1 GemeenteEr is geen behoefte aan visboer de pater makelaardij b.v. KLAAR VOOR AFSCHEID Weekblad groter gegroeid Ipt 01828-7994 I UW ADVISEUR VOOR ONROEREND GOED Danslessen voor gehuwde en verloofde paren. ’’Beginners” in Boskoop. GEMEENTERAAD Tel. 01828^3822 o Weer standplaatsvergunning geweigerd Alphens Studiecentrum Nieuwsblad Onafhankelijk ■w 1' 37e JAARGANG No. 1733 WOENSDAG 2 SEPTEMBER 1981 VLOERBEDEKKING Zaterdagmorgen gefotografeerd: het vertrekkende gezin van burgemeester Dansschool HOTEL FLORIDA BOSKOOP met disco-lightfloor GEOPEND DIT WEEKEND Zaterdagavond s» f Woensdag 9 september, 19.30 uur, Vrijdag 11 september, 14.00 uur, raadzaal gemeentehuis. HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG. PEL LEYEN 144, TEL. (01828) 5594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788; NA 18.00 IT R TEL. (01820)30065 U kunt nog alphense inschrijven voor: AVONDSCHOOL beginners. Boekhouden Praktijkdiploma, M.B.A., Steno Ned., Ned. Zaterdagmorgen gefotografeerd: het vertrekkende gezin van burgemeester mr. A. G. Smallenbroek met zijn echtgenote Ineke Smallenbroek-van Eek en hun kinderen van links naar rechts Agnita (10), Joost 12) en Jan-Gerben 14). Foto: Weekblad voor W addinxveen! Sjaak Noteboom). In de deuropening van het oude raadhuis staat de toenmalige loco-burge- meester H. Huizer. (Foto: Archief Weekblad voor Waddinxveen). van burgemees- voor het officiële af- de Friese gemeente woensdagmiddag 16 geval voor het einde van dit jaar principe verkochte huis aan de schielandweg 7 2741 ma waddinxveen WADDINXVEEN - Het vijf leden tellende gezin ter mr. A.G. Smallenbroek maakt zich op scheid van Waddinxveen. De verhuizing naar Smallingerland, waar onze eerste burger op september om twee uur tijdens een bijzondere vergadering van de gemeenteraad in Drachten zal worden geihstalleerd tot burge meester, laat nog even op zich wachten omdat een huis daar nog gevonden moet worden. Vermoedelijk zal deze herfst of in ieder jaar de verhuiswagen voor het in Weidezoom 25 kunnen voorrijden. Discotheek "Double B WADDINXVEEN In het gemeentehuis aan het Raadhuisplein is men het er over eens dat er in Waddinxveen kennelijk geen behoefte is aan een visboer. Voor de tweede maal in korte tijd werd een Spakenburger - eerst L.Koelewijn, ditmaal Ab. van Diermen - door het college van Bur gemeester en Wethouders een vergunning geweigerd voor het innemen van een standplaats met een viskraam. Beide vishandelaren tekenden hiertegen tevergeefs protest aan bij de raadscommissie voor de beroep en bezwaarschriften, welke commissie nagaat of B. en W. juist handelen. Gezegd wordt namelijk door de ambte naren die B. en W. adviseren dat vis boeren het tot nu toe nooit lang hebben volgehouden in onze gemeente. De laatste visboer met een standplaats bij Albert Heijn aan het Koningin Wilhel- Deze foto maakte Sjaak Noteboom in maart 1976 voor het Weekblad voor Waddinxveen toen burgemeester mr. A. G. Smallenbroek en zijn echtge note nog voor de officiële installatie kwam kennismaken in Waddinxveen. - '—Mt -y X f. BEL: Weekblad voor Waddinxveen 1 l t i 7 t d Vraag gratis prospectus 'e VAN JONGS AF AAN 3C*3C» n regionaal specialist voor bemiddeling n 9 begeleiding cliënten op 5 vastgoedgebied in geheel Nederland agrarische bedrijven bij aan- en verkoop van woonhuizen bedrijfshuisvestingen financieringen en verzekeringen taxaties en adviezen Typen/ stenografie r i