WADDINXVEEN GEMEENTE Miebeth Pruijmboom wint voor school wisselbeker Van Velde heeft hem nu: de nieuwe Opel Ascona In showroom aan de Dorpstraat Geen ander gebruik van tuinbouwloods Kool showt Talbot- modellen ’82 Zendingsarts bezoekt Immanuël- kerkgemeente KVO-dames’n dagje in het Brabantse land Jeugdbrandweerwedstrijden met 223 deelnemers I 3 1 n x VERKEER EN VERVOER V VERGADERINGEN --- 7 RIJBEWIJZEN v SPREEKUREN ]X BOUWVERGUNNINGEN gl VOLKSGEZONDHEID 3 v SPORTZAKEN I Waddinxveen” is een wekelijks in het Weekblad voor Waddinxveen verschijnende rubriek met officiële bekend- adres: Postbus 400, 2740 A K Waddinxveen, i 1 Gemeente Waddinxveen” is een wekelijks in het Weekblad voor Waddinxveen verschijnende rubriek met ojjiciele bekend makingen en mededelingen. Samenstelling: Gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, tel. 01828-4433. Correspondentie- X HINDERWETVERGUNNINGEN - WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 16 SEPTEMBER 1981 andere terzake zijnde overleg met de secretaris van de commissie. advertentiepagina ge- ;eihtroduceerde 1 en De WADDINXVEEN - De afdeling rechtspraak van de Raad van State heeft de Waddinxvener H. Sterken burg in het ongelijk gesteld. Bij dit i 1 Dia-avond Gouwe-aquaduct Vrijdag 18 september a.s. zal in het wijkgebouw-Zuid aan de St. Victorstraat een dia-avond worden gehouden over het aquaduct bij de Gouwe. De bouw van de tunnel onder de Gouwe is in oktober 1975 begonnen. Op 1 mei jl. vond de oplevering plaats. De projectleider, de heer C. Hanssen van Rijkswaterstaat zal vrijdagavond dia's vertonen en deze van commentaar voorzien, omtrent de totstandkoming van dit waterstaatkundige werk. De entree voor deze interessante dia-avond, die om 20.00 uur begint, bedraagt één gulden. Planningsgroep sociaal-culturele aktiviteiten Dinsdag 22 september 1981, aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis. AGENDA 1Opening en mededelingen van de voorzitter. 2. Vaststelling van het verslag van de vergadering van 6 augus tus 1981. 3. Behandeling van de ingekomen bezwaarschriften op de Inven- tarisatienota sociaal-culturele aktiviteiten en opstelling van een advies terzake ten behoeve van het college van burge meester en wethouders. 4. Behandeling van het eindrapport van de Werkgroep Doel stellingen. 5. Behandeling van de ingekomen werkprogramma’s van in stellingen ten behoeve van de opstelling van het plan en pro gramma voor sociaal-culturele aktiviteiten. 6. Ter informatie. 7. Rondvraag en sluiting. De stukken liggen voor pers en publiek ter inzage op de dag der vergadering; Inzage op andere tijdstippen kan geschieden in orgaan had hij beroep aangetekend tegen het besluit van de het college van B. en W. tot afwijzing van het verzoek om vrijstelling van de bepa lingen van het bestemmingsplan Tuinbouwgebied na le herziening. De heer Sterkenburg had gevraagd om een bestaande loods voor andere opslagdoeleinden te mogen gaan ge bruiken dan voor zijn tuindersbcdrijf aan de Abraham Kroesweg is toege staan. Maar dat mag dus definitief niet. ge gebruikseconomie van de nieuwe Opel en het efficiënte benutten van de binnenruimte, het rijcomfort en de veiligheid en bovenal de complete en functionele uitrusting, lijkt die toekomstvisie gerechtvaardigd. Ingevolge de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschik kingen kan binnen dertig dagen na deze publikatie tegen dit be sluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling rechtspraak van de Raad van State, Binnenhof 1 te 's-Gravenhage. WADDINXVEEN De zendingsarts dr. Peerenboom brengt donderdag 17 september een bezoek aan de her vormde Immanuëlkerkgemeente. ’s Middags om half drie is hij aanwe zig op de in de Immanuëlkerk aan de Prinses Beatrixlaan te houden ont- moetingsmiddag en ’s avonds om acht uur in de in het kerkgebouw te houden gemeenteavond. Samen met zijn vrouw zal de zen dingsarts, die op dit moment met ver lof in Nederland is, vertellen over zijn werk in Cameroun, waarheen hij