Old Classic 8 dansavonden Prinses Margriet start bouw van Rehorst-huizen Kinderen het gehele jaar door elke Oprichting mannenkoor (45 leden) met applaus begroet) dag gedurende 24 uur verzekerd Succé Krooncirkel BV Doe- en leef- Fokus-project in Rotterdam-Ommoord Olie of aardgas in bodem van Waddinxveen? De ijzeren man Als een strovuur Handboek voor de donkere kamer Geen angst voor morgen Vegetarische feestmaaltijden Midden-Holland ƒ740.000,- van het rijk Koor op zoek naar een piano markt bij ’t Ketelhuis Gemeentezondag Immanuël- kerkgemeente Scholieren-ongevallenverzekering bestaat uit drie delen Vrouwenemancipatiebijeenkomsten herensociëteiten van vroeger Werkgroep blijft mannen weigeren l I boekhandel veldwijk b.v. SUCCES MIMPEN Oranjelaan 2 2741 ER WADDINXVEEN Tel. 01828-3340 waddinxveen/den OPGEBLAZEN i OVERLEG UNANIEM van KIRSTEN SKAASÜP c.u- verdient de i Massage Waddinxveen Tel. 01828-2620 1 WADDINXVEEN 't Ketelhuis aan de Busken Huëtlaan start het seizoen zaterdag 12 september om 14.00 uur met een grote Doe en Leefmarkt. Aan deze markt doen verschillende organi saties mee. ANKIE LABORDUS - HANSMA G. HASVELD NIEUWE ROMAN OMNIBUS C. J. OOM - V1NCKEN dering vroeg of er tot oprichting kon worden overgegaan. Het volledige programma van de Wad- dinxveense dansvereniging The Old Classic ziet er zo uit: zaterdag 26 sep tember 1981: The Five Senses uit Wad dinxveen; zaterdag 24 oktober 1981di scotheek; zaterdag 28 november 1981: Electronisch orgel met de heer Van den Hondel uit Reeuwijk; zaterdag 9 ja nuari 1982: discotheek; zaterdag 13 fe bruari: Muziek met de heer De Groot; zaterdag 20 maart: Dans- en bingo- avond; zaterdag 17 april: Slotbal met de Aviola’s uit Aalsmeer en zaterdag 15 mei: Speciale iedenavond met veel muziek. Midden-Holland is samen met de stads gewesten Roermond en Oostelijk Mijn- gebied ingedeeld in groep 7. Het be hoort daarmee tot de 10 pre-gewesten met de hoogste uitkeringsgrondslag. via kunnen Geb. 39,50 Nu 19,90, daarna 29,90 Een bijzonder menu voor iedere week. Paperback 19,50 Unaniem was men van mening dat er een ruime basis aanwezig was om met het mannenkoor te starten. De oprich ting werd met applaus begroet. Vervol gens werden de activiteiten voor de eer stvolgende weken besproken. Daar di rigent Adriaan Verhoef de maand sep tember verhinderd is op maandag met het koor te repeteren, werd besloten om op de eerstvolgende drie dinsdaga vonden bij elkaar te komen om alle le den in een aparte ruimte te stemmen, zodat inzicht wordt verkregen in de be zetting van de verschillende partijen. Op maandag 5 oktober zal dan worden begonnen met de repetities. Genoemde dinsdagavonden zullen verder gebruikt worden om activiteiten te bespreken en op touw te zetten betreffende leden werving en verkrijging van financiën. In dit verband is het de moeite waard te vermelden dat alle mannen van 16 jaar en ouder nog steeds van harte welkom Het complex, dat naar verwachting in dertien tot veertien maamnden zal wor den gerealiseerd, gaat 26 driekamer-, 35 vierkamer- en 5 vijfkamerwoningen omvatten. De bouwhoogte varieert van vier tot zes woonlagen en het gebouw krijgt de vorm van de letter u. Daarbin nen wordt een binnenhof gecreëerd, waaraan ook de voordeuren van de wo ningen worden gesitueerd, een volgens de architect "andere opzet dan vroeger, om schaal te geven aan het binnenko men in het gebouw". Vanaf de straat is deze binnenhof via twee toegangspoor ten bereikbaar. Vervolgens besprak voorlopig penning meester W. Kooiman, een door hem opgestelde begroting. Een Kleine re kensom leerde dat de contributie moest worden vastgesteld op f 15,per maand om de normale kosten te kun nen dekken. boekje, in een toenemende belangstel ling verheugen. "Hopenlijk zet deze tendens zich in het seizoen 1981-1982 voort”, zo