e e e Stopt Lous ’t roken in de raad? r Agenda Goudse Bioscopen Wethouder is eens met rookverdrijver in raadzaal gekomen Beperkt rook verbod duurde 28 maanden ’’Imperator” ’ROKEN MOET IETS ONGEWOONS WORDEN F- 'NEE. MNKIE, nationale gezondheidsweek I I I 11 SCHOUWBURG 5 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 5 AUGUSTUS 1981 van en L.M. OOSTERBROEK- WAAGMEESTER (VVD) Drs. W. G. DE MEER Oud-raadslid Progressieven (PvdA) le heeft zitten. door BERT J. WOUDENBERG genomen door A.H. van Gent (Pro- gressieven/PvdA) en Z. van der Hou wen (VVD). Drs. W. C. VERBAAN Oud-raadslid Progressieven/PPR meester. Wethouder A.H. van Gent (Progressieven/PvdA), die een rook verbod niet zag zitten, beloofde de raad aandacht te zullen besteden aan het roken op scholen en te zullen proberen met enige kracht het ro ken op basisscholen tegen te gaan. 12 APRIL 1978 Op 12 April 1978 stelde burgemees ter mr. A.G. Smallenbroek in de toen voor het eerst door de gemeenteraad gebruikte nieuwe raadzaal van het ruim een maand later - op 18 mei P.W. MEERKERK Oud-raadslid SGP/HKV Do. t/m Zo. 3.30 en 7 uur, Ma. 3.30 uur, Di. en Wo. 3.30 en 7 uur. Let op alle extra voor stellingen! BRUCE LEE - FIST OF FURY (Een vuist vol karate, op veler verzoek terug), 16 jr. In ons late avondprogramma, Do. t/m Wo. Iedere avond (beh. Ma.) 9.15 uur DIE TI- ROLER BLONDJES TOCH.... (De nieuwste tiroler uit de suc cesvolle serie van Frans Ma- rischke), 16jr. Thalia ’’Special”: Vr. en Za. 11.30 uur (nachtv.) en in onze maandagcyclus 8 uur, Francis Ford Coppola’s APOCALYPSE NOW (Een meesterwerk om niet te missen), 16 jr. Do. t/m Wo. Iedere middag half twee, twee uur lang ple zier en vermaak met WIN- NETOU HET GROTE OPPER HOOFD, a.l. Vr. 8.15 uur, Za. 7 uur, Zo. 4 en 9.15 uur, Di. en Wo. 8.15 uur, Clint Eastwood in RECHT VOOR Z’N RAAP, 12 jr. 2e week! Zo. 7 uur, Ma. 8.15 uur LILI MARLEEN (Een heerlijke film om te zien),16 jr. 4e week! Do. 8.15 uur, Za. 9.15 uur DE STIER DOET HET WEER (Nieuwste Scandi navische erotiek vol dolle pór- nograppen), 16jr. 2e week! Do. t/m Wo. 2 uur. Walt Disney’s DUMBO (Het vliegende olifantje), a.l. Over het roken werd al tweemaal door de Waddinxveense volksverte genwoordigers gepraat. De eerste keer was dat op 10/17/18 decem ber 1975 in het oude raadhuis aan de Zuidkade en de tweede keer was dat op 12 april 1978 in het nieuwe ge meentehuis aan het Raadhuisplein. Beide keren kwamen er stemmingen aan te pas om duidelijkheid te krij gen over het te nemen besluit. De eerste keer tot het instellen van een rookverbod en de tweede keer tot het opheffen daarvan. 10/17/18 DECEMBER 1975 Tijdens de op 10, 17 en 18 decem ber 1975 gehouden behandeling van de gemeentebegroting voor 1976 za ten de toenmalige VVD-fractievoor- zitter Lous Oosterbroek-Waagmeester en SGP/HKV-raadslid P.W. Meerkerk op het vinkentouw om de raadsleden zich te laten uitspreken vóór een rookverbod. Het bleek echter niet haalbaar om tot een totaal rook verbod te komen, waarop burgemees ter C.A. van der Hooft het ’’compro- mis-voorstel” lanceerde om met in gang van de eerstvolgende raadsver gadering de eerste anderhalf uur niet meer te roken. doende rekening houden met niet- rokers. De campagne heeft allerlei gunstige ge volgen gehad. In heel wat bedrijven wordt er nu al gesproken of bij vergade ringen zal worden gerookt, wanneer en hoelang. Menige gemeenteraad is er toe overgegaan om tijdens de vergade ringen niet meer te roken. Het roken is er minder vanzelfsprekend door gewor den. Uitgangspunt moet worden dat er niet wordt gerookt. Roken moet onge woon worden. clubs aangeboden, terwijl er voor de sportleiders folders zijn met