een aantal jaren geleden uitgezonden is, door de classis Gouda van de Neder lands Hervormde Kerk (Waddinxveen valt onder de classis Gouda.). Iedereen die interesse heeft om iets te horen over het leven en werken van een zendings-arts uit Foumban in Cameroun, is op één of beide ont moetingen in de Immanuëlkerk van harte welkom. WADDINXVEEN Tijdens de zaterdag aan de Nesse voorde 19e maal gehouden jeugdbrandweerwedstrijden heeft Miebeth Pruijmboom voor de hervormde Eben Haëzerschool aan de Jan Dorrekenskade-Oost de gemeentelijke wisselbeker uit 1976 veroverd. Deze was tot dan in het be zit van de rooms-katholieke St. Paulusschool aan de Peter Zuidlaan, welke school nu met Mary Ann v. d. Heijden op de tweede plaats ein digde. Derde werd de protestants-christelijke Koningin Julianaschool aan de Tollenslaan met Robert Jan Aartsen. Deze school veroverde in 1975 de uit 1964 stammende gemeentelijke wisselbeker. De geslaagde jeugdbrandweerwedstrij den eindigden ’s middags rond half één toen wethouder mevrouw L. M. Oosterbroek-Waagmeester (VVD), die voor de wedstrijden ook het startsein had gegeven, de prijzen uitreikte. Op het wedstrijdterrein aan de Nesse is het bijna de helde dag druk geweest. En natuurlijk was er ook sprake van een behoorlijke belangstelling toen later in de middag een echt vuurtje werd ge stookt door het in de fik steken van het jury-hokje. Dat leverde het nodige ple zier op omdat de spuitgasten daarbij nog weleens de spuit op elkaar richtten. VIER RONDJES De dag werd zaterdag begonnen met WADDINXVEEN De dames van de Katholieke Vrouwen Organisatie ’80 (KVO) hebben vorige week dinsdag een dagje in het Brabantse land vertoeft. Met 58 dames reed de bus naar Oister- wijk, waar eerste koffie werd gedron ken. Daarna ging men met 3 huifkarren een tocht door de bossen maken. Een oud boertje met zijn vrouw zaten aan de teugels. Ze vertelden de Waddinxveen- sen hele verhalen over hun leven. Ze lieten de KVO-dames best lachen. De tocht duurde ongeveer een uur. Daarna dronk men een borreltje naar keuze en kon er nog wat gewandeld worden voor ieder aan tafel ging. De dames hadden best trek, dus liet nie mand zich onbetuigd. Om zeven uur stapten de Waddinxveensen in de bus om naar de BZN-show te gaan in Nieuw-Kuyk. Deze groep trad op in een overvolle zaal. WINTERPROGRAMMA Inmiddels is ook bekend hoe het win- terprogramma van de Katholieke Vrou wen Organisatie ’80 er uit ziet. Het pro gramma tot december kent zeven onderdelen; Woensdag 16 september Koffieochtend in De Unie” tussen half 10 en 10 uur. Het is de bedoeling om op deze ochtend eens gezellig met elkaar bij te praten. Vrijdag 7 oktober Verrassingsavond. Deze avond begint 20.00 uur in ”De Unie. Woensdag 21 oktober Excursie naar de Mona-fabrieken in Woerden. De reiskosten komen voor eigen rekening. Omdat het herfstvakan tie is is er in de Ontmoetingskerk een ’’oppascentrale.” Donderdag 5 november Op deze avond komt de heer Alberts uit Gouda iets vertellen over homeopathie. Deze avond begint om 20.00 uur in De Unie. Woensdag 2 december Sinterklaasavond. Deze avond begint om 20.00 uur in De Unie. Donderdag 17 december Kerstavond. Ook deze avond wordt ge houden in De Unie. Dinsdag 12 januari 1982 Jaarvergadering met aansluitend dia- »serie over Zweden. Deze avond begint om 20.00 uur in De Unie. Waddinxveen, 14 september 1981. De burgemeester voornoemd, A. H. van Gent, l.b. Verleende bouwvergunningen Door burgemeester en wethouders zijn de volgende bouwver gunningen verleend; aan de heer B. B. Rodenburg, Jan Dorrekenskade Oost 73 te Waddinxveen, voor het plaatsen van een dakkapel op het achter geveldakvlak; aan de heer E. Kooyman, Passage 27 te Waddinxveen, voor het plaatsen van twee dakkapellen op het voorgeveldakvlak en het gedeeltelijk veranderen van het woonhuis Noordkade 225 aan de heer J. Been, Dorpstraat 55 te Waddinxveen, voor het plaatsen van een dakkapel op het zijgeveldakvlak; aan de heer P. Tuit, Busken Huétlaan 27 te Waddinxveen, voor