Verbouwer van BI DUUR KIE MERCEDES-BENZ BESTEIWAGEN. U EN OF EEN Rabobank C3 Oók goed in reizen. chemisch afval ll r i II de pater makelaardij b.v. Huize Souburgh bijna failliet I Onderzoek naar BEL: 01727-2110. Wandschildering in zwembad Afbouw zeiljacht in achtertuin f FLORIDA BOSKOOP Afscheid van 01828-7994 burgemeester Smallenbroek Tel. 01828-3822 DANSEN VOOR ALLEENSTAANDEN i FLORIDA CLUB JEUGDBRANDWEER- WEDSTRIJDEN Zaterdag 12 september, Nesse, 9.00-13.00 uur UW ADVISEUR VOOR ONROEREND GOED Help mee met Nier Stichting Nederland CDA-fractie verlangde van B. en W. nadere informatie Miljoenentransacties niet zonder slag of stoot een feit Nieuwsblad w Onafhankelijk Kies het zekere voor het onzekere... kies Mercedes-Benz (X) i 3 uz BAR MUSKET RIOOL CverstopttJ IEDERE ZONDAGAVOND aanvang 20.00 uur BAR D'ARTAGNAN 1 Ilf li!l 2741 ma waddinxveen HOTEL RESTAURANT FLORIDA en onze f A. P. VAN NESLAAN 1 - BOSKOOP - TEL. 01727-2282 agrarische bedrijven 3 regionaal specialist voor bemiddeling bij aan- en verkoop van woonhuizen bedrijfshuisvestingen bezoek onze gezellige bar Grote verloting met prachtige prijzen Komt ook op deze gezellige dans- en kontaktavonden. financieringen en verzekeringen 1 taxaties en adviezen begeleiding cliënten op I vastgoedgebied in geheel Nederland* I De nieuwe winterprogramma's liggen alweer voor u klaar. Boeken kunt u ook al. En waar boekt u beter dan bij de Rabobank. Dan weet u immers zeker dat 't goed zit. beide op de vrijdag en zaterdag avonden geopend tot 02.00 uur. [LidNBM schielandweg 7 >1 A.P. VAN NESLAAN 1 - BOSKOOP - INL. 01727-2282 Weekblad voor Waddinxveen WOENSDAG 9 SEPTEMBER 1981 37e JAARGANG No. 1734 r0ENSDAf? 2 SEPTEMBER 1981 - rickets naar zon en sneeuw. De bouwschuur zal ten hoogste twee jaar i 1 7 o o 1 Zie daarvoor elders in dit Weekblad voor Waddinxveen Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren 01828-4566 voor de bouw van winkels (600 vier- 'kante meter), 29 woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens en 4 woning wetwoningen (kosten 1.133.000, de raadsleden niet gemakkelijk afgaat gen. Een noodgreep van EGBO om EVH eind 1980 aan geld te helpen door De doe-het-zelver, die niet alleen ko sten bespaart met het zelf bouwen, maar het vooral leuk vindt om zelf daar voor de handen uit de mouwen te kun nen steken, heeft al in zijn omgeving ge peild dat daar geen bezwaar tegen be staat. op een door het provinciaal bestuur van Zuid-Holland gemaakte inventarisatie, die is gemaakt na de bodemverontreini- gingsaffaire in Lekkerkerk-West. WADDINXVEEN/DEN H/\AG In het gemeentehuis kan niemand opheldering geven waarom het ministerie van Volksgezondheid en Mi- worden gehouden met de nodige schorsingen, maar uiteindelijk zal het wel zo en W. gemaakte Van de vorige week gepubliceerde ope ningstijden voor het vrijzwemmen ver dienen nog een paar bijzondere aan dacht: dinsdagavond van 21.30-22.30 uur, woensdagmorgen van 10.00-11.30 uur, donderdagmiddag van 17.00-18.00 uur (voor ouders met kinderen) en za terdagmiddag van 12.00-13.30 uur. in de achtertuin van de heer Algera mo gen staan, omdat dit bouwwerk in feite in strijd is met het geldende bestem mingsplan ’’Groenswaard 1 en 2". Van daar dat er sprake is van een tijdelijke vergunning, tegen het verlenen ervan kan alleen bezwaar worden gemaakt door rechthebbenden op aangrenzende en nabij gelegen gronden. ■iW: zijn