Sri De Sperwer Nieuw seizoen Ned. Platte landsvrouwen DANIELLE (0) MOEDER (19) GROOTMOEDER (41) OVERGROOTMOEDER (65) BETOVERGROOTMOEDER (87) Agenda Goudse Bioscopen mflCHinE-SCHRIJUEH F SPORT EN RECREATIE S VERGADERINGEN V; BESTEMMINGSPLANNEN g MILIEUZAKEN O SPREEKUREN BESTUURSZAKEN Si I adresPostbus 400,2740 A K Waddinxveen., I ’’Gemeente Waddinxveen’’ is een wekelijks in het Weekblad voor Waddinxveen verschijnende rubriek met officiële bekend makingen en mededelingen. Samenstelling: Gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, tel. 01828-4433. Correspondentie- I I i v WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN—WOENSDAG 2 SEPTEMBER 1981 WADDINXVEEN GEMEENTE leg met de secretaris van de commissie. Maandag: volwassenen; Dinsdag: Woensdag volwassenen Donderdag: voor ouder en kind; Vrijdag: ouderen kind; Zaterdag: Zondag: EERSTE DOCHTER THALIA SCHOUWBURG De vijf generaties machines, verhuurt geen machines, geeft ze alleen l 'I WADD1NXVEEN Deze maand start de afdeling Waddinxveen van de Ne derlandse Bond van Plattelandsvrou wen met het nieuwe winterprogramma; Begonnen wordt met een avond die ver zorgd zal worden door mevrouw Jansen uit 's Gravendeel. Mevrouw Jansen zal iets vertellen en laten zien over de kunst van het glasgraveren. 07.00-08.30 uur; 10.00-11.30 uur, 13.00-15.30 uur; 21.00-22.30 uur. 07.00-08.30 uur; 12.00-13.30 uur; 17.00-18.00 uur, 18.00-19.00 uur. 07.00-08.30 uur; 12.00-13.30 uur; 17.30-19.00 uur. 12.00-13.30 uur, 13.45-16.00 uur. 10.00-13.00 uur. 07.00-08.30 uur; 10.00-11.00 uur, 12.00-13.30 uur; 17.30- 19.00 uur. 07.00-08.30 uur; 12.00-13.30 uur; 17.00-18.00 uur; 20.30- 21.30 uur; .21.30-22.30 uur, z Kt. 0» <h thxs v.Sz >«nom tzx PONT verkoopt geen U r in bruikleen, zonder één cent kosten! WESTHAVEN 31-32, GOUDA. <-01820-17861. Commissie Sociale Zaken, Woonruimtebeleid en Volksgezondheid Donderdag 10 september 1981aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. AGENDA Duniëlte Do. en vr. 8 uur, za. en zo. 3. 30, 7 en 9.15 uur, di. en wo. 8 uur: RAIDERS OF THE LOST ARK, 12 jr. Za. en zo. half twee, wo. half drie: ROBIN HOOD JUNIOR, a.l. Thalia Special: vr. en zal. 11.30 uur (nachtvoorst.): TERENCE HILL - THE GENIUS, ook ma. 8 uur, 12 jr. 9. Verkoop grond in het bestemmingsplan Zuidkade aan "Rijn land". 10. Rondvraag. De stukken liggen voor pers en publiek ter inzage op de dag der 8. Plaatsing meters electriciteitsverbruik woonwagens aan de Sniepweg en aan de Onderweg. Gemeenteraad Woensdag 9 september 1981aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. AGENDA 1. Voorstel tot vaststelling van Algemene Erfpachtvoorwaarden. 2. Voorstel tot aankoop gronden en opstallen aan de Dorpstraat Spreekuur burgemeester: vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. Spreekuur wethouder mevr. L. M. Oosterbroek-Waagmeester: vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. Spreekuur wethouder de heer A. H. van Gent: vrijdagmorgen van lO.OOtot 12.00 uur. Het geboortekaartje dat alleen spreekt over Daniëlle, terwijl haar vader Fred Verlaan zijn eerste doch- "Het Trefpunt”, ter bij de ambtenaar van de burger lijke stand Daniëlle Elizabeth noem de. WADDINXVEEN - Uitslag P.V. de Sperwer van de wedvlucht Orleans. Afstand 498 km. In konkours 158 duiven. Gelost om 09.40 uur zondag. Aankomst eerste duif 20.00.52 uur, laatste duif 12.15.14 uur dinsdag. Snelheid