Het A nker en in de St. Jan Zangersfeest Vox Jubilans de Brugkerk worden gesloten VOOR RESTAURATIE U=HE NCVB weer van start Zesde plaats brandweer van Waddinxveen S. van Marion bespeelt orgel in Zoetermeer BLOEMENSHOP WITTE PRIJZENHAL REEUWIJK-DORP SPECIALE AANBIEDING: Een boekenbon? J. v. d. Ban commandant rijkspolitie Programma Klaverjassen voor bejaarden In finale kwamen dirigenten-broers Bert en Gerrit de Knegt in actie Taptoe ConcordiaOverbezette tribune en staande toeschouwers I w daaronder het souterrain heeft gedacht. Het opengewerkte dak met gekleurd glas vormt Vox Jubilans’ nieuwe dirigent Pieter Stolk in actie. (Foto: Weekblad voor WADDINXVEEN/GOUDA Grote zak 40 liter potgrond van f 5,95 voor f 4,50 Droogbloemen grote sortering f 3,95p. bos 3 bossen voor f 10,- Waddinxveen). DOET ’T... ALTIJD! ’’11 VG.LKnLAD VÜOK WADLHNXVLENWOENSDAG 2J SEi ÏE.MBER ivöl Dit is de doorsnede-tekening van het te verbouwen gebouw Het Anker achter de Brugkerk aan de Kerkweg-Oost. Duidelijk is te zien hoe het Waddinxveense architectenbureau Treffers en Polgar BV de grote zaal en de entresol met daaronder het souterrain heeft gedacht. Het opengewerkte dak met gekleurd glas vormt een aantrekkelijk onderdeel van het geheel. WADDINXVEEN Het jeugdgebouw van de Gemeente ’’Het Anker” aan de Nesse gt [grijpende renovatie en uitbreiding dicht. De in de j9 grondig gerestaureerde hervormde Brugkerk aan de Kerkweg-Oost wordt na zondag 7 februari 1982 gesloten voor een grootscheepse narestauratie. Het pijporgel in dit kerkgebouw zal wel worden opgeknapt, maar niet worden teruggerestaureerd waarin en Concordia l Komende vrijdagavond houdt de Hervormde Gemengde Zangvereniging ”Vox Jubilans” uit Wad dinxveen in de Goudse Sint Janskerk een waar zangersfeest. Niet alleen het eigen koor met het jeugdkoor, met elkaar al zo’n 200 Christelijke Residentie Manneh- eveér 200 leden, zullen samen in de fraai gerestaureerde kathedraal acte de présence geven. Als orga nisten zijn terwijl di Het Waddinxveense fanfarecorps Concordia tijdens de zaterdagavond in de sporthal "de Sniep” - die veranderde in een ware muziekhal -gehouden taptoe. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN Een overbezette tribune en diverse staande toeschouwers. Dat was zaterdagavond tussen acht en elf uur in de sporthal ”De Sniep” aan de Sniepweg het beeld tijdens de door het Waddinxveense fanfarecorps Concordia (dit jaar 83 jaar) gehou den jaarlijkse taptoe. Een muzikaal spektakel met 250 musici, gevormd door Haroe-Davids uit Ridderkerk, de Harmonie KVA uit Oss, de drumfanfare TTH uit Hazerswoude zelf natuurlijk. zangers, maar ook het befaamde koor (CRM) met ook ong< :di Herman van Vliet en Jan van Weelden te beluisteren, e Waddinxveense hoboïst Hans Knijff de koorbegelci- ding extra luister zal bijzetten. de Centrale Hervorm de Gemeente ’’Het Anker” aan de Nesse gaat na zondag 25 okto ber voor een ingrijpende renovatie jaren 1977-1979 s.erkweg-Oost wordt na zondag februari 1 grootscheepse narestauratie. Het pijporgel i „U-L.. opgeknapt, maar tot de tijd waarin net is gemaakt. entresol const stone/vergader-ruimte grote zaal de hand dags I Grote mooie amerilles bol ƒ2,95 vaak lang- composi- souterrai 4 WADDINXVEEN/DEN HAAG J. van den Ban uit Gouda, dirigerend offi cier van de Rijkspolitie eerste klasse, is met ingang van 1 oktober 981 be noemd tot commandant xn; 1; ,tnct Den Haag. Hij is de opvolger van P. Paul, die dan met pensioen gaat. WADDINXVEEN Vorige week woensdagavond hield de afdeling Wad dinxveen van de Nederlandse Christen Vrouwenbond (NCVB) de eerste