Gerda Pook honderdste Vredesweek I Twee Gouwenaren gepakt na diefstal uit café Nog een poging aankoop grond langs speeltuin lid van De Zangvogels Weet u ’t nog: Zevenmoerbosveen? met politiek avondgebed Brandweerwedstrijden in Gouda Mr. A. G. Smallenbroek nu: Gouda, Waddinxveen en Reeuwijk samen Ca. f 2.000,aan contant geld ontvreemd Goedgekeurd Schieland over kanaal Wveen-Voorburg Anjerfonds steunt met vier mille Concordia Koor onderdeel van Vox Jubilans Huizen langs Noordeinde leden beperkte schade na reconstructie POLITIENIEUWS WADDINXVEEN «foto -film sjaak noteboom - OVERDREVEN i i - WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 16 SEPTEMBER 19X1 Mr. A. G. Smallenbroek het GEEN BEZWAAR verlichting vervanging aanschaffing twee Omstreeks 18.00 uur die zaterdag zal in 8 Er bestaat bij de provincie geen bez waar tegen deze besluiten: We leven intussen ruim een decen nium later. Maar wie schetst onze Onder het oog van westrijdleider H. P. Mooiman, commandant van de brand weer in Velp, treden aan de brandweer- WADDINXVEEN Het kinderkoor De Zangvogels van de Hervormd Ge mengde Zangvereniging Vox Jubilans heeft het 100e lid kunnen inschrijven. Dat was de aan het Sweelinckhof wo nende Gerda Pook. Zij werd van harte welkom geheten door dirigent A. C. Jongejan, tijdens de vorige week dins- WADDINXVEEN In de afge lopen week heeft de plaatselijke rijkspolitie een 20-jarige en een 24- J i en ingesloten in de cellen van het f 13.000 toekomst weer moet zien. gemeentelijk grondbedrijf dienstjaar 1981. afvoeren post huren grond schoolge bouwen. krediet aankoop perceel Kleikade 17. en kleine eenzijdige stappen zetten naar ontwapening. KRAAM In Waddinxveen zal dus de Vredesweek niet ongemerkt voorbij gaan. Naast het politiek avondgebed zal op zondag 20 en zondag 27 september in verschil lende kerkdiensten aandacht aan de ge noemde thema’s worden geschonken. Vrijdag zal het IKV ook aanwezig zijn op de markt met een informatiestand. Diegenen, die zich ook na de Vredes week willen inzetten voor dit werk, zijn zeer welkom bij de plaatselijke IKV- groep. Contactadres: D. Kuyt, Groens- voorde 184, tel. 3640. Flops Aintik-. En Snor Siamees, En liertus tic Pony. En Sniilfic Konijn, l'n Sita Givia. En al die andere lieve trouwe beesten. Verdienen die niet allemaal een fotografisch schilderij? Vtxir uzelf of v<x>r degene die er het meest van houdt/Ja toch zeker?Ga daarom eens praten met de v.ikfotogr.iif en u zult zien dat de kosten zelfs binnen cadcau-bercik kunnen blijven. Zodat u een ware dierenvriend op een eenvoudi ge, doch ongebruikelijke manier kunt verrassen. Kom maar binnen met uw dier bij: september werd ten in de J. W. Friso- weg geparkeerd staande personenauto aan de rechterzijde aangereden. Van de dader ontbreekt elk spoor. Op vrijdag 11 september om 15.30 uur werd op de Brugweg een in file staande personen auto aangereden. Een vrachtauto, die ook in de file stond, reed achteruit en raakte de personenauto. Hierna reed deze vrachtauto langs de file, negeerde het rode verkeerslicht en reed de Hene- gouwerweg op. TANKEN ZONDERTE BETALEN De afgelopen week is bij de Wad- dinxveense rijkspolitie drie keer ge meld, dat bij het benzinestation langs de rijksweg A12 benzine was getankt, waarna debestuurders van de voertui gen zonder te betalen na het tanken weggereden. In samenwerking met de Algemene Verkeersdienst van de Rijk spolitie werden de bestuurders aange houden en overgebracht naar het groepsbureau van de Waddinxveen. trijdkring De Tien Gemeenten voor de 30e maal georganiseerde lage-druk brandweerwedstrijd. de kantine van Unichema Chemie BV de prijsuitreiking worden gehouden van de van één uur ’s middags tot tegen vijf uur durende wedstrijden. Daarna ne men de spuitgasten deel aan een broodmaaltijd. AANRIJDINGEN Op maandag 7 