U was een herkenbare Autobedrijf Boonstoppel B.V. Burgemeester nam als ereburger afscheid Ambtsketting voor loco doch bindt hen aan de gemeente, dienaar van de raad. burgemeester voor ons PCOB W'vwn 99 99 Henk van Ulsen verzorgde zeer geslaagde voorstelling Hartelijk afscheidmr. A. G. Smallenbroek Een boekenbon? vergadert in AF-centrum De autoprijzen zijn zo’n beetje gelijk geworden. Dus bij het kiezen tussen vergelijkbare modellen, moet de auto het weer puur op kwaliteiten winnen. En daar is Peugeot, traditie getrouw, zeer goed in.U kunt nu dus een echte Peugeot rijden in plaats van een gewone auto. Maar wat is een echte Peugeot? Het echte zit ’m in het plaisir de conduire. In het rijplezier. En dat is de som van karakter, komfort, stijl techniek en esprit. De nieuwe Peugeot 104 is ook zo’n echte Peugeot. Een voorwiel aandrijver. Dus geen cardantunnel. Dus meer ruimte. Dus meer komfort. De nieuwe Peugeot 104 heeft onafhankelijk geveerde wielen. Dus meer komfort door goede wegligging. De nieuwe 104 ZL en GL lopen op heel weinig ’normaal’. Goedkoper dus dan op ’super’. Bij 90 km konstant 1 op 17.5 (deZL). Het jaar 1982 komt voor de nieuwe Peugeot 104 met een nieuw front. Nieuwe grill, plus nieuwe koplampen. Met meer allure dus. Bij drie van de tien modellen is een 5-versnellingsbak nu standaard. Echt Peugeot is ook het zekerheidspakket:6jaar carrosserie- garantie, ’n dekking tegen kosten van breuk en/of abnormale slijtage gedurende 3 jaar of 100.000 km en de Peugeot Pannehulp. I Oranjelaan 21 Waddinxveen Tel. 01828-2344 en 23 50 en 32 77 Showroom Juliana van Stolberglaan Hl Pe ugeot] EEN WONDER OP WIELEN, 9 «a* ifr~~ >- De ambtsketting gaat over van burgemeester mr. A. G. Smallenbroek naar loco-burgemeester A. H. van Gent. stand- Mr. Smallenbroek voordat hij over- 'N ECHTE PEUGEOT 104 VOOR DE PRUS VAN N GEWONE AUTO. St /EEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 16 SEPTEMBER 19X1 GRAAG GEGEVEN! z zï^z Felicitaties van de gemeenteambtenaren in het Anne Frank-centrum. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen!Sjaak Noteboom). ook iets van anderen, van de raad hebt opgestoken, en dat dit bijdraagt tot de verdere ontplooiing van de mens Smal lenbroek.” ging tot het overdragen van de teke nen van zijn ambt: ”De gemeente wet voorziet in de opvolging van ie dere bestuurder, ook van de burge meester. Door de Kroon geroepen gaat hij waar de Kroon hem wenst. Natuurlijk, enige eigen actie is daar bij onontbeerlijk. Toch is die con tinuïteit verzekerd. Deze ketting verbindt voorzitters aan elkaar, WADDINXVEEN De acteur Henk van Ulsen heeft zaterdagavond in een sfeervolle De Bonkelaar aan de Beu kenhof het nieuwe theaterseizoen van de film- en theaterwerkgroep De Spin- tol geopend. Gezeten tussen palmbo men en andere tropische planten (ter beschikking gesteld door o.a. Dick Baelde) wist hij zijn gehoor te boeien met de voordracht ”De prinses van het eiland” van Maria Dermoüt. WADDINXVEEN Aan het slot van zijn vrijdagmiddag uitgespro ken dankwoord heeft burgemeester mr. A. G. Smallenbroek zijn laatste handeling verricht als eerste burger van Waddinxveen. Hij hing toen loco-burgemeester A. H. van Gent de ambtsketting om. Wijzend op dit laatste grapte wethou der Van Gent dat eigenlijk daaraan een bepaling zou moeten worden toege voegd dat de betrokkene ten minste zes jaar in Waddinxveen actief is, omdat mr. Smallenbroek tenslotte al na vijf