Politie grijpt benzinedieven Wethouder geeft CAI- beelden door aan Boskoop in de kraag STOP Gezondheids- beurs in 4 september De Veulpoepers Country- zanger Bobby Bare naar Boskoop P. F. J. v. Schie: geen klachten, geen wanbetalers KINDERKLEDINGBEURS IN DE BONKELAAR Ahoy-complex Gospelgroep in De Schaapskooi Verkoop huis ingezet met ƒ113.000,- Big Sound BV Kempkes BV Verzuchting burgemeester mr. A. G. Smallenbroek bij opening Stolker BV Andere plek voor Coenecoop aantrekkelijker Christelijk mannenkoor: opnieuw een vergadering POLITIENIEUWS WADDINXVEEN l nationale gezondheidsweek de WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 2 SEPTEMBER 1981 SUCCES Ml M PEN I BREIPENNEN ZELDEN EENS MET GS GOEDE DOELEN A A WADDINXVEEN/ROTTERDAM Een plezierige kijk op gezondheid. On der dit motto wordt nog tot en met zon dag 6 september in het AHOY’- complex voor de eerste keer de inmid dels volgeboekte Nederland Oké-beurs gehouden. Circa 100 exposanten, waar onder preventief werkende gezondheidszorg-organisaties, overheid en bedrijven, geven hier een uitgebreid beeld van gezond- en gezonder leven. De vele tienduizenden bezoekers die worden verwacht wordt naast het infor matieve gedeelte een levendig pro gramma geboden. be- het ont- k S t 4 In zijn toespraak liet onze naar Smallin- gerland vertrekkende eerste burger ook het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland niet onbesproken. Leest u maar: "Meestal maak ik bij een opening nog een reference naar het col lege van Gedeputeerde Staten. Binnen kort zal ik dit college missen, want zel den waren we het eens. Het college van Gedeputeerde Staten gaf ons veel stof Met name zijn hieronder te verstaan de door de Gemeentelijke Dienst voor Sport en Recreatie georganiseerde acti viteiten. Dit zijn er ca. 80. Om er enige te noemen: Surinaamse dansen, Tai- Chi, jazz(ballet), turnen, jeu-de-boule, basket- en volleybal, zwemmen, honk bal, fietsen, wandelen. Aan nagenoeg al deze programmapunten die in en om AHOY’ plaatsvinden kan het publiek zelf deelnemen. Op elke werkdag wordt aan één be paald thema een congres gewijd. Deze thema’s zijn nog respectievelijk: alco hol (2 september), medicijngebruik (3 september), veiligheid (4 september). Het weekend van de beursperiode staat volledig in het teken van bewegend be zig zijn. Na de mislukte CAI-mast escapades opende Boskoop onderhandelingen met Waddinxveen teneinde signalen van de Waddinxveense mast te kun nen ontvangen. Dat leek te slagen totdat het gemeentebestuur van Wad- dinxveen, tevens directie van het De uit 13 leden bestaande groep RK De Veulpoepers uit Tilburg. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Stichting RK De Veulpoepers). weg. Door de voordeur te forceren wist men toegang tot het pand te krijgen. Ontvreemd werd o.a. een brandvrije kast inhoudende een bedrag aan geld 9.000,—. Op vrijdag 28 augustus werd gedurende de avonduren vanuit een kassa een be drag aan geld, ca. f 1.600,ont vreemd. Vermoedelijk heeft men in een onbewaakt ogenblik een greep in de kassa gedaan. ILLEGAAL VERBLI JF Op maandag 24 augustus werd in onze gemeente een 27-jarige Marokkaan, die niet in het bezit van een paspoort was en illegaal te Rotterdam woonde, aan getroffen. Hij is overgebracht naar de politie te Rotterdam en aldaar overge geven aan de Vreemdelingendienst. VERNIELINGEN Op dinsdag 25 augustus werd gemeld, dat een langs de Zuidkade geparkeerd staande personen auto werd vernield. De rechter buitenspiegel en de antenne moesten het ontgelden. Een in de W. de Rijkelaan geparkeerde auto werd eve neens beschadigd. De zijkant van de auto werd bekrast, waarbij flinke lak- schade ontstond. BRAND Op woensdag 26 augustus was brand ontstaan in een in aanbouw zijnde loods van Schinkel Schouten BV aan de He- negouwerweg. In een gedeelte van de loods stonden stellages met diverse p.v.c.