Zeeheldenbuurt kostte half Geen VAN WADDINXVEEN Moerman CDA laat eigen wethouder vallen dakkapel voorH. Renovatie van SJb(?S. U BOOT I miljoen meer de pater makelaardij b.v. i TIEN EREBURGERS La Tel. 01828-3822 Waddinxveners in twee zaken voor de Raad van State Totaal: 2,3 miljoen UW ADVISEUR VOOR ONROEREND GOED TAPTOE CONCORDIA Cursus Frans Alliance Francaise ook in Waddinxveen 01828-7994 j Hl Aanpassing verordeningen geldelijke steun Tegeltje met vogel voor de raadsleden Nieuwsblad fff i <T II ZH jHpSsli Onafhankelijk 1 t» 1 Discotheek gj I VLOERBEDEKKING I S VUIL? m KOOP RECHTSTREEKS UW P ORGEL OF PIANO f- J IN BODEGRAVEN J Double B" f 1 region I bij aan bis I bedrijf LidNBM^ f. l> 1 o regionaal specialist voor bemiddeling bij aan- en verkoop van woonhuizen bedrijfshuisvestingen financieringen en verzekeringen taxaties en adviezen begeleiding cliënten op vastgoedgebied in geheel Nederland HOTEL FLORIDA BOSKOOP met disco-lightfloor GEOPEND DIT WEEKEND Zaterdagavond 4 agrarische bedrijven >1 - B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 ■HM I Centrum van fabrikage import en verkoop schielandweg 7 2741 ma waddinxveen tb o«° ■f. r ‘i Ki t; '44 1 J eekblad voor Waddinxveen 37e JAARGANG No. 1735 WOENSDAG 16 SEPTEMBER 1981 rechts: S. Pillë, H. Verheul, P. v. d. Linde, mr. A. G. Smallenbroek, C. A. van der Hooft en H. Jenné. (Foto: de REDELIJKE EISEN 8 o o 1= MB 1 I BEZOEKT ONZE TOONZALEN OF VRAAGT BROCHURE F Op maandag 19 oktober wordt behan deld het door de heer F. Schot inge stelde beroep tegen het besluit van Ge deputeerde Staten van Zuid-Holland tot gedeeltelijke goedkeuring van het bestemmingsplan Groenswaard 1 en 2. Op donderdag 29 otober wordt behan deld het door de heer G. Klinkenberg en anderen ingestelde beroep tegen het besluit van GS tot verlening van goed keuring aan de tweede herziening van het bestemmingsplan Regeling Kom bij de Brug. WADDINXVEEN De afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State gaat zich volgende maand met twee Waddinxveense beroepen bezig houden. Zaterdag 19 september, sporthal ”de Sniep”, 20.00 uur. HOOFDREDACTEVR: EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 4788; NA 18.00 UUR TEL. (01820) 30065 kend onder voorbehoud van de door de gemeente van het rijk te ontvangen gel delijke steun. Voor de 18 woningen zijn thans de renovatiekosten vastgesteld op 237.285,— (oud 149.397,—) en voor de 51 woningen op 2.113.438, (oud 1.738.020,Tot deze bedra gen worden door het rijk aan de ge meente voorschotten verstrekt. De verhogingen vloeien voornamelijk voort uit meerwerk en risicoverreke- ning. De huren zullen tengevolge van de verhoging van de verbeteringskosten geen verdere wijziging ondergaan. In verband hiermede dienen thans de oude raadsbesluiten aan de werkelijke bedragen te worden aangepast en dat gaat de volgende week woensdagavond vergaderende gemeenteraad op voor stel van B. en W. doen. Ook bij de behandeling van de twee ge noemde beroepen zal het gemeentebe stuur van Waddinxveen vertegenwoor digd zijn. MACHTIGING Om in zaken waarin beroep is aangete kend tegen raadsbesluiten namens de gemeente Waddinxveen gemakkelijker het woord te kunnen voeren is de vol gende week woensdag vergaderende gemeenteraad door B. en W. gevraagd in het algemeen te besluiten dat het col lege wordt gemachtigd verweer te voeren namens de gemeenteraad bij de Raad van State en dat het college op zijn beurt de persoon of personen aan wijst die bij de openbare behandeling in Den Haag het woord voert. j Wijnen. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen!Sjaak Noteboom}. Een tegeltje bij wijze van afscheid geeft mevrouw AH. Smallenbroek-van Eek hier aan PvdA-raadsïïd C. A. A. WADDINXVEEN De vandaag (woensdag) tot burgemeester van de Friese gemeente Smallingerland be noemde burgemeester mr. A. G. Smal lenbroek is benoemd tot de tiende ere burger van Waddinxveen, waarvan er nog acht in leven zijn. Van die acht wa ren er vorige week vrijdagmiddag zes in de raadzaal van het Waddinxveense ge meentehuis aanwezig. De tien ereburgers van Waddinxveen zijn: H. VERHEUL Het hem op 19 juli 1960 verleende ere- burgerschap met met zilveren penning werd de oud-directeur van een carros- seriefabriek uitgereikt uit dankbaar heid voor zijn werken aan de opbouw van de gemeente en aan de welvaart van de inwoners. P. VAN DER LINDE Het hem op 18 oktober 1960 verleende ereburgerschap met zilveren penning werd de rustend huisarts uitgereikt uit dankbaarheid en waardering voor me dische hulp en verzorging aan de inwoners. PRINS BERNHARD Het hem op 28 maart 1961 verleende ereburgerschap met gouden penning werd de ar Prins der Nederlanden tij dens zijn werkbezoek aan Wad dinxveen uitgereikt als blijk van grote eerbied en dankbaarheid. WIJLEN P. D. STUURMAN Het hem op 6 oktober 1961 verleende ereburgerschap met zilveren penning werd de architect uitgereikt voor zijn I WADD1NXVEEN/BOSKOOP Met ingang van 30 september geeft Alliance Francaise, comité Boskoop en Wad dinxveen, weer cursussen van het ni veau 1 tot en met 6 op woensdagavon den. Inschrijvingsavonden zijn op 16 en 23 september van 19.30 tot 21.00 uur in de Huishoudschool aan de Zijde in Bos koop. Voorts worden dit seizoen ook drie cur sussen in Waddinxveen gegeven. Deze zijn op woensdagmorgen in een ruimte van de Ontmoetingskerk aan de Groensvoorde. TEL. 01726-12541 KERKSTRAAT 2-28 I mevrouw H. J. Groenendijk-Bernard (de heer Dijkshoorn was ziek) hem I volkomen onderuit. I Wethouder Van Schie noemde de op- stelling van zijn fractie geen verrassing, I al was het wel pikant nu het gaat over- I zaken die de eigen portefeuille betref- I fen. Hij meende echter dat er sprake was van een gradueel verschil met zijn I fractiegenoten en dat er geen sprake I was van een principieel verschil, zodat hij meende volledig de vrijheid te heb- I ben het college-standpunt te blijven I volgen, want het CDA steunt in prin- cipe het kernenbeleid van de gemeente. Wethouder Van Schie betoogde dat I met de bestaande verschillen in politiek I opzicht wel viel te leven. Vlak daarop f stemden de 4 leden van de CDA-fractie als enige tegen de raadsvoorstellen in de Dorpstraat en het Brugcentrum. In meerderheid werd besloten het be- I drijfspand dat ligt aan de Dorpstraat 136-142 voor 1.070.000,te kopen I uit de failliete boedel van de Bouw- en Handelmaatschappij Waddinxveen BV. F Tevens ging de raad akkoord met het I voorstel van B. en W. dit pand over te doen aan de Beheermaatschappij Re- 1 horst BV. In ruil daarvoor krijgt de ge- meente de fabriek, loodsen en drie wo- I ningen aan de Kleikade 1 en 1b en aan de Dorpstraat 12 en 14. I Als ’’toegift” zal de gemeente ook nog eens 400.000,aan Rehorst BV beta len. Van ditzelfde bedrijf wordt eve- WADDINXVEEN De renovatie van 69 woningen van de woningbouwvere niging Waddinxveen in de Zeehelden buurt heeft in totaal 2.350.723,ge kost. Dat is - zo blijkt uit de definitieve vaststelling van de