Willem Waterreus schetst in boek het kantoor van de toekomst I Nederland Oké in Waddinxveen Nog 3 acties Wie schrijft, blijftachter! Lindengaardefeest voor herhaling vatbaar Stoppen met roken moet je zelf doen en willen Het had drukker gekund als De auteur Willem Waterreus 4 Huisarts P. van der Linde sr. Bundeling van serie tijdschriftartikelen van Waddinxvener Driedaagse manifestatie welfeestelijk Eerste Bonkelaar-lustrum i,' 11 m Ijl 1 1" y. S tl /’r j f i At b, 1 >3^ 4 k - i vibS Tal oudere bewoners stonden op die manier stil Het eerste lustrum van De Bonkelaar werd zaterdag gevierd met een markt op het parkeerterrein Beukenhof. boom 1 (Foto: Weekblad voor Waddinxveen!Sjaak Noteboom). kans op een hartinfarct, aldus dokter Van der Linde die ook nog zei dat in lichte shag evenveel teer en nicotine zit als in een gewone sigaret. Bij zware shag is sprake van een twee maal zo grote hoeveelheid. haalde nog een proef van Belgische art sen aan. Zij staakten het roken, waar door na acht jaar er sprake was van 38 procent minder longkanker en 15 pro cent minder hartinfarcten. Een flinke roker heeft drie mnal zo veel Wij zijn experts in het verwerven van WADDINXVEEN Na de maandagavond in de raadzaal van het ge meentehuis gehouden avond over de EHBO en de Hart- en Nierstichting en de dinsdagavond aan het Raadhuisplein gehouden bijeenkomst met dokter P. van derLinde sr. over de problemen van het roken, met een le zing van de diëtistes Marijke Visser en Mieke Droog overgezond en sma kelijk eten, met een toespraakje van gymleraar Jaap Akkerhuis over het verband van sport en gezondheid en met de demonstratie van zeer ge zonde rauwkostschotels door Jaap van Triet kent Nederland Oké in Wad dinxveen nog drie evenementen. WADDINXVEEN Na het vorig jaar gehouden buurtfeest in de Berken- gaarde en het deze zomer gehouden buurttennistournooi halverwege de Peuleyen vierden afgelopen zaterdag bewoners van de Lindengaarde een buurtfeest. Iedereen ging die middag en avond de straat op om met allerlei acti viteiten het 10-jarig bestaan van deze "gaarde" te vieren. Aan het buurtfeest in de Lindengaarde hebben praktisch alle bewoners (onge veer 85 volwassenen en 55 kinderen) meegedaan. Het weer was zaterdag goed dus van het opschuiven van de feestelijkheden voor een week be hoefde geen sprake te zijn. Mede organisatoren Corry Schenk (29) en Els Bal (29) kunnen terug zien op een ge- feiten, maar we zijn niet succesvol als we er iets mee moeten doen", stelde dokter Van der Linde vast. "De roker houdt zijn bevrediging, de staat zijn ac cijns en de sigarettenindustrie haar om zet". De Waddinxveense huisarts sico van coronaire hartziekten bij ro kers van filtersigaretten. Rokende zwangere vrouwen hebben een grotere kans op te vroeg en met een lager ge boortegewicht geboren baby’s. De teer in sigarettenrook kan longlkan- ker verwekken, stelde de Wad dinxveense huisarts van de Kerkweg- Oost. Filters verminderen de hoeveel- Het schrijven was oorspronkelijk een kunst die slechts door weinigen werd beheerst, waardoor ook het* lezen niet erg populair kon worden. Mon niken vermenigvuldigden de bijbel door overschrijvingen en koningen hadden hun geheimschrijvers - van daar ons woord secretaris - voor com municatie met andere regeerders. Toen de boekdrukkunst was uitge vonden werden lezen en schrijven ge populariseerd, wat bijvoorbeeld leid de tot het lezen van de bijbel in bre der kring hetgeen weer mede de re formatie tot gevolg had. De Renais sance met zijn ontplooiing van han del, techniek en wetenschap was een ander gevolg, dat niet denkbaar zou zijn zonder het schrift, alsook een ef fectief communicatiemedium van het schrift: het drukken. Dokter Van der Linde maakte de aan wezigen duidelijk dat het zin heeft dat ook een jarenlange roker er nu mee stopt. Weefsel dat nog niet onherstel baar is aangetast, krijgt namelijk de kans zich te herstellen. Er wordt als het ware weer gebouwd aan het afweerap- paraat, aan een stuk verdediging in het lichaam tegen de gevolgen van