groeit verder Woningtekort in onze streek 1 Zwemvierdaagse: Pan Eurohome Start verk deelnamekaarten Trekton BV Twee weken cel voor Waddinxvener '0 p grootste grondbezitter in Coenecoop KuijkBV L 1 I 3Tl i.'1 I WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 5 AUGUSTUS 1981 worden j i| r 8 I WADDINXVEEN Komende maandag 10 augustus wordt in het openluchtzwembad ”de Sniep” ge start met de verkoop van deelne merskaarten voor de in de laatste week van augustus te houden Na tionale Zwemvierdaagse 1981. De kosten van deelname bedragen voor jong en oud 5,50. II ^°Q 1 i WADDINXVEEN - Er zit - zo heeft burgemeester mr. A.G. Smallenbroek laten weten - wei nig voortgang in het gesprek dat de gemeente voert met de grondeigenaren in het gebied langs de Kanaaldijk waar het be drijfsterrein Coenecoop zal worden gerealiseerd. Tegen dit ontwcrp-bestemmingsplan, waarover dit voorjaar een matig bezochte en kort durende infor matie- en inspraakavond werd gehouden, zijn ook 14 bezwaar schriften ingediend. Dit najaar zal het plan Coenecoop door de gemeenteraad worden vast gesteld. Deze kaart geeft het plangebied van het Waddinxveense bedrijfsterrein Coenecoop aan, zoals het parallel langs de Kanaaldijk zal worden gesitueerd. De grens van het plangebied wordt aangegeven met een stippellijn. Het gebied waarin schuine strepen zijn gebracht is in handen van Pan Eurohome BV (verreweg de grootste grondeigenaar), J oh. S luijs, P. Visser, Hoogheemraadschap van Schieland en de Nederlandse Spoorwegen. 8 I! zuidelijke cKvorsweg anrggcsJë8rig^Omm' aartgas^dng ^12" -1 WADDINXVEEN/GOUDA Trek ton BV, Waddinxveen, is ingevolge het besluit van de vergadering van aandeel houders ontbonden. De onderneming is in liquidatie getreden. Dit blijkt uit ge gevens uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland. ij achter op het provinciale schema en dat zal de komende jaren, vooral door de teruglopende economie en de daarmee gepaard gaande reeds groter wordende moeilijkheid voor gemeenten en bouwplannen finan cieel rond te maken, niet verbeteren. Het feit dat er de komende jaren volgens het streekplan nog ’maar’ ruim 3.600 huizen per jaar mogen worden gebouwd in plaats van het gemiddelde van bijna 3.900 dat de afgelopen jaren werd gehaald veran dert daar niet veel aan. Toch steekt Zuid-Holland Oost te midden van de overige 37 onder zochte streekplannen niet ongunstig af. Het streekplan schenkt bijvoor beeld veel aandacht aan de proble matiek van de kleine kernen, wat een specifiek probleem van dit gebied is. Ook is er een evenwicht tussen het aantal tot 1990 te bouwen wo ningen (36.090) en de ruimte die daarvoor in het streekplan is gere serveerd. Alle streekplannen bij el kaar opgeteld geven het beeld te zien van een tekort aan minstens voor 135.000 huizen. WADDINXVEEN/DEN HAAG Twee weken onvoorwaardelijk gevan genisstraf. Deze veroordeling kreeg een 27-jarige handelaar uit Waddinxveen opgelegd van de procureur-generaal bij het Haagse Gerechtshof wegens het uit geven van een vals biljet van honderd gulden. De Waddinxvener had steeds vol gehouden dat hij niet wist dat het bankbiljet, waarmee hij in een winkel sigaretten had gekocht, vals was. De Waddinxveense handelaar had al voor het hekje van de Rotterdamse rechtbank terecht gestaan, die hem ver oordeelde tot het betalen van f 400, boete. Tegen dat vonnis was echter de officier van