Arie Groenevelt komt Simon Pille huldigen uit een ’’Rooie Siem” houdt alles nog in de peiling lang leven Woonwagenbewoners moeten eigen stroom gaan betalen Beelden «o RAAD RIDDER PRINS WELKOM Nieuw meubilair kleuterschool MET DR. W. DREES 60 JAAR LID VAN HET FNV Van Ginkel BV J fv Het echtpaar S. Pille. (Foto: Archief Weekblad voor Waddinxveen). woensdagavond vergaderende gemeenteraad f 27.500 Welkom voor Waddinxveens nieuwe burgemeester C. A. van der Hooft en zijn gezin. Bij de gemeentegrens stond wethouder Simon Pille hen op 1 de cember 1958 op te wachten. EEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 16 SEPTEMBER 1981 WADDINXVEEN De don derdag 17 september 81 jaar wordende Simon Pille, in 1900 geboren in Middelharnis, is een in heel Waddinxveen bekende in woner. Gedurende zijn leven is hij al diverse malen in het zon netje en de rode rozen gezet voor zijn verdiensten op maatschap pelijk en sociaal gebied, alsmede voor de vakbeweging. Simon Pille, die in de gemeente raad zat van 9 november 1933 tot 1 september 1970 (de laatste vier jaar dank zij een groot aan tal voorkeurstemmen) en 8 jaar PvdA-wethouder was voor so ciale zaken en onderwijs (1958- 1966is sinds 1963 Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en is sinds 1970 ereburger van Wad dinxveen De man, wiens hele leven in dienst van de gemeenschap stond, staat vrijdagavond 25 sep tember weer in het zonnetje, maar dan als 60-jarig lid van de Industriebond FNV. Met een paar foto 's willen we op deze pa gina in het Weekblad voor Wad dinxveen wat beelden terugroe pen uit een lang leven van een ui terst sociaal Waddinxvener. In 1963 werd de heer S. Pille, toen wethouder van sociale zaken en onder wijs voor de PvdA, gehuldigd wegens zijn 30-jarig raadslidmaatschap. Zojuist had hij van burgemeester C. A. van der Hooft (rechts) de versierselen beho rend bij het Ridderschap in de Orde van Oranje-Nassau opgespeld gekregen. Daarna kreeg hij van raadsnestor Kooijman een fraaie schaal overhandigd. Naast de heer Pille staat zijn echtgenote. WADDINXVEEN De woonwagenbewoners aan de Onderweg en de Sniepweg zullen voortaan hun eigen electriciteit moeten gaan betalen. Om precies te weten wat er in elke woonwagen aan stroom wordt verbruikt gaat de gemeente de nodige meters plaat sen. Voor het maken van aansluitingen op het electriciteitsnet per woonwagen met afzonderlijke bemetering gaat de volgende week woensdagavond vergaderende gemeenteraad f 27.500,— op tafel WADDINXVEEN ‘Een man met een geheugen als een pot’, zeggen ze van Simon Pille bij de Industriebond FNV. ‘Simon Pille houdt ze in de peiling’, schrijft ZIN, de krant voor de leden van deze door Arie Groenevelt geleide vakvereniging. En dat is niet o- verdreven, want de aan het Jan van Bijnenpad 71 wonende Simon (Siem) Pille, die donderdag 17 september 81 jaar wordt, in januari 1981 60 jaar getrouwd was en vrijdag 25 september ge huldigd wordt wegens zijn 60-jarig lidmaatschap van de Indus triebond FNV, weet inderdaad nog alles. leggen. houtmaar (RKSPj wethouder J. Herfst (CH), M. Heijkoop (Gem.Bel.), M. Br emmer (ARP), burgemeester Mumsen, A. Vis (CH), W. Buitelaar (Herv.Groep), mevrouw Mumsen, M. Schouten (SDAP), C. Binnenkade (Herv.Groep), A. Bonefaas (SDAP), wethouder J. van Tol (ARP), T. A. van der Hee (Herv.Groep), H. P. Gerts (RKSP)en gemeentesecretaris AKreupeling. Prins Bernhard op