het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak en het plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldakvlak; aan Aannemersbedrijf J. Schouten B.V., St. Bonifaciusstraat 13 te Leidschendam, voor het plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldakvlak van de woning Roemer Visscherstraat 13. Het register van verleende bouwvergunningen ligt ter inzage bij de dienst Openbare Werken, afdeling Bouw- en Woningtoezicht, waar tevens inlichtingen kunnen worden gevraagd. Inlichtingen kunnen eveneens worden verkregen bij de afdeling Bestuurszaken en Ruimtelijke Ordening, der secretarie. het rijden van vier rondjes door het dorp met brandweerwagens, waarvan de Waddinxveense lieverdjes volledig bezit hadden genomen. Zoals gewoon lijk bestond voor dit gebeuren weer veel belangstelling. Voor de dia- en filmver toning, die de Waddinxveense vrijwil lige brandweer verzorgde bij wijze van nagift van de gezondheidsweek Neder land Oké, bestond in de brandweerga- rage aan de Noordkade niet veel be langstelling. Aan de jeugdbrandweerwedstrijden na men 223 meisjes en jongens uit de vijfde en zesde klas deel. Tot de schoolwin- naars behoorden naast Miebeth Pruijm boom, Mary Ann v. d. Heijden en Ro bert Jan Aartsen, die in de finale uitk wamen, ook Renee Oomes (Klaas de Vriesschool), Robbert Verkley (Willem van Oranjeschool), Saskia Ponsioen (St. Paulusschool), Karin Haatmans (mr. A. de Roosschool), Stephan van Es (St. Jo zefschool),Liesbeth de Visser (Reho- bothschool), Eric van de Krans (Bethel school), Rogier van Dijck (Mgr. Bek kersschool) en Vera Nugteren (De Sa- vornin Lohmanschool). THEORIERONDES Nieuw was deze keer naast het prakti sch onderdeel ’’spuiten en behendig heid” ook punten toegekend voor theorievragen, voor het beantwoorden Gemeenteraad Woensdag 23 september 1981, aanvang 19.30 uur in hét gemeentehuis. AGENDA 1. Mededelingen en ingekomen stukken. 2. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor plaatsing van meters voor electriciteitsverbruik ten behoeve van woonwagens aan Sniepweg en Onderweg. 3. Voorstel inzake beroepschrift van de heer H. Moerman met betrekking tot geweigerde bouwvergunning. 4. Voorstel tot wijziging van de verordening geldelijke steun bewoners bij woningverbetering en krotontruiming 1975, gemeenteblad A38, alsmede de verordening geldelijke steun bejaarden bij verhuizing 1975, gemeenteblad A39. 5. Voorstel tot het verstrekken van voorschotten en het aan vaarden van rijksvoorschotten voor de renovatie van 69 wo ningen van de woningbouwvereniging Waddinxveen. SpreekuiS loco-burgemeestervrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. Spreekuur wethouder mevr. L. M. Oosterbroek-Waagmeester: vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. Mazelen inenting, kinderen geboren in 1972 en Herhalingsinenting DTP, kinderen geboren in 1972 en 1977. Op woensdag 23 september 1981 bestaat in het Groene Kruis gebouw, Stationsstraat 12, van 13.30 tot 14.30 uur gelegenheid tot kosteloze inenting tegen mazelen voor de kinderen geboren in 1972. Aan deze kinderen is inmiddels een oproep verzonden. De DTP inenting geldt voor de kinderen geboren in 1972 en 1977, die dit jaar zijn opgeroepen en niet in de gelegenheid waren zich te laten inenten. De inentingspapieren moeten worden meegebracht. Inlichtingen: Gemeentesecretarie, afd. Algemene Zaken, tel. 4433. Onttrekking aan het openbaar verkeer van een gedeelte van de Zevende Tochtweg. Bij Koninklijk Besluit van 7 mei 1981, no. 30 is goedkeuring verleend aan het besluit van provinciale staten van 15 januari 1981, no. 15 tot onttrekking aan het openbaar verkeer van een gedeelte van de Zevende Tochtweg in deze gemeente. Vanaf 17 september 1981 liggen gedurende 14 dagen de stukken tijdens de kantooruren op de afdeling Algemene Zaken van de ge meentesecretarie ter inzage. een militair rijvaardigheidsbewijs dient o.a. een door het Cen traal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen af te