leden vergadering van dit nieuwe seizoen. Er bestond voor deze avond grote belang stelling. adat een aantal huishoudelijke zaken waren behandeld behandelde mevrouw Attema-Rooskens op boeiende wijze het onderwerp ’’Blijd schap”. De avond vormde een fijne en leerzame start van een nieuw seizoen. WADDINXVEEN/GOUDA - Tijdens de zaterdag op het terrein van Uni- chema Chemie BV aan Schielands Hoge Zeedijk in Gouda voor de 30e maal gehouden lage druk brandweer- wedstrijd van de wedstrijdkring De Tien Gemeenten is de vrijwillige brandweerploeg uit Waddinxveen zesde geworden. De Waddinxveners, die onder bevel stonden van hoofd brandwacht R. den Haag, behaalden 416,5 punten. Ook de bevelvoerder legde beslag op de zesde plaats (118 punten). Onder algehele leiding van brand weercommandant H.P, Mooiman uit Velp bezetten tien brandweerkorpsen de volgende plaatsen: 1. Capelle a/d IJssel, 2. Gouda, 3. Boskoop, 4. Bo degraven, 5. Zevenhuizen, 6. Wad dinxveen, 7. Moordrecht, 8. Reeu- wijk, 9. Nieuwerkerk a/d IJssel, 10. Moerkapelle. De behaalde punten varieerden van 445 (Gouda) tot 358 (Moerkapelle). WADDINXVEEN/GOUDA Het volledige programma van het komende vrijdagavond in de Goudse St. Janskerk door de Her vormde Gemengde Zangvereni ging ”Vox Jubilans” te houden zangersfeest ziet er zo uit: Samenzang: Psalm 108. Vox Jubilans: Psalm 93 (Jan Bone- faas), Psalm 121 (met jeugdkoor en hobo) (Willy Appermont) Christelijk Residentie Mannen koor (CRM) Bede uit "Israël zingt” (Freek H. Schorer), Psalm 43 (bew. Jan van der Waart). Samenzang: Gezang 143. Orgelsolo: Herman van Vliet. Vox Jubilans: Hem in ’t harte dra gen, Cantique de Jean Racine (met hobo) (Gabriel Fauré). CRM: Tollite Hostias (Camillo Saint Saëns)., My Lord, what a mornin’ (bew. Robert Giliam). Jeugdkoor: O mijn ziel houdt goede moed (bew. Pieter Stolk). (Met hobo) Psalm 23 (Willy Ap permont). Samenzang met CRM: Psalm 98 (bew. Jan van der Waart). Alle koren met hobo: Koraalcan- tate ”Ach blijf met uw genade” (Pieter Stolk). Orgelsolo: Jan van Weelden. Vox Jubilans met Jeugdkoor: Onze Here God, het Lam (tekst Hennie Roth-Veltman, muziek Pieter Stolk. Alle volkeren zul len het horen (H. W. de Wolff). CRM: Heer, die onze Vader in de Heem’len zijt (Wim Hardenbol), Lofzang (muziek George Warren, tekst en bew. Anne Posthumus). Vox Jubilans en CRM: Thanks be to God (Stanley Dickson). Samenzang: Gezang 280. maakt zijn door het Architektenbu- reau Treffers en Polgar en waarover nagenoeg iedereen zich heeft gebogen (de kerkvoogdij wilde met deze in spraak niets aan het toeval over la ten), hebben intussen algemene in stemming verkregen. Omdat bestek en tekeningen klaar zijn, de bouwver gunningen binnen zijn en het finan cieringsplan is goedgekeurd zal het jeugdgebouw na zondag 25 oktober voor al het hervormde gemeentewerk afgesloten worden. Verwacht wordt dat ”Het Anker” april 1982 weer in gebruik genomen zal kunnen worden. Dit karwei gaat - exclusief inrichtingskosten - f. 450.000,- kosten. ”Het wordt een prachtig en funktioneel gebouw waar al het gemeentewerk, in de breedste zin van het woord, op een verantwoorde wijze kan plaatsvin- den”, aldus kerkvoogdij-voorzitter G. van Ringelenstein. BRUGKERK de dienst Monumentenzorg van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM) heeft kortgeleden goedkeuring gehecht aan de narestauratie van de Brugkerk. Dat was nodig, omdat vrij kort na de heropening van het Godshuis in de-' cember 1979 de muren er steeds slechter gingen uitzien. Deze muren zullen opnieuw moeten worden ge stukadoord. De kosten hiervan ko men slechts voor een