en een half jaarvertrekt. WADDINXVEEN Woensdag 30 september, ’s middags om drie uur, houdt de afdeling Wad dinxveen van de Protestants Chri stelijke Ouderen Bond (PCOB) in het Anne Frank-centrum aan het Jan van Bijnenpad de eerste le denvergadering. Namens het bestuur nodigt secre taris A. P. Visser (Elzenhorst 73, tel. 3678) hiervoor alle leden en andere belangstellenden uit. Het belooft een gezellige bijeenkomst te worden, waar de ouderen zich thuis voelen. ”Het Boetiekje” voor prachtige BRUIDSBOE KETTEN en een scherpe prijs. Ook specialist in touwwerken e.d. Bloem- sierkunst Littooy, Tuin- bouwweg 4, tel. 01828- 2855. BONTMANTELS, BONTMANTELSIn sep tember laatste maand zomerprijzen! Alle man tels nu nog zeer voorde lig geprijsd. Eerste keuze kollektie 1981/82, m. ga rantie. Nu kopen a.s. win ter pas betalen. Desgew. soepele kredietservice. De Bontkoning, Hoogstraat 97, Rotterdam-C., tel. 010-117117. Bij koop reisgeld binnen geh. Ned. v. 2 pers, terug. Koop avond tot 21 uur geopend. zich jegens de gemeente Waddinxveen in hoge mate verdienstelijk hebben ge maakt en als onderscheiding aan bur gers der gemeente Waddinxveen, die door hun grote en algemeen erkende verdiensten op enigerlei gebied zich die toekenning waardig hebben gemaakt. ”U, meneer de loco-burgemeester, weet wat deze ketting betekent. U zult als een uitstekend bestuurder tesamen met de collega wethouders de interim periode gemakkelijk doorkomen. Veel sterkte en veel succes.” Sport voorde hele fami lie: JUI-JITSU en JUDO voor jeugd v.a. 4 jaar, junioren en senioren, wo. en zat. in de Jan Ligt- hartschool aan de Kerk- weg-West. Inl. Den Edel, W’veen, tel. 01828-3659. Op dynamische en indringende wijze bracht hij zijn voordracht zodanig, dat hij bij zijn toehoorders de illusie wekte, dat de gelezen teksten werkelijkheid werden, zodat men zich in Indonesische sferen waande. Met na afloop nog de gelegenheid om als toeschouwer persoonlijk met Henk van Ulsen na te kaarten werd de (ope nings) avond besloten. De Spintol kan terugzien op een zeer geslaagde voorstelling. ’’Afscheid nemen is daarom ook een stuk verantwoording afleggen. Verantwoording in het licht van het grote gebod ”God lief te hebben bo ven alles en onze naaste als ons zelf”. Christus sprak: ”Aan deze twee ge- ise wet en de pro feten”. Verantwoording afleggen tussen God en uw ziel. Was mijn han delen gericht op de eer en verheerlij king Gods, was mijn handelen ge richt op het heil van mijn naaste? Dat geldt niet alleen U, dat geldt ons allen. Als een mens daarvoor gesteld wordt, dan zal hij altijd schuldig be vonden worden, omdat we in onze val in Adam vijanden Gods en haters van onze naaste geworden zijn. Daardoor leven we in een gebroken wereld waarin geen gerechtigheid woont. Wel proberen we, een ieder op zijn manier gerechtigheid te doen groeien en we hebben het in deze ■raad tegen elkander gezegd: ”als je gerechtigheid wilt hebben moet je het uitwerken zo als wij het voor staan. Burgemeester, op deze aarde in deze bedeling zal nooit gerechtigheid komen, omdat wij de ongerechtig heid zijn toegevallen. Dat zal geen ■mens toegeven, tenzij God hem daas=- van overtuigt”. VVD VVD-fractievoorzitter F.H. de Ruij- ter stelde in zijn toespraak dat de vaak honoraire functie van burge meester een taak van grote impor tantie is geworden die een grote wis sel trekt op de bekwaamheden van de eerste burger. ”De periode dat U hier werkzaam