Zo vak? Je overziet het totaal Gedicht tijdens begrotings- debat in raad waarlijk helpe mij I ’t Mooie van het burgemeesters- pap toto “film sjaak noteboom ”Elk moment dat ik slaap vind ik verloren tijd” HOOP Mr. A. G. Smallenbroek in personeelsblad ’’Mozaiek” Burgemeestersloopbaan geschetst n9r Speciale aanbieding j Heerlijke uitgaansdag bezoekers bejaardensoos In Gouda weer ANWB-cursus Pech Onderweg Opleidingen van het Gouwe-college MA VO-dagschool stabiel dag-HA VO start zeer goed WADDINXVEEN/GOUDA De belangstelling voor de dagschool voor volwassenen van het Gouwe College in Waddinxveen, welke de pendance is gevestigd in de voormalige MAVO-school aan de Prinses Beatrixlaan, blijft voor wat het M AVO-onderwijs betreft stabiel. De start van de dag-HAVO was bijzonder goed. De trek naar Waddinxveen is, zo blijkt uit een mededeling van het Gouwe College, waarschijnlijk ver- f: I F tl 1 B j tl - i - ft X; r j' ft M ■4. EUMKi 614D FILMPROjEKTOR steel-de show-aanbeding - VOOR ELKE BEZOEKER —<"38 DE AUTOMATISCHE ttr. kend maken van Smallenbroek tot eerste burger van Waddinxveen. Dal 1976. Foto: Archief Weekblad voor Waddinxveen). Burgemeester mr. A. G. Smallenbroek over het college van B. en W. "Men zegt wel eens dat een burgemee ster een veredelde wethouder is, maar daar ben ik het niet mee eens. Zouden wethouders niet edel zijn soms? Ik be schouw mij als een primus interpares, de eerste onder zijn gelijken. Het mooie van het burgemeestersvak is dat je niet één portefeuille beheert, maar het to taal overziet. Mijn werkterrein is heel veelzijdig, van ‘s morgens vroeg tot "s avonds laat ben ik met heel verschil- De heer Smallenbroek voldeed niet aan de profielschets van burgemeester Van der Hooft want hij was té jong. Van der Hooft meende dat de burgemeester minstens 45 jaar zou moeten zijn. Ook de toenmalige fractie-leiders waren niet allemaal tevreden. In het Weekblad van 26 februari zei PvdA-fractievoorzitter M. Boere bij voorbeeld: "Ik ben teleurgesteld in de benoeming van Mr. Smallenbroek”. Drs. T. J. Bouwers (CDA) meende ech ter dat de burgemeester goed paste in de profielschets en meende dat hij qaa -‘1 dfO VOICTLANDER lALDlAPROJEKÏOR voor ■^XSLÈCHTS Op 1 oktober 1936 werd in Elburg gebo ren Bert Smallenbroek. In 1941 ver huisde hij naar Assen. In die stad bracht Smallenbroek zijn jeugd- en schoolja ren door. Vervolgens ging hij de mili taire dienst in. In 1959 begon hij aan de Vrije Universiteit in Amsterdam met zijn studie rechten. In 1964 was die stu die afgerond en hij trad in Dat jaar als kandidaat-notaris aan in Putten. Per 15 mei 1968 begon Smallenbroek bij de ge meente Utecht ais projectleider van het project Hoog Catharijne. De installatie van CDA-raadslid J. A. Hielema met naast hem van rechts naar links WD-jractievoorzitter k H de GOUDA Zeer groot was de aanmelding voor het avond-atheneum en de avond-meao in Gouda, nog groter die voor het prak- tijkdiploma boekhouden - momenteel reeds 45 - voor de meao worden 30 kan didaten verwacht, de opleiding voor het staatspraktijkdiploma wordt door onge veer 25 kandidaten gevolgd. De dag-HAVO Gouda toont ten op zichte van het vorig jaar weer hogere deelnemingscijfers, voor de dag- MAVO en de schakelklas liggen ze bo ven die van vorig jaar. Het aantal gege ven vakken is in de meeste gevallen gro ter dan vorig jaar. Een bijzonder goede start maakte de dag-HAVO in Woerden, waar 6 vakken worden onderwezen. De dag-MAVO WADDINXVEEN Het vorige week dinsdag gehouden jaarlijkse reisje voor de bezoekers van de bajaardensociëteit vanwege de Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening (WH) is een fijne, zon nige en mooie dag geworden. De reis voerde naar Spakenburg, Ernst, Arn hem en Amerongen. Om 8.30 uur vertrokken er twee bussen van de Snelle Vliet en drie personen auto’s van het Anne Frank-Centrum