deze besprekingen gingen over de aan koop van de Dorpstraat-panden door lend'namens rechter-commissaris mr. - de gemeente, met als doel deze panden vervolgens - in het kader van het ge- meentelijke kernenbeleid - te ruilen meente. De overeenkomst van ruiling met de eigendommen van Rehorst aan de Kleikade/Dorpstraat. En zowel met de Reijm-curatoren als met de Rehorst-directie kwam de ge meente tot overeenstemming. Het kan toor met bedrijfspand aan de Dorps traat zou voor 1.070.000,worden aangekocht en worden geruild met de Rehorst-vestiging aan de Kleika de/Dorpstraat. Overeengekomen werd met Rehorst dat de gemeente voor deze pandenruil aan bijbetaald. BIJBETALING Dit bedrag betreft f 225.000,wegens Kies uw mooiste vakantiefoto uit en stop deze in een envelop die u bij ons in de zaak ontvangt bij het afhalen van uw fotowerk. Lever deze voor 15 september in en maak kans op een WADDINXVEEN De met de Waddinxveense beheermaatschappij Rehorst BV tot stand te brengen pandenruil gaat de gemeente Wad dinxveen in totaal anderhalf miljoen gulden kosten. Hiervan is 1.070.000,bestemd voor de aankoop van het kantoor met bedrijf sruimte aan de Dorpstraat 136-142 van de curatoren in het faillissement van de Bouw- en Handelmaatschappij Waddinxveen BV (voorheen Reijm). Dit onroerend goed wordt geruild met de bedrijfsvestiging (in- 6VYVVl 7 v<. clusief drie woningen) van Rehorst BV op de hoek Kleikade/Dorpstraat krijgt de gemeente de beschikking over onder bijbetaling van een bedrag van 400.000,5.221 vierkante meter grond die essen- deed zich de onverwachte mogelijkheid bouw in dit gebied. Nadat nog enige voor dat het kantoor met bedrijfsruimte van Reijm BV (eigenlijk Bouw- en Han delmaatschappij Waddinxveen BV) aan de Dorpstraat 136-142 door faillisse ment vrij kwam. Een mooie plek voor Rehorst, dacht het college van B.'èn W. en ging dan ook met directeur G. Re horst bespreken of ook hij wat zag in de F. W. van den Berg en burgemeester mr. A. G. Smallenbroek namens de ge- i1 - werd bekrachtigd door directeur G. Rehorst BV en burgemeester mr. A. G. Smeilenbroek namens de gemeente. WEGBESTEMD” Al in de gemeentelijke kernennota staat dat het Dorpstraatgebied moet worden opgeknapt en moet worden versterkt als woongebied. Daar gevestigde be drijven zouden dan ook moeten verkas sen laar een plek buiten de woonkern. Dat lot wachtte ook de vestiging van het Waauinxveense bouwbedrijf Re horst BV aan de Kleikade/Dorpstraat, want die hoort helemaal niet in een woon- en winkelgebied thuis. Reeds in verhuiskosten, renteverlies, afkoop be- het bestemmingsplan Dorpstraat uit lastingschade etc. en 225.000,we- 1971 waren de Rehorst- gens het verschil in waarde ten gevolge bedrijfsgebouwen dan ook ’’wegbe- van de aanzienlijk grotere oppervlakte stemd”, maar van woningbouw ter van de gronden aan de Kleikade/Dorps- plaatse was nog niet gekomen. traat (verschil 2.228 vierkante meter), Met betrekking tot de verplaatsingsmo- waarop in mindering wordt gebracht f gelijkheden van de Rehorst-vestiging 50.000,— wegens de inventaris die Re- Planningsgroep sociaal culturele aktiviteiten Donderdag 6 augustus 1981, aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis. AGENDA 1. Opening en mededelingen van de voorzitter. 2. Vaststelling van het verslag van de 12e openbare vergadering dd.25 juni 1981. 3. Ingekomen stukken. 