2 VROUWEN HELPEN HONGEREND POLEN Nieuwe burgemeester moet hier zelf een huis kopen BE FAIR OEFENT Deskundig voorlichten over welzijn Wie bellen wil en geld wil overmaken naar Ariton Verkoop van woning Weidezoom 25 Gemeente wil geen ambtswoning meer Gemeente zoekt naar bezuinigingen op energie één keer twin- WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 5 AUGUSTUS 1981 WADDINXVEEN De nieuw te benoemen burgemeester van Wad dinxveen, als opvolger van de op woensdag 16 september als eerste bur ger van het Friese Smallingerland te installeren mr. A. G. Smallenbroek, zal hier zelf een huis moeten bouwen, kopen of huren. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft zich namelijk (opnieuw) op het standpunt gesteld dat de tijd voorbij is dat de gemeente moet voorzien in de huisvesting van de burgemeester. De door mr. Smallenbroek en zijn gezin te verlaten representatieve woning aan de Weidezoom 25 zal dan ook niet door het gemeentebestuur worden aangekocht. TOELOOP Sinds maandag haar naam op de voorpagina van JAARWEDDE Huize Piasrode was en blijft dus Wad- dinxveens laatste ambtswoning. Dat we (weer) in een tijd leven dat ook burge meesters in de moeilijkheden kunnen Over dit verslag werden allemaal waai derende opmerkingen gemaakt. Nai de mening van de heer M. Boer (PvdA) is de planningsgroep op c goede weg. Volgens drs. G. Blom b schikte de groep over een realistisch kijk op de problemen. Hij hoopte dat c bevolking meer bij de materie betro ken kan worden. De heer Uitbeijer (SGP/HKV/GPV) zei een goed ove zicht gekregen te hebben van de wer zaamheden van de planningsgroep, d al boven water heeft gebracht dat bevolking tevreden is over de aanwr zige voorzieningen. (SGP/HKV/GPV) aan op snelle uit voering van de beoogde werkzaam heden, die nog eens op een rijtje ge zet zullen worden, waarna de ge meenteraad er zijn goedkeuring aan kan geven. Een punt dat er uitspringt is de dak isolatie van schoolgebouwen, al geeft dit natuurlijk wel de nodige finan ciële consequenties. Maar wellicht kan er met een proefproject gewerkt worden. In dit verband verwees de heer C. Dijkshoorn (CDA) naar een school in Boskoop waar aanzienlijk op energie bespaard zou zijn. Hij brengt ook nog de therm ostaatrege- ling in de openbare mr. A. de Roos school aan de Wingerd ter sprake, welke zaak bij de uitwerking van de gemeentelijke energienota meegeno men zal worden. Hierbij zijn aan de orde dakisolatie van schoolgebouwen, spouwmuur- isolatie, het vervangen van lampen en het terugbrengen van het energie verbruik in het raadhuis. Bij dit alles drong de heer J. Havenaar maar een klein meisje is dat de pro blemen niet kan oplossen. Maar als iedereen zich inspant moet dat wèl kunnen. Het is toch te gek dat we zo’n probleem in een land dat zo dicht bij ons ligt niet aankunnen? Po len heeft altijd al in de kou gestaan en daarom vind ik dat de mensen daar die je kunt helpen ook moét helpen”. Ze hoopt dat de voedselhulp Polen door de huidige kritieke fase kan heenslepen zonder al te veel kleer scheuren en dat de goede vooruit zichten voor de komende oogst be waarheid zullen worden. Het zal alle maal wat lucht geven, denkt ze. ’’Maar de hele economie moet op nieuw op poten worden gezet. Po len zal weer van onderaf moeten beginnen”. Tweede elftal: woensdag 12 augus tus: Be Fair-Haastrecht 2, zaterdag 15 augustus: DSO 2-Be Fair, woens dag 19 augustus: Be Fair-Rijnsburgse Boys 2, zaterdag 22 augustus: LRC 2-Be Fair, woensdag 26 augustus: Be Fair-Floreant 2, zaterdag 12 sep tember: Be