richting Spakenburg. Om 10.30 uur kwam het gezelschap bij het restaurant "Mandemaaker aan. Daar stond de koffie met gebak al klaar. Enkele van de bejaarden moesten nog gauw even een paling of een souveniertje kopen. Daarna ging de reis naar Ernst. Onderweg genoot iedereen van de mooie uitzichten over de hei, die nu al bijna in volle bloei staat. In Ernst werd de lunch gebruikt. Daar deden allen zich ook te goed aan. De reis zette zich weer verder naar Arn hem om in "De Oude Bijenkorf’ een kopje thee te drinken. Daarna was er voor ieder tijd om het ’’Openluchtmu seum" te gaan bekijken. Om ongeveer 17.00 uur vertrokken de bussen weer om in Amerongen in restaurant ”De Oude Remise" het diner te gebruiken. Voor het diner sprak WH-presidente G. Hartman-v. d. Berg nog enkele woor den. Door bemiddeling van mevrouw H. J. van Drimmelen werd er vanwege de gemeente Waddinxveen een con sumptie aangeboden, hetwelk met een warm applaus werd begroet. Voldaan vertrokken allen dan ook weer op huis aan. Om ongeveer 21.30 uur ar riveerde iedereen weer bij het Anne- Frank-Centrum. Het is voor allen een heerlijke dag geweest. d*. Deze foto maakte onze fotograaf Sjaak Noteboom enkele uren na het be de benoeming van Harmelens burgemeester mr. A. G. was op 25 februari slaan, het is een symbool dat één onzer de leiding heeft in de vergaderingen. Ik spreek hierbij de wens uit, dat u zich vanaf dit ogenblik, onder Gods Zegen zult doen kennen als een man uit één stuk. Moge het in de komende periode blijken, dat u wilt werken in het belang van de gemeente, waarvan de Kroon u het burgemeesterschap toevertrouwde. Ik meen als loco-burgemeester u te mo gen toewensen, dat u hier een goede sa menwerking zult ondervinden en mede opbouwen". De burgemeester ging hierna in op een aantal idealen en wensen, de persoon lijke motivatie om werkzaam te zijn als burgemeester. "Niet de mens tot norm, doch de evangelische norm geeft het kunnen en de grenzen aan van het men selijk doen en laten, geeft inhoud aan de begrippen goed en kwaad. Voor mij zal dan Openbaringen 21 de leidraad van mijn leven blijven, waar de apostel schrijft over de Heer: "En zie ik maak alle dingen nieuw". De toekomst is het nieuw Jerusalem; het is een uitdaging daar ook op aarde gestalte aan te geven. In dat besef zal ik pogen als burgemee ster boven en tussen de burgers te staan". Uit een verhaal van 17 maart 1977: "Ik hecht niet aan materiële zaken. Ik hecht me wel aan personen". Na een jaar in Waddinxveen te zijn ge weest wordt Smallenbroek een hele dag achtervolgd door het Weekblad voor Waddinxveen. Het interview is nu niet meer van belang daar het door de tijd is achterhaald. Enkel het slot herhalen wij nog even om iets van het karakter van Smallenbroek te typeren: 02.00 uur: "Een paar koppen koffie scheiden burgemeester Smallenbroek nog van zijn korte nachtrust. Hij zegt: "Ik heb een sterk lichaam, ben uiterst gezond. Nooit één dag ziek geweest. Maar ik heb een slopend bestaan en - zoals mevrouw Oosterbroek- Waagmeester op de dag van mijn instal latie zei - een "oude kop’. Slapen doe ik weinig. Ik leef niet altijd even gezond. Waarom? Ja. de politiek en de maat schappij interesseren me zo onvoorstel baar dat ik dat niet kan loslaten. Elk moment dat ik slaap vind ik verloren tijd, ik slaap overigens zo intensief en rustig dat mijn bed niet opgemaakt be hoeft te worden". heeft ongeveer een gelijk aantal leerlin gen als vorig jaar maar er kunnen er meer worden verwacht want er is een zeer grote schakelklas van personen die voor een goede aansluiting op het in het verleden genoten lager onderwijs zoe ken. Gelukkig is het bestuur er in ge slaagd voldoende leraren en leraressen aan te trekken. De kleine administra tieve staf heeft zeer drukke vakantiewe ken achter de rug want in die periode moesten alle leerlingen worden inge