september om 17.45 uur vond op de T-splitsing Joh. Post- laan/Peter Zuidlaan een aanrijding plaats tussen een personenauto en een fiets. Een vanaf de Joh. Postlaan naar links de Peter Zuidlaan oprijdende automobilist reed te veel links en botste enkele meters door de bocht tegen de naderende fietster. Laatstgenoemde raakte hierbij licht gewond. Op vrijdag 11 september om 15.35 uur vond er op de Kerkweg-Oost een kop- staart-aanrijding plaats tussen twee per sonenauto’s. Een in file staande automobilist keek even achterom en reed iets naar voren, waarbij hij een voor hem staande personenauto ramde. Op zaterdag 12 september om 16.20 uur vond er nabij inrit naar het parkeerter rein naar de Passage een ongeval plaats tussen 2 personenauto’s. Eén voertuig raakte hierbij zodanig beschadigd, dat het door takelbedrijf Hijkoop moest rijkspolitie worden afgevoerd. Persoonlijke onge lukken deden zich niet voor. hoe het toezicht geregeld wordt. Als dit toezicht ten laste van de op brengst gebracht moet wwden is het twijfelachtig of er nog van een posi tieve exploitatie gesproken kan wor den. De bereidheid van de eigenaar om zelf de speeltuin te exploiteren lijkt derhalve weinig kans van slagen te hebben. Nu de eigenaar geen gege vens verstrekt hoe hij denkt de speel tuin te kunnen gaan exploiteren en gezien het feit dat de eigenaar er in wezen van uit gaat dat de grond on der de speeltuin sierteeltgrond is, is het belangrijk dat de gemeente de speeltuin voor de wijk veilig stelt en dus de grond verwerft’, aldus het col lege van Burgemeester en Wethouders tot de gemeenteraad een jaar geleden. WADDINXVEEN - Het Waddinx- veense fanfarecorps Concordia heeft voor haar laatste fase van vernieu wing van het instrumentarium vanuit het Anjerfonds een bedrag van f 4.000,-- ontvangen. Hierdoor zijn de uitgaven, een bedrag van f 17.000,- voor de vereniging terug gebracht tot en kan Concordia de met optimisme te ge- A1 in zijn tweede Nieuwjaarsrede (1960) zei de heer Van der Hooft tot de gemeenteraad: "Het zal in de toekomst noodzakelijk zijn, dat de gemeenten hechter samenwerken. Niet ”de één alles en de ander niets” moet het standpunt zijn, maar ’’alles samen” voor het volk. Wij moeten leren op elkaar te ver trouwen en eikaars goede bedoelin gen te zien bij al het zenuwslopende werk dat wij verrichten”. EMOTIONEEL In een interview met ons zei burge meester Van der Hooft op 25 fe bruari 1970: "Binnen zes jaar - in 1975 hoop ik met pensioen te gaan - zal centrumgemeente Gouda het streekgewest vormen. Dan zal er ook het tuindorp Waddinxveen- Boskoop bestaan, al of niet met uit breiding van de gemeenten Moer- kapelle en Zevenhuizen. Deze zijn toch te klein om zelfstandig te blij ven”. Burgemeesters en raacfsleden uit omliggende gemeenten reageerden emotioneel op het plan van burge meester Van der Hooft om Wad dinxveen (toen 16.000 inwoners), Boskoop (11.000), Moerkapelle (2.000), Zevenhuizen (4.500) en mis schien Reeuwijk-Dorp (4.000) sa men te voegen. OPHELDERING Het PvdA-statenlid drs. J. Borgman - nu gedeputeerde - vroeg het col lege van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland direct opheldering over het plan Groot-Waddinxveen, dat de grote aanloop van de bevol king naar de Randstad gedeeltelijk zou kunnen opvangen. In de ge meenteraadsvergadering van Moer kapelle werd Waddinxveens eerste burger met de "heerser en dictator” Charles de Gaulle vergeleken. terview lazen dat burgemeester mr. A. G. Smallenbroek had met Ad van den Dool van de Goudsche Cour ant. De vertrekkende burgemeester spreekt daarin voor het eerst over een noodzakelijke samenvoeging van Gouda, Waddinxveen en Reeu wijk! De geschiedenis herhaalt zich. Van daar dat mr. Smallenbroek vrijdag middag in de afscheidsvergadering van de gemeenteraad vaststelde dat de