renovatiekosten van deze huizen van de staatssecretaris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-, ning - 463.306,meer dan in 1974 en 1975 werd gedacht, gelet op de toen door de Waddinxveense gemeenteraad beschikbaar gestelde voorschotten voor dit vernieuwingsproject. Deze voorschotten werden toen toege- wegens zijn verdiensten voor de ont wikkeling van Waddinxveen en zijn in zet voor de bloei van het plaatselijk organisatieleven. MR. A. G. SMALLENBROEK Het hem op 11 september verleende ereburgerschap-nieuwe-stijl (geen pen ning meer, maar een oorkonde) werd de oud-burgemeester uitgereikt als blijk van grote waardering en er1 heid, omdat hij zich door zijn grote in zet en zijn kennis van zaken jegens de gemeente Waddinxveen in hoge mate verdienstelijk heeft gemaakt. WADDINXVEEN In de gemeenteraadsvergadering van vorige week woensdagavond, die tot tegen twee uur ’s nachts duurde en waarin de raadsleden de erfpachtvoorstellen met 14 stemmen voor en 3 stemmen tegen (SGP/HKV/GPV) aannamen, heeft de CDA-fractie onder aan voering van woordvoerder W. L. M.Kruijk de eigen christen democratische wethouder P. F. J. van Schie volledig laten vallen. In zijn met hand en tand door hem en het college van Burgemeester en Wet- houdeis verdedigde onroerend-goedtransacties met de Waddinxveense beheermaatschappij Rehorst BV in de Dorpstraat haalden zijn christen democratische collega’s drs. G. Blom, W. L. M. Kruijk, J. Hielema en WADDINXVEEN - De volgende week woensdagavond vergaderende gemeenteraad gaat de gemeentelijke verordeningen voor geldelijke steun aan bewoners bij woningverbetering en krotontruiming en voor geldelijke steun aan bejaarden bij verhuizing aanpassen aan de deze zomer gewij zigde rijksregelingen. In de verorde ningen wordt het bedrag voor leve ring van warmte niet genoemd, om dat deze anders ieder jaar moet wor den aangepast. De wijzigingen in de verordeningen houden in dat met ingang van 1 juli 1981 voor de toepassing van de beide rkentelijk- regelingen met eenzelfde aftrek voor de levering van warmte, namelijk f 1.380,- per jaar, rekening dient te worden gehouden. De desbetreffende huurprijs-bepaling in beide gemeentelijke verordeningen luidt thans als volgt: de tot een be drag per jaar herleide som, die een huurder terzake van het genot van een woning verschuldigd is, vermin derd met het bedrag, dat daarin be grepen is voor een tot de woning be horende garage of bedrijfsruimte voor het gebruik van meubelen of stoffering en voor de levering van wa ter en voor gas, electriciteit en andere energie, alsmede met het bedrag, dat in die som begrepen is voor een ge meenschappelijke of centrale antenne installatie, voor zover dit bedrag niet deel uitmaakt van de prijs voor het enkele gebruik van het onroerend goed, alsmede met een bedrag van f 900,-, door de Minister respectieve lijk de Staatssecretaris van Volkshuis vesting en Ruimtelijke Ordening in de desbetreffende beschikking be paald of nader te bepalen, wegens in die som begrepen vergoeding voor de levering van warmte. werk in het belang van de ontwikkeling en de bevordering van volksgezondheid. D.B. VAN DER MOST Het hem op 26 juni 1967 verleende ere burgerschap met zilveren penning werd deoud-notaris uitgereikt wegens zijn verdiensten voor de behartiging van de belangen van de volksgezondheid en de volkshuisvesting. WIJLEN A. WARNAAR JZN. Het hem in november 1968 verleende ereburgerschap met zilveren penning werd de oud-burgemeester