Fair-SHO 2. Ook voor het tweede alftal begint op zaterdag 19 september de competitie. HUIZE PLASRODE De ambtswoning waar hierover wordt gesproken is Huize Piasrode aan de Sniepweg 1, die door burgemeester C. A. van der Hooft tijdens zijn 17-jarige ambtsperiode werd bewoond. Omdat mr. Smallenbroek in zijn eigen huisve sting ging voorzien werd aan de op 23 juni 1976 vergaderende gemeenteraad het voorstel gedaan de voormalige ambtswoning voor 475.000,(kosten koper) van de hand te doen aan Reh- Bex BV, de beleggings- en exploitatie- maatschappij van de Waddinxvener A. P. C. Rehorst. Deze BV zou Huize Piasrode later aan een particulier doorverkopen.voor een prijs die veel lager lag dan de aanvanke lijke vraagprijs. De gemeentelijke prijs was na taxatie tot stand gekomen, maar die deed Progressieven- fractievoorzitter M. Boere in de ge meenteraad opmerken: ”De opbrengst is vele malen hoger dan op redelijke gronden mocht worden verondersteld”. Huize Piasrode is dan ook een vrij staand huis, had een fraai aangelegde tuin en staat op een stuk grond van 1598 ca. WADDINXVEEN ’’Vorig jaar ben ik twee maanden in Polen op vakantie geweest en heb toen gemerkt wat het is om daar je ei gen pot te moeten koken. In Warschau lukte dat nog aardig om dat ik daar veel vrienden heb maar toen we twee weken naar het noorden gingen heb ik echt elke dag gevist. Het was ’s morgens vis, ’s middags vis en ’s avonds vis, er was gewoon helemaal niets te krijgen. Een keer heb ik een kip bemachtigd en één keer twin tig kilo aardappelen”. komen bij het kopen van een van een ei gen huis bij gebrek aan een ambtswo ning moge zo zijn, daar tegen over staat dat het burgemeesterschap van Wad- dinxveen beloond wordt met een vor stelijk salaris. Zo bedraagt blijkens de gemeentebe groting 1981 de jaarwedde enambtstoe- lage inclusief sociale lasten van de bur gemeester f 140.306,De sociale la sten hiervan bedragen bijna 26 mille. Bovendien is er van een behoorlijke weddeverhoging sprake als Wad- dinxveen de 24.000 inwoners passeert. Op Nieuwjaarsdag 1981 had Wad- dinxveen 21.792 inwoners. WADDINXVEEN Er zou een des kundige aangetrokken moeten worder om de voorlichting over de welzijnsp lanning in Waddinxveen naar de bevol king toe gestalte te geven. Dat is dt mening van VVD-raadslid F. H. dc Ruijter, die hij in de raadscommissk welzijnszaken heeft verwoord bij de be spreking van het verslag over 1980 vai de planningsgroep sociaal-culturele ac tiviteiten. Het oefenprogramma ziet er als volgt uit: Eerste elftal: woensdag 12 au gustus Be Fair-Haastrecht 1, zater dag 15 augustus DSO 1-Be Fair, woensdag 19 augustus: Be Fair- Rijnsburgse Boys 1, zaterdag 22 au gustus: Be Fair-LRC 1, woensdag 26 augustus: Be Fair-Floreant, zaterdag 29 augustus: Be Fair-Gouda 1, dins dag 1 september: Be Fair-Feijenoord C, zaterdag 5 september: Be Fair- Ter Leede 1, zaterdag 12 september: bekerwedstrijd en zaterdag 19 sep tember aanvang competitie. Die ervaring was, zo vertelt Marion Marée, een van de belangrijkste redenen om samen met een vriendin, de sinds zes jaar in Waddinxveen wo nende Poolse Jolanta Maasdam, een voedselactie voor het hongerende Po len op touw te zetten. Via een Oostenrijkse vriend werd door ”hun” stichting ’’Ariton Pak- ketservice”, in Warschau een pak huis gehuurd en kregen ze van de Poolse regering de toezegging dat de bevoorrading niet zou worden be moeilijkt door de douane. Vooral de in het buitenland wonende Polen - bijna net zoveel als de 24 miljoen Po len die in het vaderland zelf wonen - maakten