schreven. De stroom is echter nog steeds niet gestopt en verwacht wordt dat men tot half september nog binnen stromende en binnendruppelende aan meldingen zal moeten verwerken. De huisvesting in Gouda blijft een handi cap want inmiddels wordt in drie ver schillende scholen les gegeven. hoop is dat gevangen zitten niet het laatste is dat honger hebben niet het laatste is dat rotwerk hebben niet het laatste is dat macht niet het laatste is dat zonder werk zijn niet het laatste is dat ik haat je-niet het laatste is dat steeds maar niet beter worden niet het laatste is dat niet meer mee kunnen komen niet het laatste is dat iemand kwijtgeraakt zijn niet het laatste is dat schuld hebben aan een ongeluk niet het laatste is dat het kan me niet schelen niet het laatste is dat ik weet me geen raad niet het laatste is dat de wereld is een puinhoop niet het laatste is dat een rotstreek niet het laatste is dat helemaal alleen zijn niet het laatste is dat nergens meer zin in hebben niet het laatste is dat het allerlaatste niet het laatste is. WADDINXVEEN/GOUDA In de christelijke LTS aan de Kanaalstraat 31 in Gouda begint dinsdag 27 oktober en dinsdag 26 november weer een nieuwe cursus Pech Onderweg van de ANWB. Belangstellenden daarvoor kunnen zich opgeven bij het ANWB-kantoor Gouda, Stationsplein 1b, tel. 01820- 24444. Met behulp van duidelijke tekeningen en een aantal belangrijke onderdelen besteden zij aandacht aan o.a. de ont steking, carburatie, koeling en smering, terwijl ook het starten onder alle weer somstandigheden wordt behandeld. Iedere cursist ontvangt een handig cur susboek dat óok na afloop van de lessen zijn nut heeft bewezen. Ervaring van de Wegenwacht heeft namelijk geleerd dat een groot aantal storingen door niet- autotechnisch geschoolden die de cur sus Pech Onderweg hadden gevolgd, zelf kon worden verholpen. Na aanmelding ontvangen de cursisten een bericht van inschrijving waarin na dere gegevens over de lessen worden bekendgemaakt. De kosten van deze cursus bedragen 80,- voor ANWB- leden en f 97,- voor niet-leden. WADDINXVEEN In deze dagen voor zijn vertrek naar de Friese ge meente Smaliingerland is Waddinxveens burgemeester mr. A. G. Smal lenbroek een veel geïnterviewd man. Zo stond hij onder meer een vraag gesprek toe aan Mozaïek, het personeelsblad van de gemeente Wad dinxveen. In het pasverschenen augustus-nummer wordt hij hierin on dervraagd door de op de afdeling algemene zaken werkzaam zijnde re dacteur Sjoerd Veerman. Uit dit vraaggesprek - dat begint met een citaat van de Groningse commissa ris der Koningin, oud-burgemeester van Utrecht en oud-minister van CRM H.J. L. Vonhoff: "Burgemeester - altijd al een gek baantje geweest" - een aantal citaten, die wij dank zij de medewer king van de Mozaiek-redactie kunnen publiceren. Burgemeester mr. A. G. Smallenbroek over het burgemeestersambt "Burgemeester zijn Ik geen ambt, maar een vak. Het is geen erebaan of een taak die je vervult omdat er nu eenmaal iemand is die dat werk moet doen, zo van ’als je maar van de juiste politieke kleur bent en goed in de markt ligt, lukt het wel’. Nee goede scholing is onmis baar. Een burgemeester moet kennis hebben van allerlei zaken, van ruimte lijke ordening, volkshuisvesting, wel zijn, financiën en privaatrecht, om een paar dingen te noemen. Hij moet zijn werk coördineren. En dat is kennis heb ben van die zaken waarover anderen spreken. Het is meer dan leiding geven, je moet ook weten wat er gaande is". Burgemeester mr. A. G. Smallenbroek over hoe hij overkomt "Je moet niet willen zijn wat je niet bent. Ik heb er geen problemen mee vele tientallen uren per week te werken, maar ’k vind het niet nodig als gezel schapsman op te treden." haal heeft redacteur Sjoerd Veerman ook geput uit intussen vergeelde edities van hel Weekblad voor Waddinxveen. leeftijd best