GEMEENTE WADDINXVEEN Gemeente geeft vijf mille aan ”De Spintol” Informatie bijeenkomst Actieprogram Emacipatie- beleid Een boekenbon? Waterschade Kohnstamm- MAVO SPREEKUREN p VERGADERINGEN P BOUWVERGUNNINGEN VERKEERSZAKEN WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 19 AUGUSTUS 1981 ten behoeve plantsoen aan de tennisvereniging De Gouwe Smash. adres .Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. van de film- en theaterwerkgroep De Spintol, welke opereert binnen het voor Met betrekking tot de programmering kunnen worden weggenomen. Waddinxveen, 17 augustus 1981. De burgemeester voornoemd, Mr. A. G. Smallenbroek. dingen voor volwassenen; onderzocht zal worden welke belem meringen meisjes en vrouwen uit Herstel spoorviaduct Sniepweg In verband met herstelwerkzaamheden aan het spoorviaduct over de Sniepweg zal het verkeer in de week van 24 t/m 29 augustus a.s. enige stremming ondervinden door tijdelijk geplaatste ver keersgeleidingen en verkeerslichten. WADDINXVEEN/GOUDA stichting bij de gemeente heeft inge diend, voldoen aan de afspraken die het college in bedoeld overleg met de werk- grope terzake heeft gemaakt. •<^X^X^X-^X^X^X-^X-^X«^X^X«^X«^X^ NIET SEIZOENGEBONDEN BOEKHANDEL VELDWIJK BV Passage 53 - Telefoon 01828-2620 ?X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^H^7 26. Voorstel tot het beschikbaarstellen van een aanvullend kre diet ten behoeve van de energiebesparende maatregelen in het raadhuis. Oost van Beheermaatschappij Rehorst B.V. 35. Begrotingswijzigingen, w.o.: Voorstel inzake besteding prijscompensatie 1981. Voorstel tot het verlenen van een bijdrage t.b.v. een studie- en beroepenmanifestatie. 36. Rondvraag. De stukken liggei gesteld dat deze realistisch moet zijn en zodanig moet zijn opgebouwd dat na verloop van tijd een min of meer vaste publieksgroep kan worden bereikt. In het totaal van activiteiten die de werk groep zich voorneemt te organiseren, zouden de theaterproducties voor een gemeentelijke subsidie in aanmerking kunnen komen. Het programma en de daarbij behorende toelichting die de 27. Voorstel tot vaststelling van de Uitkerings- en Pensioenver- ordening wethouders gemeente Waddinxveen. 28. Voorste] tot voorziening in vacatures in commissies e.d. 29. Voorstel tot benoeming van de leden van de Commissie voor Kunst en Cultuur. 30. Voorstel tot benoeming van een lid in de Planningsgroep sociaal-culturele aktiviteiten. 31. Voorstel tot het verlenen van een uitkering ineens aan het gemeentepersoneel over het le halfjaar 1981 32. Voorstel tot vaststelling van Algemene Erfpachtvoorwaarden. 33. Voorstel tot aankoop gronden en opstallen aan de Dorpstraat en ruiling van gronden met Beheermaatschappij Rehorst B.V. 34. Voorstel tot aankoop van gronden, gelegen aan de Kerkweg- Voor mensen die meer informatie wil len over de inspraak of die nog vragen hebben over het enquêteformulier wor den door de provinciale bureau’s van het ministerie van CRM voorlichtings bijeenkomsten gehouden in de regio. Deze bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk. Staatssecretaris Kraaijeveld-Wouters wil op deze ma nier voorkomen dat het definitieve ac tieprogram over de hoofden van vrou wen heen wordt vastgesteld. WADDINXVEEN Voor het herstel len van de waterschade die de Prof. Kohnstammschool voor openbaar MAVO aan de Mauritslaan heeft opge lopen is drieduizend gulden nodig. Di- teld zal door de volgende week woens dag vergaderende gemeenteraad be schikbaar worden gesteld op voorstel van het college van B.en W. In verband met waterschade, veroor zaakt door het defect raken van de spoelinrichting van één der toiletten op de le etage, dienen twee toiletgropen op de begane grond van de Prof. Kohn stammschool te worden voorzien van nieuwe plafondplaten en moeten de wanden opnieuw worden gesausd. De kosten van deze werkzaamheden wor den geraamd op