gebruik van deze moge lijkheid om voedselpakketten naar hun families te sturen. Ze maakten geld over en het door hen bestelde voedselpakket werd dan in Warschau samengesteld en bezorgd. Het bete kende een enorme verbetering ten opzichte van de oude situatie, waar bij de direct verstuurde pakketten soms twee maanden onderweg waren of niet eens aankwamen. Toen enige tijd geleden de omvang van de schaarste aan voedsel en me dicijnen in het sinds een jaar op drift geraakte Oostblokland nationaal bekend werd, lijken in ons land alle liefdadigheids-sentimenten ont waakt. In Amsterdam werd een grote (overigens grotendeels mislukte), actie op touw gezet, het Haagse gemeente bestuur overweegt ook een voedsel actie te beginnen en vorige week werd in Heemstede een door de be volking gefinancierd voedseltransport uitgewuifd. ’’BEER” Een verklaring voor deze vloedgolf van belangstelling heeft Marion Ma rée wel: het land heeft met zijn po gingen om zich wat los te maken uit de omarming van de ’’Russische Beer” alom bewondering geoogst. De Over het feit dat burgemeester mr. Smallenbroek in Waddinxveen zijn derde eigen huis wilde gaan bouwen, grapte de toenmalige CDA- fractievoorzitter drs. T. J. Bouwers (die later zou worden benoemd tot eerste burger van het Friese Ferwerderadeel): ”Uw komst betekent ook een financiële tegenvaller. De gemeenteraad had bij de opstelling van de gemeentebegroting gedacht van u f 8.000,meer per jaar te zullen vangen dan uw voorganger we gens een verhoging van de huur van de ambtswoning. Daar hebt u meteen een streep doorgehaald. U hebt de wens te kennen gegeven in een eigen huis te gaan wonen”. Mr. Smallenbroek reageerde daar toen als volgt op: ”De heer Bouwers'heeft gezegd - een plagerijtje er tussen door - Het is een tegenvaller, want de begro ting zal een bedrag van f 8.000,— moe ten missen. Om twee redenen is dat niet juist. Het tekort op de ambtswoning is f 20.000,Door verkoop van de amb tswoning worden de reservemiddelen - de boekwaarde is maar f 40.000,a 50.000,en de prijs, die voor het huis kan worden gemaakt, is ongetwijfeld hoger dan f 50.000,versterkt. Er ko men investeringsmiddelen beschikbaar en het tekort op de begroting wordt met f 20.000,weggewerkt voedselactie betekent, hoewel indi rect, toch een ondersteuning van die pogingen. Belangrijk is volgens haar ook dat het land betrekkelijk dicht bij Ne derland ligt, waardoor het meer aan spreekt. De opzet van de voedsel actie is, denkt ze, de derde belang rijke factor. Mensen krijgen op ver zoek een adres waar voedsel nodig is en krijgen vaak een bedankbrief terug. ”De mensen kunnen contact houden, waardoor het geen hulp in de ruimte is, waarbij van alles fout gaat. Want het is niet te geloven wat er verkeerd gaat als er officiële instanties aan te pas komen. Het Rode Kruis stuurde bijvoorbeeld een lading melkpoeder. Ik hoorde van vrienden dat die later tegen woeker prijzen op een politiebureau te koop werd aangeboden”, zegt ze. Onze vertrekkende eerste burger maakt er tegenover ons geen geheim van dit een onverstandige beslissing te vinden. Volgens hem zullen een aantal serieuze kandidaten voor het burgemeester sambt in Waddinxveen het laten afwe ten, omdat er geen ambtswoning aan wezig is. Mr. Smallenbroek kent dan ook een burgemeester die om die reden ervan heeft afgezien te solliciteren. OPEN LATEN Naar verluidt bestond er alleen in de plaatselijke kringen van het CDA en D’66 enige belangstelling voor het open laten van de mogelijkheid van het weer hebben van een ambtswoning, zodat