dat de raadsleden zich scharen achter de door B. voorstellen. Dat de aankoop van gronden en opstal len aan de Dorpstraat en ruiling van gronden met Rehorst BV (totaal bijna 1,5 miljoen gulden) en de aankoop van gronden gelegen aan de Kerweg-Oost WADDINXVEEN Het is niet makkelijk in deze tijd van bezuini ging de aandacht van U te vragen voor een collecte die gehouden gaat worden. Tóch doe ik het om dat het belangrijk is. De Nier Stichting Nederland gaat haar jaarlijkse collecte houden. Het geld wat men hoopt op te halen heeft men nodig voor de volgende zaken: vergroting van het aantal nier transplantaties. Per jaar komen er meer dialyse(= kunsnier) pa tiënten bij dan er transplantaties verricht worden. De Nier Stich ting is voortdurend bezig duidelijk te maken dat er een tekort is aan "donor"nieren; dat zijn 'nieren van mensen die bereid zijn om na hun dood hun nieren af te staan, zodat deze gebruikt kunnen wor den om in een nierpatiënt overge bracht te worden. Deze nierpa tiënt kan dan weer een leefbaar der en fijner leven leiden dan voorheen, daar hij niet meer "ge spoeld" hoeft te worden. het financiëel steunen van on derzoek: wat gebeurt er in een lichaam na een transplantatie, welke medicij nen moet men gebruiken, zijn er betere medicijnen dan er nu al zijn enz. steuenen van "Eurotransp- lant”, dit is een stichting gevestigd in het Academisch Ziekenhuis in Leiden waar men de patiënt zoekt, waarbij de beschikbare nier het beste getransplanteerd kan worden. In deze stichting werken samen: Nederland, West- Duitsland, België, Oostenrijk en Zwitserland. het uitbreiden van het aantal dialyse (=kunstnier)bedden, waaraan patiënten tweemaal per week 6-8 uur gespoeld moeten worden om in leven te kunnen blijven. Als het aantal nierpa- tiënten toeneemt terwijl het aan tal transplantaties steeds te weinig is moeten er steeds meer dialyse- bedden komen. uitbreiding van het aantal thuisdialyseplaatsen d.i. nierpa- tiënten hun eigen kunstnier thuis geven zodat ze minder afhankelijk worden van het ziekenhuis. begeleiden van nierpatiënten en hun levenspartners of ouders. Patiënt-zijn voor het leven is moeilijk. Dat heeft invloed op je zelf enje omgeving; wil je dat aan kunnen dan heb je daar hulp bij nodig. De geldmiddelen voor al deze en nog meer taken komen voor een deel van de overheid, maar lang niet genoeg en ook niet snel ge noeg. Nog steeds sterven er elk jaar chronische nierpatiënten om dat het aan financiële middelen ontbreekt or» een nieuwe le venskans te bieden. De Nier Stichting Nederland stelt zich ten doel: "Het verzamelen en besteden van Se gelden om méér nierpatiënten béter te helpen. Dit is de reden dat wij U durven te vragen de nierstichting te steu nen. Hoe? Geef gul aan de collecte, we hebben het nodig. Wordt lid van de Nier Stichting Nederland (Vondelstraat 164, Amsterdam). Vul een donorcodicil in, waarbij U verklaart geen bezwaar te heb ben tegen het afstaan van Uw nie ren, als U onverhoopt mocht o- verlijden. Geven na leven doet leven. Help mee - we zijn en blijven ver antwoordelijk voor elkaar. G. SIEMONS WADDINXVEEN Het bestuur van de Protestants Christelijke Stich ting Bejaardentehuis "Souburgh" heeft maandagavond op voorstel van voorzitter A. van Doorn besloten dat de nieuwbouw en renovatie van het complex aan de Prins Bernhardlaan zal mogen worden uitgevoerd door BV EGBO Hazerswoude. In deze nieuwe