eerste duif 802.76 m. per min., laatste duif 252.62 m. per min. W. Breedijk 1-2-31, H. Vink 3-8-12- 17-29-35, C. Bode 4-26, W. Slag boom 5-11-18, H. Metselaar 6-16-20- 21-28-34-36, D. Heeren 7-22, Smit- Troost 9-25-30, J. Jansen 10, M. Groen 13-23, P. Bonefaas 14, v. Vliet -Dijkstra 15-32-38, N. Hoogerdijk 19, Mevr. Janmaat 24, L. dé Bruyn 27, C. Toor en Zn. 33-37. Bestemmingsplan "Brugcentrum” 3e herziening De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend, dat met in gang van donderdag 3 september 1981 gedurende een maand ter gemeentesecretarie, afdeling Bestuurszaken en Ruimtelijke Orde ning, voor een ieder ter inzage ligt de door de gemeenteraad in zijn vergadering van 26 augustus 1981 vastgestelde derde herzie ning van het bestemmingsplan "Brugcentrum”. Gedurende genoemde termijn kunnen zij die zich tijdig met be zwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, bij het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Koningskade 1, 2596 AA ’s-Gravenhage bezwaren tegen de derde herziening van het bestemmingsplan "Brugcentrum” indienen. Waddinxveen, 2 september 1981. De burgemeester voornoemd, Mr. A. G. Smallenbroek. raadhuis, sporthal, sportzaal en garagecomplex openbare werken). 4. Voorlopige vaststelling gëmeenterekening 1978. 5. Verlenen aanvullende voorschotten aan woningbouwvereni ging Waddinxveen voor renovatie van 51 en 18 woningen in de Zeeheldenwijk. eenmaal geen alledaagse aangelegen heid. Daarbij komt dat Daniëlle ook nog beschikt over drie overgrootmoe ders en 1 overgrootvader uit andere familielijnen. Bestemmingsplan Stationsstraat Ontwerp 2e wijziging De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend, dat het colle ge van burgemeester en wethouders dier gemeente voornemens is een gedeelte van het bestemmingsplan "Stationsstraat” te wijzi gen met toepassing van artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Het ontwerp van de wijziging wordt met ingang van donderdag 3 september 1981 gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage gelegd. Het wijzigingsplan omvat de wijziging van de bestemmingsplan- kaart ten behoeve van de realisering van een gebouw met win kel- en kantoorruimten op de hoek Kanaalstraat-Kerkweg-Oost. Het ontwerp kan worden ingezien ter gemeentesecretarie, afde ling Bestuurszaken en Ruimtelijke Ordening, Raadhuisplein 1. Gedurende bovengenoemde termijn van 14 dagen kunnen be langhebbenden schriftelijk bezwaren tegen het ontwerp indie nen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Waddinxveen, 2 september 1981. De burgemeester voornoemd, Mr. A. G. Smallenbroek. 1. Opening. 2. Toespraak door de loco-burgemeester. van de raadsfracties en an- Daniëlle Elizabeth (haar tweede naam "verzon" haar vader bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, want het ge boortekaartje spreekt alleen over Da niëlle) bracht Ella Verlaan in het zie kenhuis te Gouda ter wereld. Dat was zondagmorgen half vier. De eerste dochter van Ella (19) en Fred (22) Verlaan-Thuis woog 3070 gram en had een lengte van 48 centimeter. Debaby vergadering; Inzage op andere tijdstippen kan geschieden in over leg met de secretaris van de commissie. Kapvergunning Aan de directeur Openbare Werken is vergunning verleend tot het kappen van twee zonbenemende bomen bij de tuin van het pand Peuleyen 160. In de onmiddellijke omgeving is voldoende opgaand groen aanwezig, zodat het dorpsschoon niet wordt aan getast. Belanghebbenden kunnen binnen dertig dagen na deze publikatie op grond van de Wet Administratieve Rechtspraak Overheids beschikkingen een bezwaarschrift tegen dit besluit indienen bij burgemeester en wethouders. Commissie voor de Financiën Donderdag 3 september 1981, aan vang 17.00 uur in het gemeentehuis. AGENDA 1. Notulen van de vergadering van 11 augustus 1981 (gecombi neerde vergadering) en van de vergadering van 13 augustus 1981. 