krijgt 1,5 mille voor verwarming Nieuw seizoen Weefkring Belangrijke bronnen van vitamine A/D v cj Is uw voeding oké? Tennistournooi Peuleyen bewoners Herdenkings- kruisvoor oud-politieman W.M. Erwich Herstel van rioleringen F HOND IN GOOT DANK U nationale gezondheidsweek nationale gezondheidsweek KERKSTRAAT WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 19 AUGUSTUS 1981 gehalte LU WADD1NXVEEN De Weefkring Waddinxveen en omgeving begint haar seizoen 1981/1982 met een bijeenkomst op dinsdagmorgen 1 september, van 9.30 tot 11.30 uur, in café De Unie aan de Kerkweg-Oost 226. Zij nodigt hierbij zijn van mening dat in een dergelijk ge bouw een verwarmingsinstallatie aan wezig dient te zijn, temeer daar ver schillende activiteiten ten behoeve van de jeugd in het koude jaargetijde plaats vinden (St. Nicolaasfeest, Kerstfeest).” WADDINXVEEN De volgende week woensdag vergaderende gemeen teraad is door het college van Burge meester en Wethouders gevraagd f 1.500,op tafel te leggen voor de aan schaffing en plaatsing van een centrale verwarmingsinstallatie in het pas opge knapte gebouw van de speeltuinvereni ging ”De Overkant” aan de Kromme Esse. Om deze éénmalige subsidie is door het speeltuinbestuur gevraagd, omdat destijds bij de aanvraag van de renovatiesubsidie van f 12.000,de centrale verwarmingsinstallatie over het hoofd is gezien. In de raadsvergadering van 25 septem ber 1980 werd besloten die 12 mille ter beschkking te stellen ten behoeve van het in eigen beheer uit te voeren onder houd van ’t gebouw van de speeltuinver. B. en W. thans tot de gemeenteraad: ”Wij WADD1NXVEEN/GOUDA - De bekende gepensioneerde ad ministratief medewerker van de plaatselijke rijkspolitie en inwoner van Gouda, W. M. Erwich, kreeg één dezer dagen van het Natio naal Comité Verzetsherdenkings- kruis het bericht dat aan hem het Verzetsherdenkingskruis is toege kend. Hij ontving dit kruis voor zijn acti viteiten tijdens de bezetting in de door de oorlog zo zwaar getroffen provincie Zeeland. De eerste 88 exemplaren van dit kruis werden in mei door koningin Beatrix en prins Bernhard uitgereikt. De heer Erwich was na de bevrij- ding van Zeeland eerst in Cana- deze militaire politiedienst, daarna 2*/2 jaar politiek recher cheur. Vervolgens postcomman- dant der rijkspolitie en, wegens de opgelopen beschadigingen aan zijn gezondheid, daarna lid van de staf der rijkspolitie in Den Haag en de laatste tien jaar hoofd van de administratie van de groep Waddinxveen der rijkspolitie. De heer Erwich is reeds drager van het mobilisatiekruis van de voormalige Burgerwacht van Rotterdam, het oorlogsherinne- ringskruis met de gesp mei 1940 voor het actief deelnemen aan de strijd tegen de Duitse invallers en van de herdenkingsspeld van de Binnenlandse strijdkrachten. Hij ging 1 december 1979 met func tioneel leeftijdsontslag. Deze produkten zijn een zeer belang rijke bron van vitamine A en D), deze vitamines zitten niet in olie) vet en linol- zuur. Over het nut van linolzuur meervoudig onverzadigd vetzuur) is het laatste woord nog niet gezegd. Voeding, rijk aan linolzuur, helpt mee hart- en vaatziekten te voorkomen. Vele andere faktoren, zoals niet-roken en een goed lichaamsgewicht, zijn waarschijnlijk veel belangrijker dan het gebruik van linolzuurrijke dieetproduk- ten. Wat meer linolzuur in de voeding kunt u krijgen door gebruik te maken van halvarines en margarines, rijk aan linol zuur, of oliën, rijk aan linolzuur, zoals zonnebloemolie, soyaolie en tarwekie- molie. Wij