-hulpstukken. Boven deze stella ges werd gelast en vermoedelijk is een lasvonk de oorzaak van de brand ge weest. Daar blusmiddelen ontbraken kon de brand zich uitbreiden. De brandweer en de Arbeidsinspectie zijn ter plaatse geweest. De schade wordt geschat 15.000,— FIETSDIEFSTAL BEKEND Op donderdag 27 augustus werd een 14- jarige plaatsgenoot als verdacht van diefstal van een fiets aangehouden. De bewuste fiets werd in de kelderbox aan-, getroffen en inbeslaggenomen. AANRIJDINGEN Op donderdag 27 augustus vond er na bij de splitsing Bredeweg/Plasweg een aanrijding plaats, waarna één van de be trokken voertuigen w egreed zonder zijn identiteit bekend te maken. Aan de hand van het opgenomen kenteken kon de weggereden bestuurster worden achterhaald. Op dinsdag 25 augustus omstreeks 16.40 uur vond er op de Brederolaan een aanrijding plaats tussen een fietser en een bromfietser. Zonder om te kij ken en richting aan te geven, keerde de fietser plotseling, waarbij hij de achte ropkomende bromfietser orpver /eed. Persoonlijke ongelukken deden' zich niet voor. Reinders heeft ernstige twijfels om trent het gebezigde argument van ho- rizonvervuiling. ‘CAI-masten zijn te gen de horizon niet meer dan brei pennen’, zei hij en verbond er de con clusie aan dat de provincie met twee maten meet. ‘Als je ziet hoe de pro vincie zich schuldig maakt aan hori- zonvervuiling door middel van hoog- spanningsleidingen en masten dan komt het vreemd over dat wél be zwaar wordt gemaakt tegen die ‘brei pennen’ en dat dan ook nog eens de Kroon daar ja tegen zegt’, aldus Rein ders. Van Schie sprak zijn bevreemding uit over de ontvangen uitnodiging om de overdracht bij te wonen. ‘Wij als leve rancier van het signaal doen niet an ders dan in de lucht hangende golven daar vandaan te plukken en verko pen.’ Hij prees overigens het gelever de materiaal als een goed stukje techniek waar nauwelijks klachten o- ver komen. We hebben ook erg wei nig last van wanbetalers en wensen Boskoop ook zo’n exploitatie toe.’ De wethouder pleitte er voor de ex ploitatie in handen van de overheid te houden. Ter afscherming. Om de bestrijding van piraten meer reliëf te geven. Tot in hoeverre moet de ge meenteraad beslissen, vond Van Schie. De gemeente Waddinxveen verkon digt al jaren de komst van het bedrij venterrein Coenecoop. Bij iedere ope ning zeg ik er iets van, doch tot heden is weiland weiland gebleven. Coenecoop komt, al is het niet eenvoudig met een projectontwikkelaar rond te komen die meende in dit plan de koe met gouden horens te hebben gevonden en de ge meente met aanzienlijke stroppen wilde der minne te preferen. Wij zijn daartoe bereid, maar de eerlijkheid gebiedt dat het aantrekkelijker wordt eens te gaan uitzien naar een andere locatie." tot nadenken, wat dat betreft wacht mij binnenkort een andere dagindeling. Na tuurlijk zou ik er heden het mijne wel over willen zeggen, maar verwijs naar eerdere redevoeringen". "Mijn opvattingen zijn niet veranderd. Ook niet - nu met inbreng van de pro vincie - een regionaal economisch on derzoek heeft geleid tot een rapport met aanbevelingen die de kool en de geit sparen. Deze groe,nte en dit dier le ven vervolgens, op uiterst gespannen voet met het streekplan - de meeste dieren doen dit