Van De Millers tot het regio-popfestival 1981 Benzine getapt uit geparkeerde Gospel groep in koffie bar 1 personenauto Theater- UIT IN WADDINXVEEN Een boekenbon? Kijkdag (brom) fietsen bij rijkspolitie 30 augustus Popfestival programma De Spintol 29 augustus Clownsduo 28 augustus Miller Sextet 29 augustus Braderie POLITIENIEUWS WADDINXVEEN O T It “1" rein Beukenhof een marktgebeuren ge- de Beukenhof' be- Ensemble, 49 K. a 1 s DOET ’T... ALTIJD! WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 19 AUGUSTUS 1981 W WADDINXVEEN Zaterdag middag 22 augustus tussen één en drie uur wordt er op het groepsbu- reau van de rijkspolitie aan de Mozartlaan in Waddinxveen een zogenaamde ’’kijkdag” gehou den. Eventuele benadeelden van fiets- en/of bromfietsdiefstal worden dan in de gelegenheid gesteld te komen kijken naar de aldaar als gevonden geregistreerd staande fietsen en bromfietsen. WADDINXVEEN De gospelgroep Daleth, bestaande uit vier leden, treedt vrijdagavond 21 augustus om half negen op in de hervormde koffiebar De Schaapskooi aan de Nesse 4. Voor de koffiebar is dit de eerste avond van het nieuwe seizoen. Deze avonden zijn steeds toegankelijk voor jongeren van 15 jaaren ouder. De toegang is vrij. De gospelgroep Daleth zingt eigen, voornamelijk Nederlandstalige, com posities met een sterk evangelische strekking in een rustige melodische stijl. Ze begeleiden zichzelf met akoe stische instrumenten zoals gitaar en d- warsfluit. De gospelgroepleden die door hun re- WADD1NXVEEN De ’’uita genda” van het Weekblad voor Waddinxveen wordt nagenoeg vol ledig bepaald door het eind vol gende week te voeren eerste lus trum van het jeugd- en vrijetijd scentrum De Bonkelaar aan de Be ukenhof. Dit vijfjarig bestaan is aanleiding tot het houden van een reeks activiteiten, welke wellicht een gevarieerd publiek zullen trekken. a- De gospelgroep DalethNHA gelmatige optredens ruime bekendheid genieten, doen dit werk, in de huidige samenstelling, nu ongeveer vier jaar. Het was dan ook te verwachten dat er een langspeelplaat van hen op de markt zou verschijnen. Die is er dan ook onder de titel: ”Ik zing een lied alleen voor U”. De baten van Zondag 30 augustus wordt er in De Bonkelaar een regionaal popfestival ge houden dat duurt van 16.00 tot 24.00 aangehouden, daar hij op die dag een fiets had vernield. Na wat onenig heid met een paar knapen, was hij diverse keren met zijn bromfiets over een op het dijkje langs de Pet- teplas liggende fiets gereden, waar door de fiets behoorlijk werd bescha digd. Hij bekende het feit te hebben gepleegd. ONVERZEKERDE BROMFIETSEN Twee jeugdige bromfietsers (13 en 15 jaar) zijn onverzekerd rijdend in de gemeente Waddinxveen aangetroffen. De bromfietsen vertoonden tevens vele technische mankementen. De voertuigen zijn inbeslaggenomen. ONGEVAL MET TRACTOR Op vrijdag 14 augustus om 08.20 uur deed zich in het land achter het perceel Henegouwerweg 120 een ern stig ongeval voor. Tractorbestuurder D. Uitbeijerse (63) liep hierbij zeer ernstig letsel aan zijn linkerbeen (vleeswonden dijbeen en kuitbreuk) op. Hij is opgenomen in het Bleu- landziekenhuis te Gouda. De heer Uitbeijerse was na het melken met de tractor met daaraan gekoppeld een grote melkkan weggereden. Op een bruggetje is deze combinatie door nog onbekende oorzaak in de sloot terecht gekomen. Vermoedelijk is de heer Uitbeijerse hierbij onder de melkkan terecht gekomen. Het onge val vond plaats ongeveer 700 meter achter de woning van het slachtoffer. Hoewel ernstig gewond, wist hij toch zijn woning te bereiken. AANRIJDINGEN Op maandag 10 augustus vond er ’s avonds een aanrijding plaats tussen 2 personenauto’s op de splitsing K.W.