aanwezige gedeputeerde drs. J. H. Boone wellicht visioenen moest hebben gekregen toen Wad dinxveens eerste burger door Gou da’s burgemeester drs. K. F. Broe- kens, niet als eerste burger van de kaas- en -kaarsenstad, maar als voor zitter van de burgemeesterskring, nota bene sprak in de raadzaal van Waddinxveen. Gedeputeerde Boone is bij het provinciaal bestuur de man van de herindeling... koor meer informatie worden verstrekt. ”In deze tijd, waar jeugdwerk niet overal even sterk floreert is het gewel dig dat dit kinderkoor gestadig mag groeien”, aldus dirigent Jongejan. Zijn koor verleent regelmatig medewer king in bejaardentehuizen, ziekenhui zen, terwijl men ook rond de kerst elk jaar medewerkt aan kerstconcerten. WADDINXVEEN/ROTTERDAM In de op woensdagmiddag 23 septem ber om twee uur te houden verenigde vergadering van het hoogheemraad schap van Schieland wordt het voorstel behandeld tot het doen van een principe-uitspraait betreffende het voortgezette onderzoek naar het kanaal Waddinxveen-Voorburg. OP HETERDAAD BETRAPT Op zondag 6 september werden ’s mid dags op het nieuwe tracé van de rijks weg A12 twee 14-jarige jongens, beiden afkomstig uit Gouda, aangetroffen bij krediet vervanging meubilairen aan- een caravan. Zij hadden de achterlich- r' ten en de binnenverlichting van de ca ravan gesloopt. De caravan was open gebroken. Eén van de jongens was een bekende van de politie te Gouda. Dezelfde dag werden bij een bedrijf aan de Noordkade te Waddinxveen twee 13-jarige jongens, eveneens Gouwena ren, aangetroffen. Zij hadden enkele van personenauto’s gedemonteerde on derdelen bij zich. Bij verhoor bekenden zij nog enkele te Gouda gepleegde dief stallen. Zij zijn overgegeven aan de Goudse Gemeentepolitie. FIETSEN OP TROTTOIRS Evenals de vorige week werd ook de af gelopen week controle op het fietsen op trottoirs gehouden. Tien fietsers werd proces-verbaal aangezegd. Voorname lijk gold het hier het fietsen op de Passage. OPGEVEN VALSE NAAM Op dinsdag 8 september werd een 19- jarige Waddinxvener in zijn woning aangehouden, omdat hij tijdens een verkeerscontrole op zaterdag 5 septem ber was bekeurd en daarbij, naar later bleek, een valse naam had opgegeven. Terzake het opgeven van een valse naam is proces-verbaal opgemaakt. DIEFSTAL/INBRAAK De afgelopen week werd bij de politie aangifte van diefstal van een fiets ge daan. Eén bromfiets werd ook ont vreemd. Ook werd een nagenoeg nieuwe bromfiets aangetroffen in onze gemeente. Deze bromfiets was onge veer 4 weken geleden te Gouda ont vreemd. Op donderdag 10 en vrijdag 11 septem ber werd ingebroken in een kelderbox van de Groensvoorde. Diverse goede ren werden uit de box weggenomen. TECHNISCHE GEBREKEN Bij enkele verkeerscontroles werden 6 technische gebreken aan bromfietsen en 3 technische gebreken aan persone nauto’s geconstateerd. Drie bromfiet sen en 1 personenauto werden voor na der onderzoek uit het verkeer genomen. DOORGEREDEN In de nacht van vrijdag 4 op zaterdag 5 Gemeenschappelijk Antennesysteem- bedrijf voor het dienstjaar 1981. vaststelling van de begroting van de samenwerkingsschool voor HAVO/At- heneum voor het dienstjaar 1981. eerste wijziging van de begroting sa menwerkingsschool voor HAVO/Athe neum, dienstjaar 1981. vaststelling van de begroting van het wijkwerk Zuid voor het dienstjaar 1981. WADDINXVEEN De gemeente Waddinxveen gaat nog een laat ste poging doen om via minnelijke overeenstemming de grond stromen, gelegen langs de rand van de speeltuin De Overkant aan de Kromme Esse, te verwerven. Dit werk zal worden gedaan door het adviesbureau voor onteigeningen Van Kampen en Schu- bad te Voorburg. Zoals bericht heeft de Kroon groten deels het onteigeningsbesluit van de gemeenteraad, dat voor het terrein aan de Kromme Esse werd genomen op 15 oktober 1980, goedgekeurd, echter