Saskia Wekking (18) wil later gaan in 2 Geen activiteiten meer in Passage lesgeven aan een conservatorium Tommy” De Bonkelaar Verdichting woningbouw Dorpstraat is onaanvaardbaar 19 september taptoe Concordia UIT IN WADDINXVEEN Vaste organiste van hervormde Immanuëlkerkgemeente Weer cursus literatuur van De Spint ol WADDINXVEEN Voor de tweede maal wordt in Wad- dinxveen op initiatief van de film en theaterwerkgroep De Spintol in De Bonkelaar een literatuur- cursus gehouden. Docent tijdens deze kleine leergang over de Ne derlandse literatuur gedurende zes dinsdagavonden van acht tot tien uur is de Waddinxveense le raar Nederlands Ton Kalkman. De cursus in De Bonkelaar wordt gegeven op 6, 13, 27 oktober en 3, 10, 17 november. Bouw van driehuizen Henegouwerweg WADDINXVEEN De Exploitatie Maatschappij Elsinga BV in Zandvoort heeft plannen om aan de Henegouwer weg, op de hoek bij de Kromme Esse (waar thans tweedehands auto’s ten verkoop worden aangeboden), drie bungalows te bouwen. Burgemeester en Wethouders hebben meegedeeld de be treffende bouwvergunning intussen te hebben verleend. South Jazzband in Zoetermeer Programma W. L. M. Kruijk schetste reeks van nadelen transacties met Rehorst Dramatische oproep CDA-fractie om te stoppen met saneringsbeleid WADDINXVEEN De gemeentelijke reserves worden tot op de bodem leeggeput. Er komen belastingverhogingen bij tegen vallers. Er zullen belangrijke taken moeten worden afgestoten, waardoor de Waddinxveners rechtstreeks zullen worden getrof- mdCHIflESCHRIJMEH 1 1 eekblai Vaddi> Sniep”, d< ket garage riebespan tiekosten bereiken hieentera he gemei Loor het Ingenieur Ivaarna ei lapport n verlic: Van de te Idingen v< kporthal, wat betri Ivoorzien [De voor, in voorne gringssyst Iteerd. M Iprocessc Ivan de h fctarttijd ■van de g< ■Tevens ■stip buit I riode de Isperiode |”onder’' WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 16 SEPTEMBER 1981 s e: mee naar machines, verhuurt geen machines, geeft ze alleen OVER fen. ECONOMISCHE SITUATIE NADERE CLAUSULE 0 0 Maar de christen democraten lieten ook nog iets anders bij hun beoor deling meewegen. ’’Zowel bouw in het Brugcentrum als in de Dorpstraat tegelijk oefenen negatieve invloeden uit op de voortgang van de bouw in het plan Zuidplas. Door het ontbre ken van een voldoende planologisch De nemi jeug< senic nen resul C-ca syst< kon< dooi tief De i ware wen Jacq B w piet oen vooi B w vooi 100 m van de j.o. 12 Marco school 1.41.-, 100 ir der W' 1.42.3 non v< PONT verkoopt geen in bruikleen, zonder één cent kosten! WESTHAVEN 31-32, GOUDA. <701820-17861. WADDI van de den do, cords g nen. Greet d vrije sl; plaats, vens gi Marcel rugslag 1.49.7 mer zijl men’, begon Wim Kruijk, die in de antwoorden veel onzekerheden en va ge verwachtingen aantrof die een e- venwichtige en weloverwogen besluit vorming in de weg zouden staan. WADE verenij vende petitie was n 1. W. chard 2510 5. J. I één k< kop: M. R Houtr 1192( 11831 De la; op 3 de Oi tion c Het versnelde tempo waarin de Re- horst-transacties in de gemeenteraad zijn gebracht mocht naar de mening van de CDA-fractie niet leiden tot haastige»en te lichtvaardige besluiten. Maar de christen-democraten wilden de zaak vooral positief benaderen en met name de planologische- en finan ciële aspecten voor de gemeenschap bekijken. ‘Niet voor niets heeft de CDA-fractie een aantal vragen aan B. en W. voor gelegd. Uit het feit dat de beantwoor ding daarvan een week heeft moeten duren, terwijl het college voorgaf dat alle gegevens voorhanden waren, blijkt dat het college kennelijk toch wat moeite gehad schijnt te hebben