de rook gewoonte. Natuurlijk wordt de kans op ziekten die met jarenlang roken in ver band gebracht kunnen worden niet plotseling minder, maar wél de kans op een fatale afloop van die ziekten. neergezet voor het spelen van spelletjes met de kinderen en het tegemoet ko men aan de eet- en drinkwensen van de volwassenen. Het programma ver meldde ook een demonstratie van de vechtsport taek-won-do. Hoogtepunt was ’s avonds een gezamenlijke barbe cue. werkers, nieuwe computertoepassingen voor de administrateur en nieuwe be- heersmethodieken voorde manager. De integratie van deze nieuwe moge lijkheden voor kantoorautomatisering is bekend geworden als het concept van "the Office of the Future”. Vergis u echter niet: in het kantoor is die toe komst al begonnen. In dit boek voor niet-technici maakt u kennis met de fa scinerende mogelijkheden van de hui dige kantoortechnieken, de consequen ties daarvan voor personeel en organi saties alsmede de sociale gevolgen. ’Het kantoor van de toekomst’ verdient een plaatsje op uw bureau om u te kunnen voorbereiden op wat u vandaag of mor gen te wachten staat." "Het kantoor van de Toekomst" is in feite een bundeling van door Willem Waterreus geschreven artikelen over de ontwikkelingen in de kantoorautomati sering, die hebben gestaan in Inkluis, een veertiendaags tijdschrift voor het hoger personeel in het bank- en verze keringswezen. De artikelen vormden een vervolgserie over de ontwikkelin gen die in de nabije toekomst op het ge bied van kantoorautomatisering zijn te WADDINXVEEN Roken is onge zond en er is maar één manier om er af te komen: zelf doen! Dat zei Wad- dinxveens huisarts P. van der Linde sr. (71) dinsdagavond in het gemeentehuis op de tweede bijeenkomst van het plaatselijk actiecomité Oké. De dokter sprak daar over de proble men van het roken, maar verloor daar bij de werkelijkheid niet uit het oog. De niet-roker ademt buiten namelijk ook niet allemaal frisse lucht in. "Als je een daglang zou ademen door een prop wat ten in de mond, zouden die watten 's avonds zwart zijn", aldus de Wad dinxveense arts, die Moeder Natuur prees dat het menselijk lichaam zoveel dingen kan opvangen die eigenlijk ver keerd voor de mens zijn. verwachten. In evenzovele weekeinden zijn vervolgens de dertien artikelen ge schreven die tezamen de serie "Het kantoor van de Toekomst” vormen. "Een artikelenserie in een tijdschrift veronderstelt een zekere actualiteit en een behandeling per onderwerp in een bepaald kader. Ook illustraties spelen daarbij een belangrijke rol. Bij het op zetten van de artikelen werd reeds reke ning gehouden met de mogelijkheid tot bundeling", zegt Willem Waterreus in zijn boek. "Bij het bespreken van de invloed die kantoorautomatisering kan hebben op de maatschappelijke en economische omstandigheden in ons land, is uitge gaan van de situatie in de tweede helft van 1980. een periode waarin vele Ne derlanders onwillig begonnen te ontwa ken uit de droom van de verzorgende welvaartsstaat. De artikelen zijn inhou delijk ongewijzigd in hel boek overge nomen en samen met de uitgever Inter mediair Bibliotheek is een verant woorde keuze uit de illustraties ge maakt." "In een nawoord zijn nog wat bespiege lingen opgenomen naar aanleiding van een tweetal conferenties, waarbij on dergetekende als inhoudelijk coördina tor en/of als voorzitter was betrokken: "Manager, Personeel en Organisatie in het Kantoor van de Toekomst” en "De Personal Computer of management Tooi". Deze werden niet eerder gepu bliceerd." Wie recent het genoegen heeft ge smaakt een kind in de eerste klas van de basisschool te zien, terwijl het be zig is de schrijfkunst onder de knie te krijgen, bemerkt versneld de worste ling die de mensheid moest onder gaan eer het schrift kon functioneren als medium voor onderlinge commu nicatie en opslag van informatie, zo als we dat nu kennen. pen of balpen een wat soepeler schrij vend instrument dan de hakende en spetterende veer: principieel is het onderscheid echter niet. Sinds het begin van deze