Zeven tuinders betalen mee aan opknapbeurt wooncentrum buitenkerkelijken Sloop noodschoot aan Staringlaan CollegeStudie naar bouw nieuw Brief over Los- en laadplaats aan de Brugweg Adverteren doet verkopen gemeente garantie van W.H.C.v.d. Gaarden AkermansBV Arch BV Goedgekeurd TOI-TOI KOMT MET JONGEREN CABARET m Verdaging dakkapel- besluit van H. Moerman Schooladoptie- plan van drie Landbouwclubs I TdNdnSi £“eS£p.SS,ion Wad' bouw verkeert in zeer slechte staat. waarde, bij de berekening waarvan n binnen loopatstand. De op te knappen laad- en losplaats voor de tuinders langs de Brugweg. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom WADDINXVEEN Het college van Burgemeester en Wethouders is al aan het studeren op de vestiging van een wooncentrum voor buitenker kelijke ouderen in Waddinxveen. De resultaten van dit onderzoek zullen te zijner tijd onder meer ter advisering worden voorgelegd aan de raad scommissies voor sociale zaken, woonruimtebeleid en volksgezondheid en welzijnszaken. WADDINXVEEN Met het afkopen van de huur en het slopen van de 4-klassige noodschool aan de Staringlaan, tot voor kort ’’bewoond” door de Gereformeerde School van de Vereniging tot stichting en instandhou ding van scholen voor onderwijs naar de leer van de Gereformeerde Ker ken in Nederland, plus de herinrichting van het terrein is afgerond f 53.000,nodig. De 15 mille omvattende herinrichting is nodig om op- iV S •- ai materiaal tenlaste van de stichting worden ge bracht onder meer nu het gebruik van en/of een wooncentrum ten behoeve van bejaarden die geacht willen worden niet tot enig kerkgenootschap te beho- dan wel mede voor ouderen. Allereerst WADDINXVEEN De Waddinxve- WADDINXVEEN - Blijkens een wij ziging in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland is de Waddinx- vener J.C. Burger benoemd tot tech nical manager bij Akermans Machines BV, Waddinxveen. Gewijzigd is ver der de volmacht ’’office Manager” van L.H. Koolwijk te Ammerstol bij hetzelfde bedrijf. WADDINXVEEN Het verbeteren van de los- en laadplaats aan de Brug weg gaat in totaal f 7.500,kosten. Welgeteld f 3.900,hiervan komt voor rekening van de gemeente Wad dinxveen, terwijl het andere deel 3.600,op tafel wordt gelegd door ze ven tuinders, die de los- en laadplaats geregeld gebruiken. De tuinders die hun bedrijf aan de Win terdijk uitoefenen hadden zich namelijk tot de gemeente gewend met het ver zoek de los- en laadplaats aan de Brug weg te verbeteren. Na overleg met een vertegenwoordiger van de Winterdijk- tuinders werd aan het Raadhuisplein de volgende oplossing uitgewerkt; het plaatsen van een beschoeiing van perkoenpalen en azobè-schotten; het plaatsen van een betonband op de los/laadplaats als geleiderand om het berijden van de los/laadplaats te voor komen; het betegelen van de los/laadplaats met betontegels; het bijwerken van het wegdek ter plaatse van de los/laadplaats met asfalt. diverse uitgaven. aanschaf aanvullend meubilair Klaas de Vriesschool. aanschaf van speelvoorzieningen. diverse aanschaffingen Prof. Kohn- stammschool. aanschaf audio-visueel Bethelkleuterschool. krediet vervanging brug Burgemee ster Trooststraat. plaatsing van abri’s binnen de be bouwde kom. extra krediet voor onderhoud brand kranen. plaatsing buitenberging bij wijkge- bouw De Paddestoel. Bouw nieuw onderkomen buiten dienst herstel riolering Staringlaan. extra subsidie streekmuziekschool. onderzoek alternatieve mogelijkhe den verbouw Souburgh. VERDAAGD Het provinciaal bestuur heeft de beslis sing verdaagd op het Waddinxveense raadsbesluit van 17 december 1980 tot vaststelling van het bestemmingsplan WijkZuidplas 1980. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 19 AUGUSTUS 1981 zinnen en leraren waarbij tevens een toelichting op het projekt wordt gege ven en mogelijk te organiseren aktivi- teiten. De bijeenkomst zal worden ge houden in ’t Kruispunt, Osylaan 2 te Zoetermeer (wijk 22), aanvang 20.00 uur. WADDINXVEEN Het provinciaal bestuur van Zuid-Holland heeft de vol gende Waddinxveense besluiten goed gekeurd: vaststelling van een nieuwe bouw verordening met wijzigingen, al smede de eerste wijziging van de bouwverordening logiesgebouwen en de aanvulling op de 16e serie wij zigingen op de bouwverordening. overdracht van grond en schoolge