om tot een eensluidend geheel te ko- Het plan is dat een drietal werken zal worden besproken uit respec tievelijk de Middeleeuwen, de 17® eeuw en uit de moderne litera tuur. Die werken zullen de cursi sten worden uitgereikt. De kosten van de literatuurcursus zijn 40,inclusief koffie. Con tant te betalen op de eerste cursu savond. Men kan zich opgeven bij: mevr. A. Wijnen-?ervlossen, Mozartlaan 21tel.: 5935. ‘B. en W. merken terecht op dat se dert de aanvaarding van de kernenno ta de economische situatie aanzien lijk is verslechterd ten gevolge waar van de bouwmarkt is ingestort en de grondprijzen sterk zijn gedaald. Ook het wegvallen van de vrije sector bouw acht het college een feit van betekenis. Het college acht een ver dichting van het Dorpstraatgebied aanvaardbaar, zonder dat er daarover overeenstemming is met de Provinci ale Planologische Dienst (PPD)’, gaf Wim Kruijk te kennen, daarbij stel lend dat er ook al sprake is van grote risico’s zonder de aankoop van de Rehorst-werkplaatsen. re factoren met betrekking tot de bouw onzeker. De suggestie van het college om na deze transactie de on- derhandelingen over de overige eigen dommen te intensiveren leidt alleen maar tot nog hogere kosten en grote re onzekerheden. Al de door ons ge noemde onzekerheden van zowel pla nologische als van financiële aard rechtvaardigen dat kan worden ge steld dat het huidige saneringsfonds voldoende is om het avontuur van de aankopen aan de Kleikade in één keer te beëindigen’. WADDINXVEEN CDA-woordvoerder Wim Kruijk heeft in de vorige week woensdagavond gehouden gemeenteraadsvergadering, waar uit voerig werd gesproken over de sanerings- en vernieuwingsgebieden Dorp straat en Brugcentrum, vastgesteld dat over het ’’hoofdwinkelcentrum” de Passage - ”de eigenlijke kern van ons dorp”, aldus de christen-democraat - door niemand wordt gesproken. Wim Kruijk: ’’Geconcludeerd moet worden dat van verdere activiteiten in dit gebied moet worden afgezien. Getracht zal moeten worden om de gronden, gelegen op de hoek Passage/Juliana van Stolberglaan - tegenover het Shell-benzinestation van Boonstoppel BV - en de grond van het voor malige notarishuis aan de Kerkweg-Oost (totale boekwaarde 300.000, zo spoedig mogelijk tegen minimaal die boekwaarde af te stoten om an dere financiering te beperken”. besten gaf was niet alleen technisch gaaf, het was ook levende muziek en we hebben er met veel plezier naar geluisterd. Naast alle sombere berich ten is het goed te merken dat er jonge mensen zijn die zich met en thousiasme voorbereiden op een be roep en al in een vroeg stadium an deren laten meegenieten van hun talent. GIJS KOOREN Naast Concordia zal aan de taptoe mee doen Harpe Davids uit Ridderkerk (80 leden), de Harmonie K.V.A. uit Oss (60 leden) en de drumfanfare T.T.H. uit Hazerswoude met 30 leden. studeren omdat het een leuke dis positie paart aan een goede mecha niek met een fijn toucher. Aan Sas kia is gevraagd om voor het nemen van de foto echt te spelen en behalve dat dat een actie-foto opleverde, gaf het bovendien de bevestiging van wat ze eerder al had gezegd, namelijk dat ze niet van steriele klanken houdt. Dat was dan ook goed te merken. Het kleine stukje Bach dat ze ten ‘Gelet op de door het college te ver wachten steun van het rijk voor het plan Brugcentrum en het stadium waarin zich de planologische voorbe reiding van dat plan bevindt zou het voor de hand liggen om alle beschik bare middelen hierop te concentre ren, zowel in financieel opzicht als in aandacht van het gemeentebestuur en het ambtelijk apparaat. In dat kader past de transactie met Rehorst aan de Kerkweg-Oost, hoewel daarbij dan elk verder risico voor de gemeente dient te worden uitgesloten’. ‘Om dat te bereiken dient de over eenkomst met Rehorst terzake van de Kerkweg-Oost nog van een nadere clausule te worden voorzien met be trekking tot de rentebetaling door de gemeente en dient de onderhandeling met de Provinciale Directie Volks huisvesting terzake van de grondprijs voor de woningen te worden afge rond, voordat tot besluitvorming wordt overgegaan.’ Zo is er nog geen enkel contact ge weest over de planologische invulling van het gebied met de Procinciale Planologische Dienst, is er alleen ge tekend vanuit financiële randvoor waarden, warbij is gelet op de al zeer vele investeringen, is er nog geen en kele vorm van inspraak geweest, is er nog geen enkele toezegging van de Provinciale Directie Volkshuisvesting (PDV) dat het Dorpstraatgebied als saneringsplan zal worden erkend, ze ker nu het totaalplan is ingekrompen (‘Wat saneren we eigenlijk?’), is de planologische procedure nog niet ge start, waarmee doorgaans zeer veel tijd is gemoeid en is de tijdsduur niet slechts afhankelijk van de eventueel ingekomen bezwaarschriften, doch voornamelijk van de vereiste instem ming met het Dorpstraatplan door Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol- land. ‘Ten aanzien van de verwachtingen met betrekking tot het verkrijgen van rijksbijdragen voor zowel het Dorp straatgebied als het Brugcentrum te- de leerlingen daar meestal goed gemotiveerd zijn. Ook hoopt ze con certen te kunnen geven en om daar wat meer mogelijkheden te hebben gelijk wordt er vanuit gegaan dat het maximum zal worden verkregen. Het CDA heeft grote twijfels daarover nu een deel van het Dorpstraatgebied buiten de saneringszóne ligt. Uit de berekeningen blijkt dat het tekort per te realiseren woning in de Dorp straat f 35.000,-- bedraagt. Zelfs in het Brugcentrum is het tekort per woning te groot om in aanmerking te komen voor rijksbijdrage’. ‘Men zou zich in gemoede kunnen af vragen of het voorstel van het college inzake de aankoop van de panden van het voormalige bedrijf Reijm en de ruil daarvan met toebetaling van f 400.000,- met Rehorst dan ook in dit stadium in rede wel aan de orde had mogen komen’, aldus Wim Kruij.k. en moeite deze sluitend zal kunnen worden gemaakt. Hoe denkt het col lege dit bij een verdere verslechtering en bij het opraken van de reserves, met de nog niet ingecalculeerde ge volgen daarvan, voor de gewone dienst in de komende jaren op te los sen. Een schier onmogelijke zaak’, riep Wim Kruijk in een doodstille raadzaal. Daarin stelde hij nog maar weer eens vast dat in Waddinxveen de politieke wil tot echt bezuinigen nog altijd ontbreekt. ‘Het zal een bittere nood zaak blijken om deze visie te door breken wanneer we zullen worden ge confronteerd met kortingen of tegen vallers, waarvoor dan echt geen mid delen voorhanden zijn’. Het Waddinxveense fanfarecorps Con cordia zal zaterdagavond 19 september om acht uur de sporthal ”de Sniep” aan de Sniepweg weer omdopen in een mu ziekbal. Concordia houdt dan de jaar lijkse taptoe. Deze wordt nu voor de vierde maal gehouden en brengt onge veer 250 muzikanten op de been. Het organiserende Concordia heeft ook dit jaar getracht op basis van uitwisse ling verenigingen aan te trekken,'zodat hieraan geen hoge bedragen behoeven te worden uitgegeven. Hierdoor is het mogelijk de entreeprijs op een redelijk niveau te houden en hopelijk weer een volle sporthal aan te treffen WADDINXVEEN/ZOETERMEER Nog maar nauwelijks zijn de klanken van het Val Zoetermeer 1981 weg geëbd, of Jazzclub