in staat zou moeten zijn twee ambtstermijnen in Waddinxveen te blijven. Mevrouw L. M. Oosterbroek (VVD) daarentegen was van mening dat de leeftijd deed vermoeden dat hij niet iemand zou zijn die het in Waddinxveen twee ambtstermijnen zou uithouden. EERSTE INTERVIEW Op 16 maart 1976 in een buitengewone raadsvergadering in het AF-centrum werd Smallenbroek als burgemeester geïnstalleerd. Iedereen had wat op zijn persoon aan te merken en de meesten konden ook zeggen dat ze wel iets in hem zagen. De oud-burgemeester stelde vast "Ik vroeg de commissaris om een financieel deskundige". De progressieven zeiden dat het standpunt van de burgemeester inzake de ambts woning (i.c. verkoop van die woning) hen uit het hart was gegrepen. De libe rale fractié-voorzitter mw. Oosterbroek constateerde (licht teleurgesteld) dat de burgemeester er niet zo jeugdig uitzag als zijn leeftijd aangaf. Deze buitengewone vergadering van de raad werd door loco-burgemeester H. Huizer voorgezeten. Wijzend op de ge meentesecretaris die na 45 jaar wegging en de vorige burgemeester die zeven tien jaar bleef zei Huizer tegen Smallen broek: "U ziet burgemeester, wij zijn gewend aan lange ambtstermijnen". Helaas, de burgemeester heeft het voor kennisgeving aangenomen. DOOR DE KNIEËN De nieuwe burgemeester moest door de knieën alvorens de (kleine) loco- burgemeester Huizer hem de ambtske ten kon omhangen. Bij die gelegenheid sprak Huizer: "Ik hang u de ambtsketen om, als bijzonder teken van uw zeer bij zondere ambt. Het is een keten en geen ’ketting’. Nooit mag hij u te zwaar we gen, onder welke omstandigheden dan ook. Ik overhandig u ook de voorzit tershamer. Hij is om leiding te geven het is geen ’wapen’ om mee neer te Op I augustus 1971 werd Utrecht ver wisseld voor Harmelen waar hij als bur gemeester ging werken. Een kleine vier-en-een-half jaar later vertrok hij van de heerlijkheid Harmelen naar Waddinxveen. In het Weekblad voor Waddinxveen was op 8 januari 1976 de naam Smallenbroek al genoemd ais ge gadigde voor de Waddinxveense burge meesterspost. Tegen hel Weekblad zei Smallenbroek toen: "Mijn benoeming is een hele pro motie, dat besef ik goed". Immers Har melen had slechts 7.000 inwoners en Waddinxveen driemaal zoveel. Nu zal men de burgemeester wederom horen bevestigen dat zijn benoeming een hele promotie is, want Smaliingerland heeft tweemaal zoveel inwoners als Wad dinxveen. VEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 2 SEPTEMBER 19X1 groot doordat er in Boskoop te weinig gegadigden waren, zodat het eer ste jaar in onze buurgemeente niet meer zal worden gegeven. De opkomst van leerlingen in het ge hele werkgebied van het Gouwe Col lege (Gouda, Alphen aan den Rijn, Bos koop, Waddinxveen en Woerden) is dit jaar voor alle afdelingen ver boven de verwachting. Dit geldt zowel voor de dagopleiding als de avondopleidingen. Het gevolg is vanzelfsprekend een aan zienlijke lokalennood, maar er heerst een groot vertrouwen dat men er ook dit jaar in zal slagen om alle leerlingen, in totaal 2200 a 2300, onder te brengen De dag-HAVO en avond-HAVO in Alphen zijn zeer goed bezet en er wor den acht vakken gegeven. De dag- MAVO lijkt zich zeer goed te handha ven, de avond-MAVO groeit gestaag door. De dag-MAVO in Waddinxveen blijft stabiel, de start van de dag-HAVO was bijzonder goed doordat er in Bos koop te weinig gegadigden waren zodat het eerste jaar in Boskoop niet meer zal worden gegeven. WADDINXVEEN Mozaiek, het personeelsblad van de gemeente Wad dinxveen, constateert dat in de vijf en een half jaar dat burgemeester mr. A.G. Smallenbroek hier was, hij een stuk gegroeid is in geestelijk opzicht. Daar is hij zich van bewust en dat merken de mensen die met hem werken. Hij kwam als be trekkelijk jonge man naar Waddinxveen. Eén van de positieve gevolgen daarvan was het vernieuwende van