op de genoemde stroken grond langs de rand van de speeltuin na. Eigenaar van de grond is de heer P. Bremmer uit Gouda. Het perceel, dat is gelegen in het bestemmingsplan Landelijk gebied Oost, is 3000 vier kante meter groot. Gezien de bestem ming van de grond noemt de gemeen te het zelf aangeboden bedrag van f 18.000,- zeer rëeel, te meer daar de gronden buiten de speeltuin aange kocht zijn als grasland. Pas door de werkzaamheden van de huidige eige naar hebben deze gronden een hoge re waarde gekregen, doch de onder havige onteigende percelen verkeren nog in de oorspronkelijke staat. De Gouwenaar Bremmer heeft in de ze al jaren slepende zaak gesteld dat de speelterreinbestemming in het be stemmingsplan te willen handhaven, zodat het geen nut heeft deze grond te onteigenen. De gemeente stelt daartegenover dat indien de gemeen te het terrein niet meer huurt ook de verhuur aan de speeltuinvereniging niet meer mogelipk is, omdat die vere niging niet meer huur kan betalen dan de gemeente als subsidie beschik baar wil stellen (f 500,-). ‘Het door de eigenaar exploiteren van de speeltuin zal - redelijkerwijs - nooit een hoog rendement opleveren, waarbij dan afgevraagd moet worden tuurlijke tegenstellingen worden overwonnen. Zover is het in deze re gio nog lang niet. Wij informeren el kaar en het persoonlijk contact tus sen de bestuurders is écht erg goed. Maar aan een ontwikkeling die ik zojuist schetste is men zeker nog niet toe.” ”Ik weet ook zeker dat men mij het idee van samenvoegen met Gouda in Waddinxveen niet in dank zal af nemen. Maar toch.... Een centrum gemeente als Gouda heeft de nei ging alle problemen aan zich te wil len trekken. Die stapelen zich dan op. En Gouda heeft voor de aanpak van grote problemen veel tegen: bo dem en ligging, om maar enkele voorbeelden te noemen. Er ligt een duidelijke taak voor Wad dinxveen”, aldus mr. Smallenbroek tot Ad van den Dool van de Goud sche Courant, nadat onze voorma lige eerste burger ook nog even als zijn mening heeft gegeven dat Wad dinxveen een deel van de bouwtaak van Gouda moet overnemen. Gouda-Oost, dat er moet komen omdat het punt van niet meer terug kunnen is bereikt, zou dan gekop peld moeten worden aan de finan cieel aantrekkelijk bouwlokatie in de Waddinxveense Zuidplaspolder. "Bouwen in Waddinxveen kan nu eenmaal veel goedkoper dan in Gouda. "Het is me bekend dat ik bij sommi gen overkom als iemand die alles maar vol wil zetten met huizen en bedrijven. Dat hindert me niet, het hoort erbij. Als je daar niet tegen kan ben je niet geschikt voor het ambt. Wat goed is voor de regio is ook goed voor Waddinxveen. An dersom heb je mij nooit horen ver kopen”. "Het argument dat bij een in Gouda geconcentreerde nieuwbouw de streek mooi groen blijft telt niet vind ik. Daar moeten we niet over dreven over doen. Gouda-Oost gaat ook ten koste van de polder. Je moet niet al te star aan zulke zaken vasthouden. Een streekplan moet er zijn om ja te zeggen, niet om nee te zeggen. Maar nogmaals, om nieuwe elementen in de discussie te bren gen, daar is politieke moed voor nodig”. Het kinderkoor De Zangvogels op het grasveld bij het Hervorm Wijkgebouw De Hoeksteen aan de Esdoornlaan. Rechts dirigent A. C. Jongejan met het 100e lid Gerda Pook. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN Om de schadezaak rond de ingrijpende reconstructie van het Noordeinde in het begin van de jaren zeventig als gevolg waarvan volgens aan- wonenden hun huizen aan de oo stzijde zouden zijn gezakt, verder te kunnen afwikkelen gaat de vol gende week woensdagavond ver gaderende gemeenteraad op voorstel van B. en W. f 42.600, beschikbaar stellen. Deze 40 mille - zo hebben B. en W. ter voorkoming van misver standen meegedeeld - staat los van een eventueel krediet dat be nodigd zou zijn wanneer de ge meente aansprakelijk wordt ge acht voor de geleden schade en de gemeentelijke assuradeur de schade niet zou vergoeden. ”Het thans gevraagde krediet heeft al leen betrekking op de’ verdere procedurele afwikkeling van deze al jaren lopende schadezaak”, al dus het college. SCHADECLALM Volgens de Noordeinde-bewoners zijn hun bebouwde eigendommen gaan zakken, nadat voor de re constructie van het Noordeinde de toen aanwezige vaart werd ge dempt. Ze stelden de gemeente Waddinxveen hiervoor aanspra kelijk en claimden onder meer de schade aan hun verzakte huizen. Naar aanleiding van deze schade claim werd in 1978 besloten tot het aangaan van een overeen komst (’’akte van compromis”) met de betreffende eigenaren waarbij werd afgesproken dat een drietal deskundigen een onder zoek zou instellen naar de oorza ken van de schades en terzake een bindend advies zou uitbrengen. Tevens werd overeengekomen dat deze deskundigen ook de schadebedragen bindend zouden vaststellen. Inmiddels hebben de deskundi gen het eerste deel van hun onder zoek, het onderzoek naar de oor zaken van de schade, afgerond. Na een op verzoek van het college gehouden nader onderzoek zijn zij tot de conclusie gekomen dat door de gemeente Waddinxveen alle maatregelen genomen zijn om de invloed van de waterpeilverla- gingen tijdens de uitvoering van het werk tot een minimum te be perken. Desalniettemin zijn de deskundi gen van oordeel dat er schade ten gevolge van de uitgevoerde wer ken is geleden, zij het in beperkte mate. De opdracht tot het tweede deel van het onderzoek van des kundigen, het onderzoek naar de hoegrootheid der schades, is in middels door de gemeente op grond van de overeenkomst ver leend. ”Wij verwachten de rap portage van deskundigen hierover op korte termijn te ontvangen”, aldus B. en W. Nu iriftiiddels een hoeveelheid werkzaamheden ter uitvoering van de in 1978 gesloten overeen komst is verricht, is de raad een overzicht verstrekt van de hieraan verbonden - voor rekening van de gemeente komende - kosten. Deze gaan de 50 mille al ruim schoots te boven. dag in het Hervormd Wijkgebouw De Hoeksteen aan de Esdoornlaan gehou den repetitie-avond. Volgend jaar hoopt het kinderkoor De Zangvogels het 30-jarig bestaan van het koor te vieren. Tegen die tijd zal over het ontstaan en de ontwikkeling van het korpsen van Gouda, Zevenhuizen, Moordrecht, Reeuwijk, Boskoop, Nieuwerkerk aan den IJssel, Bodegra ven, Waddinxveen, Capelle aan den Ijs- sel en Moerkapelle. WADDINXVEEN Er zijn nog heel wat Waddinxveners die de naam Zevenmoerbosveen bekend in de oren klinkt. Zevenmoerbos veen was tegen het eind van de jaren tachtig de verwoording van de blik die de toenmalige burgemeester van Waddinxveen, de heer C. A. van der Hooft, richtte op de toekomst. Een blik die dusdanige reacties te weeg bracht, dat onze voormalige eerste burger daar zeer van schrok en concludeerde dat onze streek nog niet rijp was voor een toekomst voorspelling, die ervan uitging dat Zevenhuizen, Moerkapelle, Bos koop, Waddinxveen en misschien Reeuwijk-Dorp zouden dienen te worden samengevoegd tot Zeven moerbosveen. Passage 47 - Waddinxveen - I el. 01828-2477 Sommige momenten in het leven zijn een vakfotograaf waard. vulling spelmateriaal kleuterschool De Goede Herder. krediet verbetering Kerkstraat. krediet inrichting terrein Bilderdij- klaan. krediet aanbrengen badmintonvel- den in de sportzaal Groenswaard. subsidieverlening Invaliden Sport vereniging Gouda en Omstreken en hengelsportvereniging W addinxveen ten behoeve graskarperproject. bijdrage geluidsmeetdienst en kre diet vervanging linden in leplaan. krediet t.b.v. officiële opening poli tiebureau. krediet aanschaffing radiocassette recorder Eben Haëzerschool. krediet aanschaffing rijdend speel materiaal kleuterschool De Morgen