Zoetermeer vervolgt met frisse moed het seizoen met een op treden op 19 september a.s. van The South Jazzband, dat zoals gebruikelijk, zal plaatsvinden in het clubhuis, Dorps traat 18 te Zoetermeer. The South Jazzband vierde in septem ber 1977 zijn twintigjarig jubileum! Een mijlpaal, die al weer 4 jaar geleden werd bereikt door een orkest dat sedert 1962 vrijwel in dezelfde bezetting speelde. Een stel vrienden, dat, letterlijk en fi guurlijk, goed op elkaar is ingespeeld. Het orkest maakte naam, nationaal en internationaal, toen het in 1962 werd uitgeroepen tot winnaar van het Loos- drechts Jazz Concours in de afdeling oude stijl. Optredens op zowat alle Eu ropese Jazzpodia volgden alras terwijl vele groten uit de Jazzwereld werden begeleid: Jabbo Smith, Bud Freeman, Peanuts Hucko, Nelson Williams en de legendarische Neva Raphaello, om er enkele te noemen. Eveneens werd een groot aantal grammofoonplaten opge nomen. Veel radio- en televisie uitzendingen werden verzorgd, waar aan onze bekende vaderlandse zange ressen als Anneke Grönloh, Connie van Bergen en Rita Hovink meewerkten. De bezetting van dit zeer gerenom meerde orkest luidt: Henk van Belkom, leider, trompet, Sjef van Son, drums, Hans van Overveld, bas, Fred Gelder- blom, piano, Theo van Loon, trom bone, Gerard van der Flaas, sopraan- en tenorsax, Leo Vetsteden, banjo, gi taar. He? concert begint om 21.30 uur, de zaal is open vanaf 21.00 uur. De toe gang is voor leden van Jazzclub Zoeter meer gratis. Belangstellende niet-leden STROP De christen-democratische woord voerder bekeek vervolgens wat de ge volgen zouden zijn van het stoppen van de activiteiten in zowel het Dorp straatgebied als het Brugcentrum. Hij rekende voor dat het niet doorgaan in het Dorpstraatgebied geen 2,6 mil joen gulden gaat kosten - welke in druk B. en W. hadden gewekt -, maar dat de strop beperkt zou kunnen blij ven tot hooguit 1,8 miljoen gulden. Stoppen van het kemenbeleid in het Brugcentrum zal naar zijn oordeel tot een minimum kunnen worden be perkt. ‘Gezien de gewijzigde omstandighe den, welke het college zelf aangeeft, met name de algemene economische toestand, het instorten van de vrije sectormarkt, de beperkte kans op saneringsbijdragen van het rijk, een vermindering van de 80 procent-rege- ling, de hoge rentestand enzovoorts, zal het saneringsbeleid sterk dienen te worden ingekrompen. Er zal ern stig overwogen moeten worden of thans gestopt moet worden en het ge leden verlies (te ramen op maximum 2 a 2,5 miljoen gulden) te dekken uit het saneringsfonds, dat daartoe thans toereikend is of dat in een beperkt gebied of gebieden nog enige active- teiten zal worden ontwikkeld binnen de beperkte mogelijkheden’, stelde Wim Kruijk. De christen-democraat gaf te kennen dat de door het college gemaakte fi nanciële opstelling voor het Dorp straatgebied en het Brugcentrum niet juist is. Het eventueel te lijden ver lies is meer dan een miljoen gulden lager, terwijl de aankoop van de Reijm-boedel en de ruil met Rehorst WADDINXVEEN Het pro gramma van de komende zaterda gavond in de sporthal ”de Sniep” te houden taptoe van het Wad dinxveense fanfarecorps Concor dia luidt als volgt: a: Opening fanfare. b: Optreden Fanfarekorps Con cordia uit Waddinxveen. c: Optreden harmanie K.V.A. uit Oss. d: Optreden Drumfanfare T.T.H. uit Hazerswoude. Optreden Harmonie Harpe- Davidsuit Ridderkerk. FINALE In de finale zullen de volgende werken gezamenlijk ten gehore worden gebracht. a: Modelmarsen b: Drumbo c: Manhatten Beach d: Intermezzo Sinfonico e: Roffel f Blijf bij mij, Heer g: Nederlands Taptoe Hymne h: Wilhelmus iMilitary Escort. WA nisv oen °P, reik het uit con sfet contingent zal het doorzetten van het totale kernenbeleid nog meer bressen in onze financiële positie slaan. Bovendien zijn nog tal van an dere zaken (rioleringen, Brugweg, Kanaaldijk, Beijerincklaan, enz.) die in de komende jaren de nodige verbe teringen vergen”. SAMENGEVAT Het kembeleid in het gebied tus sen spoorlijn en Julianastraat wordt beperkt tot het realiseren van mini maal de boekwaarde van gronden van het oude notarishuis en grond naast Amro-bank bij de Passage. In het contract met Rehorst met betrekking tot Kerkweg-Oost dient ieder renterisico voor de gemeente als gevolg van mogelijke bezwaarschrif- ten-procedures te worden uitgeslo ten. De verdere ontwikkeling van de kern Dorpstraat wordt stopgezet en de transactie Reym/Rehorst dient derhalve geen doorgang te vinden. De aankoop van de panden van Reym, welke op zich voordelig is, wordt aangehouden (onderzocht zal dienen te worden, of deze panden niet beter kunnen worden aange wend als rente-object voor een in het Brugcentrum gelegen bedrijf). ZEER GROTE RISICO’S ‘Immers, aanvaarding van de voorstel len betekent - afgezien uiteraard van de toestemmingen en toezeggingen die nog verkregen moeten worden - dat de gemeenteraad in al zijn be leidsvrijheid de eventuele gevolgen nu en de zeer grote risico’s daarvan in de toekomst bewust aanvaardt. Dat is nog al wat! Ik vraag mij af, zonder overigens niemand van de aanwezigen hier in welk opzicht dan ook te dis kwalificeren, of de gemeenteraad wel terdege beseft welke de gevolgen zijn van het aanvaarden van het totale pakket’. ‘Zonder de zaak te willen dramatise ren leert ernstige studie van de stuk ken, dat door aanvaarding en realise ring van Brugcentrum en Dorpstraat de reserves tot op de bodem worden leeggeput en dat elke tegenvaller in de sfeer van de uitkeringen uit het ge meentefonds of in de sfeer van welke voorziening dan ook - om over de welzijnssector dan maar helemaal te zwijgen - betekent dat direct belastin gen moeten worden verhoogd (tot een zeker maximum-plafond) en dat huidige taken onvermijdelijk zullen moeten worden afgestoten. Daarbij zullen de inwoners van Waddinxveen, tegenover wie wij in totaal toch ver antwoording hebben af te leggen, rechtstreeks worden getroffen.’ ‘Die verantwoording is zwaar. Voor het doen van uitgaven dient altijd nut en offer tegenover elkaar te wor den afgewogen. Dit klemt te meer in een periode als nu, waarin totaal geen uitzicht is op een financieel-economi- sche verbetering. Integendeel de te ruggang zet zich voort. Wij staan pas aan het begin van de moeilijke jaren’. ‘Ik weet wel, nog weinigen voelen of beseffen dit thans nog onvoldoende, het is pas het begin. ‘Teruggaan kan niet meer’, luidt een bepaald lied. Of het nu uit de lengte of uit de breedte moet komen: Het zal toch moeten. Uit informatie over de begroting 1982 blijkt nu reeds met hoeveel pijn VIER REDENEN Hij had vier redenen om aan te geven waarom B. en W. toch met hun voor stel zijn gekomen. Het is een ‘kans- koop’ met ‘voordelige’ kanten; er zit genoeg in het reservepotje van de ge meente om de gemeentelijke bijdrage van 4,8 miljoen gulden in één keer te storten, terwijl er onzekerheid is over het verkrijgen van de rijksbijdragen (‘Onze verwachtingen hieromtrent zijn niet hoog gespannen zodat de ge meente alles zelf zal moeten betalen, omdat na transactie Reijm-Rehorst geen weg terug meer is’); het Reijm- pand is het meest geschikt voor Re horst (‘Geproefd wordt hieruit dat een plaatselijk bedrijf met flinke om zetten een extra duwtje in de rug ge