Elders in dit Weekblad voor Waddinxveen het artikel: Tekort aan viswinkels. Aanvang woensdagavond 9 september, 's avonds 21.30 uur in de Rozenburght, Rozenlaan, Boskoop. /- d i i le u 6 d n 2 i- f >t Maar al in de slepende zaak met patat- verkoper J. van Hal hebben B. en W. ten principale uitgesproken dat par keerterreinen en de openbare weg niet in gebruik dienen te worden gegeven als vaste verkoopplaats. Daarom heeft laatst bloemenman P. van Giis aan de Groensvoorde om een standplaats te mogen innemen ook nul op rekest ge kregen. Openbare orde en parkeergele genheid zijn hiervoor de criteria. "Het behoefte-element speelt geen rol bij de afweging voor het verlenen van een ver gunning voor een standplaats”, zo wordt in het gemeentehuis gezegd. volgens audio-visueelg Boekhouden praktijkdipl. Rep. cursus Boekb. PD. Mod. Bedrijfsadm. MBA Adm. automatisering elementair" voor beginners ambi opl. 11 en 12 Inschrijving en inlichtingen alleen telefonischStuwstraat 5, Leiden. Tel. 071-761249. AAL_' riLlMOl- Middenstand, Boekhouden voor Gratis prospectus Bedrijfcorrespondentie, Engels, Duits, Tel. 01720-22450 Spaans minaplein stond er slechts twee maan den en de laatste visventer vroeg na en kele weken tevergeefs een standplaats aan omdat het venten niet loonde. Vrij dag staan er overigens twee visboeren op de weekmarkt in de Willem de Zwijgerlaan. ONJUIST B. eri W. hebben tot nu toe geweigerd om vergunningen te verlenen voor het innemen van een standplaats met een viskraam, omdat het onjuist wordt ge vonden parkeerplaatsen te veranderen in standplaatsen gedurende een be paalde tijd van de week. Daarbij komen ook nog verkeerstechnische bezwaren als het gaat om plaatsen waar passe rende automobilisten als het ware wor den uitgenodigd te stoppen op plaatsen waar dit niet kan om snel een visje te kunnen kopen. Dat evenals destijds zijn collega L. Koe- lewijn ook Ab. van Diermen uit Spa kenburg geen vergunning heeft weten orde is geweest, want een dergelijke wijzi ging vereist de nodige technische afspra ken. Het nieuwe formaat hebben wij met ingang van vandaag ingevoerd in het be lang van onze adverteerders, die nog beter van de geboden mogelijkheden gebruik ztdlen kunnen maken, in het belang van een efficiënte produktie van de krant, waardoor de modernste technische moge lijkheden binnen bereik zijn gekomen, en - last but not least - in het belang van onze lezers, die voor taan op een volwassen wijze kennis kunnen nemen van het plaatselijke nieuws, waarbij we hen veel kijk- en leesp lezier toe wensen nu en in de toekomst. En wie het nog niet mocht weten - aan kranten is tenslotte geen gebrek - het Weekblad voor Waddinxveen is en blijft de grootste etalage van de plaatselijke mid denstand, de grootste vacaturebank van het plaatselijke bedrijfsleven, de brenger van verreweg de meeste familieberichten en middels de rubriek "Gemeente Wad dinxveen" de enige brenger van officiële bekendmakingen en mededelingen van het gemeentelijk erf. Al van jongs af aan heeft mr. Smal lenbroek gehoopt burgemeester te worden, en hij stelde zijn studie daar dan ook op af. Vooral besteedde hij Wanneer een ventvergunning of een standplaatsvergunning wordt gewei gerd "omdat het voorzieningenniveau in de gemeente onvoldoende is" of "omdat er in die branche al voldoende verkooppunten zijn" gaat het om economische motieven en niet om op enbare orde. De afwijzing van ge vraagde