bent geweest kan niet worden ge classificeerd als een kalme periode. Waddinxveen is onder uw leiding niet stil blijven staan en vele pro jecten zijn mede door uw inzet en kennis verwezenlijkt. In de raads- PvdA PvdA-fractievoorzitter M. Boere stelde dat het college van B. en W. met Mr. Smallenbroek een sterkere eenheid is geworden en dat heeft hij als zeer positief ervaren. Het weggaan van de eerste burger noemde hij niet noodlottig, omdat iedereen vervang baar is. Dat de socialist de vertrek kende eerste burger 5 1/2 jaar heeft voorzien van het predikaat ’’Voor deel van de twijfel” achtte hij achter af gezien te lang. Dit predikaat heeft hij dan ook ingetrokken, zij het on der de vaststelling dat mr. Smallen broek kwam als ARP’er en weggaat als CDA’er, die wellicht te veel een manager was en zeker op het punt van de voorlichting en het perso neelsbeleid met Tie PvdA-fractie van mening verschilde. De heer Boere be merkte bij mr. Smallenbroek de zelf de gedrevenheid als bij hemzelf en daar had hij grote waardering voor. SGP/HKV/GPV Namens de SGP/HKV/GPV-fractie voerde de heer J. Havenaar het woord, omdat zijn fractievoorzitter D. Uitbeijerse in het ziekenhuis her stellende is van een hem overkomen ongeval. Het raadslid van SGP- huize stelde dat er tussen hem en de burgemeester een band was gegroeid, vandaar dat hij met gemengde ge voelens en met weemoed afscheid nam. ”Een band ondanks de tegenstel lingen tussen /ons die zo tegenge steld over de taak of het ambt der overheid denken. Het beginsel Gods- souvereiniteit en volkssouvereiniteit ligt daaraan ten grondslag. Toen U pas burgemeester van Waddinxveen geworden was, ik meen al met de eerste begrotingsdebatten, had ik be hoefte de visie van de SGP aangaande het ambt der overheid in de algemene beschouwingen te betrekken. Ik kreeg daartoe de gelegenheid van mijn fractievoorzitter. En wat mij verblijdde, U ging er op in. U had er de tijd voor over U in de geschiedenis te verdiepen tot in de diep nachte- lijke uren om te onderzoeken wat deze visie inhield en wie de eerste vertaler was in onze westerse samen leving van dit beginsel”. ”Wij hebben het als positief ervaren dat er op onze opmerkingen ingegaan ■werd, ja bestreden werden, daardoor werden we niet doodgezwegen, of met een vormelijke opmerking van ”dat zijn principes die wij respecte ren” van de hand gedaan. Wij zijn U daar dankbaar voor en het spijt ons daarom alleen al dat U zo spoedig weggaat. De manier waarop U de ver gaderingen leidde heeft onze bewon dering. Daar was voor ieder tijd, hoe lang de speeches ook duurde. Een ieder kon zich uitspreken al liepen daardoor de vergaderingen uit tot in de nachtelijke uren”, aldus de heer Havenaar. ”Wij zijn bij elkander om afscheid te nemen, na 5 1/2 jaar de burgemees terspost bekleed te hebben vertrekt U naar Smallingerland. Dat is een solliciteerd en onze Vorstin heeft na de raad van haar adviseurs U be- i eens zo grote gemeente als Waddinxveen mede te helpen besturen. Dat is een promotie die wij U van harte gunnen en U daarmede gelukwensen. De om geving waar U gaat werken wordt an ders, de gezichten worden anders. Het werk blijft eender, ’’handhaving van de wet, handhaving van de open bare orde, hoofd van de politie, voor zitter van de raad, voorzitter van het college van B. en W. Een hoogst ver antwoordelijke taak”. CDA CDA-fractievoorzitter drs. G. Blom richtte allereerst het woord tot de echt