uitgereikt wegens zijn verdiensten door het ma ken van de basisplannen en het aandra gen van de bouwstenen voor de uit bouw en de snelle groei van de gemeente. S. PILLE Het hem op 23 juli 1970 verleende ere burgerschap met zilveren penning werd de oud-wethouder uitgereikt wegens zijn verdiensten op maatschappelijk en sociaal gebied, alsmede voor de vakbe weging in deze gemeente. C.A. VAN DER HOOFT Het hem op 22 december 1975 ver leende ereburgerschap met gouden penning werd de oud-burgemeester uit gereikt wegens zijn verdiensten voor de vormgeving en het aanzien van Wad dinxveen en voor de bevordering van de welvaart en het woonklimaat. H. JENNÉ Het hem op 29 april 1976 verleende ere burgerschap met gouden penning werd de oud-gemeentesecretaris uitgereikt Het college stelt met de bouwveror dening in de hand dat het uiterlijk en de plaatsen van het bouwwerk - de dakkapel dus - zodanig moeten zijn, dat het bouwwerk zowel op zichzelf als in verband met de bestaande om geving of de te verwachten ontwikke ling daarvan moet voldoen aan rede lijke eisen van welstand. Het gemeen telijke dakkapellenbeleid is er op ge richt slechts dakkapellen toe te staan die voldoen aan de welstandeisen. Nu ook de welstandscommissie van de vereniging ‘Dorp, stad en land’ van mening is dat het bouwplan op grond van welstandsgronden dient te wor den afgewezen - gelet op ‘de verhou ding van het toegevoegde element ten opzichte van het bestaande bouwli chaam’ - konden B. en W. niets an ders dan de gevraagde bouwvergun ning niet te verlenen. De gewenste vergroting van de woning - gelet op de gewenste gezinsuitbreiding - ver mag hier volgens het college niets aan af doen. WADDINXVEEN Burgemee ster mr. A. G. Smallenbroek en zijn vrouw hebben vrijdagmiddag tijdens de buitengewone gemeen teraadsvergadering als aandenken tegeltjes uitgedeeld aan de plaat selijke volksvertegenwoordigers. Op de in Bodegraven gemaakte tegeltjes staat een vliegende vogel met de tekst ’’Burgemeester - 11- 9-1981”. De aanbieding van dat aandenken leidde onze eerste burger zo in: ’’Mijn vrouw, mijn kinderen, ver laten binnenkoort deze gemeente, waarin, zo mocht blijken, wij met bijzonder veel genoegen hebben gewoond en gewerkt. Natuurlijk is voor de één in mijn gezin het vertrek naar het noorden moeilij- ker dan voor de ander. Wanneer het goed bevalt en je gezin is inge- burgerd, het stekje heeft gevon den,is verhuizen toch een beetje het doorzagen van banden, het verlaten van daar waar je je geluk kig voelde en waar je je geborgen weet.” ’’Waar voor de één uitdaging, een nieuw begin, stimulans aanwezig is wellicht inspirerend bezig te zijn, is voor de ander het betreden van nieuwe paden een belemme ring in die ontwikkeling. Wij vor men een gezin niet anders dan welk ander gezin. Het valt niet mee een man en vader te hebben die de rust niet zoekt maar in het onbekende iedere keer weer een levensbehoefte ziet die totlevens- vervulling leidt.” ”Zo is het niet toevallig, want veel collega’s zijn zo, dat de naamge ving in de dierenwereld de burge meester niet heeft overgeslagen. Zo dynamisch als dit ambt is, zo fris en onvervroren als men moet zijn om elders weer de draad van het besturen op te pakken, zo onafhankelijk, maar ook zo kwetsbaar voor de vele gevaren die aan het vervullen van ditambt zijn verbonden, zo gaat ook een vogeltje, de burgemeester, door ons leven.” ”Zo zal het ook wel door een ie der worden verstaan, wanneer ik u, leden van de raad, mede