zegt men. Wie lid wil worden van The Old Classic betaalt 14,50 per persoon. De toegangsprijzen bedragen per dansavond f 4,voor leden en f 7,50 voor niet-leden. De steeds op za terdagavond te houden dansavonden duren van 20.00 tot 24.00 uur. wordt uitgevoerd door Bouw- en Aannemingsbedrijf P. Rehorst BV te Waddinxveen. De woningen aan de Alben Camusp- laats worden gebouwd in opdracht van de R.K. Bouwvereniging Voor het Huisgezin te Rotterdam en in de nauwe samenwerking met de Stichting Fokus Nederland (Ten Boer, Gr.). Deze stich ting beijvert zich om ernstig lichamelijk gehandicapten in deze maatschappij de gelegenheid te bieden onafhankelijk en zelfstandig temidden van de valide me demensen te wonen en te leven. Daartoe zijn speciale eisen ontwikkeld ten aanzien van indeling en afwerking van de woningen en wordt aan derge lijke geïntegreerde projecten een zoge noemde ADL-unit toegevoegd, van- waaruit op verzoek van de gehandi capte bewoners eventueel door Fokus dag en nacht aanvullende hulp kan wor den verleend. De Fokus-formule werd zo’n achttien jaar geleden ontwikkeld door de Zweedse professor S.O. Bratt- Bouma b.i. (ven Werkgroep Kohon Ar chitecten BV, Rotterdam) zodanig ont worpen, dat rolstoelgebruikers zich vrij door het hele flatgebouw kunnen bewe gen en ook de woningen van hun valide medebewoners op bezoek kunnen gaan. Alle voor- en woonkamerdeuren zijn extra breed uitgevoerd, en dat zelfde geldt voor de 1.30 m brede galeri jen, die bij elke woning zijn voorzien van een 2.10 m brede passerplaats. Alle axtra kosten voor de diverse aanpassin gen in dit woningprojectworden gesub sidieerd, zodat de bewoners, ook die van de aangepaste woningen, een nor male huur betalen. ‘Binnen de fractie is overleg gevoerd over de uitnodiging van de werkgroep aan mevrouw Groenendijk. In de uit nodiging stond, dat de vergadering met uitsluiting van anderen bedoeld De premie voor deze beperkte verzeke ring bedraagt f 2,per kind, per schooljaar. De verzekerde bedragen zijn dezelfde als bij de 24-uren dekking. Ook hier kan men de verzekerde bedra gen verdubbelen, verdrie- en vervier voudigen. De premie bedraagt dan re- dat in de woning bepaalde voorzienin gen moeten worden aangebracht. Soms moeten bijzondere maatregelen (bij voorbeeld aangepast voertuig) worden genomen om het kind naar school te la ten gaan. Veelal moet een andere stu dierichting worden gekozen, ook dit brengt weer nieuwe kosten met zich mee. nadat koor-voorzitter N. J. Vavier van de Brugweg 9 maandagavond de tweede vergadering had geopend, gaf notaris J. in "t Hol een kort overzicht van de belangrijkste punten uit de concept-statuten en het concept reglement, zodat iedereen die zich wilde aanmelden voldoende op de- hoogte was van bijvoorbeeld doelstel ling en grondslag van het koor. I Uit een mededeling van het Wad- I dinxveense gemeentebestuur blijkt dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij I B.V. een aardgas- en aardolieconcessie I heeft in Zuid-Holland. Vanaf ongeveer I half september dit jaar zal de NAM in I deze regio seismisch bodemonderzoek I doen verrichten, teneinde inzicht te I krijgen in de diepe ondergrond. Op te I sporen structuren zouden namelijk I aardgas of aardolie kunnen bevatten. Verlaten is het systeem waarin de gewe sten elk jaar in een hogere uitkerings- klasse kwamen. Nieuw in de regeling is ook dat nieuwe gewesten geen recht meer hebben op een bijdrage, terwijl de toetreding van gemeenten na - 1 januari. 