besloten vennootschap zijn alle bouwactiviteiten van het BV aannemingsbedrijf EGBO uit Hazers woude sinds vorige week ondergebracht om het dreigende faillissement van het aannemingsbedri jf te overleven. Over deze aangelegenheid moest het Souburgh-bestuur wel een besluit ne men omdat de nieuwbouw en renova tie, waartoe de gemeenteraad deze zomer na lange discussies en het bekij ken van diverse alternatieven het licht op groen zette door akkoord te gaan met het garanderen van een door Sou burgh aan te gane geldlening van 8,9 miljoen gwldon, in feitadoopeen andere vennootschap wordt uitgevoerd. EGBO was al begonnen met sloopwerk en voorbereidend heiwerk op basis van een mondelinge opdracht. ADVIEZEN Op grond van de ook bij de nieuwe ven nootschap aanwezige technische ken nis, de ingewonnen adviezen van het Waddinxveense architectenbureau Stuurman BV en de forse zekerheids- stelling van de bankrelatie van BV EGBO Hazerswoude - neerkomend op tien procent van de aanneemsom - heeft het Souburgh-bestuur besloten de twee jaar in beslag nemende werkzaamheden te laten uitvoeren door de nieuwe BV. Het Hazerswoudse aannemingsbedrijf was dik in de rode cijfers komen te zit ten omdat vorderingen van enige mil joenen guldens op het Goudse bedrijf Exploitatiemaatschappij Vastgoed Hol land (EVH) BV, dat in Waddinxveen koopwoningen aan de Heuvelhof heeft blijkt wei uit het feit dat de 6- mansfractie van het CDA vorafgaande aan het raadsdebat om schriftelijke in formatie heeft gevraagd. DIEPSPITTEND In een brief aan het college van B. en W. heeft fractievoorzitter drs. G. Blom een 14-tal heldere en diepspittende vra gen gesteld "met het oog op de verdere behandeling en nadere politieke afwe ging". Alle tot nu toe beschikbaar ge stelde informatie - en dat is een forse bos paperassen - bleken voor de christen-democraten onvoldoende. Er bleef dan ook behoefte aan "nadere in formatie". Het college heeft dat verzoek ruim schoots beantwoord door uitvoerig in te gaan op het hoe en waarom van de Dorpstraat- en Brugcentrumtransac- ties. De beantwoording van de CDA- vragen gaat ook vergezeld van de no dige financiële stukke#. Met de moge lijkheid moet rekening worden gehou den dat deze nadere informatie de drempel die de CDA-fractie in deze zaak moetnemen heeft verlaagd of zelfs »t—z=-- HOOFDREDACTELR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144/fEJ (01828; 5594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, v TEE.J 01828) 4788; NA 18.00 *UUR TEL. (01820130065 weggenomen. De man die bij de christen-democraten met de meeste vragen, vooral wat betreft het Brugcen- trum, blijft zitten is W. L. M. Kruijk. Bekend is ook dat de fractie van de SG- P/HKV/GPV, ditmaal onder aanvoering van de heer A. van Doorn wegens ziekte van fractievoorzitter D. Uitbei- jerse, in het Brugcentrum het liefst geen grond wil aankopen van de beheer maatschappij Rehorst BV. Dit bedrijf of een dochter daarvan zou het perceel aan de Kerkweg-Oost zelf dienen te be bouwen. In deze gedachte wordt de SGP/HKV/GPV-fractie gesterkt nu in middenstandskringen het gerucht gaat dat de belegger die was gevonden voor het exploiteren van 600 vierkante meter winkelruimte - en dat in een gemeente waar steeds meeT bestaande winkel ruimte beschikbaar komt - zich heeft getrokken. Zoals bekend zullen de in totaal 33 woningwetwoningen in han den komen van de rooms-katholieke