geven de voorkeur aan deze oliën, omdat deze van nature linolzuur bevatten. Deze oliën zijn overigens even rijk aan linolzuur als becel-olie. Van vet hebben we niet zoveel nodig. Dat betekent: dun smeren op brood en niet teveel (vette) jus bij de warme maaltijd. RECEPT Het volgende recept is een koude boter. Door gedeeltelijk margarine, rijk aan linolzuur, te gebruiken wordt het linol- zuurgehalte in deze boter verhoogd, terwijl de lekkere smaak van boter blijf- opnieuw aandacht t.Reken maximaal 15 a 20 gram van voeding met de ma deze boter per persoon bij de warme maaltijd (i.p.v. jus of saus). BEL’RRE MA1TRE D-HOTEL 50 gram boter 50 gram margarine rijk aan linolzuur citroensap cayennepeper worchestersaus ‘/2 eetlepel fijngehakte peterselie Maak als volgt gewelde boter: Roer de alle gcinieicsseerue weclsiers/wevers uit deze bijeenkomst bij te wonen. Het meenemen van eigen geweven werk zal op prijs worden gesteld. Contactper soon van de Weefkring is mevrouw A. W. Smit-Krikke, Weidezoom 43, tel. 2555. WADDINXVEEN Ook Wad- dinxveen kent een actiecomité ”Ne- 2 derland Oké”, dit met het oog op de van 29 augustus tot en met 6 sep- tember te houden Nationale Ge- 9 zondheidsweek rond de thema’s ro- ken, voeding, alcohol,medicijnge- bruik, veiligheid, bewegen en stress. a De W'addinxveense actiegroep die J plaatselijk gezondheidsactiviteiten organiseert wordt voorgezeten door a VVD-wethouder mevrouw L. M. Oosterbroek-Waagmeester. a Met het oog op de Nationale Ge- J zondheidsweek ’’Nederland Oké” verzorgen de comitéleden/diëtistes Mieke Droog (Juliana van Stol- J berglaan 36) en Marijke Visser (Elzenhorst 35) om de 14 dagen 2 een vaste rubriek in het Weekblad 2 voor Waddinxveen over onze dage- lijkse voeding. Wie daarover vragen 2 heeft kan daarover terecht bij de ge- 2 noemde W'addinxveense vrouwen. Vandaag in deze vierde aflevering 2 1 voor gezonde 2 voeding met de maaltijdschijf. Be- sproken wordt het tweede vak in de 2 Maaltijdschijf en wel de produkten 2 groenten en fruit. Vandaag in deze zesde aflevering a 2 opnieuw aandacht voor gezonde voeding met de Maaltijdschijf. Be- sproken wordt het vierde en laatste a 2 vak, dat de volgende produkten be- vat: halvarine, margarine, boteren 2 boter de margarine week en voeg °'*e’ zout naar smaak toe. Meng er druppels- 2 gewijs zo weinig citroensap bij dat een egaal mengsel ontstaat dat op dikke mayonaise lijkt. Breng de boter op smaak met cayennepeper, worchester saus en peterselie. Vorm de boter tot een rol. Laat deze in plastic of alu miniumfolie opstijven. Snij de boter bij gebruik met een natgemaakt mes in plakjes van 1 a 2 cm dik. Beurre maitre d’hótel is geschikt voor onder andere gegrilleerd vlees, wild of vis. MIEKE DROOG Juliana van Stolberglaan36 MARIJKE VISSER Elzenhorst 35 Deze zomer is het opgeknapte gebouwtje van de speeltuinvereniging "De Overkant” aan de Kromme Esse feestelijk in gebruik genomen. De in 1982 twintig jaar bestaande speeltuinvereniging beschikt nu dank zij financiële steun van de gemeente, het bedrijfsleven in de buurt en de bewoners van de Zeeheldenbuurt over een doelmatig onderkomen. In het bestuur van "De Overkant" hebben zitting de heer D. W. M. Blom (voorzitter), de heer C. van der Hoek (penningmeester), de heer T. J. C. Kingma (secretaris), mevrouw W. J. C. Kleiweg-Vergeer, de heer J. Koster, mevrouw L. Koster-de Pater en mevrouw L. Schouten-van Berkel ledenMet de renovatie van het speeltuin- gebouwtje werd in maart van dit jaar begonnen. Het