overigens niet - zodat we nog moeten afwachten hoe uiteinde lijk de opstelling van het college van Gedeputeerde Staten zal zijn.” Op vrijdagavond 4 september komt in de hervormde koffiebar De Schaaps kooi (naast de Brugkerk) de gospel groep Kaleidoscoop. Kaleidoscoop is een uit Utrecht afkom stige formatie en bestaatuit 6 personen, 2 dames en 4 heren van rond de 20 jaar. De muziek die ten gehore wordt ge bracht is gevarieerd en is wellicht aan te duiden met country pop. Er worden zo wel Nederlandse als Engelse teksten ge zongen. Verder is een opvallend detail van het repertoire dat het veel negro-spirituals bevat. Tijdens de optredens maken zij gebruik van versterkers en daardoor blijft juist het volume steeds aange naam. Het optreden van de gospel groep begint om 20.15 uur. Iedereen vanaf 15 jaaris van harte welkom. De toegang is vrij. Vrijdagavond 4 september om negen uur treedt in De Bonkelaar aan de Beu kenhof op de uit 13 leden bestaande groep RK De Veulpoepers uit Tilburg. Dit optreden is toegankelijk tegen beta ling van vijf gulden. De Veulpoepers reizen al vijf jaar lang stad en land af om bijeenkomsten een feestelijk tintje te geven. Ze zijn dan ook vaak te vinden op manifestaties van de vredesbeweging, acties tegen.kerne nergie en atoomraketten, en bij krakers en andere revolutie-makers. Dat doen ze niet alleen voor hun ple zier: de RKVPBV valt onder de Stich ting RK De Veulpoepers, die als doel stelling heeft zodanige activiteiten te ontwikkelen dat hiermee een socialisti sche samenleving wordt mogelijk ge maakt. Bij het werken aan zo’n doel stelling kom je dan vaak dingen tegen waarvan de belangen botsen met die doelstelling. WADDINXVEEN De Wad dinxveense notarissen J. in ‘t Hol en mr. P.L. van der Meulen hebben bekendge maakt dat de vorige week in café- restaurant De Unie aan de Kerkweg- Oost gehouden openbare verkopen van het woonhuis met garage, pakhuis, schuren en erf aan de Burg. Troosts- traat 18 te Waddinxveen werd ingezet op een som van f 113.000,-. Afslag woensdag 2 september 1981 om 19.30 uur in café-restaurant De Unie aan de Kerkweg-Oost te Waddinxveen. Bieders en mijners dienen desgevraagd een verklaring van een bank over te leg gen, waaruit blijkt dat de bank bereid is hen bankgarantie te verlenen tot ten minste de gedane afmijning. Nadere in lichtingen en notities verkrijgbaar ten kantore van genoemde notarissen aan de Prinses Beatrixla^n 6, postbus 63, tel. 5466. PROEFTIJD Na enige tijd experimenteren in het inmiddels al van nieuwe aansluitingen voorziene Snijdelwijk-oost, is voor dit gebied de proeftijd van één maand per 1 september ingegaan. Het gaat daarbij om 387 woningen. De financiering voor de eerste 1.000 woningen in Snijdelwijk is al gere geld. Snijdelwijk wordt in fasen op het nieuwe net aangesloten. Het ligt in de bedoeling voorlopig 2.300 wo ningen te kunnen aansluiten. In een later stadium ook Boskoop-oost. Een artikel in de GK in mei. van dit jaar gaf een uitvoerige uiteenzetting van de te volgen procedure. Inmiddels hebben alle betrokkene van de stich ting CAI Boskoop documentatie ont vangen met prijzen, richtlijnen en voorwaarden. De door de stichting te maken kosten vloeien voornamelijk uit de vervanging van het thans be staande net. Dat net, een verouderd ‘rijg-systeem’ moet vervangen worden voor een nieuw ‘Minister-systeem’. Het nieuwe net geeft mogelijkheden tot’ ontvangst van 30 kanalen. Dat lijkt veel maar volgens insiders zal een dergelijk aantal binnen tien jaar gemeengoed zijn wanneer ook beel den via een sateliet ontvangen wor