ster. krediet aanschaffing electrische snij machine, triltafel-lijmmachine en boor machine. uitvoering werken voor gemeentebe drijven. aanvullend krediet vrachtauto met laadkraan. extra krediet onderhoud brandkra nen. krediet grasmachines. SAMENVOEGING "Om het probleem van wonen en werken in deze streek oplossen zul len bij wijze van bijdrage daaraan Gouda, Waddinxveen en Reeuwijk tot één gemeente moeten worden samengevoegd”, zegt scheidend burgemeester mr. A. G. Smallen broek tot verslaggever Ad van den Dool van de Goudsche Courant. In het zaterdag geplaatste interview met als kop ’’Waddinxveen verdient verbazing toen wij zaterdag het in- grotere rol in regio” vertelt hij ook waarom ”Het inwonertal stijgt dan boven de grens waarbij een gemeente een verhoogde uitkering uit het ge meentefonds krijgt. Een extra mid del om de problemen aan te pakken. Ik geloof dat deze drie gemeenten tot elkaar zijn veroordeeld. Zeker ook door de zeer gebonden infra structuur. Wonen en werken in Gouda en Waddinxveen, recreëren in Reeuwijk. Ik ben echt niet voor schaalvergroting óm de schaalver groting. Het puur naar de cijfertjes kijken. Ik ben er wel vóór als het knelpunten oplost”. ’’Voorwaarde is natuurlijk dat de politieke wil om de problemen aan te pakken bij de bestuurders aanwe zig is. Prestigekwesties en chauvini sme mogen daarbij geen rol spelen. Niets doen, daar is de bevolking de dupe van. Niet de bestuurders. Ik weet wel, daarbij moeten vele na- WADDINXVEEN Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de volgende Waddinxveense besluiten goedgekeurd: verkoop van een perceel grond aan het Noordeinde aan de heer J. W. van Klaveren te Waddinxveen. garanderen van een door de Prot. Chr. Stichting Bejaardentehuis Sou- burgh te Waddinxveen aan te gane geldlening. krediet samenstelling rapport ener- giebesparingsmogelijkheden gemeente- jarige Gouwenaar aangehouden eigendommen. i vaststelling van de begroting van het groepsbureau aan de Mozartlaan. gemeentelijk grondbedrijf voor het Het tweetal kon worden gepakt op grond van opgegeven signalemen ten en gaven toe op donderdag 27 augustus uit een café-bedrijf onge veer tweeduizend gulden aan con- vaststelling van de begroting van het tant geld te hebben ontvreemd. De twee hadden in het café wat ge bruikt. Tegenover de rijkspolitie beken den de Gouwenaren ook een door hen in Boskoop gepleegde inbraak. Een ge deelte van de aldaar ontvreemde buit - enkele tientallen guldens - werd bij on derzoek in de woning van één van de mannen aangetroffen en in beslag genomen. WADDINXVEEN Volgende week woensdagavond om half acht wordt er in de hervormde Immanuëlkerk aan de Prinses Beatrixlaan een politiek avondgebed gehouden, dat wordt verzorgd door de plaatselijke pastores. Na de pauze zal Hans Fun spreken, die aan de Katholieke Uni- versiteit van Nijmegen ”de leer van de vredesbewegingen” doceert. Het politiek avondgebed is een onder deel van het door het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) van zondag 20 tot en met zondag 27 september te houden Vredesweek. Deze week staat in het teken van ”de lange adem” die nodig is om resultaten te bereiken in het vredeswerk. Ook de thema’s ’’veiligheid” en ’’verzoening” spelen een belangrijke rol. Het thema veiligheid komt bijvoor beeld aan de orde in het onderwijspro ject voor de basisscholen: ”Wie is er bang voor de leeuw”. Om uit de heil loze spiraal van een alsmaar toene mende bewapening te komen, wil het IKV het ’’vijand-denken” doorbreken WADDINXVEEN De Wad dinxveense vrijwillige brandweer komt zaterdagmiddag 19 september om vijf minuten voor vier in actie op het terrein van Unichema Chemie BV aan Schie- lands Hogezeedijk in Gouda. Dat ge beurt in het kader van de door de weds- ‘■“■w

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 9