genote van de burgemeester, mevrouw A. H. Smallenbroek-van Eek, want zij gaat daar waar de Kroon haar man roept. ’’Enkele malen stond u als burge meestersvrouw in de publieke belang stelling, meestal gaf u er de voorkeur aan om te fungeren als trait d’union in het sociale gebeuren. Wij hebben het gewaardeerd, dat u op gepaste wijze in houd hebt gegeven aan datgene wat u zag als uw taak in de gemeente, en dat u uw taak in uw gezin daarbij ten volle aandacht bent blijven geven.” Voor mr. Smallenbroek, tenslotte mede-veroorzaker van de afscheids- vrijwillige daad. U heeft daar naar ge- bijeenkomst, had de christen democraat een wijze boodschap gevon den, dat hij als advies van de Vereniging kwaam geacht deze runn voor Strategische Beleidsvorming had 'v~' onthouden: ’’Bouw in de carrière rust punten in voor omzien en vooruitblik ken, ga van tijd tot tijd voor de spiegel staan om te zien hoe de eigen normen en waarden zich hebben ontwikkeld”, haalde drs. Blom aan daarmee aange vend dat iemand in staat moet zijn van tijd tot tijd afstand te nemen van de mallemolen, die de maatschappij heet om na te denken over de zin van zijn be staan. ”U, burgemeester Smallenbroek, u was en u bent zich zeer wel bewust van uw staan. U laat een boeiende periode ach ter in Waddinxveen. U hebt u gemanife steerd als een krachtdadig bestuurder die de werking van de democratie in de gemeente hoog in het vaandel heeft staan. U hebt bij uw handelen uw poli- boden hangt de gani tieke achtergrond en uw christelijke overtuiging terecht laten meespre ken.”. ”Met een uitgebreid areaal aan kennis en ervaring bent u onderhandelend, coördinerend en stimulerend opgetre den. U bent u bewust van uw verant woordelijkheid voor de medemens. Niet alleen in onze eigen gemeente maar ook daarbuiten. Nog vers in het geheugen ligt de discussie over de op vatting dat de gemeente Waddinxveen nadrukkelijk een taak en een verant woordelijkheid heeft ten aanzien van de ontwikkelingssamenwerking.” ”U schuwt de discussie niet. Niet in de raad en ik denk ook niet in het college. Meermalen kon u op de harde toer gaan, maar uiteindelijk won de dip lomatie het. Met kracht van argumen ten trachtte u de ander voor uw stand punt te winnen. Doch ook die ander wist veelal van wanten. U aarzelde niet om te beklemtonen, dat de raad aan het hoofd van de gemeente staat. Maar dit gezegd hebbend, trachtte u het college- standpunt te doen zegevieren. Zo niet, dan was het wel eens moeilijk slikken.” Volgens drs. Blom leven we in een pe riode waarin de betrokkenheid van de overheid bij het maatschappelijk ge beuren toeneemt. ”Dat impliceert te vens dat de bestuurder kwetsbaarder wordt en hem gemakkelijker een gele kaart wordt uitgereikt. Het is de taak en de plicht van de burgemeester, van de wethouders èn van de raad om attent te zijn op de signalen uit de samenleving. U, burgemeester hebt daar ook blijk van gegeven. Wij hebben als raad van u kunnen leren. Ik vertrouw erop dat u De dealer nodigt u uit om te komen voelen wat het betekent als bij uw keuze karakter, stijl, techniek, komfort en élan de doorslag moeten geven. vergaderingen heeft U altijd met verve de standpunten van het college en Uzelf verdedigd. En als de gele genheid zich voordeed uw stokpaard jes te betreden. Uw flexibiliteit bij de raadsvergaderingen werd hogelijk gewaardeerd alhoewel de vele schor singen bij enkele leden van de raad wel eens irritatie