1981 - geen effect meer heeft op de rijk- sbijdrage. Overeind gebleven is het uit gangspunt dat de bijdragen worden va stgesteld volgens objectieve normen. Het principe van berekening is een vast bedrag van f 228.000,en een bedrag per inwoner van f 2,28. Vooruitlopend op de definitieve berekening heeft het ministerie een voorschot uitgekeerd van ƒ740.000,—. I WADD1NXVEEN/GOUDA In het I handelsregister van de Kamer van I Koophandel en Fabrieken voor I Midden-Holland is nieuw ingeschreven I Krooncirkel Nederland BV, Wad- I dinxveen. Omschrijving bedrijf: het I deelnemen in en het reguleren van het I betalingsverkeer tussen de leden van de I Coöperatieve Vereeniging Krooncirkel I Nederland U.A. en haar leveranciers. I Maatschappelijk kapitaal f 625.000,-, I waarvan geplaatst/gestort 125.000,-. I Directeur A. Huussen, Huis ter Heide. scholieren-ongevallenverzekering met een beperkte dekking. De kinderen zijn dan alleen verzekerd gedurende de tijd dat zij op school zijn of op de daarbij behorende terreinen tijdens de officiële schooluren, alsmede tijdens het gaan van huis naar school en omgekeerd. Ook geldt de verzekering bij het verblijf op sportvelden, in gymlokalen, zwem baden e.d., verder bij schoolreizen, in vakantieverblijven, op ouderavonden, bij schoolfeestjes, excursies en uitstap jes in schoolverband en bij deelneming aan schoolsportwedstrijden mits in klassikaal verband en onder toezicht van door het hoofd der school aangewe zen leerkrachten of leiders. de REACTIES Deze eerste reactie kwam op de door het Weekblad voor Waddinxveen in brieven bekritiseerde gang van zaken tijdens het op donderdagavond 23 a- pril in De Bonkelaar gehouden poli tiek vrouwenforum. Bezoekers van het mannelijk geslacht, waaronder een journalist en drie gemeenteraads leden, werden toen geweerd. Zei de heer De Rijke ‘ontoelaatbaar en schadelijk’, er kwamen ook reac ties van Inger van Gessel namens de werkgroep (‘Geen reden voor een an der beleid’), Anke Mensink (‘Ze zul len er aan moeten wennen’), de Rooie Vrouwen (‘Wij betreuren de voorvallen’), W. van der Heijden (‘Vrouwen welkom bij dam- en schaakclubs’), het college van Burge meester en Wethouders (‘Uitsluiting van mannen onjuist’), mevrouw J.C. van Alten-Tuinman Vrouwen moe ten blijven vechten’) en CDA-raadslid mevrouw H.J. Groenendijk-Bernard (‘Vrouwen halen achterstand in’). Over deze affaire sprak de Waddinx- veense gemeenteraad op 20 mei 1981. In die vergadering steunde de heer H.P. Barth (D’66) het afkeuren de standpunt van de Stichting Jeugd - en Jongerencentrum Waddinxveen. Hij zei er niet aan te twijfelen dat het bestuur gestalte zal geven aan het in genomen beleidsstandpunt. De gang van zaken werd ook afgekeurd door de heer D. Uitbeijerse (SGP/HKV/ GPV). ‘Niet vergeten moet worden dat de stichting van gemeentewege wordt gesubsidieerd. In De Bonkelaar mogen geen besloten vergaderingen worden gehouden. Ik ben het eens met het stichtingsbestuur dat zich van de werkgroep-actie heeft gedis- tandieerd’. Ing. C. van ’t Hoog (CDA) was het eens met het standpunt van het college van B. en W. dat het uitslui ten van mannen onjuist is. ‘Volledig duidelijk is het college niet ter zake van de vraag, of een en ander in over eenstemming is met de functie van de stichting. In De Bonkelaar vinden ook activiteiten plaats, waarvoor niet iedereen wordt uitgenodigt.’ Een scholieren-ongevallenverzekering bestaat uit drie delen: een bedrag bij overlijden een bedrag bij blijvende invaliditeit een bijdrage in medische en/of tand heelkundige kosten (als aanvulling op de uitkeringen die door het ziekenfonds of een particuliere ziektekostenverze keraar worden betaald). Medische en tandheelkundige kosten, die dus niet worden vergoed krachtens andere regelingen, worden gedekt door de scholieren-ongevallen verzekering voor verschillende bedragen, afhanke lijk van de combinatie van verzekerde bedragen cfie men heeft gekozen. Bij het sluiten van een scholieren ongevallenverzekering hebben de ders een aantal mogelijkheden. De scholieren-ongevallenverzekering met een 24-uren dekking Sterke aanbeveling Voor