bouw voor de hervormde Bethel school. verkoop van grond gelegen aan de Zuidelijke Dwarsweg en de Wilhel- minakade aan het Gemeenschappe lijk Energiebedrijf Gouda en omstre- - ken te Gouda. verlenen van het recht van opstal op een perceel grond aan de Alberdingk Thijmlaan aan de sportclub Anti lope. vergoeding onroerend goedbelastin- gen over 1980 aan besturen van bij zondere scholen voor kleuteronderwijs. GEEN BEZWAAR Het provinciaal bestuur had geen bez- waartegen deze besluiten; WADDINXVEEN/GOUDA - In het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Mid den-Holland heeft Arch BV, Wad dinxveen, een aantal wijzigingen aan gebracht. Zo is de handelsnaam ge wijzigd in Architektenburcau T.K. Prins BV met als statutaire vestigings plaats Beusichem. Wijziging bedrijf: het ontwerpen van, het geven van ad viezen bij en het begeleiden van bouwwerken, technische constructies en technische installaties. 1 september zijn derhalve nog 8 termij nen van 5.225,verschuldigd. Desgevraagd heeft genoemde stichting medegedeeld akkoord te gaan met een sloop van het gebouw door en voor re kening van de gemeente en met afkoop van de huur per 1 september 1981 voor de ’’contante waarde” van de 8 termij nen van f 5.225,Deze contante waarde, bij de berekening waarvan WADDINXVEEN De Wad dinxveense amateur-toneelvereniging Toi-Toi, die vorig jaar het 10-jarig be staan vierde, gaat haar activiteiten in het komend seizoen uitbreiden met een jongeren-cabaret. De huidige leden zijn van mening, dat er voor de leeftijds groep vanaf 16 jaar weinig gebeurt op het gebied van anateur toneel/cabaret. I Vandaar, dat zij van start gaan met een groep jongeren, die willen proberen zelf teksten te schrijven, muziek te ma ken, toneel te spelen; cabaret te doen. Toi-Toi gelooft, dat dit initiatief uniek is in het kader van het amateurtoneel in I de Gouwestreek. I Natuurlijk wordt er cabaret bedreven I op de scholen, maar binnen een vereni- I gingsverband gebeurt dit zelden. Het I ligt in de bedoeling, dat een ieder vanaf I 16 jaar, die er iets voor voelt, zelf bezig I te zijn met teksten, muziek, belichting, I geluid, toneelspel en decor, kortom met ij cabaret/theater, lid kan worden. I Voor nadere inlichtingen kunnen de I jongeren die belangstelling hebben bel- len naar Mieke Bruining, Omloop 2, tel. I 4743. De eerste bijeenkomst is op dins- I dag 15 september ’s avonds om half 8 in I de kleuterschool ’’Klein Duimpje”, Ka- I naalweg 1 ner W. H. C. van der Gaarden heeft de Sis Waddinxveense gemeenteraad een brief geschreven met betrekking tot de richtlijnen voor de verlening van ge meentegarantie op hypothecaire geld leningen. Het college van Burgemee ster en Wethouders heeft aan de vol gende week woensdag vergaderende gemeenteraad voorgesteld dit schrijven voor kennisgeving aan te nemen. WADDINXVEEN De volgende week woensdag vergaderende gemeen teraad gaat nog geen oordeel uitspre ken overhet bij de raadsleden door de Waddinxvener H. Moerman van het Noordeinde 21 ingediende beroep schrift tegen een besluit van B. en W. om geen bouwvergunning te geven voor het plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldak van zijn huis. Over deze zaak is namelijk nog geen ad vies binnen van de raadscommissie voor de bezwaar- en beroepschriften, die zich over deze dakkapelaffaire heeft gebogen. In verband hiermee hebben B. en W. de raadsleden voorgesteld de beslissing op het beroepschrift van de heer Moerman met twee maanden te verdagen. schoollokalensituatie 1980” voorne mens te zijn ”het te blijven bestemmen voor de Gereformeerde streekschool totdat voor deze school een andere huisvesting is gevonden, waarna het ge bouw zal worden gesloopt”. Hiervoor moest uitoefenen van de zeggenschap over ei gen levenswijze en het vrij en democra tisch functioneren binnen de gemeen plaats schap van het tehuis. LBO, Het stichtingsbestuur van de H.S.H.B. Waddinxveen bestaat uit: mr. G. J. Menken, drs. J. Ruiter, mevrouw C. J. A. de Bruin-Verheij, drs. Th. G. Blom, R. Gaykema, Ir. J. A. Welleman, W. van Breemen en namens de Woning bouwvereniging Waddinxveen J. Loef. Voorzitter van de stichting is de heer Menken, secretaris de heer Ruiter en penningmeester de heer Van Breemen. Het secretariaat is gevestigd Ph. Wil- lemstraat 13 te Waddinxveen. WADDINXINXVEEN/HAARLEM