na de benoeming van de opvolger van mr. Smallenbroek zou blijken of hieraan behoefte zou bestaan. Op die manier zou het ontbreken van een dergelijk huis geen beletsel behoeven te zijn om te trachten in Waddinxveen de best denkbare eerste burger te krijgen. Maar SGP/HKV/GPV, VVD en PvdA dachten daar anders over. Uiteraard is commissaris der Koningin in Zuid-Holland, mr. M. Vrolijk, op de hoogte van de Waddinxveense situatie, die eens door mr. Smallenbroek positief werd beoordeeld. Direct na zijn benoe ming tot burgemeester van dit Gouwe- dorp in 1976 zei hij tegen ons zo zijn motieven te hebben om niet te staan trappelen voor een ambtswoning. ”Ik vind dat in een periode als deze de salarissen van burgemeesters zodanig zijn dat mijns inziens best daarvan een eigen huis kan worden gekocht, dat re presentatief is. De gemeente kan dan het in een ambtswoning gestoken geld vrijmaken voor de gemeenschap. Maar van het begin af aan ben ik ten aanzien van een ambtswoning een buiten beentje geweest. Ambtswoningen zijn er van voor de Tweede Wereldoorlog en in die tijd ook volstrekt terecht”. TEGENVALLER WADDINXVEEN - Het Wad dinxveense agentschap van de stichting Ariton Pakketservice in de Benelux is in handen van de Waddinxveense Jolanta Maasdam (van origine Poolse) en haar Reeuwijkse vriendin Marion Marée. Ariton zorgt ervoor dat de Polen, die in deze weken te hoop lopen tegen het ’’spook van de honger”, binnen drie tot zeven dagen (vers) voedsel hebben. Dit voedsel wordt opgeslagen in een pak huis in Warschau om het daar na in pakketten onder de men sen te verdelen. Wie Ariton - welke stichting begin dit jaar door een in We nen woonachtige Pool met be hulp van Amerikaans kapitaal werd opgericht - financieel steunt krijgt de prijslijsten van de voedselpakketten toege stuurd. Er bestaan twaalf in sa menstelling verschillende pak ketten, die in prijs variëren van f.71,-tot f.147,-. Voorzover er niet specifiek wordt aangegeven voor wie het pakket bestemd is, maakt Ariton uit aan wie het voedsel ten goede komt. Zo zijn er kin dertehuizen geadopteerd en zijn er adreslijsten van de echt allerarmsten Polen aangelegd. Wie telefonisch contact wil met de twee vrouwen uit Waddinx veen en Reeuwijk moet in Wad dinxveen 6311 draaien voor Jo lanta Maasdam en in Reeuwijk 01829-3871 voor Marion Marée. Geld voor de stichting Ariton Pakketservice kan worden over gemaakt via Amrobank, Wad dinxveen, rekening 42.96.02.375, giro 9200. Het contactadres is: Prins Bern- hardlaan 23, 2741 DT Wad dinxveen. WADDINXVEEN - Het afgelopen zaterdag met trainingen begonnen nieuwe seizoen van Be Fair-voetbal wordt komende zaterdagmiddag om half drie in het Burgemeester War- naarplantsoen voortgezet met oefen wedstrijden tegen Cappelle 1 (eer ste elftal) en Berkel 1 (tweede elf tal). WADDINXVEEN Burgemee ster mr. A. G. Smallenbroek is na genoeg rond met de verkoop van zijn huis aan de Weidezoom 25. Koper van het huis wordt naar alle waarschijnlijkheid de nu nog in het Gelderse Heelsum wo nende heer G. A. J. v. Duimen. Hij is adjunct-directeur bij het aan de Noordkade gevestigde bouwbe drijf Rehorst BV. Het door mr. Smallenbroek en zijn gezin te verlaten huis - er wordt in Drachten, de hoofdp laats van de Friese gemeente Smallingerland, nog volop ge zocht naar woonmogelijkheden - is ’t tweede dat onze eerste burger in zijn loopbaan heeft laten bou wen. Ook in het Utrechtse Har- melen beschikte hij over een zelf gebouwde woning, dat was ge schikt voor (grote) ontvangsten en dus in feite een