eeuw is de schrijfmachine populair geworden om schrift vast te leggen. Het schrift beeld dat hiermee kan worden gepro duceerd is zèer goed leesbaar, heeft een standaardletter, is regelmatig en zeer effectief - er kunnen bovendien veel regels op een vel papier. Daar naast kunnen bij het schrijven kopie ën worden gemaakt met behulp van doorslagen. Het is duidelijk: de schrijfmachine voorzag in een grote behoefte in de kantoren van de twintigste eeuw. Men kan bijna stellen dat de meest typerende kantoorfunctie de typende functie was. Momenteel zijn er velen die kunnen typen en met name vrou wen kiezen typiste vaak als beroep. Toch is het de vraag of de schijn niet bedriegt. In vele kantoren bestaat slechts 10 procent van het personeel uit typistes. Dat betekent dat 90 pro cent van het personeel kennelijk iets anders doet dan typen. Onderzoekingen bij Bayer, Unilever en Philips hebben aangetoond dat nog eens 10 procent zich bezighoudt met taken als dupliceren, opbergen en transport van geschreven of ge drukte informatie. Zo’n 80 procent houdt zich bezig met leiding geven of sprake van een marktgebeuren met een reeks van activiteiten voor het gehele gezin.Er was van alles te zien, te proe ven, te kopen en te beleven. Kinderen verkochten er hun eigen spullen, de clowns Foetsie en Finito verzorgden een voorstelling, evenals het Delfts To neelgezelschap en er was een kunstenaars- en hobbymarkt. Maar.... het had allemaal drukker gekund. Af en toe was het bestgezellig druk, echtero- ver de hoofden beheofde je niet te lopen. Het driedaagse lustrumfeest werd zon- het concipiëren van iets wat later tot tekst zal leiden: memo’s, rapporten, nota’s, enz. De laatste categorie be steedt haar tijd aan lezen en schrij ven, terwijl ze voor de rest vergaderd, telefoneert, reist of iets anders doet. Als men de activiteiten op een kan toor op deze wijze bekijkt, is het veel belangrijker om te bestuderen hoe een tekst tot stand komt dan zich te werpen op efficiencymaatregelen die betrekking hebben op het eigenlijke typen, het dupliceren, het opbergen e.d. Helaas kunnen de laatstgenoem de werkzaamhden met allerlei kan- toormachines zo eenvoudig worden gemechaniseerd dat de fabrikanten van de desbetreffende apparatuur ons hebben doen geloven dat daar de kern lag van het bereiken van een meer effectief en efficiënt werkend kantoor. Het gaat om enorme bedragen: de kantoorkosten vormen bij industriële bedrijven circa 35 procent van alle bedrijfskosten. Bij administratief ge richte organisaties zoals banken, ver zekeringsmaatschappijen en over heidslichamen kan dit oplopen tot 80 procent van alle bedrijfskosten. Van de kantoorkosten zelf zijn weer circa 80 procent loonkosten. Als we ons verder verdiepen in de manier waarop informatie wordt verzameld, ver werkt en weergegeven in getypte tekst, dan spreken we over circa een derde van alle bedrijfskosten.’ WEEKBLAD VOOR W ADDINXVEEN—WOENSDAG 2 SEP 1 EMBER 1981 WADDINXVEEN In het boek ‘Het kantoor van de toekomst’ van de Waddinxvener Willem Waterreus staat onder meer het hoofdstuk ‘Wie schrijft, blijftachter!’. Daaruit het volgende citaat: ‘Men kan zich pas een goed beeld vormen van het uni versele belang van de technische ont wikkelingen die we in dit boek be spreken, als we kijken naarde funda mentele verandering, die het schrij ven heeft ondergaan. De mogelijkheid van de mens zijn ge dachten in een taal te formuleren kan men zien als een van de fundamenten van de mensclijke samenleving. Niet voor niets laten we de historie pas be ginnen als ons vastgelegde vormen van taal worden overgeleverd: het schrift. Van het graveren van kleita bletten en stenen kwam de mensheid tot het aanbrengen van tekens op perkament - gelooide lamshuid - of papier. Dat geschiedde eerst met be hulp van een aangescherpte ganzeveer en later met een pen of potlood. Zaterdag werd er een buurtfeest gevierd in de Heggewinde. Jonge en oudere bewoners stonden op die manier stil bij het 10-jarig bestaan van hun buurt in Groenswaard 2. Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom slaagd buurtfeest waarover ze tevoren al tegen een verslaggever van de Goud- sche Courant hadden opgemerkt: "We hopen op deze manier dat het con tact tussen de buurtbewoners wordt verstevigd. Veel mensen hier kennen el kaar niet ofnauwelijks. Je leeftlangs el kaar heen.Dat moet maar eens veran deren. Als het feest slaagt zijn we van plan het volgend jaar nog eens over te doen. In ieder geval hebben we nu erg veel plezier beleefd aan de voorberei ding". Het buurtfeest in de Linden gaarde werd in drie weken georgani seerd en het idee daarvoor ontstond tij dens het barbecuen van een aantal ge zinnen in de in de woonwijk Groens waard 2 gelegen "gaarde". heid teer en nicotine, maar rook uit fil tersigaretten bevat meer koolmo noxyde. Een inhalerende roker geeft zichzelf een chronische koolmonoxyde- vergiftiging. Het speciale papier om de filter is namelijk niet poreus, zodat er dus minder lucht kan binnendringen om de koolmonoxyde te verminderen. Dokter Van der Linde vertelde dat het laatste deel van de bijna opgerookte si garet de meeste koolmonoxyde bevat en die verbindt zich met allerlei ge zonde zaken waardoor er een direct verband ontstaat tussen hart- en vaat ziekten. Wie rookt heeft ook eerder kans op een aanval van angina pectoris. Onderzoek in Amerika toonde aan de verlaging van hetnicotinegehalte van si garetten niet veel effectheeft op het ri- dag besloten met een regionaal popfe stival in De Bonkelaar. Vanaf vier uur ’s middags traden er een vijftal popgroe pen op, maar wie mocht denken dat maar één van de groepen de aanwezige jongeren in extase kon brengen heeft het mis. Er was een vrij gelaten stem ming, die deels werd verstoord door een verkeerd afstellen van de geluidsappa ratuur. Toch werd er wel meegeswingd en viel er soms van luistermuziek te ge nieten. Algemene indruk: Een feeste lijke lustrumviering met een achterblij vende belangstelling. WADDINXVEEN - De in het Gelderse Eist geboren en nu tien jaar in Waddinxveen aan de Lindengaarde 5 wonende 42-jarige Willem Waterreus heeft de vele ontwikkelingen die zich op het gebied van au tomatisering hebben voorge daan vanuit verschillende optie ken kunnen volgen. Nadat hij op de Katholieke Hogeschool Tilburg met administratieve au tomatisering in aanraking kwam en zich daarin verder verdiepte, werd hij in 1965 re dacteur van De Kantoormachi- negids en Kantoor Efficien cy. Na drie jaar voegde hij zich bij het team waaruit later de In- dustriegroep Office Computers van Philips Data Systems is voortgekomen. Na diverse market development functies bij Philips, werd hij benoemd tot marketing manager van Samsom Automatisering, het computer service en software bureau van ICU/Informatie en Communicatie Unie. In 1975 was hij de oprichter van VMS-Venture Management Services b.v. te Waddinxveen, een advies- en projectmanage mentbureau voor technologi sche en marktinnovatie, dat sindsdien onder zijn directie opdrachten uitvoert in binnen- en buitenland. Een recente op dracht was o.a. het ontwikke len van en leidinggeven aan de diverse Viewdata actieviteiten voor VNU - Verenigde Neder landse Uitgeversmaatschappij en. Verder doceert hij de bedrijfs- cursussen van Koninklijke PBNA. ‘Automatisering voor gebruikers,’ publiceert hij regel matig en treedt hij op als spre ker of voorzitter van diverse conferenties en seminars. Willem Waterreus is in Wad dinxveen vice-voorzitter van het Christen-Democratisch Ap pèl (CDA)was jarenlang voor zitter van de plaatselijke afde ling van de Katholieke Volks Partij (KVP), zat in de finan ciële commissie van de St. Vic- torparochie, maakte deel uit van het bestuur van Scouting Waddinxveen, zingt in het rooms-katholieke St. Victor- kerkkoor en is - last but not least - vader van vier kinderen. WADDINXVEEN De viering van het eerste lustrum van de Stichting Jeugd- en Jongerencentrum Wad dinxveen is weer voorbij. Na weken lange voorbereiding door de staf en vrij willigers van De Bonkelaar aan de Beu kenhof kon