justitie in hoger beroep ge gaan. De laatste had tegen de Wad dinxvener drie maanden celstraf geëist, waarvan een maand voorwaardelijk. Een eis waarmee de procureur-generaal bij het Haagse Gerechtshof kon instem men, zij het dat hij twee weken onvoor waardelijke gevangenisstraf eiste. WADDINXVEEN/DEN HAAG - Het huizentekort zal in onze streek de komende jaren steeds meer toe nemen. Eén van de oorzaken daar voor is het streekplan Zuid-Holland Oost, dat onvoldoende bouwmoge lijkheden biedt om in de toekomsti ge woningbehoefte te voorzien. Dat staat te lezen in het rapport ’’streek plannen en volkshuisvesting”, dat vorige week in de openbaarheid kwam. 1% Centraal in het onderzoek stond de vraag in hoeverre streekplannen bruikbaar zijn als richtsnoer voor het voeren van een regionaal woning bouwbeleid. Het antwoort was ver nietigend: woningbouw wordt in streekplannen vrijwel alleen uit ruim telijk oogpunt en niet vanuit volks- huisvestingsoogpunt bekeken en ze kunnen totaal niet inspelen op de voortdurend veranderende woningbe hoefte. De getallen die in het streekplan Zuid-Holland Oost worden genoemd en de cijfers die uit een prognose van de Centrale Directie voor de Volks huisvesting (CDV) zijn gerold ver schillen sterk. Zo denkt het streek plan in 1985 aan 172.000 huizen ge noeg te hebben, terwijl de CDV- prognose op ruim 175.000 uitkomt. Voor 1990 zit er tussen beide ver- wachtingscijfers een verschil van ruim zevenduizend. Afgezien van dit verschil ligt er nog het feit dat de gemeenten zelfs de streefcijfers van het streekplan niet halen. Begin vorig jaar lagen de ge meenten bijna zesduizend huizen 23 HECTARE Coenecoop zal parallel aan de te re construeren Kanaaldijk worden aan gelegd. Het gebied zal een bruto-op- pervlakte krijgen van 23 hectare, waarvan 16 hectare zal kunnen wor den bebouwd. In dit zuidoostelijk deel van de Zuidplaspolder, waarvan de agrarische functie de belangrijkste is (grasland), zullen bedrijven uit de bebouwde kom van Waddinxveen en van Boskoop worden gevestigd en zullen ook bedrijven moeten komen om de groei van de arbeidsbevolking te kunnen opvangen. Het grootste gedeelte van Coene coop is bestemd voor eigen be drijven die hoog nodig verplaatst die nen te worden. Omdat nog niet pre cies vast te stellen is van welke kant het plangebied ontwikkeld zal wor den en gezien de langgerekte vorm van het plangebied is gekozen voor een lusvormige ontsluitingsweg. Ruimtelijk gezien kan het plan in tweeën worden ontwikkeld. Bijvoor beeld eerst het noordelijk gelegen ge deelte, waarna na voltooiing het zui delijk gedeelte van de ringvormige weg wordt aangelegd en het zuidelijk deel wordt ontwikkeld. De strook langs de Zuidelijke Dwarsweg, blijft intact. Met de realisering van Coenecoop is naar verwachting een kleine 25 mil joen gulden gemoeid. Hiervan komen de verwervingskosten neer op drie miljoen gulden, inclusief bijkomende kosten als taxatie- en advieskosten. Met het bouwrijpmaken, het leggen van rioleringen en straten en het maken van groenvoorzieningen en straatverlichting is bijna dertien mil joen gulden gemoeid. Omdat het plan gefaseerd tot stand komt moet met f. 6.800.000,- aan renteverliezen rekening worden ge houden, terwijl in de plankosten uit het gemeentelijk fonds stadsuitleg f. 1.600.000,- zal moeten worden ge haald. De gemiddelde uitgifteprijs is berekend op f. 155,- per vierkante