- singel/W. de Rijkelaan. Een vanaf het K.W.-plein naderende automobilist wilde de W. de Rijkelaan naar links inrijden. Hierbij zag hij een tegen ligger over het hoofd. Er ontstond aanzienlijke materiële schade. Op woensdag 12 augustus om 12.05 uur vond er op de rijksweg A 12, noordelijke rijbaan, een kop-staart- aanrijding plaats tussen 2 personen auto’s. De twee auto’s reden achter elkaar en naderden een wegversmal ling, welke in verband met wegwerk zaamheden was aangebracht. De ach terste personenauto kon niet tijdig tot stilstand komen en raakte de voor hem rijdende auto. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Op zaterdag 15 augustus om 15.40 uur deed zich nog een kop-staart- aanrijding voor, nu op de Nooru- kade. Een automobilist remde wat af om een parkeerplaats op te rijden. Een achteropkomende bestuurder zag dit te laat en reed tegen de andere auto. Lichte materiële schade was het gevolg. Een 3e kop-staart-aanrijding tussen 3 personenauto’s deed zich voor op zondag 16 augustus om 15.00 uur op de Henegouwerweg. Een aantal per sonenauto’s stond in file stil. Een na derende automobilist merkte dit te laat op en reed tegen de voor hem stilstaande personenauto aan, die op zijn beurt tegen de weer daarvoor stilstaande auto reed. Aanzienlijke materiële schade was het gevolg. Per soonlijke ongelukken deden zich niet voor. houden ter gelegenheid van het eerste lustrum van De Bonkelaar. Op deze markt zal van alles te beleven zijn. Zo is er een optreden van clowns, is er een muzikaal gebeuren, kan men een drankje drinken, en wordt er een rommelmarkt gehouden. Over de markt verspreid zijn infostands van de verschillende werkgroepen van De Bonkelaar. Zo is er een doorlopende diavoorstelling over het jongerenwerk, zijn er video-opnamen over de buiten landers en is de w< vertegenwoordigd. Ook zijn er allerlei hobby’s en kunsten te bezichtigen en worden er leuke dingetjes verkocht te gen lage prijzen. Zo kan men eens zien hoe het beschil- S deze elpee vinden hun bestemming in een wezenprojekt in Masan in Zuid- Korea. Het is zeker de moeite waard om naar de soms wat Hebreeuws aan doende liederen te gaan luisteren. Na ast het optreden is er natuurlijk ook nog de gelegenheid om samen te praten, te zingen kortom gezellig samenzijn. WADDINXVEEN Optredens van de jazzformatie De Millers, de acteur Henk van Ulsen, het Roemeens-Hongaarse Siperkov Ensemble, caberetier Hans Dor- restijn en een zondagmiddagcon- cert. Dat vermeldt het pro gramma voor het komende sei zoen van de film- en theaterwerk- groep De Spintol. Het betreft hier nog maar het tot en met december lopende seizoen omdat afspraken voor het tweede gedeelte nog moeten worden ge maakt. De avonden van De Spin tol worden gegeven in het jeugd- en vrijetijdscentrum De Bonke laar. De film- en theaterwerk- groep is gelieerd aan de Stichting Jeugd- eh Jongerencentrum Wad dinxveen. Het doel van De Spintol is om vooral de volwassen groep inwo ners van Waddinxveen in contact te brengen met allerlei vormen van amusement zoals theater, mime, muziek, cabaret, café- chantant etc. ’’Voor een goed avondje uit hoeft u dus niet uit sluitend aangewezen te zijn op de grote steden in de omgeving. U kunt hiervoor op gezette tijden ook terecht in De