ambtswoning was. Al na twee maanden werkzaam te zijn als burgemeester van Wad dinxveen kwamen B. en W. in de: op 12 mei 1976 gehouden ge meenteraadsvergadering met het voorstel een stuk grond van onge veer 690 vierkante meter voor de prijs van 90.000,— (exclusief btw) te verkopen aan mr. Smal lenbroek, omdat het ”in verband met zijn benoeming tot burge meester dezer gemeente noodza kelijk is dat hij zich met zijn gezin in onze gemeente metterwoon vestigt”. WEIDEZOOM Omdat hij te kennen had gegeven geen interesse te hebben voor het betrekken van de ambtswoning Huize Piasrode en zijn voorkeur uitging naar het bouwen van een nieuwe eigen woning werd daar toe in nauw overleg met de raad scommissie voor de ruimtelijke ordening en de woningbouw vijf jaar geleden een geschikt terrein gevonden aan de Weidezoom in Groenswaard 3. ”Het voordeel van een nog in uit voering zijnd bestemmingsplan laat zich duidelijk tonen. Zonder op enigerlei wijze in te grijpen in bestaande situaties is inpassing yan het bouwplan zeer goed mo gelijk”, aldus het college van B. en W. toen, alhoewel voor het verlenen van de bouwvergun ning eerst het bestemmingsplan ter plaatse moest worden gewij zigd. Dit zette kwaad bloed bij Distelveld- en Weidezoom- bewoners die hierin een aanlei ding zagen hun ruimtelijke orde- ningswensen en -verlangens kracht bij te zetten. Zeker is dat het representatieve huis van mr. Smallenbroek in de ’’goede tijd” - toen de huizen markt nog niet was ingestort - een verkoopprijs had kunnen ople veren van tussen de vijf en zes ton. De eigenaar zal nu met een stuk minder genoegen moeten nemen. Hoewel ons wel bedragen zijn ge noemd waarvoor de woning Wei dezoom 25 zou worden verkocht hebben de betrokkenen zich daar over nog niet willen uiten. Men acht dit een privé- aangelegenheid. WADDINXVEEN - De gemeente Waddinxveen is druk aan het bekij ken in welke gebouwen bezuinigd kan worden met energie. Dit gebeurt aan de hand van de door Verhoe ven Raadgevende Ingenieurs BV ge maakte energie-nota. Een nota waar van de heer M. Boere (PvdA) in de raadscommissie voor openbare wer ken en -bedrijven zei geschrokken te zijn van de eenvoud, omdat het min of meer een verzameling van gegevens is die de gemeente ook zelf had kun nen verzamelen en uitwerken. Wethouder P.F.J. van Schie (CDA): ”Er is inderdaad een eenvoudig rap port gemaakt, maar dat kan ook niet anders voor dat geringe bedrag. De eerste aanzet houdt bij positieve be sluitvorming overigens wel een ver dergaand rapport in. Er zijn een aan tal rendabele bezuinigingsmogelijk- heden aangegeven. Wat betreft di verse gebouwen kunnen reeds con clusies worden getrokken”. en adres op de voorpagina van een landelijk dagblad hebben gestaan heeft de tele foon niet meer stilgestaan. Eergis teren is ze door zeker meer dan drie honderd mensen gebeld, waarbij ze de meest uiteenlopende toezeggingen kreeg. ”Er waren mensen die dui zend gulden beloofden. Ook kreeg ik een telefoontje van een oude baas uit Renkum. Hij zei me dat ik niets terug hoefde te zeggen omdat hij toch doof was, maar vroeg of ik bij hem langs wilde komen. Hij had nog een prach tig oud maatkostuum hangen dat hij wilde geven”. Hoeveel geld ze al binnen heeft ge kregen weet ze nog niet, maar het staat wel vast dat er dezer dagen een veelvoud van de 250 voedselpakket ten die eerder werden verstuurd kan worden afgeleverd. Maar ook dat is, weet ze, maar een druppel op een gloeiende plaat. ”Ik weet best dat Marion Marée ook

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 5