SGP/HKV/GPV H. GLASBEEK Rabobank H de pater - makelaardij b.v. waddinxveen GOUD VOOR J tegen verkoop in Brugcentrum 01828-7994 Danslessen in Boskoop VARA-radio over problemen W’veen-voetbal GEMEENTERAAD eurrEMJWKGtl,? tgis-weuMcueQuts i/erEewmemt /womobilizfen- MP I/&22SF&PIN& Onafhankelijk Nieuwsblad T'jp&.'jkenuTp- WW® mu i| RIOOL VERSTOPT? VOOfWWEN Discotheek "Double ET' N vorige week Dansschool 4 A BEL: llllllH onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen HOTEL FLORIDA BOSKOOP met disco-lightfloor GEOPEND DIT WEEKEND Zaterdagavond Dan eerst alles goed regelen bij de Rabobank. Ht B.é Weekblad voor Waddinxveen HOOFDRED.ACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 1 kelbouw meer te plegen, omdat Wad- van erfpacht in het algemeen. nog niets gekomen omdat de gedecoreerde op dat akantie in Spanje was. I in onroerend goed telefoon 01828-3822 schielandweg 7 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 30065. Vervolg elders in dit Weekblad voor Waddinxveen) Woensdagavond 19 augustus 20.00 uur in gebouw „DE ROZENBURCHT” Rozenlaan. Danslessen voor gehuwde en verloofde paren beginnen half september a.s. STUWSTRAAT 5-LEIDEN TELEFOON 071-761249 Woensdag 26 augustus 1981, gemeentehuis, 19.30 uur. Noteboom OP VAKANTIE? 37e JAARGANG No. 1730 WOENSDAG 12 AUGUSTUS 1981 - kend tegen de fors uitgevallen KNVB- straffen, die overigens niet op 1 augu stus maar op 1 september van kracht worden om Waddinxveen voldoende tijd te geven in de bestuursperikelen te kunnen voorzien. ESTO uit Bodegra ven heeft op haar beurt de KNVB schriftelijk verzocht om in het voor de deur staande voetbalseizoen toch weer Inschrijving en gelijk aanvang van onze In de sport hebben vooral paarden en pony’s zijn interesse. Vanaf de op richting van de Stichting Jeugdcon- cours Hemelvaartsdag, ruim 15 jaar geleden, is hij bestuurslid van deze stichting. Deze stichting organiseert een jaarlijks terugkomend evenement voor pony’s. porteert onder meer aan België, West-Duitsland, Oost-Duitsland, de Balkan-landen en Zuid-Amerika. De heer Glasbeek is zijn loopbaan in de werkplaats begonnen. Na de Tweede Wereldoorlog is hij tot directeur van dit bedrijf benoemd. SPORT In het maatschappelijk leven heeft de gedecoreerde Waddinxvener geen be stuursfuncties bekleed. Wel heeft hij meegeholpen aan de oprichting van de Ondernemerskring ’’Industrieel Contact Waddinxveen” (ICW). Dat was ongeveer 15 jaar geleden. Van de ICW is hij nog steeds lid. fi Koninklijk go ud voor Waddinxvener H. Glasbeek, opgespeld door burge meester mr. A. G. Smallenbroek. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde 14 Telefoon aJle kantoren 01828-4566 I i i WADDINXVEEN/HILVERSUM Het VARA-radiosportprogramma ’’Tussen Start En Finish” van Harrie Vermeegen en Henk Spaan heeft zater dagmorgen een kwartier van de een uur durende zendtijd op Hilversum 1 uitge trokken voor een reportage over de voetbalvereniging Waddinxveen, waar van 7 bestuursleden en spelers voor één en twee jaar door de KNVB zijn ge schorst. Naar aanleiding van een klacht van de gedegradeerde i J ESTO uit Bodegraven over de wedstrijd kwamen voornamelijk Waddinxveen-Bodegraven van zondag 29 maart is de tuchtcommissie amateur voetbal van de KNVB in Zeist tot de dinxvenérs‘rond de“speïerTEric enArïe vergadering van woensdagavond 26 ^dmef^wSk^^tg^Ü ^eïklm7mëte7grïndvofor"dë p'rijs J J r i m nnn- Öp die plek zal een dochter van Re- horst BV - Rewa Holland - 600 vier kante meter winkels, 29 woningen voor Op 1 november vorig jaar was het vijftig jaar geleden dat Hendrik Glas beek, geboren op 30 november 1916 