De drie Hollandse Landbouw Organi saties starten deze maand met het schooladoptieplan. Hierbij zullen 31 5e klassen van basisscholen (voorname lijk rond Zoetermeer) een jaar lang de gang van zaken volgen op een boerderij of tuinbouwbedrijf. De kinderen bezoeken daarvoor het be drijf enkele malen en een boer (of boerin, tuinder of echtgenote) komt een keer in de klas voor een verhaal. Daarnaast zal 6 a 7 keer een zgn. Schoolkrant worden uitgegeven waarin de kinderen hun reakties kunnen weer geven, terwijl het schooljaar zal worden afgesloten met een nog nader uit te werken eindmanifestatie. Doel van het projekt is de kinderen in zicht en ervaring te geven over de boer derij om zodoende de jeugd meer ver trouwd te maken met de land- en tuin bouw. Voorlopig is een en ander be perkt tot het zgn. droogmakerijenge- - bied (o.a. Zoetermeer, Bleiswijk, Wad- zake de oprichting van een wooncen- voor buitenkerkelijke ouderen. dinxveen, Zevenhuizen, Nieuwerkerk, De stichting wil mede voorzieningen Hazerswoude), bij gebleken succes zal bevorderen in samenwerking met an- het gebied worden uitgebreid. dere organisaties, zoals in Wad- Op woensdag 19 augustus is de eerste -• dinxveen pluriforme gemeenschaps- gezamenlijke bijeenkomst van gastge- aclU waddmxveners, wil gaan proberen voorzieningen kunnen ontstaan, waarin - -- i. woon_ kerkdijken en niet-kerkelijken op ge- cen- lijke basis en met gelijke rechten func tioneren. Bij het verwezenlijken van deze omvangrijke doelstelling staat in alle gevallen de bevordering van het groeiende jeugd uil de buurt aan een speelplaats 1. helpen. SET-tóBStES Hel door de Gereformeerde School - september zijn derhalve nog S lermij- o2Lrplb2emmlngspïanemd"Coenel d e thans is ondergebracht in de 3- en 2- nen van f 5.225,—verschuldigd. coop”, waarin wordt aangegeven dat de klassige noodschool aan de Mozart- Desgevraagd heeft genoemde stichting op doeken voetbalvelden een laan, die is verlaten door de naar de medegedeeld akkoord te gaan met een achter het scholencomplex voor Prinses Beatrix verhuisde dagschool sloop van het gebouw door en voor re- MAVO HAVO en Atheneum aan de voor volwassenen van het Gouwe- kening van de gemeente en met afkoop Snieow^e zoudenkunnen kriTcen E^n 2^leïeenKe'Si?am" XSSu 11”“' h,""l T Het opknappen is in financieel opzicht (ook) een rente van 6% is aangehouden, De betreffende stichting, de Humanisti- niet verantwoord. In verband hiermede bedraagt 37.831,92. sche Stichting voor Bejaardenhuisve- stelden B. en W. reeds in hun Nota De kosten van de sloop kunnen niet sting Waddinxveen (HSHB Wad- dinxveen) is in het leven geroepen op initiatief van het Humanistisch Ver- deze noodschool zich niet heeft beperkt bond, gemeenschap Gouda, de Vereni- tot de prot. chr. scholen en mede omdat ging Humanitas, de Vrijdenkersvereni- er bij het aangaan van het huurcontract ging De Dageraad en de woningbouw- - vanuit is gegaan dat de stichting geen vereniging Waddinxveen. Het doel van echter overleg worden gepleegd kosten meer zal maken; o.m. werd gere- de stichting wordt omschreven als het met de Stichting voor Prot. Chr. Wijk- geld dat het onderhoud voor rekening realiseren en exploiteren van een ver werk”, van welke stichting de gemeente van de huurder (de gemeente) komt. zorgingstehuis, een verpleegtehuis netgebouw huurt. De huur werd per 1 september 1965 aangegaan voor de duur van 20 jaar en eindigt derhalve op 1 september 1985. De huursom per jaar werd bepaald op 10.450,Deze huuris verschuldigd bij vooruitbetaling en dient te worden voldaan in halfjaarlijkse termijnen. Op Dit laten B. en W. aan de volgende week woensdag vergaderende gemeen teraad weten inreactie op het aan de raadsleden toegestuurde persbericht ren, alsmede woningen voor ouderen van de Humanistische Stichting voor cl ..._2_ 1 Bejaardenhuisvesting Waddinxveen in- wordt gedacht aan een wooncentrum trum voor buitenkerkelijke ouderen. Reeds in het Weekblad voor Wad dinxveen van 1 juli dit jaar meldden we dat een nieuwe stichting, bestaande uit r- 1 in Waddinxveen een dergelijk centrum te gaan realiseren. Dit trum kan wellicht gebouwd gann wor den op het terrein van de afdeling voet bal van de christelijke sportvereniging ^4 F’

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 15