deze aktiviteit moeten de kinde ren wel een kaart kopen en dat kan op de drie dagen daarvoor: woensdag 9, donderdag 10 en vrijdag 11 september van 4 t/m 6 uur. De kosten voor de kaart zijn 1 gulden. Op zaterdagmiddag geeft deze kaart toegang op de markt en iede reen kan dan aan alle activiteiten mee doen die in de verschillende markt- kraampjes zijn. Na afloop van de markt is er in 't Ketel huis een dia/muziek presentatie die laat zien wat er allemaal in 't Ketelhuis te doen is in het nieuwe seizoen. HAAG/GOUDA De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken heeft een nieuwe rijksbijdrageregeling voor pre- gewesten vastgesteld. Belangrijkste ele ment in de regeling is dat de bijdragen min of meer worden bevroren op het ni veau van 1980. WADDINXVEEN Er gaat ook in Waddinxveen gezocht worden naar aardgas of aardolie in de bodem. Dat gebeurt door de Nederlandse Aardolie (Maatschappij. Voor het noodzakelijk vervoer van springstoffen heeft de staatssecretaris van Verkeer en Water- I staat de benodigde vergunning ver- I leend. Naast de informatie die de verschil lende organisaties kunnen geven kun nen kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar mee doen aan de Doe en Leef markt. Op deze markt kunnen een aan tal spelen gedaan worden zoals: raketje gooien (IKV), walvis redden (Green peace), spijlen zagen (Amnesty Interna tionaal) enz. enz. WADDINXVEEN De Wad- dinxveense dansvereniging The Old Classic gaat in het nieuwe seizoen acht dansavonden houden in het Anne Frank-centrum aan het Jan van Bijnen- pad. Begonnen wordt op zaterdaga vond 26 september met een dansavond op muziek van The Five Senses uit Waddinxveen, terwijl de laatste dansa vond gepland staat voor, zaterdag 15 mei 1982. Er is dan een speciale ledena vond metveel muziek. The Old Classic kan zich, zo schrijft hetbestuur in het voorwoord van het huis-aan-huis-verspreide programma- WADDINXVEEN/ROTTERDAM In plaats van haar moeder prinses Juliana die in het Academisch Ziekenhuis te Utrecht een operatie heeft ondergaan, slaat komende maandagmorgen omstreeks elf uur prinses Margriet in de Rotterdamse wijk Ommoord de eerste paal voor een bij zonder woningbouwproject. Het gaat hier om een complex van 66 flats en maisonettes, waarvan 15 flats speciaal worden aangepast voor zelf standige bewoning door ernstig lichamelijk gehandicapten. De bouw gard, die ook bij het slaan van de eerste paal op 14 september aanwezig zal zijn. AANPASSINGEN In Almere en Alkmaar zijn soortgelijke projecten eerder al voltooid en op en kele andere plaatsen zijn ze in aan bouw. Bijzonder in het Rotterdamse project is dat hier, in tegenstelling tot voorheen, de woningen voor de gehan dicapten niet alleen op de parterre, maar ook op hoger gelegen etages wor den gesitueerd. De liften zijn daartoe aangepast op rolstoelvervoer. De aan passingen in de woningen zelf hebben o.a. betrekking op de grootte van ver trekken en gangen, de breedte van de deuren (dagmaat 90 cm), speciale uit voering van keuken, bad en kranen, enz. Het gebouw is overigens door project architect ir. T. C. T. van der Laan Succes verzekenl'' WADDINXVEEN Maandagavond 7 september is in de aula van de protestants-christelijke scholengemeenschap voor MAVO/LTO "Koningin Wilhelmina" aan de Sniepweg het Christelijk Waddinxveens Mannenkoor definitief opgericht. Er waren twee vergaderingen - de eer ste onder voorzitterschap van notaris J. in 't Hol - voor nodig, die resul teerden in de aanmelding van maar liefst 45 leden. Voor liefhebbers van mannenkoorzang is 7 september dan ook een historische datum geworden. Al deze zaken kunnen hoge bedragen vergen, die door een gezin dikwijls niet op te brengen zijn. Het is daarom aan te bevelen, een scholierenongevallenver zekering te kiezen met een zo hoog mo gelijk verzekerd