onderkomen werd twee maal zo groot, voorzien van een nieuw dak, nieuwe plafonds en nieuwe vloeren. Van "De Overkant” zijn 50 mensen lid. Hoe gezellig het in het nieuwe gebouwtje kan zijn tonen beide foto's van deze zomer. (Foto’s: Week blad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom WADDINXVEEN Het laatste vak van de Maaltijdschijf, die door het Nederlands Bureau voor de Voeding is gepresenteerd ter ver vanging van de welbekende Schijf van Vijf, is vandaag voor bespre king aan de beurt. Dit vak bevat de volgende produkten: halvarine, margarine, boter en olie. WADDINXVEEN Het herstel van de riolering in de Kerkstraat gaat 15.000,kosten en er is voor de uitge voerde reparatie van de riolering in de Staringlaan een extra krediet nodig van 31.000,want de reeds dit voorjaar beschikbaar gestelde f 30.000,— bleek voor dit karwei onvoldoende. Het be schikbaar stellen van beide kredieten komt aan de orde in de volgende week woensdag te houden gemeenteraadsvergadering. Een gedeelte van het riool ten zuiden van de Kerkstraat is verzakt, tenge volge waarvan een aantal verstoppin gen is opgetreden in dit rioolgedeelte. Tijdens de rioleringswerkzaamheden in de Dorpstraat en omgeving in 1973, is dit gedeelte van het riool aangelegd in een te dempen sloot en op een funde ring van houtwolbalen. Het riool bevindt zich tussen de bebou wing. Daar het niet mogelijk was de werkzaamheden machinaal uit te voeren vanwege de dichte bebouwing ter plaatse is toen gekozen voor een p.v.c. riool met een doorsnede van 30 cm, op bovengenoemde fundering. Om de riolering te herstellen zal het ncodzakelijk zijn dit rioolgedeelte te ontgraven en op de goede hoogte weer aan te brengen, waarbij de verwachting is, dat het riool in de gedempte sloot geen zetting meer zal ondergaan, zodat er maar een kleine kans is op een herha ling. Met het herstel van het onderha vige rioolgedeelte zal een bedrag ge moeid zijn van f 15.000,inclusief B.T.W. In de vergadering van 22 april 1981 stelde de raad een krediet groot f 30.000,beschikbaar voor de reparatie van de riolering aan de Staringlaan. Deze eerste raming was globaal daar van te voren bijna niet te constateren is welke werkzaamheden er verricht moe ten worden. Vooral de verkeerssituatie ter plaatse maakte extra voorzieningen noodzake lijk en ook de uitvoering van de werk zaamheden moest zodanig zijn dat het verkeer, waaronder de buslijndienst van West Nederland, doorgang kon vin den. De totale kosten zijn uitgekomen op f 60.380,inclusief B.T.W.; er is derhalve een aanvullend krediet groot ƒ31.000,vereist. WADDINXVEEN Bewoners van een deel van de Peuleyen (even num mers) hebben gedurende de gehele vorige week een tennistournooi ge houden, waaraan een ieder verkleed deelnam. De Peuleyen-bewoners maakten daarvan heel wat werk, ge tuige de variatie aan creaties waarmee men aan het net verscheen. Dankzij het goede weer was het mogelijk elke avond tot het ondergaan van de zon een speelse competitie af te wer ken, die werd gadegeslagen door gaandeweg steeds meer mensen. Het eerste tennistournooi van Peuleyen, dat mede was bedoeld om de contac ten in de buurt te verstevigen, waar door ook een stukje sociaal werk in de praktijk werd gebracht, werd zaterdagavond besloten met het spe len van de finale en ter afsluiting van het gehele sportieve treffen een ge zellig samenzijn in de openlucht (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/ Sjaak Noteboom).

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 11