tips ten be hoeve van de discussie over roken en sport. Ónder het motto ’’Trekt de rook lang zaam op" wordt tijdens de Nationale Gezondheidsweek in de congreszaal van AHOY’ een symposium gehouden. Onderwerpen als "Gaat de jeugd an ders-over het roken denken?” en ”Wat doen wij voor rokers die willen stop pen” komen daar aan de orde. Overi gens is in een NIPO-enquête gebleken dat 61 procent van de Nederlanders vindt dat er een rookverbod moet ko men in alle openbare gebouwen. STOPPEN MET ROKEN Mensen, die willen stoppen met roken, kunnen terecht bij de Stichting Volks gezondheid en Roken, Frederik Hen- driklaan 34a, 2582 BC Den Haag. Tele foon 070-501306. IK ROOK NIET, IK SPORT Een tweede campagne begint na de grote vacantie. In het hele land wordt dan in samenwerking met de Neder landse Sport Federatie (ook een part ner in de Stichting Nederland Oké) de jeugd, die aan sport doet, aangespoord te stoppen met roken of er helemaal niet aan te beginnen. Onder de titel "Ik rook niet, ik sport” wordt de sportieve jeugd gewezen op de tegenstrijdigheid van roken en sport. Folders, posters, stickers en artikelen voor de clubbla den worden gebundeld aan de sport- Waddinxveense gemeentehuis - hét huis der gemeente - nog volop Wordt Tot. negen uur - dat is anderhalf uur gerookt. na de om half acht beginnende ROOKAFSPRAKEN maandelijkse gemeenteraadsverga deringen - zaten ze zenuwachtig Tijdens openbare vergaderingen van met rookgerei in de handen het mo de gemeenteraad en van (raads- en ment af te wachten waarop weer ge gemeentelijke) commissies mogen de rookt kon worden. graag en regelmatig een siga- Wethouder P.F.J. van Schie won tel kens weer de strijd wie het vlugst om negen uur zijn sigaret had aange stoken. Opgelucht zag je hem dan de eerste trekjes nemen. Zo ook de heer M. Boere. Hij zat destijds minuten lang met een nog niet aangestoken zelfgedraaide sigaret in de mond af te wachten om te kunnen gaan ro ken. Met de in 1975 door de meer derheid van de gemeenteraad - mede op grond van informatie vanJiet Mi nisterie van Volksgezondheid en Mi lieuhygiëne - opgelegde zelfbeperking hadden sommige raadsleden dus dui delijk moeite. En dat gold ook een beetje voor de publieke tribune. Over het waarom van dat beperkte rookverbod zei SGP/HKV-raadslid P.W. Meerkerk destijds: ”Wij besef fen het beperkte effect ervan. Het gaat ons echter om een daad te stel len om op doeltreffende wijze de schadelijke gevolgen van het roken onder de aandacht van de bevolking te brengen en naar wij hopen met gunstig resultaat”. Mevrouw L.M. Oosterbroek-Waag meester was het hier volkomen mee eens, maar toonde nog wel begrip voor het feit dat de rokers verslaafd zijn, waardoor het onmogelijk zou zijn gedurende lange tijd zonder dit genotmiddel te vergaderen. ”Dit zou kunnen leiden tot het niet in staat zijn actief deel te nemen aan de vergaderingen, omdat de obsessie tot het roken alle andere gedachten verdringt”, wist de latere liberale wethouder en kwam toen op de ge dachte rookpauzes in te stellen, maar daar zagen de meesten niets in. ’’Een rookverbod dient niet alleen als voorbeeld voor volwassenen, niet ten pleziere van de niet-rokers, maar zeker voor de kinderen, want het is ontstellend, als men ziet, hoeveel ge rookt wordt op scholen voor het voortgezet onderwijs en in de hoog ste klassen van het basisonderwijs”, aldus mevrouw Oosterbroek-Waag- Dat voorstel werd met 11 tegen 5 stemmen aangenomen. Vóór stemden L.M. Oosterbroek-Waagmejster (VVD), drs. W.G. de Meer (Progres sieven/PvdA), ir. W. Stuulen (CDA/ CHU), J. Havenaar (SGP/HKV)P.W. Meerkerk (SGP/HKV), W.L.M. Kruijk (CDA/KVP), D. Uitbeijerse (SGP/HKV), Z. van