bedrag bij blijvende invaliditeit. Andere verzekeringen Bij ouders heerst nogal eens de misvatting, dat een ongevallenverzekering voor hun kinderen overbodig is, omdat ze een wettelijke aansprakelijkheidsverze kering als particulier hebben lopen. Een dergelijke verzekering vergoedt echter alleen schade, die gezinsleden aan derden toebrengen. Een tweede misvatting die vooromt is, dat de ouders menen, dat ook materiële schade (bij voorbeeld aan kleding, fietsen, e.d.) on der de ongevallenverzekering valt. Het kan voorkomen, dat scholen niet de mogelijkheid hebben opengesteld, om een scholieren- ongevallenverzekeringaf te sluiten. Het is voor ouders van belang te weten, dat zij een jeugd-ongevallenverzekering ook zélf, bijvoorbeeld via hun assurantie-tussenpersoon sluiten. VVD-fractievoorzitter F.H. de Ruij- ter stelde dat de kwestie wat onge lukkig is voorgesteld in de publiciteit. ‘Was er een persvertegenwoordigster geweest, dan had deze opgeblazen af faire zich niet voorgedaan. Ik stel me achter het standpunt van het college’. Dat standpunt van B. en W. is ge handhaafd, zo heeft burgemeester mr. A.G. Smallenbroek laten weten. De heer H.P. Barth (D’66): ‘Ik ben het geheel eens met de opvatting dat terughoudendheid past en dat aan werkgroepen die werken onder de pa raplu van de stichting zoveel mogelijk de vrije hand moet worden gelaten in de middelen die zij willen hanteren. Toch moet een en ander niet leiden tot maatschappelijk niet aanvaardba re middelen: discriminerende midde len. In de ogen van velen staat eman cipatie haaks op discriminatie; som mige mensen denken dat zij in ei kaars verlengde liggen. Het is duide lijk dat hier niet met de nodige zorg vuldigheid is gewerkt’. WADDINXVEEN De hervormde Immanuëlkerkgemeente houdt zondag de jaarlijkse gemeentezondag onder het motto "Een vreemde in ons midden". De gemeentezondagbegint om half tien met een kerkdienst in de Imma- nuëlkerk aan de Prinses Beatrixlaan. Voorganger is ds. Th. H. G. Hulst. Over de gemeentezondag verstrekten Betty Broug en Dini Boer ons’de volgende in formatie: "Heeft U zich ooit wel eens een "vreemde", gevoeld? Misschien wel... op vakantie in een ver en onbe kend land. Na een verhuizing in je nieuwe woonplaats. Op een feestje, een receptie waar je niemand kent. In de gemeente omdat niemand naar je om ziet, je bij niemand gehoor vindt. Heeft U zich ooit wel eens een "vreemde" ge voeld? Als een kat in een vreemd pak huis, onwennig en onzeker? Een vreemde in deze wereld, in deze maat schappij?" "Ergens een vreemde zijn is echt niet zo'n lekker gevoel. Maar hoeveel men sen voelen zich niet een vreemde? Denkt U alleen maar aan de 600.000 vreemdelingen in onze eigen Neder landse samenleving (523 in Waddinxveen). "Een vreemde in ons midden", met dit thema willen we op de gemeentezondag van 13 september 1981 samen bezig zijn. We beginnen om 9.30 uur met een kerkdienst. Daarna is er koffie met koek. En verspreid over ons kerkge bouw is er van alles te bekijken dat met het thema verband houdt. Er kan naar dia's en een videoband gekeken wor den; kinderen gaan een lied maken; er is een vragenspel; er zijn gespreks- groepjes; er is een oriëntatietocht; en U kunt de gebeden en de liturgie voor de afsluitende dienst maken. Ook is er vo lop gelegenheid samen bij het orgel te zingen. En we eten samen soep en broodjes. "Om. half drie (14.30 uur) begint de af sluitende dienst waarin we op heel een voudige wijze samen de maaitijd van de gastvrijheid zullen vieren. Om drie uur (15.00 uur) is de gemeentezondag afge lopen. Jong en oud, iedereen doet mee. Er is een creche. Het duurt van 9.30 uur tot 15.00 uur. Iedereen is van harte welkom." spektievelijk 4,f 6,en 8, Dekking voor blijvende invaliditeit Het belangrijkste onderdeel van de scholieren-ongevallenverzekering