na mens mijn vrouw, een aandenken wil geven aan deze periode, die heden 11 september 1981 is afge sloten. Een kleinigheid, een tegel, voorstellende de vogel, de burge meester, fladderend door de lucht, zoekend naar een nieuwe bestuursplaats, de vorige verlatend.” neens een zestal opstallen aan de Kerkweg-Oost aangekocht voor f 1.133.000,—. Aankopen en ruiling wilde het college doen met het oog op plannen tot sane ring en vernieuwing in de Dorpstraat en het Brugcentrum. In het Brugcentrum zal circa zeshonderd vierkante meter winkelruimte en een dertigtal woningen voor één- en tweepersoons huishoudens worden gecreërd. Dertien stemmen voor het plan Dorps traat; dertien stemmen ook voor het plan Brugcentrum. Hier vonden B. en W. de drie leden van de SGP/HKV/GPV-fractie (fractie voorzitter Uitbijerse ligt na een ongeluk in het ziekenhuis) onverbiddellijk tege nover zich. Zij kregen gezelschap van de heer W. L. M. Kruijk van het CDA, die de hele avond als spreekbuis van zijn fractie fungeerde. Eigenlijk wilde het CDA het liefst alle aangekochte gronden en panden aan de Dorpstraat verkopen en de strop van ongeveer twee-en-een-half-miljoen ten laste van het saneringsfonds nemen. Ook de ruil van de bedrijfspanden van bouwer Rehorst en de inmiddels fail liete collega Reym met een toegift van vier ton namens de gemeente aan Re-‘ horst wilde het CDA vergeten. Burgemeester A. G. Smallenbroek toonde zich vierkant tegen het terug draaien van het eerder door de raad aanvaardde kernenbeleid, dat rehabili tatie van en deels nieuwbouw in zowel de kernengebieden Dorpstraat en Brugcentrum inhoudt. ’’Kernenbeleid is niet alleen woningbouw, maar heeft vele maatschappelijke functies”, be toogde hij. ’’Daarom heeft deze raad vier jaar gele den ten aanzien van dat kernenbeleid een goede beslissing genomen. U kunt de plannen vertraagd uitvoeren, maar ik raad u af de doelstellingen van het kernenbeleid te belemmeren. De tran sacties met Rehorst zijn in beide kern gebieden essentieel”. MMB Mil 'Z De kosten bedragen 140 gulden voor céén cursus en 210gulden voor twee cur sussen. In het cursusgeld is het lid maatschap van Alliance Francaise in begrepen. WADDINXVEEN - De volgende week woensdagavond vergaderende gemeenteraad gaat het beroepschrift van de heer H. Moerman van het Noordeinde 21 tegen het besluit van B. en W. om hem geen vergunning te verlenen tot het plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldak van zijn woonhuis ongegrond verklaren. De raadsleden zijn het dus wat dit be treft helemaal eens met het college dat weigerde de gevraagde bouwver gunning af te geven. B. en W. besloten om geen bouwver gunning voor het achtergeveldakka- pel af te geven, daar het welstansad- vies negatief was. Het college was het daar mee eens. De heer Moerman rea geerde daarop dat de aanvraag om bouwvergunning niet tot oogmerk heeft verfraaiing van de woning, daar dit van ondergeschikt belang is gelet op het feit dat de dakkapel niet van de openbare weg te zien is en derhal ve ook de entree van Waddinxveen niet verstoort, maar tot oogmerk geeft - gelet op de gewenste gezinsuit breiding - vergroting van de bovenver dieping, die in de huidige vorm te klein is voor meer dan twee perso nen. De zes in de raadzaal van het Waddinxveense gemeentehuis aanwezige ere-burgers van Waddinxveen: Van jinks naar i Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). 1 F X i f r T 1 -13.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 1