geven wordt om in deze voor een bouwonderneming niet al te roos kleurige tijden vol te houden en tot een zo efficiënt mogelijke bedrijfs voering te geraken’)verwerving van de Rehorst-opstallen aan de Kleikade zou voorwaarde zijn om de reeds verworven p-onden aan de zuidzijde van de Kleikade werkelijk waarde te geven en de onontbeerlijke aanzet is voor bouwen ten westen van de Dorpstraat, hetgeen voor het CDA geen uitdrukkelijke noodzaak is (‘Het verworven gebied langs de Kleikade zal ook met handhaving van Rehorst verkocht worden voor nieuwbouw’). Wim Kruijk: ‘Samenvattend is het collegevoorstel gebaseerd op twee toevallig gunstige omstandigheden (kanskoop en de stand van de saldire- serve), een stimuleringsgedachte van een bedrijf dat belangrijk is voor de werkgelegenheid en een waardever meerdering van eigen gronden’. ‘In dat opzicht is er grote overeen stemming met de Eminent-transactie. Ook daar waren toevallige omstandig heden mede van invloed, werd een stuk bedrijfsexpansie en vernieuwing bereikt en kon het bestemmingsplan Zuidkade 1 een acceptabele vorm krijgen. Bij de Eminent-transactie twijfelde het CDA niet, mede omdat de rijkssubsidie als boter bij de vis werd geserveerd’. ‘Bij de thans aan de orde zijnde transactie is die belangrijkste factor er helemaal niet en zijn ook de ande- •groep tot max. 12 personen 'individuele begeleiding ‘doorlopend praktijkexamens •aanvangsdatum zelf te bepalen wist u het al: het progressieve PONT typ idee? •degelijke les (PONT-eigenschap) <en machine huis (PONT-service) <en gecontroleerde taak r- Elke vereniging zal afzonderlijk optre den. Tot slot van de avond volgt de finale waaraan door alle 250 deelne mers zal worden meegewerkt. Concor dia hoopt op deze manier weer haar steentje bij te dragen aan de plaatselijke culturele aktiviteiten. Dat beeld schetste CDA-gemeente- raadslid W.L.M. Kruijk in de vorige week woensdagavond gehouden ge meenteraadsvergadering, waarin de christen-democraten tevergeefs stre den tegen de miljoenen guldens ver gende transacties met de Waddinx veense beheermaatschappij Re horst BV. Op grond waarvan de grootste frac tie in de gemeenteraad B. en W. ver zochten ernstig te overwegen om te stoppen met het saneringsbeleid, om dat de gemaakte financiële opstelling niet juist was en tot een onaan vaardbare verdichting van de huizen bouw in het Dorpstraatgebied zou leiden, wordt uit het nu volgende ver haal duidelijk. Een verhaal waarmee de christen-democraten zich los maakte van hun wethouder P.F.J. van Schie, die overigens door dik en dun het collegebeleid - dat uitein delijk door de raadsmeerderheid werd gesteund - verdedigde. veel verderstrekkende gevolgen heeft dan het college heeft aangegeven. Er zijn namelijk nadrukkelijke gevolgen voor de begroting van de gewone dienst: nieuwe posten waarop niet valt te bezuinigen en stijgende vaste lasten.' ‘In de beschouwing omtrent de reali- seringskansen van het kemenbeleid geeft het college toe, dat - overigens geheel in strijd met de oorspronke lijke bedoelingen van de Nota Ker nenbeleid - het aantal te bouwen wo ningen in het Dorpstraatgebied moet worden vergroot. Onzes inziens tot een onaanvaardbare verdichting’. WADDINXVEEN In het jeugd- en vrijetijdscentrum De Bonkelaar wordt vrijdagavond 8m half negen vertoond de rock-opera ’’Tommy”. Deze door de werkgroep jongeren georganiseerde filmvertoning is toe gankelijk tegen betaling van f 3,50. Tommy, gemaakt onder regie van Ken Russel met onder andere Oliver Reed, Ann-Margaret en Roger Daltrey, is de wereldberoemd geworden rock-opera van Who-gitarist Peter Townsend