Bonkelaar in uw eigen woonplaats”, aldus De Spintol. Hieronder volgt het complete overzicht t/m december 1981. Vrijdag 28 augustus De Millers, jazz-formatie Zaterdag 12 september Henk van Ulsen (voor de 3e keer in Waddinxveen en als offi ciële opening van het seizoen met) Een prinses op het eiland. Vrijdag 30 oktober Het Siperkov Roemeens-Hongaarse volksmuziek. Zaterdag 21 november Hans Dorrestijn, liedjes en sati res. Tekstschrijver o.a. van J. J. de Bom v/h de Kindervriend. Zondag 13 december Zondagmiddagconcert. Eveneens houdt De Spintol in ok tober een literatuurcursus, in na volging van de cursus die twee jaar geleden met zeer veel succes is gegeven. Wie meer informatie wil hebben kan contact opnemen met mevr. A. Wijnen-Verlossen, tel. 5935; mevr. G. Blom-de Wolff, tel. 8060. WADDINXVEEN Met het steeds maar duurder worden van de benzine richt de aandacht van dieven zich ook op deze brandstof. Op zaterdag 15 augustus werd bij de plaatselijke rijkspolitie aan gifte van benzinediefstal gedaan. Vanuit de benzinetank van een personenauto, welke in de Tesselschadelaan stond geparkeerd, werd ongeveer 30 liter benzine getapt. DIEFSTAL RIJWIELEN De afgelopen week werden in Wad dinxveen 3 rijwielen ontvreemd. Eén fiets werd teruggevonden en aan de eigenaar teruggegeven. AANHOUDING Op maandag 10 augustus werd op verzoek van de rijkspolitie te Bos koop een 19-jarige Waddinxvener in verband met een te Boskoop gepleeg de inbraak aangehouden en overge bracht voor verhoor naar Boskoop. BEDORVEN WAREN Naar aanleiding van een melding, dat bij een levensmiddelenbedrijf bedor ven koeken in de winkel voorradig waren, werd door de Keuringsdienst van Waren een onderzoek ingesteld. Ongeveer 30 pakken werden inbeslag genomen. Tegen de winkelier is proces-verbaal opgemaakt. RIJDEN ZONDER RIJBEWIJS Tegen een 18-jarige Waddinxveense koopman werd in de maand augus tus twee keer proces-verbaal opge maakt, daar hij in zijn personenauto reed zonder in het bezit te zijn van enig rijbewijs. Zijn voertuig werd in beslaggenomen. Begin 1981 zijn eer der twee personenauto’s van dezelfde overtreder inbeslaggenomen. DIVERSE OVERTREDINGEN Diverse bestuurders zijn proces-ver baal aangezegd terzake fietsen op trottoirs (6); niet dragen autogordels (2); rijden door rood licht (3); on juist parkeren, o.a. op invalidepar- keerplaatsen (7); technische gebreken aan bromfietsen en auto’s (5). GEVALLEN AANHANGWAGEN Op woensdag 12 augustus om 16.25 uur nam een tractorbestuurder op de Brugweg een te scherpe bocht, wat tot gevolg had, dat de met balen hooi beladen aanhangwagen kan telde. De rijbaan werd schoonge maakt en met behulp van enkele om standers werd de aanhangwagen weer op de kant gezet. VERNIELING RUITEN Tegen 5 Waddinxveense jongens, in de leeftijd van 15 tot 17 jaar, is proces-verbaal opgemaakt. Op 11 augustus werd door één van hen het kozijn van een pand aan de Kerkweg- Oost bewerkt. Gezamenlijk werden door hen enkele ruiten vernield. erkgroep De Spintol RIJDEN ONDER INVLOED De afgelopen week werden drie au tomobilisten onder invloed van alcohol achter het stuur van hun voertuigen aangetroffen. De bestuur- deren van kiezels en tegels in zijn werk ders werden bloedproeven afgeno- gaat. Kan men zich op de hoogte stellen men' Dne andere automobilisten van spinnen en weven, worden er kleine werden rijverboden opgelegd, poppetjes van klei gemaakt, vinden er demonstraties emailleren en etsen plaats, worden er poppen van zeemleer