zijn enthousiasme. Zoals bijvoorbeeld die eerste be- grotingsdebatten. In de oktobermaand van het eerste ambtsjaar 1976 droeg de burgemeester het volgende gedicht voor, dat stond in het novembernummer 1975 van het blad "Voorlopig". Een groot aantal automobilisten wil meer weten over de techniek van de auto teneinde storingen zelf te kunnen opsporen en verhelpen. Meer dan 135.000 mensen volgden daartoe in de afgelopen jaren de cursus Pech Onder weg van de ANWB en de belangstelling is groeiend. Als gevolg daarvan heeft de ANWB besloten ook dit seizoen weer deze cursus te organiseren. Gedurende vier achtereenvolgende weken kan men tijdens lesavonden van ca. 2,5 uur deel nemen aan dit praktisch auto- onderricht. Het accent ligt op het zelf-doen, met ais doel de automobilist een zekere mate van handigheid bij te brengen met het technisch gedeelte van de auto. Daar toe wordt tijdens het onderricht ge bruik gemaakt van een auto waaraan van tevoren storingen zijn aangebracht door de instructeurs, ervaren wegen wachten en keurmeesters van de ANWB. lende dingen bezig. Je moet dus wel flexibel zijn. Alle zaken zijn of lijken be langrijk. De echt belangrijke dingen moet je eruit halen en zelf behandelen, de andere worden gedelegeerd." Burgemeester mr. A. G. Smallenbroek over het personeelsbeleid: "In onze gemeente zie ik niet zo’n grote rol weggelegd voor de Commissie Ge organiseerd Overleg. De communica tielijnen zijn nog zo kort dat een rechts treeks contact tussen ambtenaar en be stuur prima functioneert. Dit jaar heeft de Commissie Georganiseerd Overleg tweemaal vergaderd en dat is meer dan genoeg. Het zou anders vergaderen om het vergaderen worden, dat heeft geen zin. Rechtspositionele aangelegenhe den worden centraal geregeld, dus er blijft weinig over voor het GO." avonden en de sinterklaasdag is ook heel geslaagd. Ik heb alleen kritiek op de uitgaansdag, die vind ik te duur naar verhouding met het plezier dat hij ople vert. Ik zie het ook niet zo zitten dat een dag lang in twee of meer bussen zitten een band schept." Burgemeester mr. A. G. Smallenbroek over zijn reis naar het Verre Oosten met wethouder P. F. J. van Schie: "Het is belangrijk te ontdekken hoe men in andere landen problemen op lost. Zelf zien is veel beter dan erover lezen. Als voorbeeld noem ik de Ja panse oplossing van het parkeerpro bleem, even eenvoudig als doeltreffend: je kunt niet eerder een auto aankopen dan wanneer je kunt aantonen datje er een parkeerplaats voor hebt. Zo’n idee krijgt misschien vroeger of later ge stalte in de Nederlandse situatie. Je moet ideeën opdoen en dan hier er mee aan het werk gaan. Ook zijn de contac ten die je tijdens een studiereis legt heel HpiunariiU ie ontmoet bijvoorbeeld grote ondernemers die je later in Ne derland terugziet. Zo’n studiereis is ze ker geen snoepreisje, ook al denkt men dat op het eerste gezicht." zolang de voorraad strekt. Passage 47 - Waddinxveen - Tel. 01828-2477 *L Ruijler, WD-raadslid J- B. Borger en D '66-fractievoorzitter H. P. Barth (D 66). Foto: Weekblad voor Waddinx veen/Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN"—Aan het be gin van de vorige week woensdag gehouden, gemeenteraadsverga dering is de heer J. A. Hielema ge ïnstalleerd als raadslid van het Christen-Democratisch Appel (CDA). De nieuwe plaatselijke volksvertegenwoordiger neemt de plaats in van de naar het Noord- hollandse Huizen verhuisde CDA-fractievoorzitter ing. C. van 't Hoog. In deze raadsperiode (1978-1982) is dit tot nu toe de enige wijziging in de samenstel ling. Binnenkortis de tweede: het vertrek van burgemeester mr. A. G. Smallenbroek. De bijna 40-jarige Jan Hielema, die tot tweemaal toe het zo "waar lijk helpe mij God Almachtig” in de raadzaal van het gemeentehuis liet klinken, gaat deel uitmaken van de raadscommissie voor so ciale zaken, woonruimtebeleid