met de zanger Roger Daltrey als Tommy een jongetje dat op 6-jarige leeftijd zijn ge zichtsvermogen verliest en zijn gehoor. De vele bekende songs en de dynami sche optredens van onder meer Tina Turner en Elton John maken deze film, begeleid door de grandioze muziek van The Who, tot een spektakulair evene ment. De kwaliteit wordt nog verhoogd door het niet alledaagse thema, waar omheen dit verbijsterende muzikale spektakel gecreëerd werd. Bovendien zijn de uitstekende rollen van zowel Oli ver Reed als Ann-Margaret zeer posi tieve bijdragen geweest tot het enorme sukses van deze film, waarin de popmu ziek centraal staat. Ze ging naar de Waddinxveense Streekmuziekschool waar ze onge veer zes jaar les heeft gehad van Jaap Nieuwenhuijse. Daarna nog enige tijd van Herman van Vliet in Bodegra ven en nu is ze voor het tweede jaar in handen van Arie J. Keijzer die in Waddinxveen aan de Jan Dorrekens- kade Oost heeft gewoond. CONSERVATORIUM De lessen bij Arie J. Keijzer volgt ze aan het Rotterdams Conservatorium. Het eerste jaar, de vooropleiding, viel voor Saskia samen met het vijfde HAVO-jaar en ze moest wel even kwijt dat de goede afloop van beide studies is te danken aan de bereid heid van zowel de Samenwerkings school voor HAVO-Atheneum in Waddinxveen als van het Rotterdams Conservatorium door rekening te houden met haar dagindeling zodat één en ander goed in elkaar paste. De functie van kerkorganist heeft ze niet in de eerste plaats aanvaard om gemakkelijk over een studie-instru- ment te kunnen beschikken, ze wil heel bewust met haar spel een bij drage leveren aan de eredienst in de kerk. Vanuit die instelling vindt ze ook dat de organist deel is van de gemeente, zodat ze graag meedoet met de zingende gemeente, echter zonder de boventoon te willen voeren. Op de vraag hoe ze haar muzikale toekomst ziet, antwoordde Saskia dat ze het liefst later les zou willen moeten 6,betalen om de avond te geven aan een conservatorium, omdat kunnen bijwonen. Nadere informatie over de verdere aktiviteiten worden gaarne telefonisch verstrekt op num mer 079-310695. WADDINXVEEN - Sinds kort bestaat het drietal vaste orga nisten van de hervormde Imma- nuëlkerk aan de Prinses Beatrix- laan voor tweederde uit leden van het vrouwelijk geslacht. Naast mevrouw J. Albtas - van Leeuwen van de Sparrengaarde 25 en de heer A. Koolma uit Bodegraven is de 18-jarige Saskia Wekking uit Waddinx veen sinds de vakantie de vaste bespeelster geworden van het Van Vulpen-orgel in de kerk- zaal en van het positief in de kleine zaal. Saskia Wekking heeft de plaats ingenomen van de vertrokken organist Joh. Fer- werda uit Boskoop. Aan Saskia de vraag hoe ze er toe was gekomen om orgel te gaan spelen. Het antwoord was heel simpel. Nadat ze op jonge leeftijd van haar vader had lesen blokfluit spelen kreeg ze op achtjarige leeftijd zin in een meer uit gebreid instrument en aangezien er thuis toen een Philicorda stond, viel de keus op een toetseninstru- ment dat de inleiding vormde tot een echte orgelstudie. De organiste Saskia Wekking (18) achter het Van VUlpen-orgel in de hervormde Immanuëlkerk aan de Prinses Beatrixlaan. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). heeft ze als tweede hoofdvak clave- cimbel gekozen. Ze hoopt met haar spel de mensen meer belangstelling voor klassieke muziek te doen krijgen. Zelf heeft ze daarnaast een ruime belangstelling voor alle goede muziek, de lichte en hedendaagse muziek niet uitgezon derd. Het orgel in de Immanuëlkerk vindt Saskia een fijn instrument om op te -«f fl |j f

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 14