der Houwen (VVD), F.H. de Ruijter (VVD), H. Huizer (SGP/HKV) en H. van Ek (Progressieven/PvdA). Tegen stemde het vijftal drs. TJ. Bouwers (CDA/ ARP), M. Boere (Progressieven/ PvdA), P. de Lijster (CDA/ARP), P.F.J. van Schie (CDA/KVP) en A.H. van Gent (Progressieven/PvdA). En daarop begon de periode van twee WADDINXVEEN/GOUDA Direc teur J. M. van Leeuwen te Zwijndrecht is uitgetreden als directeur van BV Transportbedrijf "Imperator”, Berg- schenhoek, met als vestigingsplaats Waddinxveen. Dit blijkt uit een wijzi ging in het handelsregister van de Ka mer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland. THALIA leden graag en regelmatig een siga ret, een sigaar of een pijp opsteken. Nu er een landelijke gezondheids week op komst is, waarvoor ook plaatselijk een comité actief is en nog wel onder aanvoering van volks- gezondheids-wethouder mevrouw Lous Oosterbroek-Waagmeester, ver dient het sterke aanbeveling dat de gemeenteraad paal en perk gaat stel len aan het roken in het gemeente huis en andere openbare gebouwen en probeert te komen tot andere sti mulerende rookafspraken. Dat besluit kan al genomen worden in de voor woensdagavond 26 augus tus uitgeschreven vergadering. Daarin kan het roken als agendapunt worden opgevoerd en besloten worden dat er tijdens de vergaderingen niet meer zal worden gerookt en dat in bepaalde ruimten ook helemaal niets meer mag worden opgestoken. Dat is dan een belangrijk voorbeeld voor jong en oud, dat is in het belang van de niet-rokers, die blootstaan aan de gevaren van het roken van mensen in hun omgeving, en dat is ook van betekenis voor de gemeenteraads leden zelf. Want - en daar is geen speld tussen te krijgen - roken be dreigt de eigen gezondheid en die van anderen. ROOKDISCUSSIES Het initiatief tot het maken van rookafspraken zou het best genomen kunnen worden door de VVD-wet- houder. Zij heeft tenslotte volks gezondheid in haar portefeuille, geeft leiding aan het plaatselijke actie comité ’’Nederland Oké” en is in het verleden eens naar de raadzaal geto gen met een kaars die zij destijds de monstratief heeft aangestoken om als rookverdrijver te kunnen fungeren. Op die manier zou er over het ver werpelijke roken tijdens gemeente raadsvergaderingen voor de derde en laatste maal gediscussieerd kunnen worden. 1978 - door Prins Bernhard offi cieel te openen nieuwe gemeente huis opnieuw de vraag aan de orde te stellen of er weer gerookt moest kunnen worden. Van de zijde van het college van B. én W. kon hierover echter geen voorstel worden ver wacht, zodat de raadsleden zich maar moesten uitspreken over die bran dende vraag. De heer D. Uitbeijerse (SGP/HKV) stelde daarop een proefperiode van enkele maanden voor, waarop de raadsvoorzitter zei dat de raad een eenmaal genomen besluit altijd weer kan herzien. Het kwam echter tot een stemming. Met 10 tegen 7 stem men werd besloten het bestaande rookverbod in te trekken. Vóór het roken tijdens de raadsvergaderingen spraken zich toen uit: W.L.M. Kruijk (CDA/KVP), drs. W.G. de Meer (Pro gressieven/PvdA), P. van den Berg (CDA/ARP), ir. T. Drost (SGP/HKV) ing. C. van ’t Hoog (CDA/ARP), M. Boere (Progressieven/PvdA), C. Ver- weij-Scharleman (VVD), drs. W.C. Verbaan (Progressieven/PPR), P.F.J. van Schie (CDA/KVP) en H. Huizer (SGP/HKV). Tegen het roken spraken zich ruim drie jaar geleden uit: D. Uitbeijerse (SGP/HKV), H.J. Groenendijk-Ber- nard (CDA/CHU), J. Havenaar (SGP/ HKV), H. van Ek (Progressieven/ PvdA), F.H. de Ruijter (VVD), W.M.L. van Breemen (ex-Progressie- ven/PSP) en L.M. Oosterbroek-Waag meester (VVD). U ziet het: van de 10 voorstemmers hebben er al 6 de raad weer verlaten