Op gemaakt uit de Ot en Sien-tijd, is er een 1 balonnenblazer, verkoop van india- kleding, boetseerwerk, handgemaakt Zaterdag 29 augustus wordt er van 10.30 tot 16.00 uur op het parkeerter- T VERNIELING FIETS zaterdag 15 augustus werd een 18-jarige Waddinxvener (militair) uur- Oe entree bedraagt 5 gulden, één boetseerwerk, worden er zilveren siera- gttlden voor elk jaar dat het jeugd- en vri- den gemaakt en is er een papierknipper. jetijdscentrum aan de Beukenhof be- Zaterdagmiddag 29 augustus om half twee treden de meisjesclown Foetsie en de jongensclown Finito met hun Circo Fiasco op tijdens het marktgebeuren ter gelegenheid van het eerste lustrum van De Bonkelaar. Het optreden is gep land op de Beukenhof. Het clowneske duo maakt muziek op allerlei rare en minder rare muziekins trumenten, komen met magische kun sten, laten dingen te voorschijn komen en weer verdwijnen en doen een hals brekend evenwichtsnummer. De jazz-formatie De MÏÏÏers^BKH Er is een groot marktgebeuren, een kunstenaarsmarkt, een hobbymarkt, optredens van clowns, muziek van een draaiorgel, er zijn terrasjes, er is een op treden van de jazz-formatie De Millers en een regionaal popfestival. Volgens De Bonkelaar, de hoofdvestiging van de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Waddinxveen, wordt met dit lustrum feest De Bonkelaar omgevormd tot een sociaal-cultureelcentrum voor heel Waddinxveen. De naam van de stich ting wordt dan: Stichting Sociaal Cultu reel Werk Waddinxveen. In het jeugd- en vrijetijdscentrum De Bonkelaar treedt vrijdagavond 28 augu stus om negen uur op het bekende Miller Sextet. De organisatie van dit optreden is in handen van de film- en theater- werkgroep De Spintol. De toegangsprijs bedraagt f 12,50. Kaarten kunnen vooraf worden besteld door de telefoonnummers 5935 of 8060 te draaien en zaterdagmorgen 22 augu stus tussen 10.00 en 12.00 uur. De Millers, die eerder in Waddinxveen optraden, worden geleid door Ab de Molenaar. Samen met zijn vrouw, de vocaliste Suzy Mjpller, heeft hij in de loop der jaren veel musici zien komen en gaan. De Millers hebben onder meer in hun gelederen gehad Pia Beck, Eddy Doorenbos, Herman Schonderwalt, Rudy Brink, Sanny Day en Rob Madna. Wanneer de beroemde tune Mine Mil lers van het 40 jaar bestaande sextet door de zaal klinkt begint voor velen de ’’goede oude tijd” opnieuw. Van de Millers maken naast Ab de Molenaar en zijn onafscheidelijke gitaar en zijn vrouw Suzy deel uit Harry Verbeke op tenorsaxofoon, B/rge Ring op de bas, John Engels sr. op het slagwerk, Irv Rochlin op de piano en Mat Matthews op de accordeon. staat. Op het popfestival zullen optreden The Blues Brings Orgasm Band, Blues Again, Rivendel, Blue Steel en Forest. De eerste band werd in mei van dit jaar opgericht en geeft aan zes jongelui muzikale bevrediging bij het maken van blues muziek. Rivendel maakte in ja nuari van dit jaar een langspeelplaat met nog drie andere groepen. Blue Steel is een Boskoopse groep, die vroeger musiceerde onder de naam Hell’s Heineken Band. Ze bestaan nu ongeveer twee jaar en houden zich be zig met een wat ruigere muzieksoort. Ook Forest, ontstaan uit Fresco, komt uit Boskoop. Zij spelen sinds mei 1979 symfonisch getinte melodieuze rock door gebruik te maken van veel melodie-instrumenten. In januari van dit jaar verscheen van Forest een verza- melingslangspeeiplaat, waarop de groep twee nummers verzorgde.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 7