den. Op dit moment krijgt Boskoop van de mast in Waddinxveen twee Neder landse, drie Duitse en drie Belgische televisiestations. Daarnaast twaalf binnen- en buitenlandse radiostati ons. Aansluiting op het nieuwe CAI- net is een maand kosteloos op proef. Pas daarna beslist men of van het nieuwe systeem gebruik wordt ge maakt waarna aansluitingskosten en abonnementsgeld in rekening worden gebracht. Een klein gedeelte nieuwbouwwo ningen in Snijdelwijk is al van het ‘minister-systeem’ voorzien. Hier be hoeft niet meer te worden gegraven. Wel moeten nieuwe huisaansluitingen worden gemaakt wat in de praktijk betekent dat alleen de contactdoos aangebracht moet worden. Van dc opbrengst van de laatste beurs, waar 61 procent van de ingele- verdc 1890 kledingstukken werd verkocht, kreeg peuterspeelzaal Ke telbinkie een bijdrage van f 250,--. De andere speelzalen hadden dit bedrag al eerder ontvangen voor de aanschaf van groot speelgoed om dat dit niet wordt gesubsidieerd. De Stichting Jeugd en Jongerencen trum Waddinxveen kreeg een boor/schuurmachine. Binnenkort wordt overgegaan tot adoptie van een kind via het Foster Parents Plan zo dat in de toekomst de bcursopbrengst daaraan wordt besteed. CAI-bedrijf, eigenmachtig enige perkende toevoegingen in het werp-contract aanbracht. Waddinx- veen zou hiermee de volmacht krij gen te bepalen wat Boskoop wel of niet te zien en te horen zou krijgen. ‘Geen bevoogding’, zo reageerde Bos koop fel en er zijn harde woorden gesproken. In het bijzijn van de Wad dinxveense wethouder ging burge meester Reinders er niet dieper op in. ‘De scherpe kantjes zijn er nu wel af’, verzachtte hij. WADDINXVEEN/GOUDA - In het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Mid- den-Holland is nieuw ingeschreven Big Sound BV, Zoetermeer, met als vestigingsplaats Waddinxveen. Om schrijving bedrijf: Geluidsverhuur en produkties, alsmede showprodukties in de meest algemene zin van het woord. Maatschappelijk kapitaal f 100.000,-, waarvan geplaatst/ge- stort f 30.000,-. Directeur: D.J. de Graaf, Waddinxveen. De Nederland Oké-beurs is zaterdag morgen officieel geopend door Konin gin Beatrix. Beelden van deze opening zijn diezelfde avond te zien geweest in de Nederland Oké-show die de KRO- televisie uitzond op Nederland 2 van (20.27 tot 22.00 uur. Vanaf de beurs zal het NOS artsenij-team onder leiding van de arts Aart Gisolf op alle werkda gen een uitzending verzorgen op Ne derland 1 van 18.30 tot 18.50 uur. Het initiatief tot deze beurs is uitgegaan van de Stichting Nederland Oké. Dit is een samenwerkingsverband van de vol gende acht organisaties: Koninklijke Algemene Vereniging Volksbond tegen Drankmisbruik, het Kontaktorgaan Landelijke organisaties van Ziekteko stenverzekeraars, de Nationale Kruis vereniging, de Nederlandse Sport Fede ratie, de Stichting Volksgezondheid en Roken, het Veiligheidsinstituut, het Voorlichtingsbureau voor de Voeding en de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen. Waddinxveens wethouder P. F. J. van Schie (CDA) draagt in het Bos- koopse bejaardènhuis ”De Mendelhof’ de CAI-signalen over aan de stich ting CAI Boskoop. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Cees Bakker). WADDINXVEEN Burgemeester mr. A. G. Smallenbroek heeft in zijn toespraak ter gelegenheid van de officiële opening van de geheel verbouwde en uitgebreide meubeltoonzalen van Stolker BV aan de Wil- helminakade kritiek geuit op projectontwikkelaar Pan Eurohome BV, de dochter van Centraal Beheer BV die bijna alle grónd bezit langs de Ka naaldijk waar het nieuwe bedrijfsterrein Coenecoop moet komen. Die situatie deed onze voor het laatst in de gemeente in het openbaar optre dende eerste burger verzuchten dat de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het aantrekkelijker wordt eens te gaan uit zien naar een andere lokatie voor uit de Waddinxveense dorpskern te verplaat sen bedrijven. Wat burgemeester mr. Smallenbroek letterlijk hierover zei was het volgende: WADDINXVEEN De traditionele najaarsbeurs voor kinderkleding in de Bonkelaar is dit keer op vrijdag 18 en zaterdag 19 september. De organisatie van deze beurs is in handen van het Comité Kinderkleding- beurs Waddinxveen. Wie nadere informatie wil hebben kan bellen 5171 en 6017, zo deelt mevrouw M.H.M. Barendsen-Dahlhaus van de Heuvelhof 24 ons mee. Op vrijdag 18 september kan men kinderkleding in de maten 86 t/m 164 inleveren van 9.30 tot 11.00 en ’s middags van 13.30 tot 15.30 uur. Er wordt verlangd dat de kleding schoon, heel en modem is. Er worden ook judo-, trainings- en regenpakken ingenomen maar geen ondergoed, pyama’s en schoeisel. De verkoopprijs wordt in overleg vastgesteld uitgaande van richtprij zen. Afhankelijk van het soort kledingstuk kan die uiteenlopen van f 2,50 tot f 30,-. Men wordt verzocht bij inlevering op te geven of men de kleding terug wil hebben. Zo niet dan wordt deze ter be schikking gesteld van pas aangekomen gezinnen van buitenlandse werknemers. Zaterdag 19 september is de verkoop van 9 tot 12 uur. Op dc laatste beurs werd door reorganisatie van de werkwijze de wachttijd op zaterdag sterk bekort, dit tot grote tevredenheid van de kopers. Om wisselproblemen te voorkomen wordt men verzocht te be talen met kleine biljetten en zoveel mogelijk gepast. De afrekening en het al of niet ophalen van niet verkochte kleding vindt plaats van 3 tot 4 uur n.m. Niet op die tijd afgehaalde kleding en/of geld vervalt aan de beurs. Als men koopt of verkoopt via de beurs wordt het af te rekenen bedrag verhoogd respectievelijk verlaagd met 10 procent. Dit geld wordt ge bruikt ter bestrijding van dc onkosten en het restant gaat naar een goed doel. WADDINXVEEN/GOUDA In het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland is het zaakadres van Kempkes' Meubelfabrieken BV, Wad- dinxveen, gewijzigd in Dronenhoek 1, Postbus 25, Bodegraven. WADDINXVEEN/BOSKOOP - De Amerikaanse top country-zanger Bobby Bare komt binnenkort voor een paar concerten maar Nederland en bezoekt ook Boskoop. Bare is een zanger die in de V.S. regelmatig met een hit in de Amerikaanse top-hon- derd staat. Op 25 september treedt hij met zijn band op in het Philips Ontspannings Centrum in Eindhoven. De keuze voor een tweede concert viel op de Beurshal van Florida. Dit optreden vindt plaats op zaterdag 26 september. In het voorprogramma Nederlands populairste C&W band Tulsa, voorheen de Ruud Hermans Band, en de inmiddels ook landelijk bekende Boskoopse-Waddinxveense formatie Cool Breeze. Cool Breeze bracht onlangs een lang speelplaat met de titel ‘Good times and ebb tides’ op de markt en in Heer hugowaard werd een Cool Breeze fanclub opgericht. De zanger Bobby Bare kreeg wereld faam met hits als Detroit City, 500 Miles away from home, Four strong winds, Streets of Baltimore en Marie Laveau. Geliefd zijn z’n duets met Skeeter Davis. Bobby Bare prijkt met drie foto’s op dc omslag van het septembernummer van het C&W blad Country Gazette. Via dit maandblad kunnen kaarten voor zowel de show in Eindhoven als in Boskoop gereserveerd worden. Flet telefoonnummer is 01727-4775. Radio Goldcrest, de zich ‘regionale omroep van het Groene Hart’ noe mende piraat zal op zondag 20 sep tember een ‘Bobby Bare special’ uit zenden in het programma ‘Country Express’ van Kees Hont van 11.00 tot 12.00 uur. Goldcrest zendt uit via de FM op 101.2 MHz. Beide Bobby Bare concerten worden georganiseerd door Holland Country Agency in Nieuwkoop. Dezelfde or ganisatie die in mei 1977 een concert met Jim Jesse and the Virginia Boys in Boskoop organiseerde. WADDINXVEEN Benzinedieven zijn voor de rijkspolitie van Wad- dinxveen bekende verschijningen geworden. Zo meldden attente getui gen dat twee knapen bezig waren benzine uit de tanks van geparkeerde auto’s op het parkeerterrein aan de Passage over te hevelen. Bij de komst van de politie, reden de twee juist met hun auto weg. Op de Ka naaldijk werd de auto tot stoppen gebracht en werden de inzittennden, een 24-jarige Gouwenaar, en een 24-jarige Moordrechtenaar, aangehou den en ingesloten op het groepsbureau. Een jerrycan, slang en gereed schap om tanks open te reken, werden inbeslaggenomen. Na verhoor zijn beide knapen de volgende dag overgegeven aan de gemeentepolitie te Gouda om te worden verhoord in verband met aldaar gepleegde inbraken. TANKEN ZONDER BETALEN Op dinsdag 25 augustus werd door een automobilist bij het Shell-station langs rijksweg A12 voor 50,20 benzine ge tankt, waarna de man zonder te betalen wegreed. De gealarmeerde Algemene Verkeersdienst Rijkspolitie wist de auto tot staan te brengen. Zowel de auto, be stuurder als inzittenden werden naar het bureau te Waddinxveen overge bracht. In de auto werd bij onderzoek een kleine hoeveelheid verdovende middelen aangetroffen. SNELHEIDSCONTROLE Op dinsdag 25 augustus werd er radar- snelheidscontrole gehouden op de Kon ingin Wilhelminasingel en de Juliana van Stolberglaan. In totaal 32 automo bilisten werden bekeurd, daar zij de toelaatbare maximum snelheid over schreden. Er werden snelheden tot bo ven de 80 km/uur gemeten. GEEN RIJBEWIJS Een 19-jarige Waddinxveense koop man, die niet in het bezit ia van een rij bewijs, werd rijdend in een personen auto aangetroffen. De auto bleek te vens niet te zijn verzekerd. De auto werd inbeslaggenomen. Dit jaar werden eerder reeds 5 personenauto's van deze man inbeslaggenomen, daar hij ook hiermede had gereden. WINKELDIEFSTAL Op donderdag 27 augustus werden in een winkel aan de Passage twee vrou wen op heterdaad betrapt bij diefstal. De door het winkelpersoneel aange houden vrouwen werden overgegeven aan de politie. RIJDEN ONDER INVLOED De afgelopen week werden twee automobilisten onder invloed van alco hol achter het stuur aangetroffen. Bloedproeven zijn afgenomen. INBRAKEN7DIEFSTALLEN Op zondag 23 augustus werd in de vroege avonduren getracht in te breken in een woning te Moerkapelle. .Twee deuren waren geforceerd. Men was echter niet binnen geweest. Vermoedelijk op zondag 23 of maandag 24 augustus werd ingebroken in een meubelfabriek aan de Zuidkade. Door verbreking was men het pand binnenge komen. Ontvreemd werden twee perzi- sche kleden. Een kelderbox van de Wingerdflat werd opengebroken, waarna daaruit een da mesfiets werd ontvreemd. Buiten deze fiets werden in de afge lopen week nog 3 fietsen ontvreemd. Eén fiets werd teruggevonden en kon aan de eigenaar worden teruggeven. Op woensdag 26 augustus werd ont dekt, dat was ingebroken in een kan toor op het veilingterrein aan de Brede- opzadelen. Maatschappelijk defunctio- neren van deze projectontwikkelaar mag wel eens in het openbaar aan de kaak worden gesteld." "De voorstellen van deze onderneming