geven Geneeskun- digewer klaring te worden overlegd. Blijkens mededeling van het Centraal Bureau Rijvaardigheids bewijzen bestaat er een grote achterstand bij de verwerking van aanvragen van een Geneeskundige Verklaring die een nadere be-’ oordeling door de geneeskundige van het CBR behoeven. Dit betreft de aanvragen van een Geneeskundige Verklaring van personen van 60 jaar en ouder alsmede personen die om andere reden een arts dienen te raadplegen. Naar het zich op het ogenblik laat aanzien is het niet te verwach ten dat deze achterstand op korte termijn zal worden ingelopen. Indien men 60 jaar of ouder is of indien mag worden verwacht dat men op grond van enige ziekte of lichaamsgebrek niet kan volstaan met de Eigen Verklaring maar dat tevens een rapport of aantekening van een arts wordt verlangd, is het derhalve verstandig minimaal 3 maanden voor het verstrijken van de geldig heidsduur van het rijbewijs de aanvraag voor een Geneeskundige Verklaring in te zenden. Deze vervroegde inzending heeft geen nadelige gevolgen daar de Geneeskundige Verklaring 6 maanden geldig is. Behoeft men zich voor de aanvraag van de Geneeskundige Ver klaring niet tot een arts te wenden, dan duurt de behandeling bij het CBR in het algemeen niet langer dan 14 dagen. Voor nadere informatie kan men zich wenden tot de afdeling Algemene Zaken van de gemeentesecretarie, tel. 4433, tst. 242. Aanvraag om bouwvergunning De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend dat met in gang van 17 september 1981 gedurende 14 dagen ter gemeente secretarie, afdeling Bestuurszaken en Ruimtelijke Ordening, voor een ieder ter inzage is gelegd de aanvraag om bouwvergun ning van de heer G. N. M. Godschalk, Onderweg 49 te Waddinx veen, voor het gedeeltelijk vernieuwen en het vergroten van de vijf bergingen, die zich bevinden achter de woningen Onderweg nrs. 47,49, 51,53 en 55. Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestem mingsplan "Dorpstraat na3e herziening". Teneinde de gevraagde bouwvergunning te kunnen verlenen zijn burgemeester en wethouders voornemens met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van voornoemd bestemmingsplan. Gedurende bovengenoemde termijn kunnen door een ieder bij burgemeester en wethouders, Raadhuisplein 1 te Waddinxveen, schriftelijke bezwaren worden ingediend tegen het verlenen van deze vrijstelling. t 7*.. N' Een beeld van de jeugdbrandweerwedstrijden aan de Nesse. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). de Dor Opel Ascona in de showroom had staan. Tien- ziin al komen kijken. In deze editie van het 1 1 1 een te zeggen tegen iedereen die het maar weten wil: GOED EN FUNCTIONEEL De uitrusting van de Ascona is goed en functioneel. Het basismodel is al uitgerust met voorruit van ge laagd glas, automatische oprolgordels voorin, verstelbare hoofdsteunen voor, electrische ruitensproeier en in- tervalschakelaar op de 2 snelheden ruitenwisser, tapijt op de vloer, alsluitbare tankdop, PVC bescherm- strips rondom en halogeen koplam pen. Zij, die meer willen investeren, kunnen kiezen uit de nog luxere Deluxe of Berlina versies. De Ascona SR met 66 Kw (90 DIN pk) motor is voorzien van een stug gere wielophanging, Recaro stoelen voor en extra intrumenten. De SR uitvoering is ontwikkeld voor de sportieve rijder, zonder daarbij het aspect van luxe en comfort uit het oog te verliezen. Een pluspunt van alle Ascona model len is de eenvouw en het gemak waarmee onderhouds- en reparatie- werkzaamheden kunnen worden uit gevoerd. In de nieuwe Opel kan bij voorbeeld de koppeling worden ver vangen zonder de motor en trans missie te verwijderen. Ook de preventieve maatregelen tegen corrosie zijn aanzienlijk: behal ve het aanbrengen van PVC materiaal en een coating op wasbasis op de daartoe bestemde plaatsen, is er zin- crometaal gebruikt op plaatsen, die extra kwetsbaar zijn. Met de nieuwe Opel Ascona kijkt Opel optimistisch in de automobiel- toekomst. Dankzij de uiterst gunsti- COCKPIT De