f 2.900,(inclusief B.T.W.). Omdat het herstel van deze water schade volgens de gemeente niet als "gewoon onderhoud” kan worden aan gemerkt dienen de kosten daarvan te worden gebracht ten laste van het fonds "ter bestrijding van de kosten van ver bouw, verandering van inrichting en herstel, voor zover dit niet het gewone onderhoud betreft”. In dit fonds is thans een bedrag beschikbaar van f 21.000,—. Aanvraag om tijdelijke bouwvergunning De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend dat met in gang van donderdag 20 augustus 1981 gedurende 14 dagen ter gemeentesecretarie, Raadhuisplein 1, afdeling Bestuurszaken en Ruimtelijke Ordening, voor een ieder ter inzage is gelegd: de aanvraag om afgifte van een bouwvergunning van de heer J. A. Algera, Heggewinde 4 te Waddinxveen, voor het tijdelijk plaatsen van een bouwschuur in de achtertuin van diens woning. Het bouwwerk zal dienen als onderkomen bij de afbouw van een zeiljachtje, ter beschutting tegen weersinvloeden. Het bouwplan is niet in overeenstemming met het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Groenswaard in onderdelen”: Het toegelaten bebouwingspercentage op de bestemming ’’Achtererf’ zal worden overschreden. Het bouwplan is voorts niet in overeenstemming met het nog in procedure zijnde plan ’’Groenswaard I en II”: De bestemming ’’Tuin” zal dergelijke bebouwing niet toestaan. Gelet op de tijdelijke behoefte, hebben burgemeester en wethou ders het voornemen om met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor de duur van ten hoogste twee jaren vrijstelling te verlenen van de voorschriften van het geldend bestemmingsplan, zulks teneinde de gevraagde bouwvergunning te kunnen verlenen met een instandhoudingstermijn van eveneens ten hoogste 2 jaren. Gedurende de termijn van terinzagelegging zijn rechthebbenden op aangrenzende en nabij gelegen gronden bevoegd om tegen het ver lenen van deze vrijstelling schriftelijk bezwaren in te dienen bij burgemeester en wethouders van Waddinxveen, Raadhuisplein 1 te Waddinxveen. wordt genoemd zijn: Door middel van extra instructies aan de provinciale bureau’s van CRM zal de Rijksbijdrageregeling Emancipatiewerk nog meer toegan kelijk worden gemaakt voor deze groeperingen; "Gemeente Waddinxveen" is een wekelijks in het Weekblad voor Waddinxveen verschijnende rubriek met officiële bekend makingen en mededelingen. Samenstelling: Gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, tel. 01828-4433. Correspondentie- Commissie Wijkwerk Bomenwijk Maandag 24 augustus 1981, aanvang 20.30 uur in het Wijkgebouw ”De Paddestoel”. AGENDA 1Opening en mededelingen van de voorzitter. 2. Vaststelling van het versla'g van de vergadering van 22 juni 1981. 3. Voorziening in vakatures in de commissie. 4. Vaststelling van overeenkomsten ten behoeve van het cur suswerk. 5. Bespreking van eventuele nadere voorwaarden betreffende verhuur aan derden. 6. Voorbereiding vrijwiiligersavond op 28 augustus a.s. 7. Rondvraag en sluiting. De stukken liggen voor pers en publiek vanaf 20 augustus a.s. ten gemeentehuize ter inzage. Commissie Ruimtelijke Ordening en Woningbouw Dinsdag 25 augustus 1981, aanvang 16.30 uur in het gemeentehuis. 1. Vaststelling verslag van de vergadering van 4 augustus 1981. 2. Bestemmingsplan Brugcentrum: bespreking ontwerp-vaststellingsbesluit voor de 3e plan- herziening. 3. Wat verder ter tafel komt. 4. Rondvraag. De stukken liggen voor pers en publiek op dinsdag 25 augustus a.s. ten gemeentehuize ter inzage. Spreekuur burgemeester: vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. Spreekuur wethouder mevr. L. M. Oosterbroek-Waagmeester: vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. Commissie Welzijnszaken Dinsdag 25 augustus 1981, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. AGENDA 1Opening en mededelingen van de voorzitter. 