kosten de gemeente een bedrag van on geveer f. 6 miljoen gulden. Vervolgens zou zich dan een ontwikkeling kunnen voordoen die deze regio niet vraagt. Het aantrekken van bedrijven moet een zekere relatie onderhouden met het be staande bedrijfsleven. De doelstellin gen van deze projectontwikkelaar ver houden zich noch met die van de ge meente Waddinxveen, noch met die van de regio. Hoewel onteigening niet ge eel uitgesloten is, is een oplossing in Schie het bejaardenhuis lDe Mendel- l overge- naar aanlei- van de gereedkoming van een verbinding tussen Boskoop en 'addinxveense CAI-inast aan de Staringlaan. ‘Vandaag is geen t maar een drempel overschreden. De CAI zal nog veel problemen met zich mee nrengen,’ zei Boskoops burge meester J.H. Reinders bij die gelegenheid. streekplan Zuid-Holland Oost. ‘Het streekplan kreeg het predikaat glo baal mee maar bleek plotseling ui terst gedetailleerd’, aldus Van Schie. ‘Ook de Waddinxveense mast was niet in het streekplan opgenomen maar stond er inmiddels al’, voegde hij er aan toe. Horizonvervuiling’, zo bestempelde het provinciaal bestuur de door Bos koop gewenste mast en reageerde af wijzend. Het Boskoops gemeentebe stuur meende voldoende gronden te hebben om het plan toch door te drukken maar moest lange tijd later het hoofd buigen toen de Kroon het Boskoops raadsbesluit vernietigde en het provinciaal bestuur in het gelijk stelde. Een gang van zaken die burge meester J.H. Reinders donderdag nog eens met bevreemding bezag. WADDINXVEEN De tweede en laatste vergadering om te komen tot de oprichting van een christelijk I mannenkoor in Waddinxveen zal komende maandagavond 7 septem- 3 ber om acht uur in de aula van de protestants-christelijke scholenge- I meenschap voor MAVO/LTO I ’’Koningin Wilhelmina” aan Snienweg worden gehouden. I Op de vorige week maandag gehouden eerste vergadering, die werd voorgez^ j ten door notaris J. in 't Hol, zijn reeds i meer dan 40 leden genoteerd, maar een I verdubbeling van dit aantal zou wense- 4 lijk zijn omdat de kwaliteit van een ■j mannenkoor staat of valt met een groot j aantal leden, aldus de initiatiefnemers. 1 Véél leden waarborgen een volle in- I drukwekkende klank wat juist het aan- trekkelijke aspekt van een mannenkoor uitmaakt, zo wordt gezegd. I Wie enthousiast wil meewerken aan een dergelijk breed koor en graag zijn I ontspanning zou willen zoeken in de I zang, wordt hartelijk uitgenodigd om op deze avond aanwezig te zijn. Wie die I avond verhinderd is en zich telefonisch I als lid wil opgeven kan bellen met de heer A. Mons, tel. 8643. WADDINXVEEN/BOSKOOP - Dc Waddinxveense wethouder van openbare werken en -bedrijven P.F.J. van Schie (CDA) heeft vorige week donderdagmiddag in het bejaardenhuis ‘Dc Mendel hof’ in Boskoop officieel het vVaddinxveense CAI-signaal dragen aan Boskoop. Deze handeling werd verricht naar aanlei ding van de gereedkoming van een verbinding tussen Boskoop de Waddinxveense CAI-inast aan de Staringlaan. ‘Vandaag is gi eindstreep bereikt maar een drempel overschreden. De CAI 'i mee o Maar dan is toch wel sprake van een fors uitgevallen drempel. Boskoop is al sinds 1976 bezig om verlost te worden van de ‘eeuwige sneeuw’ op de buis. Metingen in dat jaar wezen dat de tot dan toe ontvangen beelden van efcn bescheiden mastje op de Dijkzichtflat beneden peil waren. Een Boskoopse CAI mast zou soelaas kunnen bieden. Plannen voor zo’n mast, een 72 me ter hoge mast, doorkruisten het Oranjelaan 2 2741 ER WADDINXVEEN Tel. 01828-3340

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 13