4. Vaststelling van hoofdstuk VII van de Inventarisatienota ”De inspraakbijeenkomsten”. 5. Bespreking van de concept-beleidsuitgangspunten en doel stellingen ten behoeve van plan en programma. 6. Ter informatie. 7. Rondvraag en sluiting. De stukken liggen voor pers en publiek vanaf 6 augustus 1981 ten gemeentehuize ter inzage. 2. Grondtransakties: a. zaak Reijm/Rehorst Dorpstraat-Kleikade (aankoop en ruil); b. zaak Rehorst Kerkweg Oost (aankoop en uitgifte in erf pacht). 3. Nota financiële aspecten van het Grondbedrijf. 4. Wat verder ter tafel komt. 5. Rondvraag. De stukken liggen voor pers en publiek vanaf 6 augustus a.s. ten gemeentehuize ter inzage. sis van nieuwbouw elders zou een be langrijk hoger bedrag vergen dan thans t_._12__ 2-1 daarbij natuurlijk overweegt dat in het maatschappij. Rehorst BV met ongene- Dorpstraat-gebied te zijner tijd een re- L spectabel aantal woningen (ongeveer ging aan de Kleikade/Onderweg (en het 190) in één van Waddinxveens oudste ''f'"—’*'™ kernen wordt gerealiseerd, hetgeen van groot belang is voor de volkshuisvesting en het kernenbeleid. Voor de transactie is het koopcontract Parkeren door invaliden (Invaliden-parkeerkaart) Twee groepen gehandicapten kunnen in aanmerking komen voor een Invaliden-parkeerkaart. Deze kaart biedt de houder een lan delijke ontheffing van bepaalde parkeerverboden en geeft tevens recht om gebruik te maken van de algemene parkeerplaatsen voor invaliden. De invaliden-parkeerkaart wordt afgegeven na geneeskundig on derzoek. Die twee groepen zijn: 1. Zij die beschikken over een motorvoertuig of invalidenvoer tuig waarmee alleen buitenshuis kan worden gereden. Deze voertuigen moeten zij zelf kunnen besturen. Als norm voor deze invaliden geldt dat zij niet in staat zijn op eigen kracht verder dan 100 meter te lopen. 2. Invaliden die zijn aangewezen op vervoer door anderen. Hier bij geldt als norm dat men zich niet kan verplaatsen zonder hulp van anderen. Bij alle aanvragen zal de aard van de inva liditeit blijvend moeten zijn. Aanvragen om een invaliden-parkeerkaart kunnen ingediend worden ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken. Spreekuur burgemeester: vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. Spreekuur wethouder mevr. L. M. Oosterbroek-Waagmeester vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. Het college van B. en W. noemt deze grootscheepse transactie een financieel verantwoord geheel. Omdat de onver wachte mogelijkheid zich voordeed Re horst BV uit het Dorpstraat-gebied te kunnen verplaatsen naar de voormalige Reijm-vestiging spreekt de gemeente zelfs van een ’’betrekkelijk goedkope verplaatsing”. ”Een verplaatsing van dit bedrijf op ba- verplaatsing van zijn bedrijf. NIET ONGENEGEN aan” de orde”, aldus het° college, dat Toen de gemeente bleek dat de beheer- gen was aan de verlaatsing van de vesti- j iz i i i_ //x ii hoofdkantoor aan de Noordkade) naar de Reijm-vestiging aan de Dorpstraat mee te werken, opende burgemeester mr. A. G. Smallenbroek besprekingen met de curatoren in het faillissement voor het Reijm-bedrijfspand met erf en van de Bouw- en^ Handelmaatschappij verder bijbehoren getekend door drs. J. z 1 S. Verheij en mr.J. A. Steinz als curato- dus). ren van de Bouw- en Handelsmaat- schappij Waddinxveen BV en hande-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 3