woningbouwvereniging St. Joseph. Ge bleken is dat deze corporatie in beginsel bereid is de grond via Öfifpacht over te nemen. WADDINXVEEN De aan de Over toom wonende Waddinxveense zwe- minstructeur Wim Vermeij (29) heeft een binnenmuur van het overdekte zwembad de Sniep voorzien van een wandschildering, die slaat op het zwem gebeuren en het plezier dat jong en oud daaraan beleeft. in het overdekte zwembad De Sniep Foto: neergezet, niet worden uitbetaald. EVH - waarin EGBO een aandeel van 12 pro cent heeft - heeft intussen uitstel van betaling (surséance) aangevraagd en ge kregen bij haar belangrijkste schuldei sers, waaronder verschillende banken. De betalingsmoeilijkheden daar date ren al van vorig jaar, omdat het bedrijf door de ingestorte woningmarkt bleef Staringlaan, waar de orgelkastenfa- zitten met vele dure huizen. Zo werd een project van 31 woningen van rond de vier ton in Soest halverwege afgebro- huisplein is niet bekend of er een rede- ken doordat EVH stopte met de betalin- 4ijk vermoeden is grond waarvan het do hst*. te aangekondigde on derzoek noodzakelijk is. Bekend was 14 dure huizen in Zoetermeer te kopen wel dat de twee genoemde Wad- bracht geen soelaas. De stortplaatsen in Waddinxveen beho ren tot de 300 waarnaar een oriënterend onderzoek zal worden ingesteld. Voor dit karwei, maar ook voor de sanering van 32 stortplaatsen van chemisch afval in 25 gemeenten, is'zestig miljoen gul den beschikbaar gesteld. Het meeste geld is bestemd voor het opruimen van die enstige gevallen van dinxveense stortplaatsen voorkwamen bodemverontreiniging. De door zweminstru.cteur Wim Vermeij gemaakte wandschildering Weekblad voor Waddinxveen/S/aak Noteboom}. Hij heeft dit karwei gedaan deze zomer op momenten dat het weer slecht was. Over het resultaat van deze kunstzin nige arbeid is iedereen te spreken en het is weer een verfraaiing van het inte rieur van het overdekte zwembad, dat deze week weer is open gegaan. WADDINXVEEN De aan de Heg- gewinde 4 wonende Waddinxvener drs. J. A. Algera (34), leraar aan een school voor hoger economisch en administra tief onderwijs (HEAO) in Rotterdam, wil in de tuin achter zijn huis een Kolibri-zeiljacht van 6,20 meter gaan afbouwen. Als alles goed gaat komt de door hem te kopen romp met schotten WADDINXVEEN Verwacht mag worden dat de Waddinxveense ge meenteraad in zijn extra vergadering van vanavond (woensdag) niet zonder slag of stoot zal instemmen met de miljoenen guldens vergende transactie met de Waddinxveense beheermaatschappij Rehorst BV in de sanerings- en vernieuwingsgebieden Dorpstraat en Brugcentrum. Er zullen lange debatten half augustus 1982 naar Waddinxveen om middels een kraan in zijn tujn gehe sen te worden. Om het zeiljacht in de dan volgende herfst en winter beschut te kunnen af bouwen zijn B. en W. van plan de heer Algera de benodigde bouwvergunning te verlenen voor het tijdelijk plaatsen van een bouwschuur in de achtertuin. lieuhygiëne ook geld heeft uitgetrokken voor onderzoek naar chemisch afval op Waddinxveense stortplaatsen. Een telefoontje met de gemeentelijke dienst Openbare Werken en -Bedrijven en gemeentesecretaris J. Meuleman maakte duidelijk dat het hier zou kun nen gaan om de voormalige stortplaat sen aan de Middelburgseweg en aan de briek van Eminent BV is neergezet. Volgens de ambtenaren aan het Raad-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 1