2. Mededelingen en ingekomen stukken. 3. Krediet ad 96.500,energiebesparende maatregelen (o.m. volwassenen géén spelmateriaal in het water. De vijf generaties in beeld: Zittend van rechts naar links mevrouw E. A. Vf. Verlaan-Thuis (19), haar dochter Daniëlle Elizabeth en betovergrootmoeder mevrouw W. La-Grand-Koster 87Staand van rechts naar links grootmoe der mevrouw C. Thuis-Blom (41en overgrootmoeder mevrouw L Blom- La-Grand(65(Foto: Weekblad voor Waddinxveen! Sjaak Noteboom). en ruiling van gronden met Beheermaatschappij Rehorst B.V. 3. Voorstel tot aankoop van gronden, gelegen aan de Kerkweg- Oost van Beheermaatschappij Rehorst B.V. 4. Rondvraag. De stukken liggen voor pers en publiek vanaf 3 september 1981 ten gemeentehuize ter inzage. 3. Toespraken door de voorzitters dere bestuurders. 4. Toespraak door de burgemeester. 5. Sluiting. Wie belangstelling heeft kan voor in lichtingen terecht bij mevrouw Van Amerongen, Brugweg 111, tel. 2976. Voorbereidingsbesluit voor een gedeelte van het bestemmingsplan ’’Zuidkade-Wilhelminakade”. De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend, dat ter ge meentesecretarie, afdeling Bestuurszaken en Ruimtelijke Orde ning met ingang van donderdag 3 september 1981 ter inzage ligt het raadsbesluit van 26 augustus 1981, waarbij wordt verklaard dat een herziening wordt voorbereid voor een gedeelte van het gebied van het bestemmingsplan "Zuidkade-Wilhelminakade” ter plaatse van de percelen Broekhuizen 10, 12 en 14, zoals het betreffende gebied op de bij het besluit behorende en als zodanig gewaar merkte situatietekening met rode omlijning staat aangegeven. Waddinxveen, 2 september 1981. De burgemeester voornoemd, Mr. A. G. Smallenbroek. Seismisch bodemonderzoek De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. heeft een aardgas en aardolieconcessie in Zuid-Holland. Vanaf ongeveer half sep tember dit jaar zal de NAM in deze regio seismisch bodemonder zoek doen verrichten, teneinde inzicht te krijgen in de diepe on dergrond. Op te sporen structuren zouden namelijk aardgas of aardolie kunnen bevatten. Ook in Waddinxveen wordt de bodem op de mogelijke aanwezig heid van dergelijke structuren onderzocht. Voor het noodzake lijke vervoer van springstoffen heeft de Staatssecretaris van Ver keer en Waterstaat vergunning verleend. Vrijzwemmen in het overdekte zwembad seizoen '81/’82 Maandag 7 september a.s. zal het overdekte zwembad weef in gebruik worden gesteld. De openingstijden voor het vrijzwemmen zijn als volgt; ‘groep tot max. 12 personen ’individuele begeleiding 'doorlopend praktijkexamens •aanvangsdatum zelf te bepalen 1. Opening 2. Notulen van de vergaderingen van 12 februari 1981 en 9 juni 1981. 3. Toelichting op het jaarverslag 1980 van de Stichting Maat schappelijke dienstverlening "Zuidplas" door de heer J. van Duinen. 4. Ingekomen stukken. 5. Rondvraag. 