2. Vaststelling van het verslag van de vergadering van 23 juni 1981. 3. Ingekomen stukken. 4. Begroting Commissie Wijkwerk Bomenwijk 1981 en 1982. 5. Begroting Commissie Wijkwerk Waddinxveen-Zuid 1982. 6. Voorstel tot het verlenen van een krediet aan de speeltuin vereniging ”De Overkant” ten behoeve van een vernieuwing van de centrale verwarming. 7. Rondvraag en sluiting. De stukken liggen voor pers en publiek vanaf 20 augustus a.s. ten gemeentehuize ter inzage. De stukken liggen voor pers en publiek vanaf 20 augustus a.s. ten gemeentehuize ter inzage. ACTIEPUNTEN Woensdagmorgen 2 september om tien ln het ctieprogram wordt met nadruk uur wordt in het Goudse Kunstmin aan de Boelekade vanwege het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschap- 1 gehouden over derlands Aktieprogram 1r_ beleid in de provincie Zuid-Holland. Negen maanden na de Wereldconfe rentie over de positie van de vrouw, die vorig jaar onder auspiciën van de Vere nigde Naties in Kopenhagen werd ge houden, presenteerde staatssecretaris J. G. Kraaijeveld-Wouters dit voorjaar uiteenlopend van aard, het ontwerp Nederlands Actieprogram Een aantal actiepunten die in dit kader Emancipatiebeleid. Het 134 punten tel- 1 lende programma spitst zich toe op de terreinen: arbeid, onderwijs en gezond heid. Daarnaast wordt aandacht be steed aan onderwerpen zoals seksueel geweld, kinderopvang, vrouwen uit cul turele minderheden en de positie van de vrouw in de derde wereld met betrek king tot het ontwikkelingssamenwer- kingsbeleid. Tot 1 november van dit jaar bestaat de mogelijkheid voor vrouwen (en man nen) om suggesties, aanvullingen en kri tiek te leveren. Bij het actieprogram is een enquête gevoegd, door middel waarvan iedereen zijn/haar mening kenbaar kan maken. Na 1 november worden al die commentaren verwerkt en gepubliceerd. Daarna wordt een waarschijnlijk bijgewerkte versie van het actieprogram gemaakt. De Emanci- patieraad zal daarover advies uitbren gen, waarna het door de Tweede Kamer wordt vastgesteld. Gemeenteraad Woensdag 26 augustus 1981, aanvang 16.00 uur, na schorsing om 18.00uur, voort te zetten om 19.30 uur, in het raadhuis. AGENDA 1. Installatie van de heer J. A. Hielema tot raadslid. 2. Vaststelling van de notulen van de vergaderingen van 17 en 24 juni 1981. 3. Mededelingen en ingekomen stukken. 4. Voorstel tot het beschikbaarstellen van een krediet voor het herstel van de riolering in de Kerkstraat. 5. Voorstel tot het beschikbaarstellen van een aanvullend kre diet voor reparatie van de riolering aan de Staringlaan. 6. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor een gedeelte van het bestemmingsplan ’’Zuidkade-Wilhelmi- nakade”. 7. Voorstel tot vaststelling van de derde herziening van het be stemmingsplan Brugcentrum. 8. Voorstel tot het beschikbaarstellen van een krediet ten be hoeve van het verrichten van extra onderhoudswerkzaam heden in het overdekte zwembad. 9. Voorstel inzake de verdaging van de beslissing op het be roepschrift van de heer H. Moerman te Waddinxveen. 10. Voorstel inzake uitgifte invaliden-parkeerkaarten; ontheffin gen artikel 138 Reglement verkeersregels en verkeerstekens. 11. Voorstel tot het beschikbaarstellen van een krediet voor de verbetering van los- en laadplaats aan de Brugweg. 12. Voorstel tot het beschikbaarstellen van een aanvullend kre diet voor de aanschaffing c.a. van een centrale verwar- mingsinstallatie in het gebouw van de speeltuinvereniging ”De Overkant”. 13. Voorstel tot het beschikbaarstellen van een krediet voor af koop huur en voor sloop van de 4-klassige noodschool aan de Staringlaan. 14. Voorstel tot het beschikbaarstellen van een krediet voor het herstellen van waterschade aan de Prof. Kohnstammschool. 15. Voorstel tot verlening subsidie aan de Tennisvereniging ”De Gouwe Smash”. 16. Voorstel tot vaststelling begroting 1981 ’’Wijkwerk Bomen wijk”. 