is wel het bedrag dat is verzekerd voor blijvende invaliditeit. Immers mocht onverhoopt een ernstig ongeval plaatsvinden en wordt een scholier door dit ongeval geheel of ge deeltelijk invalide, dan is een bedrag voor het treffen van allerlei voorzienin gen meestal zeer noodzakeiijk. Het kan zijn dat extra kosten moeten worden ge maakt voor revalidatie; het kan ook zijn Na een korte pauze en een uitgebereide vragenronde werd er gelegenheid gebo den zich als lid aan te melden, voorzo ver men dit niet reeds eerder had ge daan. Vijenveertigaanmeldingen wer den geteld waarna de notaris de verga- zijn op de stem- en/of repetitieavonden, die steeds gehouden zullen woren in de aula van de Kon. Wilhelminaschool aan de Sniepweg 57. BANKREKENING De penningmeester heeft bij de Rabo bank te Waddinxveen een bankreke ning geopend waarop mensen die het mannenkoor welgezind zijn en daad werkelijk willen steuenen een gift kun nen overmaken. Het nummer van deze rekening is 3668.81.817 t.n.v. Chr. Wad dinxveens Mannenkoor I.O. Eén van de urgentste problemen die nog aan de orde kwamen was het verkrijgen van een piano voor de begeleiding van het koor. Uiteraard kan een pas opgerichte vere niging zich niet meteen erg grote uitga ven veroorloven, vandaar dat het plan geopperd werd om in het Weekblad voor Waddinxveen een oproep te plaat sen met het verzoek of mensen die een tweedehands piano te koop hebben of er een in bruikleen willen afstaan, con tact op willen nemen met de heer A. Mons, telefoon 8643. Tenslotte moet er een pakkende naam voor het Chr. Wad dinxveens Mannenkoor worden be dacht. Alle suggesties zijn van harte welkom. Mocht u reageren en mocht de door u verzonnen naam gekozen worden dan kunt u rekenen op een leuke attentie van het mannenkoor. Stuurt u uw in zending gerust naar Brugweg 67 alhier. ME1SN1TZER WADDINXVEEN/DEN HAAG Nu, na het vakantieseizoen 1981, de scholen hun poorten weer geopend hebben, zijn iedere dag ruim 3V2 mil joen scholieren opweg naar kleuterschool, lagere school of naar een school voor voortgezet onderwijs. Ouders en leerkrachten zijn zich be wust van de risico's die deze scholieren lopen op weg naar school of tijdens het verblijf op school. Via de school worden de ouders dan ook attent gemaakt op het bestaan van een scholieren ongevallenverzekering welke via de school af te sluiten is. Vele ouders ma ken gebruik van de mogelijkheid een ongevallenverzekering via de schooi te sluiten. voor de georganiseerde vrouwenacti viteiten èn voor de naam van de stichting te achten dat de Werkgroep Vrouwenemancipatie Waddinxveen op openbare bijeenkomsten in gebou wen van de stichting mannen weert. scholieren-ongevallenverzekering met een 24-uren dekking. Met deze verzekering zijn de kinderen het gehele jaar door elke daggedurende 24 uur verzekerd, op straat, in huis, tij dens vakanties in binnen- en buiten land, op de sportvereniging etc. Veel voorkomende combinaties verzekerde bedragen zijn: A) f 1000,bij overlijden B) ten hoogste 35.000,bij blijvende invaliditeit C) ten hoogste f 1.000,voor kosten van geneeskundige behandeling D) maximaal f 150,voor tandheel kundige behandeling per beschadigd e- lement. Dit verzekeringspakket kost de ouders 10,premie per jaar. Wil men de verzekerde bedragen verdubbelen, dus tot respektievelijk f 2.000,f 70.000,—, f 2.000,— en 300,—, dan is de premie f 20,per jaar. De verze kerde bedragen kunnen ook verdrie- en verviervoudigd worden, de premies be dragen dan respektievelijk 30,en 40,per jaar. Ook is het mogelijk een extra dekking te nemen voor tandheel kundige behandeling per beschadigd element van f 500,De extra premie bedraagt over het algemeen f 10, De scholieren-ongevallenverzekering met een beperkte dekking Een andere mogelijkheid is i I WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 9 SEPTEMBER 1981 was voor vrouwen. Mijn fractie heeft zich erop beraden en is tot de conclu sie gekomen, dat die situatie de deel name van mevrouw Groenendijk aan dat forum niet in de weg stond. Mijn fractie is van oordeel dat de verant woordelijkheid voor het houden van een vergadering voor alleen vrouwen ligt bij de organisatie van die avond en bij degenen die de lokaliteit ter beschikking stelt.’ ‘Mijn fractie is overigens wel van me ning dat het beter was geweest wan neer ook mannen deze vergadering hadden mogen bijwonen. Het CDA- standpunt is hierover heel duidelijk: emancipatie is niet alleen een zaak voor vrouwen maar ook voor man nan. Vrouwenemancipatie alleen is een wat eenzijdige aangelegenheid. Niettemin meen ik dus dat deze werkgroep die dit soort activiteiten voor vrouwen alleen steeds heeft ver richt en daarvoor subsidie heeft ge had, het recht heeft vergaderingen voor alleen vrouwen te beleggen.’ NEUTRAAL ‘Anders is het nu de vergadering in al le openbaarheid is gehouden. Mijn fractie meent dat de pers dan zeker niet mag worden geweerd. De pers is in mijn visie neutraal, zonder ge slacht. De pers zal niet op grond van het geslacht van de persoon, die haar vertegenwoordigt mogen worden ge weigerd. Ik ben het daarom eens met het college en vertrouw erop dat het bestuur een en ander in overeenstem ming met de bestemming van het ge bouw zal afhandelen’, aldus ing. Van ’t Hoog, die inmiddels de raad heeft verlaten en is verhuisd naar het Noord-hollandse Huizen. De heer D. Lont (PvdA) stelde vast dat het medium de boodschap is ge worden. Volgens hem heeft de zaak onevenredig veel aandacht gekregen. ‘Ik ben van oordeel dat zolang een activiteit past binnen het doel van de stichting, dat de toetsing moet zijn. Wanneer een werkgroep daarbij mid delen gebruikt die niet in strijd zijn met democratische en zedelijke nor men, moet men erg terughoudend zijn met het uitspreken van een oor deel over die middelen. Als de werk groep zelf vindt dat het functioneel is in beslotenheid te praten over as pecten van emancipatie en zolang daarvoor ruimte is, moet de raad niet gaan oordelen op grond van het doel van het gebouw’. ‘Inderdaad moet het gebouw een o- pen huis zijn en in beginsel heeft de stichting de doelstelling de gehele Waddinxveense bevolking te voorzien van faciliteiten en activiteiten. Dat is wat anders dan dat het niet mogelijk zou zijn voor doelgroepen met de daarvoor geëigende middelen activi teiten te verzorgen. Als raadslid in het algemeen bestuur van de stichting pleit ik er voor een erg terughoudend beleid te voeren, een zekere ruimhar tigheid te tonen en zeker niet te tre den in middelen die werkgroepen wil len hanteren en zolang ze geen onder mijnende activiteiten en dergelijke plegen’. WADDINXVEEN Dc onder verantwoordelijkheid van de Stich ting Jeugd- en Jongerencentrum Waddinxveen werkende Werk groep Vrouwenemancipatie blijft ook in het nieuwe seizoen Wad- dinxveners van het mannelijk geslacht weigeren tot het bezoeken, van de door dc werkgroep in De Bonkelaar aan De Beukenhof te houden bijeenkomsten. Ook de donderdagavond 17 september te houden informatieavond is, zo heeft werkgrocplid IncKc van der Meulen ons desgevraagd laten weten, alleen toegankelijk voor vrouwen. Omdat daardoor in feite besloten bijeenkomsten ont staan zal - zoals dat de gewoonte is - daaraan geen aandacht wor den gegeven in het Weekblad voor Waddinxveen. In feite zijn die vrouwenemancipaticbijcenkomstcn van nu dc besloten herenso ciëteiten van vroeger. Dit voorjaar liet het door de heer A. de Rijke voorgezeten dagelijksbe- stuur van de Stichting Jeugd- en Jongerencentrum Waddinxveen we ten het niet toelaatbaar en schadelijk i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 15