het Waddinxveense publiek een driedaags programma worden aan geboden. De lustrumfestiviteiten begonnen vrij dagavond met een optreden van De Millers. Helaas was de zaal in De Bon kelaar lang niet vol met mensen die het genot van de nostalgische muziek van De Millers volledig ondergingen. De wegblijvers hebben ongelijk gehad. Zaterdagmorgen en -middag was Als we ons nu even beperken tot het kantoor, het rekenkamertje - comp- toir - van de handelaar of bankier van laten we zeggen de late middeleeu wen: daar deed de koopman het meeste schrijfwerk zelf. Als hij kler ken had, dan waren die er voor het opzoeken en terugvinden van infor matie en voor het kopiëren. Indien iemand schreef, dan had hij een func tie van betekenis. De koopman schreef met zijn ganze veer en volgde daarbij een ritme en snelheid, die vergelijkbaar zijn met het onze. Hooguit is de moderne vul- Maar dit tweede tweede lustrum was ook een mooie aanleiding om elkaar be ter te leren kennen. Op de straat en par- keerplaatsen - die dank zij de medewer king van het Waddinxveense gemeente bestuur mochten worden afgezet - had men kraampjes met feestverlichting WADDINXVEEN De aan de Lindengaarde wonende Waddinxvener Willem Waterreus (42) heeft een boek geschreven. Dit bij de boekhan dels Veldwijk (Passage) eb Burger (Dorpstraat) voor 29,50 te koop zijnde boek heet "Het kantoor van de toekomst” en is uitgegeven door Intermediair Bibliotheek. De lay-out en druk was in handen van Druk kerij Tulp in Zwolle. "Het kantoor van de toekomst” is be stemd voor iedereen die in een kantoor werkt. Het is helder geschreven en voor een iede toegankelijk. Over de doel groep zegt het boek op de achterkant van de omslag: "Waar werkt u? Als u moet antwoorden 'in een kantoor’, dan is dit boek voor u bestemd. Van directeur tot typiste en van beleidsambtenaar tot balie- employee, ieder die in een kantoor zijn werkzaamheden uitvoert, zal in de ko mende jaren worden geconfronteerd met een technologie die tot op zijn of haar bureau gaat doordringen. Wat ja renlang slechts het domein was van werkende mensen en papier, omgeven met kasten, bureaus, telefoons en schrijfmachines, wórdt nu een plek waar gebruik wordt gemaakt van al die nieuwe informatiebronnen zoals pu blieke databanken en Viewdata. Nieuwe communicatiemiddelen komen beschikbaar: datanetten, teletext, elek tronische post, die afstanden tijdloos overbruggen. En er zijn nieuwe hulp middelen die het routinewerk overne men: tekstverwerkers voor de typistes, personal computers voor de stafmede- De in Waddinxveen wonende Willem Waterreus, auteur van het boek Het kantoor van de toekomst"gefotografeerd achter een personnel computer in zijn huis aan de Heggewinde 5. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen!Sjaak Note- Vanavond (woensdag 2 september) en donderdag (3 september) zijn er in de raadzaal van het gemeentehuis nog twee bijeenkomsten. Nederland Oké staat vrijdag4 september op de weekmarkt in de Willem de Zwijger- laan. Het volledige programma zier er als volgt uit: Woensdag 2 september 20.00 uur in de raadzaal van hetgemeentehuis: Actiefilm van Nederland Oké. De heren v. d. Hoek en Franken van de rijkspolitie geven voorlichting over veiligheid en hoe u inbraak kunt trach ten te voorkomen. De commandant van de brandweer, de heer P. Baan, laat zien, hoe onveilig u soms thuis bezig bent en wat u moet doen als er iets misgaat. In deze gezondheidsweek zal ook het korps van de rijkspolitie een uitgebereide alcoholcontrole houden. Donderdag 3 september 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis: Actiefilm van Nederland Oké. Een film waarin het werk van het Rode Kruis wordt belicht. Een sportdemonstratie van de gymnastiekvereniging "TOOS”. De heer Van den Bosch geeft voorlichting over de gang van za ken bij een sportkeuring. Vrijdag 4 september staat het Comité Nederland Oké van 12.00 uur tot 18.00 uur op de weekmarkt om u informatie te geven over de gezondheidsaktie. 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 9