werkbezoek in Waddinxveen. Links burgemeester C. A. van der Hooft, rechts de ereburgers van Waddinxveen, waaronder S. Pille, die zojuist een hand krijgt van de prins. In Boskoop was Simon Pille samen op pad met de huidige minister van staat dr. W. Drees. De foto werd gemaakt op 19 april I960. f J o „Sr* A WAM r STMON PILLE (81) WEET NOG ALLES BESTUURDERSBOND BOOTTOCHT DOORN 1 lop in de brievenbus. Van de gemeen te Waddinxveen. ‘Ze sturen me nog steeds verslagen. Die lees ik trouw. En als ik er wat op heb aan te mer ken krijgen ze het van me te horen ook.’ Anderen hebben het roer mo gen ovememen. Maar Simon Pille houdt ze in de peiling. Nog steeds. ‘Wij geven mede uit het oogpunt van gelijkwaardige behandeling van de woonwagebewoners in vergelijking met de overige bevolking van Wad dinxveen de voorkeur aan het maken van afzonderlijke aansluitingen per Op deze in het begin van de Tweede Wereldoorlog gemaakte foto van links naar rechts S. Pille SDAP), D. Zoet- WADDINXVEEN De afdeling Waddinxveen en omstreken van de In dustriebond FNV houdt vrijdagavond 25 september in café-restaurant De Unie aan de Kerkweg-Oost een jubilarissenavond. Op die avond, die om acht uur begint, zal bondsvoorzitter Arie Groenevelt dè Waddinxveense vakbondsman Simon Pille (81) huldigen, omdat hij 60 jaar lid is van deze bond. wagen met afzonderlijke bemetering, waarvan de kosten worden geraamd op f27.500,-.’ Omtrent de juiste uitvoering van de werkzaamheden vindt momenteel nog overleg plaats met het G.E.B. Gouda. Mede in verband hiermede is nog niet met zekerheid te stellen dat het bedrag van f 27.500,- vol doende zal zijn. Hieromtrent zal de gemeenteraad eventueel nog een na der voorstel worden gedaan. Inzicht in het te verwachten positieve effect op het stroomverbruik is echter niet bekend. ‘In 1929 organiseerde de bestuurders- bond een boottochtje. Leden van de muziekvereniging Concordia wilden mee om muziek te maken, en dat was een heel geslaagd gebeuren. Maar op de eerstvolgende repetitie na die boottocht werden ze geroyeerd. Ze hadden op zondag geblazen en dat kon niet. De bestuurdersbond moest zich inspannen voor een eigen mu ziekvereniging met deze mensen. We schreven obligaties uit voor de in strumenten en in het voorjaar was de eerste uitvoering. De muziekvereni ging kreeg de naam van de eerste in tekenaar op zo’n obligatie: het socia listisch dagblad Voorwaarts.’ WADD1NXVEEN/GOUDA In het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland is gewijzigd dat het fi liaal te Den Haag van Reis- en Passage bureau Van Ginkel BV, Waddinxveen, is opgeheven. De oorlog brak uit. Veel vakbondsle den verlieten de gelederen omdat zij niet onder een NSB-regiem wilden werken. De bestuurders var. de be stuurdersbond bleven op hun post, het voorbeeld van het hoofdbestuur volgend. Wel verbrandden ze leden lijsten en notulen. Tot 1942 duurde dat. Toen werd het NVV omgedoopt in het NA F, de leden afgevoerd en de afdelingen opgeheven. Siem Pille stortte zich in het onder grondse werk. ‘We hadden hier in huis allemaal illegale bladen liggen. Die moesten verspreid worden. Maar de moffen deden me nooit iets. Ze waren bang voor me. Ik kwam ook rustig na spertijd thuis, met de groen te achterop de fiets uit de volkstuin. Want het zijn de minst draagkrachti- gen die het eerst door de honger wor den aangegrepen. Daarom richtten we een volkstuinvereniging op. Het gemeentebestuur vorderde gronden van de boeren en zo kregen we 367 tuinen, van de 200 vierkante meter elk, voor alle 367 leden.’ de fabriek komen, waar die ook maar vandaan kwam, of hij was de mijne. Ik zocht de mensen thuis op en bin nen het jaar had ik 25 leden.’ De af deling metaalarbeiders Waddinxveen was een feit. Tot 1958 bleef ‘rode Siem’, zoals hij in de kranten werd genoemd, actief in de bestuurders bond. Toen bedankte hij als voorzit ter. Hij werd wethouder van de ge meente Waddinxveen en dat slokte een groot deel van zijn tijd op. Maar penningmeester van de metaalarbei- dersbond bleef hij nog wel. Tot 1961. In dat jaar nam zijn schoon zoon het van hem over. ‘Ik zit nu al leen nog in het bestuur van de hart stichting’, vertelt Simon Pille. Maar dat is slechts de halve waarheid. Want op dat moment ploft een grote enve- In de raadsvergadering van volgende week woensdagavond zullen ook de van de bond van elf gulden. Uiteinde lijk kwam hij weer aan de slag als af- werker bij carrosseriefabriek Verheul. De bestuurdersbond werkte hard voor de werknemers in de moeilijke twintiger en dertiger jaren. De tijd van de economische crisis en van toe nemende armoede. Werklozen kregen tekenles, waar in elk geval één meubelfabrikant uit voortkwam. Een eigen ziekenfonds werd opgericht, dat later opging in het ziekenfonds Gouda en omstre ken. Van 1956 tot 1971 was Simon Al in oktober 1945 was de bestuur dersbond weer intact. Alleen een afdeling voor metaalarbeiders was er nog steeds niet. Dat was Pille, die nog steeds bij Verheul werkte en ‘ver spreid lid’ was van Gouda, een doorn in het oog. ‘Je had 20 leden nodig voor een afdeling, dus ik begon maar weer te werven. Er kon geen mens in Hij schudt namen van bestuurders en collega’s van zo’n jaar of vijftig gele den uit zijn mouw alsof hij zojuist nog met de betrokkenen heeft gege ten. En of je nu over gisteren met hem praat of over een gebeurtenis van 23 jaar geleden: het maakt niet uit. Hij weet je nog precies te vertel- len wat voor dag het was, waar en on- I der welke omstandigheden een voor- val zich voordeed en, waarschijnlijk tot op de minuut nauwkeurig, hoe laat het toen was. i ‘Ik was de jongste uit een gezin van elf. Mijn ouders hadden een galante riewinkel in Middelharnis, dus van huis uit had ik het niet zo meegekre gen lid te zijn van een bond. Ik had er ook geen geld voor. In 1921, ik was 20 jaar en werkte bij timmerfa- briek Van Mechelen in Bergambacht, ben ik lid geworden. We wilden daar een verhoging van het uurloon met twee cent, maar de directie gaf niet toe. Dat werd staken, van tien tot I één. Ik zie hem daar nog staan, be- I stuurder Piet Rietveld. ‘Jij zit zeker I niet in de bond?’ zei hij tegen me. Ik I keek hem aan met zulke koeieogen. ‘Nou’, zei hij, ‘dan hoop ik datje nu het besluit neemt lid te worden.’ Ik moest me diezelfde dag maar melden bij de secretaris van de afdeling en I dat heb ik gedaan. Eenmaal lid was I ik blijkbaar niet te houden. In ’22 kwam ik in het bestuur van de bouw- arbeidersbond, in ’23 werd ik secre- taris en kwam daardoor in het be stuur van de bestuurdersbond. En in ’24 werd ik bovendien penningmees ter van de SDAP.’ Die combinatie van vakbondswerk en partijwerk heeft Simon Pille steeds aangehouden. Een fraaie penning van de gemeente Waddinxveen, die hij vol trots uit zijn doosje haalt, herinnert daaraan. ‘Aan S. Pille, raadslid van 9 november 1933 tot 1 september 1970 wegens zijn verdiensten op maatschappelijk en sociaal gebied, alsmede voor de vakbeweging in deze gemeente’. Zijn vrouw vindt de pen ning, en het feit dat hij ereburger werd van Waddinxveen, een nog mooiere onderscheiding dan de rid derorde van Oranje Nassau, die Si mon Pille in 1963 kreeg. ‘Het is een erkenning, voor al het werk dat hij steeds voor de gemeente heeft ge daan. En om die erkenning, dat dat wordt gewaardeerd, ben ik nog steeds blij.’ Pille voorzitter van dat fonds. Be stuurders namen deel in de gemeente lijke commissie voor de steunverle ning. En Simon Pille stopte zijn tijd in ‘commitee B. voor de werklozen’. Dit comitee zamelde kleding in, voor de mensen die geen geld hadden om zich kleding aan te schaffen en geld voor kindervoeding. ‘Principieel is zo iets natuurlijk niet goed, niet socialis tisch. We hadden ervoor moeten zor gen dat de steun omhoog ging. Maar de kinderen werden de dupe, en dan ga je wel.’ Een zoveelste herinnerings- penning, van het Nationaal Crisisco- mitee, dateert nog van deze tijd. De zangvereniging De Volksstem werd opgeheven bij gebrek aan be langstelling. De persoonlijke zorgen van de leden werden te groot. De ei gen muziekvereniging Voorwaarts bleef bestaan. Daar zit nog een mooi verhaal aan vast, dat Pille nog steeds met smaak vertelt. exploitatievergoedingen aan de bij zondere scholen voor gewoon lager onderwijs over 1980 worden vastge steld. Dat kan nu omdat het werke lijk gemiddeld aantal leerlingen van de diverse scholen over vorig jaar be kend is en tevens het bedrag voor ad ministratiekosten door de minister van Onderwijs en Wetenschappen is vastgesteld (f 35,35 per leerling en dat is 55 cent meer dan de gemeente had gedacht). De exploitatievergoedingen bedragen voor de Vereniging voor Protestants- Christelijk Onderwijs f 399.001,68 (totaal 756 leerlingen), voor de Stichting voor Katholiek Onderwijs St. Victor f 268.112,24 (totaal 508 leerlingen), voor de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Nederlands Hervormde Christelijke Scholen f 203.371,23 (totaal 385 leerlingen) en voor de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van scholen naar de leer van de Gerefor meerde Kerken in Nederland f 50.666,88 (totaal 96 leerlingen). Tot aan de tijd dat hij wethouder werd in 1958, voor sociale zaken en onderwijs, richtte de aandacht van Si mon Pille zich vooral op de bestuur dersbond. ‘Dat was een afdeling van het NVV die tot taak had de vakorga nisatie ter plaatse uit te breiden. In 1919 is de Waddinxveense bestuur dersbond opgericht met drie afdelin gen. De oudste in Waddinxveen, die van de meubelmakers, en de afdelin gen van de fabrieksarbeiders en de bouwarbeiders. In 1920 werd ook een afdeling van landarbeiders opge richt, de laagst betaalde arbeiders. Door de acties van de industriearbei- ders tegen uitsluiting zagen ook deze landarbeiders het nut ervan in geor ganiseerd te zijn. Maar het ging niet. De kas klopte niet en de leden liepen weg. Die hadden geen vertrouwen in zo’n bond. Het duurde tot 1929 tot het lukte. Eerst moesten bestuurders van de bestuurdersbond, waaronder ik, de leiding nemen. Maar tenslotte kwam de afdeling van de grond en het werd al gauw de grootste. Het ging er in de bestuurdersbond om de propaganda en de maatschappelijke belangen van de aangesloten bonden centraal te regelen. Het was mijn taak de propaganda te behartigen en dat ging me blijkbaar goed af. Dat was huisje in, huisje af. We hadden een lijst gemaakt van alle vakbondsleden bij de verschillende bedrijven en dan kon je zo zien of iemand lid was. Tot 1966 heb ik 251 leden geworven voor de bond. Daarna heb ik het niet meer bijgehouden.’ ‘In die tijd, in de winter van ’23, heb ben we ook een avondschool opge richt. Ik had zelf het geluk dat ik am bachtsschool had gedaan, maar de meesten moesten met elf jaar van school af, die konden lezen noch schrijven. Een rode onderwijzer wilde wel gratis les geven. Die pakte dan een artikel uit de krant, daar moesten de mensen dan een opstel over ma ken. Vooral bestuurders gingen naar deze school. Dat werkte goed. Ze konden de problemen waar ze mee te maken kregen met meer kennis van zaken behandelen. We hebben de cur sus dan ook nog twee jaar herhaald. Daarna heeft het Instituut voor Ar beidersontwikkeling deze taak over genomen, maar nog wel in samenwer king met de bestuurdersbond.’ Inmiddels was Simon Pille werkloos geworden. Timmerfabriek Van Mechelen was in 1924 afgebrand. Het ene timmerfabriekje na het andere rees op in Bergambacht: allemaal ba zen van Van Mechelen die voor zich zelf waren begonnen. Simon deed dat niet. Hij werkte waar hij kon en als het niet kon kreeg hij een uitkering JAARAFREKENINGEN De jaarafrekeningen van het stroom verbruik 1980/1981 laten zien dat het woonwagencentrum aan de On derweg rond f 12.000,—aan electrici teit heeft gebruikt (50.000 kwh) en het tijdelijk woonwagencentrum aan de Sniepweg rond f 33.000,— (122.500 kwh). Dat is f 45.000,-bij elkaar en dat zal in 1982 nog meer worden gelet op de stijgende energie kosten. B. en W‘Gelet op de hoge kosten achten wij het billijk mogelijkheden te overwegen om het gemeentelijk aandeel in die kosten terug te bren gen. Een mogelijkheid is het plaatsen van tussen-meters en het aanpassen van de binneninstallatie, waarvoor de kosten worden geraamd op f 10.000,—. De inning van de betalin gen zou dan echter door de gemeente moeten geschieden. Dit achten wij niet wenselijk.’ Hoewel in de raadscommissie voor de financiën is gezegd dat de kosten van deze aanpassing door de woonwagen bewoners zelf betaald moeten wor den, ziet het college daar toch van af. Het wordt namelijk uit praktische o- verwegingen voor een zo vlot moge lijk verloop van zaken gewenst geacht dat deze kosten voor de eerste keer voor rekening van de gemeente ko men. WADDINXVEEN De hervormde Bethelkleuterschool aan de Hegge- winde krijgt f 1.980,- om nieuw meubilair te kunnen kopen. Het schoolbestuur had om dit door de volgende week woensdagavond verga derende gemeenteraad beschikbaar te stellen krediet gevraagd in verband met de vorming per 1 augustus van een derde groep kleuters aan deze derde hervormde kleuterschool. Deze derde groep is ondergebracht in het speellokaal van de school. De aanvragen voor scheidingswanden en rijdend materiaal heeft het school bestuur na een briefwisseling met het college van B. en W. ingetrokken. Hierdoor kwam de daarvoor benodig de f 2.015,- te vervallen. In een nieuw verzoek werd (slechts) mede werking gevraagd voor de aanschaf fing van een stapeldoosconstructie, een groepstafel en een leidstersbu- reau. i L "’X, F'y: k i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 17