17. Voorstel tot het verlenen van subsidie aan de Stichting Jeugd- en Jongerencentrum ’’Waddinxveen” ten behoeve van de Werkgroep ”De Spintol”. 18. Voorstel tot aankoop van grond van de heren P. Lamens en H. C. van Vuuren. 19. Voorstel tot verkoop van het clubgebouw in het Warnaar- plantsoen aan de tennisvereniging De Gouwe Smash. 20. Voorstel tot verkoop van drie percelen bouwgrond aan Bouwbedrijf J. Reijm B.V. 21. Voorstel tot ontbinding van de pachtovereenkomst met de heer G. van Vliet. 22. Voorstel tot aanbieding van de voorjaarsnota 1981 en de nota bezuinigingsoperatie 1981. 23. Voorstel tot aanbieding van de gemeenterekening 1978. 24. Voorstel tot voorlopige vaststelling rekening grondbedrijf 1979. 25. Voorstel tot het garanderen van de betaling van rente en aflossing van een door de tennisvereniging De Gouwe Smash aan te gane geldlening. Sedert 1978 opereert binnen het ver band van de Stichting Jeugd- en Jonge rencentrum ’’Waddinxveen” de werk groep ”De Spintol”. Deze werkgroep stelt zich ten doel: "Het bieden van mo gelijkheden aan het culturele uitgaan sleven voor volwassen inwoners van Waddinxveen, binnen het kader van de beleidsuitgangspunten van de Stich ting”. het beschikbaar stellen van apart Zij tracht dat doel door middel van de geld ter ondersteuning en stimule- volgende taakstelling te bereiken: Het ring van activiteiten van en voor aanbieden van toneel-cabaret-mimi- vrouwen uit minderheden; muziek, dat zowel louter verpozend als scholingsvoorzieningen van de ar- inhoudelijk maatschappelijk gericht splan. beidsbureau’szullen beter toeganke- kan zijn. Het aanbieden van film, die U.l 2. r--o--_.l..o lijk worden gemaakt voor vrouwen wat inhoud betreft zowel het grote bio- heeft het college zich op het standpunt uit minderheden, onder andere door scooppubliek aanspreken, als de meer -- J--- middel van specifieke schakelcur- kritische filmbezoekers”. sussen bij de centra voor vaköplei- De Stichting Jeugd- en Jongerencen trum verstrekt de werkgroep een ’’af koopsom” van f 3.000,per jaar, ten behoeve van de door haar georgani- minderheden ondervinden bij de seerde producties. Dat bedrag bleek deelname aan het onderwijs en op echter te gering om produkties van een welke wijze deze belemmeringen behoorlijk niveau en met een gerede re- kunnen worden weggenomen. gelmaat te kunnen presenteren. De de inspraak op het Ne- gatie vorig jaar in Kopenhagen ook verband van de Stichting Jeugd-en Jongerencentrum’’Waddinxveen” HeaSpnkhppidpngadering van volgende week woensdag f 5.032,50 beschikbaar stellen, pn pp pn 7r>n mppr tr,p_ Het verstrekken van deze subsidie is volgens het college van Ben Wge baseerd op de algemene subsidieverordening. stichting heeft dan ook een beroep ge daan op financiële ondersteuning van de zijde van de gemeente. Naar aanleiding van dat subsidiever zoek is het college met vertegenwoordi gers van de werkgroep in overleg getre den om enerzijds nadere toelichting te kunnen krijgen en anderzijds de voor waarden tot eventuele subsidieverle ning te kunnen bespreken. In dat over leg is onder andere aan de orde geweest de programmering van de produkties; de tariefstelling en de mogelijkheid tot het aanbieden van een abonnement, al smede het opstellen van een publiciteit- gezegd dat de komende jaren speciale aandacht aan vrouwen uit culturele minderheden zal moeten worden be- WADDINXVEENOm het tekort de dekken op de nieuwe begroting pelijk Werk een informatiebijeenkomst steed, zoals door de Nederlandse dele- Emancipatie- J’epleit. We moeten daarbij op- (De Bonkelaar en beide Ketelhuizen), gaat de gemeenteraad in zijn ver- tiedenkbeelden niet zonder meer toe passen op de vrouwenproblematiek zoals die zich binnen de verschillende minderheidsgroeperingen aftekent. De verschillende culturen zijn daarvoor te

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 3