klein gedeelte voor rekening van de Centrale Her vormde Gemeente. Voor de ingrijpende narestauratie moet de Brugkerk voor een groot ge deelte worden ontruimd, omdat de muren geheel zullen worden afge bikt. Volgens de heer van Ringelen stein betekent dit dat er voor wijk Oost van de Centrale Hervormde Ge meente opnieuw een periode aan breekt waarin veel geïmproviseerd zal moeten worden en waarin de kerk diensten weer tijdelijk gehouden zul- De door mevrouw A. M. Sliedrecht- Bos voorgezeten plaatselijke NCVB is er in geslaagd een programma met een tiental punten op te stellen. Daarnaast zullen er zo spoedig mogelijk cursussen worden gehouden, zoals ”In gesprek met...”, "Sieraden maken met Marijke Messie”, "Poppen maken” en ’’Boek besprekingen”. Het volledige programma is als volgt: Woensdag 16 september 1981 Mevr. T. H. Attema-Roosjen uit leider dorp in De Hoeksteen over het onder werp: ’’Blijdschap”. Woensdag 22 oktober 1981 Ds. A. J. de Jong uit Leiden in De Hoeksteen over het onderwerp: ’’Rome en reformatie, nu”. Woensdag 18 november 1981 Dr. E. de Vries uit Den Haag in De Hoeksteen over het onderwerp: ’’Wiens wil is wet?” Woensdag 16 december 1981 De heer Hans Geel uit Waddinxveen in De Hoeksteen tijdens de Kerstavond. Woensdag 21 januari 1982 Mevr. D. Zaal-de Groot uit Driebrug- gen in De Hoeksteen over het onder werp "Massa-Media”. Woensdag 17februari 1982 Jaarvergadering van de NCVB in De Hoeksteen. Woensdag 17 maart 1982 Mevr. C. H. Visch-Tonsbeek uit Oegst- geest in De Hoeksteen over het onder werp: ’’Evangelie verkondigen, hoe doe je dat?” Woensdag 21 april 1982 Mevr. H. M. v. d. Meeburg uit Zwam- merdam spreekt in De Hoeksteen over ’’Geestelijke verzorging bij geestelijk gehandicapten.” Woensdag 19 mei 1982 De heer J. Vink uit Huis ter Heide met het programma: ”Het avontuur van een reis” in De Hoeksteen. R ayon vergadering op 1 oktober 1981 te Alphen aan den Rijn. Een avondje ontspanning met mevr. Oetie Wijzenbeek uit Amster dam, Mimespeelster. Reisje op donderdag 24 september 1981. ’s Morgens: Glasfabriek te Leerdam; ’s Middags: Creatieve Boerderij van Piet Marée te Harmelen. WADDINXVEEN - Er is maandag 28 september om twee uur ’s mid- J js in het Anne Frank-centrum prijsklaverjassen voor alle Waddinx- veense bejaarden. Deelname kost een rijksdaalder. visatie centraal. Van deze grammo foonplaten is een aantal het ver melden waard, zoals ’’Sander in tri plo” met een concert op de drie or gels van de Laurenskerk te Rotter dam. Een andere unieke plaat is de lp met orgelbespelingen in Amerika. Verder zijn de Ip’s met opnamen uit Spanje en Frankrijk en de speciaal voor dit jubileum gemaakte wereld- plaat uniek te noemen. Tenslotte zijn verschillende platen verschenen, waarop Sander van Marion optreedt als begeleider van o.m. panfluit (Fred Mann), trompetten (gebroeders Brouwer) en van diverse koren. Al met al een verzameling, waarop San der van Marion met een zekere trots kan terugzien. Zijn bewerkingen en composities zijn niet alleen op gram mofoonplaten uitgebracht, ze zijn ook bij muziekuitgeverijen in druk verschenen. Daarnaast heeft hij - na durige onderzoekingen ties van oude meesters voor uitvoe ring gereed gemaakt. Met zijn koren geeft hij hiervan regelmatig wereld premières. Hij is dirigent van verschil lende oratoriumverenigingen en man nenkoren. Hij vraagt van zijn mensen het uiterste, wat door zijn humor en geweldige liefde voor de muziek van harte wordt opgebracht. Dit jaar, 1981, zal geheel in het teken staan van zijn jubileum als toon kunstenaar. Vele concerten door ge heel Nederland staan