vergunningen door B. en W. mogen dan ook alleen de openbare orde betreffen, zo bewijst de jurispru dentie. En onder openbare orde valt ook de verkeersveiligheid. burgemeester J. Kok (D’66) is be noemd en niet aangenomen behoeft te worden dat Waddinxveen als tweede gemeente in deze streek na Gouda in PvdA-handen zal kunnen komen. Tenslotte is Gouda destijds ook al van een christen-democraat (ARP) naar een socialist gegaan. te bemachtigen veroorzaakte teleur stelling bij deze vishandelaar. "Het is moeilijk als kleine zelfstandige aan een plaats te komen, doch in uw gemeente zie ik wel mogelijkheden", had hij nog geschreven. De Spakenburger zei di verse keren van Waddinxveners het verzoek te hebben gekregen in Wad dinxveen vis te gaan verkopen. Hij dacht daarbij aan een standplaats bij de Oranjegalerij aan het Koningin Wjlhelminaplein, omdat daar elke za terdag al een bloemenstalletje staat. Volgens hem stonden de winkeliers zeer positief tegenover zijn verzoek om daar elke woensdag vis te gaan verkopen in een .geheel beveiligde verkoopwagen, die is voorzien van vetvangfilters. "Eris behoefte aan zo’n standplaats. Het zou de inwoners van uw gemeente goed doen", aldus de heer Van Diermen. aandacht aan het krijgen van juri disch en financieel inzicht. Na een korte werkperiode in het notariaat - in Putten en later in Utrecht - begon zijn ambtelijke loopbaan 13 jaar ge leden bij de gemeente Utrecht. Na drie jaar gemeente-ambtenaar te zijn geweest werd hij benoemd als burge meester van de gemeente Harmelen. Binnen de eerste ambtstermijn be noemde men hem in Waddinxveen. Het mag als opmerkelijk worden be schouwd dat alweer voordat de zes jaar verlopen zijn, hij elders is be noemd: het harde werken is beloond. Volgens burgemeester mr. Smallen broek was de vijf en een half jaar du rende tijd in Waddinxveen een gewel dig plezierige. ‘Mijn vrouw en ik zul len er met genoegen aan terugden ken’, heeft hij al laten weten. Vijf en een half jaar is dan ook lang genoeg om zich Waddinxvener met de Wad dinxveners te kunnen gaan voelen. Maar zo’n periode is ook lang genoeg voor de nodige veranderingen. Om een paar daarvan in beeld te brengen hebben we de foto opge zocht die destijds in de Harmelense woning van onze eerste burger is ge maakt, enkele uren na zijn benoe ming tot burgemeester van Waddinx veen. Wat opvalt is dat mr. Smallen broek toch wat ouder en in ieder ge val grijzer is geworden. Van de kinde ren lijkt Joost het minst veranderd te zijn in zijn gezicht. In tegenstelling tot Jan-Gerben, die als jongeman een metamorfose heeft ondergaan. Dat geldt ook voor Agnita. En dan me vrouw Smallenbroek. Het voortschrij den van de tijd heeft haar echter eer der jonger dan ouder gemaakt. RAADSVERGADERING Het officiële afscheid van Waddinx veen gebeurt in de volgende week Dag- en avondcursussen/-opleidingen/-trainingen aanvang september Bureau-en dir.secretaresse Receptioniste Bureauassistente Stenotypiste Bedrijfscorrespondentie Ned., Eng, Duits Boekhouden (beginners) Middenstand 1 en 1jr opl vrijdagmiddag 11 september om twee uur in het gemeentehuis te houden buitengewone openbare vergadering van de Waddinxveense gemeenteraad. In de raadsvergadering zal gesproken worden door loco-burgemeester A.H. van Gent en door de voorzitters van de raadsfracties en andere bestuur ders. Daarna volgt de toespraak van onze eerste burger. Andere genodig den worden in de