bestuurder waant zich in een cockpit. Het bedienen van de appa ratuur komt tegemoet aan de laatste eisen op ergonomisch gebied. De ven tilatie is aanzienlijk gewijzigd, waar door de lucht in het interieur max. vier maal per minuut ververst kan worden. Een ander opvallend ken merk van het interieur is de harmoni euze kleurencombinatie van de af zonderlijke onderdelen. De uitgebrei de geluidsdempende voorzieningen en de comfortabele stoelen dragen verder bij tot het aangenaam vertoe ven in het passagierscompartiment. Het comfort wordt ook gegarandeerd door de nieuwe wielophanging, die overeenkomt met die van de succes volle Kadett met vanaf het prille begin als kwalificatie: excellent. Waarborgen voor de kwaliteit: Mc Pherson vering vóór en een semi- onafhandelijke stabilisator achter. WADDINXVEEN - De jaar wisseling vindt bij autofabri kanten en autodealers niet in december plaats maar in sep tember. Deze feestelijke ge beurtenis wordt dan gevierd met nieuwe modellen en veelal speciale verkoopacties. Zo ook bij de Talbotdealer Kool aan de Dorpstraat waar vanaf donder dag 17 september een show voor ’82 modellen wordt ge houden. De nieuwe modellen en de ver koopacties staan in het teken - en hoe kan het ook anders - van zuinigheid en bezuinigen. Dit verklaart het actiethema bij Talbot - ’Enkele bijzonder po pulaire bezuinigingsmaatrege len’. Deze bezuinigingsmaatre gelen omvatten o.a.: Introductie van een tweede ’’economische” versie van de Talbot Horizon (1:18,2). De Horizon is reeds leverbaar van af f. 14.890,-. Toepassing van de zuinige 1600 cc motor in alle 1510 en Solaramodellen Vijfversnellingsbak standaard op de Talbot 1510 GLS en de Talbot Solara GLS Start van de verkoop van de Talbot Tangora 2.3 Diesel Tur bo (1:15,3) Introductie van een speciaal voor Talbot ontwikkeld LPG gasinbouwprogramma Een extra voordelige finan- cieringsregeling, die het moge lijk maakt de eerste termijnbe taling 3 maanden uit te stellen en een lager rentetarief dan ge bruikelijk te hanteren. Voor de liefhebbers van spor tieve- en vrijetijdsauto’s nodigt de Talbotdealer idereen uit op een regionale show, waar men nader kan kennis maken met de onlangs gi Matra Murena (de naam is ont leend aan een diepzee roofvis) en de Matra Rancho, een veel zijdige globetrotter met specia le kwaliteiten voor het onge baande pad. Vanaf 17 september treft men bij de Waddinxveense Talbot dealer Kool geen oliebollen maar wel een hapje, een drank je en bovengenoemde prettige bezuinigingsmaatregelen aan. 6. Voorstel tot het beschikbaarstellen van een krediet ten be hoeve van verdere afwikkeling schadezaak Noordeinde. 7. Voorstel tot het verlenen van medewerking voor de aanschaf fing van meubilair ten behoeve van de Bethel-kleuterschool. 8. Voorstel tot vaststelling van de exploitatievergoeding aan de bijzondere scholen voor gewoon lager onderwijs over 1980. 9. Voorstel inzake aanbeveling tot benoeming van leden van de Commissie Wijkwerk Bomenwijk. 10. Voorstel tot voorlopige vaststelling van de gemeentereke- ning 1978. 11. Voorstel tot het beschikbaarstellen van kredieten ten behoeve van energiebesparende maatregelen. 12. Voorstel inzake algemene machtiging tot het voeren van ver weer en vertegenwoordiging namens de raad. 13. Begrotingswijzigingen. 14. Rondvraag. De stukken liggen voor pers en publiek vanaf 16 september 1981 ten gemeentehuize ter inzage. ervan door de brandweerlieden telkens tien kinderen per school werden aange wezen. Elke school kreeg vijf vragen te beantwoorden. De theorierondes wer den gespeeld volgens het bekende tele visiespel ”Ren je rot” van Martin Brozius. WADDINXVEEN Een hele advertentiepagina werd vorige week in het Weekblad voor Waddinxveen gebruikt om aan te kondigen dat autobedrijf Van Velde aan de Dorpstraat op vrijdag 11 sep tember de nieuwe Opel Ascona in de showroom 1 tallen nieuwsgierigen Weekblad voor Waddinxveen wordt bruikt om I de nieuwe Opel Ascona staat er nu. De nieuwe Ascona is een tijdloze