en volksgezondheid, van het bestuur van de Stichting Jeugd- en Jonge rencentrum Waddinxveen, van de raad van overleg van het Interge meentelijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland en als plaatsver vangend lid van de algemene raad van het Waterleidingbedrijf De Rijnstreek. In verband met zijn benoeming tot raadslid en het feit dat drs. G. Blom is aangewezen als voorzitter van de CDA-fractie zijn de ge meenteraadsleden vorige week in hun vergadering akkoord gegaan met een aantal veranderingen in de bezetting van commissies en dergelijke door CDA’ers. Zo is drs. Blom deel gaan uitmaken van de raadscommissie algemeen be stuurlijke zaken, maakt de heer W. L. M. Kruijk deel uitvan de raadscommissie voor de ruimte lijke ordening en de woningbouw en is de heer C. Dijkshoorn plaatsvervangend lid geworden van de raadscommissie voor de bezwaar-en beroepsschriften. LEVENSLOOP Het nieuwe CDA-raadslid woont aan de Vondellaan 7, is getrouwd en heeft drie kinderen: twee zoons van 16 en 17 jaar en één dochter van 7 jaar. Hij werd op 17 oktober 1941 in Buitenpost gebo ren. Voordat Jan Hielema op 13 maart 1963 in Waddinxveen kwam wonen stond zijn huis in Groningen, Zuidlaren, Surhui- sterveen, Murmerwoude, Voor schoten en Deventer. In Wad dinxveen woonde hij eerst aan de Willem de Rijkelaan en vervol gens aan de Vondellaan. Jan Hielema werkte achtereen volgens als meubelstoffeerder (1963-1974), bode-incasseerder (1974-1976), sous-chef verzeker denadministratie (1976-1979), sous-chef verstrekkingen (1979- 1980) en chef van de afdelingen verstrekkingen (vanaf 1980) van het Regionaal Ziekenfonds Gouda en omstreken. Een belan grijk onderdeel van zijn taak is het begeleiden van een voortgaande automatiseringsproces. De christen-democraat bezocht de lagere school, volgde twee jaar MULO-oitderwijs, leerde bij zijn vader het meubelstoffeerdersvak, behaalde hel diploma avond-LTS, middenstandsdiploma, vakdip- loma meubelstofferen, het getuig schrift ziekenfondswezen en het diploma sociale verzekeringen. In Waddinxveen bekleedde hij di verse functies binnen de Gerefor meerde Kerk (evangelisatiewerk, kerkkoor Dient Den Heer, ouder ling) en in de politiek (eerst ARP, later CDA, zoals campagnelei der). Als gevolg van zijn benoe ming tot raadslid heeft hij een punt gezet achter de meeste van zijn functies in het verenigings-, kerkelijk- en politiek leven. WADDINXVEEN' "Wie zich herinnert moet beseffen dat hij veel, en misschien wel het belangrijkste, vergeet” staat er boven het verhaal over de levensloop van de naar Smaliingerland vertrekkende burgemeester mr. A. G. Smallenbroek in de rubriek "Afscheid van” in Mozaik, het personeelsblad van de gemeente Waddinxveen. Voor dit afscheidsver- "Inspraak is goed, maar ’t moet wel over concrete zaken gaan, anders gaat het met recht de mist in. Ik ben op zich een voorstander van functiewaarde ring, maar in een gemeente als Wad dinxveen - niet zo’n grote gemeente dus - zou het verstarrend werken. Er zijn voor het personeel binnen de afdeling te weinig mogelijkheden om te swit chen. In het algemeen werkt funktie- waardering beschermend voor de amb tenaar omdat hij dan weet waar hij aan toe is, maar hier zou het juist tegen de betrokken persoon werken." "In Utrecht hadden we een prikklok,, maar ik werkte toch langer dan de ge stelde tijd dus had het weinig zin te klokken. Hier zou het een verzwaring van de taak van de beleidsmedewerkers betekenen. Dat is de belangrijkste re den waarom we niet tot invoering van het prikkloksysteem overgaan." Burgemeester mr. A. G. Smallenbroek over de gemeentelijke personeelsvereni ging: "Grote waardering heb ik voor het werk van de Personeelsvereniging. Ik heb nog nergens zoiets gezien. Men gaat uit met de jeugd, organiseert leuke 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 7