gelegenheid gesteld in de aansluitend aan de vergadering te houden bijeenkomst het woord te voeren. In de raadzaal is tot zes uur een receptie. Na het 17 jaar geduurd hebbende burgemeesterschap van de heer C.A. van der Hooft en het 5,5 jaar ge duurd hebbende burgemeesterschap van mr. A.G. Smallenbroek is Wad dinxveen in afwachting van de komst van een nieuwe benoemde burge meester. Er zal daarvoor een keus ge maakt worden uit tien tot twintig sollicitanten naar deze functie. Een naam is nog niet aan de openbaarheid prijsgegeven. Aangenomen mag echter worden dat de nieuwe eerste man weer een CDA- ’er zal zijn. Dit omdat in de CDA-ge- meente Bodegraven de Reeuwijkse Wij prijzen ons gelukkig dat het Weekblad voor Waddinxveen tot de invoering van een nieuw formaat heeft kunnen besluiten in de zekerheid dat thans alle denkbare grafi sche mogelijkheden de krant ten dienste staan om deze hij de lezers een vaste plaats te laten blijven behouden. Natuurlijk staat of valt het belang van een krant als de onze niet alleen met het gekozen formaat, maar moet de wekelijks geleverde kwaliteit de kurk worden genoemd waarop het realise ren van de locale informatie- en communi catietaak stoelt. De formaatwijziging van het Weekblad voor Waddinxveen is een aangelegenheid die sinds dit voorjaar herhaaldelijk aan de STUWSTRAAT 5-LEIDEN f TELEFOON 071-761249 te spelen op de modernste grafische moge lijkheden. Dat betekent enerzijds dat na vier jaar afscheid genomen moet worden van het magazineformaat, waaraan de le zers gewend waren geraakt, anderzijds mag worden gezegd dat het toch plezierig is dat ook een zelfstandig plaatselijk week blad niet voorbij behoeft te gaan aan nieuwe technische mogelijkheden. Conversatie moderne talen Frans, Duits, Engels, Spaans, Italiaans, 8 mnd., 1 ’A u. p.wk. dag- en avondcursussen Prakt. Alg. Ontwikkeling Ned. taal v. buitenlanders Ned. taal (zuiver schrijven) Communicatietrainingen: Spreken in 't openbaar Vergader- en gesprekstechn. ISI leersysteem. Leidinggevensamenwerken Hierdoor kortere Notuleren en rapporteren opleidingstijd Huiswerkstudio wekelijks beginnen (huiswerkbegeleiding voor nieuwe cursussen. leed, t/m 4e kt voortgezet ond. Kom vrijblijvend voor proefles! Inl. dagelijks aan het instituut Pr. Hendrikstraat 168 - Tel. 01720-93914-74680 - 2405 AN Alphen aan den Rijn WADDINXVEEN Het Weekblad voor Waddinxveen. het sinds 1945 verschij nende nieuwsblad dat zich een vaste plaats heeft veroverd in de Waddinxveense gezin nen. beschikt sinds vandaag over meer technische mogelijkheden. Dat betekent voor het oudste plaatselijke weekblad weer een nieuwe fase in het 36 jarig bestaan van de krant. Was de verschijning van het Weekblad voor Waddinxveen in oktober 1977 op ma gazineformaat reeds een aandacht trek kend feit en bleef ook de sinds april van dit jaar begonnen samenwerking op adverten- tiegebied met het in Boskoop verschij nende weekblad De Gouwe Koerier niet onopgemerkt, mede doordat het Weekblad voor Waddinxveen huis-aan-huis ging ver schijnen en de adverteerders konden reke nen op een gezamenlijke verspreiding van meer dan 14.000 exemplaren in een gebied met 41.000 mensen, vandaag presenteren wij onze lezers weer een nieuw (dag blad formaat. Voortschrijdende technische ontwikkelin gen staan het ons namelijk toe volledig in - M w .."V A - 71 et le 'g Is ■1 4- p Is

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 1