opleverde. Ander zijds heeft de raad een zodanige dicipline betoont dat ingrijpen uwer zijds nooit nodig is geweest.” WADDINXVEEN tijdens de vrij dagmiddag in de raadzaal van het Wad- dinxveense gemeentehuis gehouden buitengewone vergadering van de ge meenteraad is burgemeester mr. A. G. Smallenbroek het predikaat ’’ereburger van de gemeente Waddinxveen” ver leend. Onze vandaag (woensdag) tot burgemeester van het Friese Smallin gerland geïnstalleerde eerste burger werd het ereburgerschap verleend als blijk van grote waardering en erkente lijkheid. De gemeenteraad overwoog dat mr. Smallenbroek vanaf 16 maart 1976 als burgemeester zich door zijn grote inzet en zijn kennis van zaken jegens de ge- nfeente Waddinxveen in hoge mate ver dienstelijk heeft gemaakt. DEMOCRATISERING Voordat de scheidende eerste burger tot ereburger zou worden benoemd - hij werd daarmee de tiende - stelde wet houder A. H. van Gent (PvdA) de raad voor een nieuw reglement voor wat be treft de toekenning hiervan vast te stel len. Het in het begin van de jaren zestig in het leven geroepen instituut onder ging daarmee een democratisering, om dat aan het ereburgerschap geen zil veren of gouden penningen meer ver bonden zijn, maar oorkondes die voor iedereen gelijk zijn. Het ereburgerschap wordt overigens slechts in zeer bijzondere gevallen toe gekend en wel als blijk van grote waar dering en erkentelijkheid aan hen, die (Foto: Weekblad voor Waddinxveen!Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN In hartelijke bewoordingen heeft de Wad- jinxveense gemeenteraad-vorige week vrijdagmiddag in de raadzaal van het gemeentehuis afscheid genomen van burgemeester mr. A. G. Smal lenbroek en zijn gezin. Onze vertrokken burgemeester is vandaag ■woensdag) geïnstalleerd als eerste burger van het Friese Smallinger- I land. Zijn inzet, zijn financiële deskundigheid, zijn krachtdadige optre- Jen, zijn inzicht - ja, veel kwaliteiten kregen alle aandacht. ■Loco-burgemeester A. H. van Gent, die Ide rij van sprekers opende, stelde dat |nir Smallenbroek met zijn visie het Iplaatselijk gemeentebestuur had ver- JsterktDe beloftes die hij bij zijn komst (deed waren waar gemaakt. ”U hebt zich I sterk beijverd voor het zichtbaar maken Ivan het gemeentebestuur, voor het dui- I delijk maken van de financiële polsstok |nu en straks. Aan beleidsvoornemens I werd een prijskaartje gehangen”, aldus Ide heer Van Gent die sprak van een I goede en vruchtbare periode van sa- I menwerking in het college van B. en W. dat een sfeer van onderling vertrouwen ademde. ”U heeft dan ook nimmer ge- I poogd een wig te drijven tussen de wet- I houders en zijn fractie. Het zorgvuldige I opereren van de burgemeester is een I zeer positief punt in het gemeentebe- I stuur”. I "Tot de aanwezige gemeentebestuur- I ders uit Smallingerland zei de locobur- I gemeester ”U krijgt een herkenbare burgemeester, die niet alleen theorieën I ontvouwt, maar deze ook waar maakt. I Hij houdt zich aan zijn woorden maar ook aan die van u”. De heer Van Gent E gaf daarna het woord aan de fractie- I voorzitters, Gouda’s burgemeester drs. I K.F. Broekens en een vertegenwoordi- I ger van het plaatselijke CNV. Het ant- I woord van mr. Smallenbroek zou bijna I geheel in beslag genomen worden door I zijn visie op de decentralisatie. Maar tot I de gemeenteraad zei hij ook dit: I ”In de afgelopen peiode hebben we lange en korte raadsvergaderingen ge- had. Agenda’s