middenklasser met de zelfde model naam, maar al het andere in deze bij autobedrijf Van Velde staande auto is nieuw, tot aan de kleinste details. Opel presenteert nu de eerste Ascona met voorwielaandrijving, waarbij de koper van middenklasse automobie len, die sterk let op de prijs en de gebruiksmogelijkheden, een model ”op maat” kan selecteren. De buitenmaten van de Ascona zijn compact, maar het interieur biedt opmerkelijk veel ruimte. De styling werd mede bepaald door de wind tunnel. Samen met de lichtgewicht construc tie en de geavanceerde krachtbron nen, zorgt dit voor een tijdloze economie. Dankzij het comfort en veilig weggedrag, levert de Ascona een belangrijke bijdrage aan het rij plezier. De jongste Opel slaat - ook qua uiter lijk - een goed figuur. Of het nu het klassieke model met kofferbak, of de versie met de vijfde deur is, zijn vormgeving is niet alleen gestroom lijnd (luchtweerstandcoëfficiënt hatchback 0.38 en notchback 0.39), maar ook aantrekkelijk. En het biedt veel binnenruimte. Door de aanzien lijk langere wielbasis, genieten de achterpassagiers een grote mate van bewegingsvrijheid. Een zee van ruim te voor de bagage: voor het notch back model 510 liter en voor de hatchback versie van 445 tot 1215 liter (gemeten volgens VDA normen). Het combineert de voordelen van de starre as (met constant camber) de onafhankelijke wielophanging, ruimtebesparende dubbel-conische mini-block veren, die door Opel in serie automobielproduktie zijn geïn troduceerd, worden ook bij de As cona gebruikt, wat de bagageruimte ten goede komt. De nieuwe Ascona kan worden gerekend tot de auto’s met rijeigenschappen boven het ge middeld niveau. De motoren voeren zuinigheid hoog in het vaandel met vermogens van 44 Kw (60 DIN pk) tot 66 Kw (90 DIN pk) en zijn van een ultramodern ontwerp. Begin 1982 komt daar een dieselmotor bij, terwijl een 5-ver snellingsbak in voorbereiding is. Een automatische versnellingsbak, in combinatie met motoren van 55 Kw (75 DIN pk) en hoger, is nu reeds leverbaar. X Verlening hinderwetvergunningen aan GEB Gouda e.o. Burgemeester en wethouders van Waddinxveen hebben bij besluit van 8 september 1981 twee hinderwetvergunningen verleend voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van: Twee gasregulateurstations voor het reduceren van gas, door het Gemeenschappelijk Energiebedrijf Gouda e.o., te Gouda, aan de Staringlaan en aan de Zesde Tochtweg. De aanvragen, ontwerp-beschikkingen en stukken liggen ter secretarie op de afdeling Algemene Zaken, elke werkdag tijdens de kantooruren en elke maandagavond van 19.00 tot 22.00 uur ter inzage en wel tot en met 16 oktober 1981. Tijdens deze periode kunnen gemotiveerde bezwaren bij het college van burgemeester en wethouders worden ingediend. De gene die een bezwaarschrift indient kan verzoeken zijn persoon lijke gegevens niet bekend te maken. R>A^ Bestuurskaderkursus Doel: inzicht te vergroten in het functioneren van en de taken in een sportvereniging. Onderwerpen: grondslagen en organisatie van de sportvereni ging. Vergadertechniek, financiën, functie van het bestuur, beleidsontwikkeling, plaats van de jeugd binnen de vereniging, kaderwet specifiek welzijn en andere onderwerpen bijv, op verzoek van de deelnemers. Duur: 5 avonden van 2‘/2 uur. Start29 oktober a.s. (onder voorbehoud). Kostenf 23,— per persoon. Aantal deelnemers: minimaal 15, maximaal 21. Literatuur: hangt van de docent af. Na de Bestuurskadercursus kunnen specifieke bestuurskader- cursussen worden gevolgd, welke 3 avonden van 2‘/2 uur duren. Het betreft de volgende functies: voorzitter, penningr.^ester, jeugdbestuurder. Kosten: 15,—per persoon. Inlichtingen en inschrijving; Gemeentesecretarie, afd. Welzijns zaken, t.a.v. de heer F.I. Nieuwesteeg, tel. 4433, toestel 195. De geneeskundige verklaring Bij de aanvraag voor het vernieuwen van een rijbewijs, het om wisselen van een buitenlands rijbewijs of het omwisselen van

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 3