meter (exclusief btw). ECONOMISCH HAALBAAR WADDINXVEEN/GOUDA Het zaakadres van Aannemersbedrijf Kuijk BV, Waddinxveen, is gewijzigd in Heemraadweg 52, 2741 NB Wad dinxveen. Dit blijkt uit een wijziging in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland. E. GEMEENTE MOORDRECHT B. en W’’Deze gemiddelde uitgif teprijs moet - gelet op de grond prijzen van bedrijfsterrein in het wes ten des lands - zeker als economisch haalbaar worden beschouwd. De berekende uitgifteprijs moet nadruk kelijk als een gemiddelde prijs wor den beschouwd. In verband met het feit dat in Coenecoop een groot aan tal uitplaatsen van bedrijven zal wor den gerealiseerd, indien het rijk daar in bijdraagt, is het zeer wel mogelijk dat de gronden tegen een lagere prijs dan f. 155,- per vierkante meter zul len worden uitgegeven.” Met de deelnemerskaart kan men van maandag 24 tot en met vrijdag 28 augu stus vier dagen komen zwemmen op de daarvoor vastgestelde tijden: 7.00-9.00 uur en 17.30-19.45 uur. Per dag leggen de meisjes en jongens tot 10 jaar 250 meter af en 10-jarigen en ouder 500 me ter. Dat zijn respectievelijk 5 of 10 banen. EVENEMENTEN De verwachting is dat aan de Nationale Zwemvierdaagse in Waddinxveen dit maal wel eens tegen de 2.000 mensen zullen gaan meedoen. Landelijk brengt dit zwemfestijn waarschijnlijk 350.000 mensen op 500 plaatsen in het zwem- badwater. In Waddinxveen wordt de zwemvierdaagse traditiegetrouw omge ven door een aantal evenementen. Eén der belangrijkste daarvan is wel het optreden van Ome Willem (Edwin Rut- ten) en zijn Neef op dinsdagmiddag 25 augustus om half vijf op het zwembad- terrein. De kaarten voor dit optreden zijn eveneens vanaf volgende week maandag te koop aan de zwembad- kassa. Voor de Nationale Zwemvierdaagse zal ook aandacht worden gevraagd in een kraam op de vrijdag 21 augustus te hou den weekmarkt. Wie mee wil doen kan zich ook daar opgeven. Eén van de onderdelen die op het zwembadterrein geen doorgang zal kunnen vinden is het paalzitten op maandag 24 augustus. Hoewel er voor dit programmapunt voldoende belang stelling bestaat kan dit helaas geen doorgang vinden omdat de kandidaten zich onmogelijk hiervoor vrij kunnen maken van school en werk. De organi satoren bekijken nu of het paalzitten in de zomervakantie van 1982 gehouden zou kunnen worden. VENDELZWAAIEN Op het programma van de Nationale Zwemvierdaagse 1981 staan verder de volgende punten: teken- en kleurweds- trijd (drie categorieën, drie prijzen), draaiorgel, draaimolen, suikerspin, kraampjes van De Gouwebloem, schiettent, demonstratie jazz- gymnastiek, ponyrijden, tienkamp, bloemenkraam, korfbal en als sluitstuk vendelzwaaien door het Sint Willibror- dusgilde uit het Brabantse Waalre. De prijsuitreiking van de tienkamp is in handen van de 25-jarige Feyenoord- doelman Joop Hiele. Verreweg het grootste gedeelte van de grond waarop langs de Kanaal dijk - tegenover de St. Victorwijk - het langwerpige bedrijfsterrein Coe necoop is gesitueerd is in handen van Pan Eurohome BV. De andere grond eigenaren zijn Joh. Sluijs, P. Visser, Hoogheemraadschap van Schieland en de Nederlandse Spoorwegen. Om dat de gemeente Waddinxveen daar slechts over een ’’snipper” grond be schikt zal er over de te verwerven grond stug onderhandeld moeten worden. O r3 o SECTIE E SECIIE SECTIE SECTIE F 1 ///Al

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 9