met op het oog contro- I versiële punten waren er, doch de over- j hand hadden die zaken, waarover overeenstemming viel te bereiken. In het algemeen gesproken ben ik u dank- I baar, dat u uw medewerking altijd hebt I willen geven om ordelijk de vergaderin gen te laten verlopen. Inhoudelijk hebt I u altijd naar elkaar en naar ons college I willen luisteren, al overtuigden wij el- I kaar lang niet altijd”. I Maar hoe de discussie ook uitmondde, I respect voor eikaars opvatting was al- I tijd aanwezig. Voor mij - ik legde daar I ook vaak de nadruk op - is en blijft de I raad het hoogste bestuursorgaan van de I gemeente. Natuurlijk is het politieke I een essentieel element, doch het bestu- I ren niet als onderscheiding van de poli- I tiek, overheerste, waardoor de besluit- I vorming werd bevorderd. Ik spreek I mijn erkentelijkheid uit dat in de open- I heid van ons bestuur de persoonlijke I verhoudingen nimmer zijn geschaad. Ook in de persoonlijke contacten die ik met u mocht hebben stond vertrouwen I en respect voorop. Ik bewaar er de be- I ste herinneringen aan.” ’’Dankzij uw boeiende betoogtrant bij het berijden van uw stokpaardjes heeft de raad immer het geduld op gebracht om naar U te luisteren. U bent er in geslaagd om enerzijds uw visie en de visie van het college te ver dedigen maar anderzijds hebben wij zeer grote waardering voor het feit dat U altijd heeft getracht zo una niem mogelijke beslissingen te berei ken zonder daar een uitputtings slag van te maken. U heeft getoond terug te kunnen komen op uw punt.” D’66 De heer H.P. Barth (D’66) stond in zijn toespraak stil bij de openheid binnen het gemeentebestuur, omdat de democraat de toegemeten tijd niet alleen wilde gebruiken om zijn er kentelijkheid te betuigen voor de in zet en kwaliteiten van de vertrekken de burgemeester te schetsen. ’’Voor wat de openheid binnen het gemeentebestuur betreft, moet met voldoening geconstateerd worden dat, afgezien van de invloed van de zich ontwikkelende maatschappelijke opvattingen, U, een actieve en po sitieve bijdrage geleverd heeft tot een veel grotere openheid, dan voorheen. Dat heeft er toe geleid dat raads leden zich thand maximaal infor matie kunnen verschaffen.” ’’Voor wat betreft uw invloed op een verdere positieve ontwikkeling van de relatie tussen gemeentebe stuur en bevolking, moet vastgesteld worden dat U zich nimmer verscho len heeft. Een ieder die wenste U te spreken had daartoe reeds de gelegen heid, hetzij op uw wekelijkse spreek uur, hetzij door een afspraak te ma ken, hetgeen altijd mogelijk bleek. Ondanks onze positieve waardering daarvoor, is dit toch een vorm van passief positivisme.” ”Het terrein om een actief beleid te voeren, gericht op het nemen van initiatief van het gemeentebestuur om zich dichter bij de bevolking op te stellen, met andere woorden, om de bevolking méér te betrekken bij de uitgangspunten van het bestuur lijk beleid, is een nog vrijwel maagde lijk terrein. De goed bedoelde po gingen daartoe, hebben veel meer de indruk gewekt van het willen ’’ver kopen” van het reeds beslotene, dan het luisteren naar opvattingen om uitgangspunten voor het detailleren van het beleid af te wegen. Daarbij moet opgemerkt worden dat dit niet specifiek de burgemeester ver wijtbaar is, doch dat de raad, in meerderheid, de moed en wij daar toe, in voldoende mate ontbroken heeft.” BH

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 23