6. Sluiting. De stukken liggen voor pers en publiek ter inzage op de dag der vergadering; Inzage op andere tijdstippen kan geschieden in over- kwam maandagmorgen met haar moe der naar huis. Aan de prins Alexanderstraat was het dinsdagmiddag bij het maken van de foto voor het Weekblad voor Wad dinxveen een gezellige boel. Het bij el kaar hebben van vijf generaties met een gezamenlijke leeftijd van 212 jaar is nu 6. Vaststelling exploitatievergoeding bijzondere scholen gewoon lager onderwijs over 1980. 7. Medewerking voor de aanschaffing van meubilair t.b.v. de Bethel-kleuterschool (krediet 1.980, Verder ziet het programma voor dit sei zoen er weer zeer afwisselend uit; Een avond die verzorgd zal worden door de "Hooge Burch” uit Zwammerdam in verband met het jaar voor de gehandi capten. Dan nog een avond volksdan sen, een voordrachtskunstenares, een cabaret enz. Ook kunnen de leden dit seizoen deelnemen aan diverse cursus sen, zoals weven, yoga, aquarellen, gymnastiek, bridge enz. Veel mogelijk heden dus om gezellig en creatief bezig te zijn. De eerste avond is in het Anne Frank- centrum, de andere avonden zijn in Ow» c w ft v* wist u het al: het progressieve PONT typ-idee? w —-1 •degelijke les (PONT-eigenschapI ten machine mee naar huis (PONT-service) Wen gecontroleerde taak m Do. en vr. 8.15 uur, za. 7 uur, zo. 4 en 9.15 uur, di. en wo. 8. 15 uur: Het meest doldwaze duo van het witte doek laat ie dereen schateren op één na: TWEE MAFFE VOGELS (Stirr crazy), a.l. Za. 9.15 uur, zo. 7 uur, ma. 8. 15 uur: CHERE INCONNUE (Geachte onbekende), 12 jr. Za., zo. en wo. 2 uur: ’N SNOEPIE VAN ’N HOND (Snoopy, come home), a.l. Buitengewone vergadering gemeenteraad in verband met het afscheid van de burgemeester, de heer Mr. A. G. Smallenbroek. Vrijdag 11 september 1981, aanvang 14.00 uur in het gemeentehuis. AGENDA 5 GENERATIES AAN PR. ALEXANDERSTRAAT WADDINXVEEN In de flatwo ning van Fred en Ella Verlaan- Thuis aan de Prins Alexanderstraat 13 fotografeerden we dinsdagmid dag vijf generaties. Voor onze foto graaf Sjaak Noteboom poseerden: de zondagmorgen 30 augustus vroeg geboren Daniëlle Elizabeth Verlaan, haar moeder E. A. M. Verlaan-Thuis (19), haar grootmoeder C. Thuis-Blom (41) van de Mauritslaan 48, haar overgrootmoeder L. Blom-La- Grand (65) van de leplaan 86 en haar betovergrootmoeder W. La- Grand-Koster (87) uit Huize Souburgh aan de Prins Bernhardlaan. Koninklijke onderscheidingen Ook in 1982 zal de algemene decoratieverlening ter gelegenheid van de verjaardag van Hare Majesteit de Koningin nog plaats vinden volgens het huidige decoratiestelsel. Omdat de verjaardag van de Koningin officieel zal worden ge vierd op 30 april blijft de uitreiking van de ondercheidingen gehandhaafd op 29 april. Als er inwoners in Waddinxveen zijn die mensen kennen waarvan zij menen dat ze in aanmerking kunnen komen voor een Konin klijke Onderscheiding, dan kunnen zij dit vóór 1 oktober mee delen aan de burgemeester. Het is belangrijk dat u het waarom van uw aanvraag zo uitvoerig mogelijk toelicht, voorzien van de juiste jaartallen, functies enz.; voor nadere inlichtingen kunt u kontakt opnemen met de Afde ling Algemene Zaken van de gemeentesecreterie, tel. 4433, toestel 270 of 292. Uw aanvraag moet u richten aan de burgemeester van Waddinx veen, Raadhuisplein 1,2740 AK Waddinxveen. M I IL

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 5