en bij de 7 tegen stemmers is dat er maar één. Aan de stemming van toen werd niet deel- Eén van de thema’s van de lande lijke gezondheidsactie ’’Nederland Oké” is, naast voeding, alcohol, me dicijngebruik, veiligheid, bewegen en stress, het roken. Volgens de Stich ting Nederland Oké - die al beschikt over bijna 150 plaatselijke actie- comité’s - moet roken iets onge woons gaan worden. Het teruglopende aantal rokers is dan ook het onderwerp van een congres over roken op maandag 31 augustus in de Rotterdamse Ahoy-hal, waar ook de door koningin Beatrix te ope nen gezondheidsbeurs zal worden ge houden. Uit onderzoek blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders (61 procent) vindt dat er een rookverbod moet komen in alle openbare ge bouwen. DRUK DOENDE Het Waddinxveense comité ’’Neder land Oké” is druk doende met de organisatie van enkele plaatselijke ac tiviteiten op het gebied van de ge zondheidszorg. Zo zijn de scholen be naderd, zamelen de apotheken over tollige medicijnen in, worden er voe dingsadviezen gegeven in het Week blad voor Waddinxveen, heeft de Ne derland Oké-actiebus Waddinxveen aangedaan, worden er avonden geor ganiseerd en probeert men een plaat selijk ’’gezondheidsplaatje” samen te stellen. Van het comité maakt ook het Weekblad voor Waddinxveen deel uit.. Maar met mooie activiteiten en goede bedoelingen alleen komt men er na tuurlijk niet, zodat de komende nationale gezondheidsweek een inci denteel gebeuren dreigt te blijven, terwijl het best een permanente zaak zou kunnen worden. Daarom zullen er best actiepunten mogen komen, bijvoorbeeld als het gaat om roken. Een feit is bijvoorbeeld dat er in het jaar en vier maanden, waarin rokende raadsleden het zeer moeilijk hadden. Tot. negen uur na de om maandelijkse deringen - WADDINXVEEN Nog een maand en de nationale gezondheids week ’’Nederland OkcB staat voor de deur. Van zaterdag 29 augustus tot en met zondag 6 september staat ons land bol van de manifestaties die stuk voor stuk wijzen op de noodzaak van een gezonder leven. In stad en land zijn daarvoor sinds begin dit jaar plaatselijke actie-comité’s jPLACS) actief. Zo ook in Wad dinxveen, welk comité - dat dit voorjaar aarzelend is begonnen met het bedenken en uitwerken van allerlei activiteiten - wordt voorgezeten door VVD-wethouder mevrouw Lous Oosterbroek- Waagmeester, die onder meer volksgezondheid in haar portefeuil- WADD1NXVEEN/ZE1S1 De rokers zijn in ons land een minderheid gewor den: 57 procent van de bevolking boven de vijftien rookt niet of sporadisch. De rest, 43 procent dus, behoort tot de ste vige rokers. Dit resultaat, onder meer bereikt door de Stichting Volksgezondheid en Ro ken, één van de partners in de Stichting Nederland Oké, is geleidelijk bereikt. De laatste jaren daalt het aantal rokers met twee procent per jaar. De stichting hoopt dat aan het einde van de tachti ger jaren nog maar 30 procent van de Nederlanders zal roken. De Stichting Volksgezondheid en Roken voert dit jaar een tweetal campagnes. WIE ROOKT IS NIET GEZIEN .De niet-roker staat bloot aan de gava- ren van het roken van mensen in de om geving. De campagne "Wie rookt is niet gezien” (met omstreden slagzinnen als "Soms is roken onbescoft” en "Soms is roken oncollegiaal”) heeft op dit punt heel wat losgemaakt. Er zijn rokers geweest die er agressief op reageerden, maar het meerendeel van de reacties was positief. Een NIPO- enquête toonde aan dat zo’n campagne hoog tijd werd: 72 procent van het pu bliek vindt dat niet-rokers hinder on dervinden van rokers en 57 procent van de mensen vindt dat rokers niet vol-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 7