en nu dus 64 jaar, in dienst trad van het bedrijf dat zijn vader had opge richt. Bij BV Apparaten- en Machine fabriek H. Glasbeek jr. werken mo menteel 40 mensen. Het bedrijf legt zich toe op het vervaardigen uit me taal en plaatijzer van inrichtingen voor spuiterijen en lakkerijen. De Waddinxveense onderneming ex- WADDINXVEEN Burgemeester mr. A.G. Smallenbroek heeft vorige week vrijdagmorgen, voorafgaande aan zijn spreekuur in het gemeentehuis, bii de Waddinxvener H. Glasbeek (64) de gou den ere medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau op de revers gespeld. Deze koninklijke onderscheiding was de direc teur van BV Apparaten- en Machinefabriek H. Glasbeek jr. aan de Noordkade al op Koninginnedag 1981 toegekend, maar van een uitreiking was nog niets gekomen omdat de gedecoreerde op dat moment met vakantie in Spanje was. Bij het opspelden van het ’’Lintje” in het gemeentehuis waren aanwezig de echtgenote van de aan de Piasweg 37 wonende heer Glasbeek, hun zoon en dochter met vrouw en man, wethou der A.H. van Gent (PvdA) en de heer W.F. Meijer, chef algemene zaken op de gemeentesecretarie. Burgemeester mr. Smallenbroek hield een kort toe spraakje waarin hij de verdiensten en de levensloop van de heer Glasbeek, een geboren en getogen Waddinxve ner, schetste. BRIEF In de opvatting van het SGP/HKV/GPV-raadslid is het voor de gemeente voordeliger om Rewa Hol- yan land BV op de eigen, door het bouwbe- (exclusief btw) te zijn, drijf Rehorst BV verworven, grond te i o- ]aten bouwen. Of er op die plek dan winkels of huizen zullen komen wil hij buiten beschouwing laten. Hij be- één-en tweepersoonshuishoudens en 4 steedde dan ook geen aandacht aan de Waddinxveen hoger beroep aangete- woningwetwoningen bouwen. brief die de middenstandsvereniging - ”De heer Van Doorn vond dat in deze Waddinxveen op het laatste nippertje tijd met gewijzigde economische om- had geschreven om de gemeenteraad te standigheden de bakens moeten wor- bewegen in het Brugcentrum geen win den verzet. Hij gaf dan ook het college kelbouw meer te plegen, omdat Wad- van B. en W. in ernstige overweging de dinxveen al vol genoeg zit met winkels, weer uit te geven grond aan de Het kritischhe CDA-raadslid Kruijk re- Kerkweg-Oost, onderaan de oprit naar de hefbrug, niet onder het erfpachtre- mgiem te laten vallen. Zijn fractie is vierde klasse KNVB Trinogèn" blij ven overigens een overtuigd tegenstander spelen, evenals Waddinxveen, en daar voor de degradatie naar de afdeling Gouda van de KNVB ongedaan te ma ken. {Zie voor de inhoud van het VARA- radioprogramma "Tussen Start En Finish" de pagina 's Weekblad-Sport). WADDINXVEEN De Waddinxveense gemeenteraadsleden zullen instemmen met de door het college van Burgemeester en Wethouders voorbereide grootscheepse miljoenentransacties, waarmee in totaal meer dan 2,6 miljoen gulden is gemoeid. Kritische opmerkingen in de voorbespreking over de grondaankoop van.Rehorst aan de Kerkweg- aan de Dorpstraat L. M. Kruijk en voetbalvereniging Oost en de pandenruil met hetzelfde bouwbedrijf -j-j.-. i..- -_i:n. van CDA-raadslid W. SGP/HKV/GPV-raadslid A. van Doorn. m De laatste ging zelfs zo ver door te stel- slotsom gekomen dat er door de Wad- 'en zÖn fract*e *n de gemeente raads- Plaisier verklaringen zijn afgelegd die in gustus tegen het aankopen van 1.076 zou zijn dat Waddinxveen gedurende f 1-133.000,- twee (gewonnen) wedstrijden met een ongerechtigde speler zou zijn uitgeko men. Intussen heeft de voetbalvereniging n ia ii ii ii a, K i i A.t Bib® Il I 0129

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 1