op het program ma. Voor hen, die de orgelklanken een warm hart toedragen, is het meer dan de moeite waard, het concert, dat in dit kader in de Oude Kerk aan de Dorpsstraat te Zoetermeer wordt gegeven, bij te wonen. Sander van Marion zal op zijn eigen wijze van achter het orgel laten horen, waarom hij al 25 jaar een geliefd organist is. de uitvoering van de Nederlandse Taptoe Hymne één van de hoogte punten van deze finale. Al met al kan deze taptoe als één van de beste ten opzichte van voorgaande jaren ge noemd worden en zou een herhaling van een dergelijk evenement een goe de plaats in de culturele samenle ving van Waddinxveen kunnen innemen. Mej. Ellen Goosen, die de touwtjes goed in handen had, kan TTH, ge zien de reacties van het publiek, het succesvolste korps van de avond ge noemd worden. Tenslotte was het de beurt aan Harpe-Davids uit Ridderkerk. Bekend bij velen onder het publiek brachten ook zij een show op de klanken van diverse marsen en Latijnse klanken. Het geheel, dat wat langer duurde en enigzins eentonig dreigde te wor den, werd besloten met een Charles ton waarvoor de majorettes zich in een daarvoor passende kledij hadden gestoken. Op deze vrolijke klanken van de har monie en de vlotte pasjes van de meisjes kwam de stemming er bij het publiek weer in. Vervolgens mar cheerde op de klanken van Harpe- Davids de overige korpsen de zaal binnen en werd aanvang gemaakt met de finale. FINALE Onder leiding van dirigent Bert de zijn en bespeelde al spoedig het orgel van de Prins Willemkerk in Scheve- ningen. Een benoeming tot organist volgde op 1 januari 1956 bij de stich- tingskerk ’’Bloemendaal” te Loosdui- nen en op 18-jarige leeftijd gaf hij zijn eerste reeks concerten o.m. in de oude Bethelkerk te Scheveningen en in Friesland. Thans is hij organist van de nieuwe Bethelkerk te Scheve ningen en beschikt hij over een uniek orgel met twee sprekende fronten, dat in de ruimte een verrassend ste reo-effect geeft. Sander van Marion studeerde orgel en koordirectie aan het Koninklijk Con servatorium. Daar was Adriaan Engels niet alleen zijn orgelleraar, maar ook degene, die hem onder richt gaf in harmonie en contrapunt, twee verschijnselen, die de basis vor men van het improviseren, een musi- ceertrant, waarin Sander later zou gaan uitblinken. Door zijn aparte manier van begelei den en zijn sprankelende wijze van spelen, kwam hij al spoedig in de belangstelling te staan. Sander van Marion is dan ook regelmatig voor radio en TV te zien en te horen.Zijn bekendheid strekt zich ook uit over onze landsgrenzen, want hij maakte concertreizen naar o.a. België, Duits land, Engeland, Schotland, Verenig de Staten en Canada. Ook zijn in de loop van de tijd veel Ip’s van hem opgenomen. Op een groot aantal daarvan staat de impro- Knegt werd de finale geopend met de mars ’’Manhattan Beach” en de Zuid- Amerikaans getinte ’’Spanish Eyes”. Vervolgens werd de leiding overge nomen door de broer van de diri gent Gerrit de Knegt (het zit in de familie), die het min of meer gedra gen gedeelte voor zijn rekening nam. Naast het koraal ’’Blijf bij mij Heer” en het ’’Intermezzo Sinfonica” was van tamboer-maitre MEER LEDEN Tenslotte bleek Pieter Stolk bereid de dirigeerstok over te nemen en het is onder zijn deskundige en bezielen de leiding dat ”Vox” weer helemaal het peil heeft teruggewonnen dat zij onder Jan Bonefaas had bereikt. Ook het ledental, zowel van het grote koor als van het Jeugdkoor is in stijgende lijn. De verwachtingen voor aanstaande vrijdag kunnen dus hoog gespannen zijn, want de twee uitvoerende koren voeren elk hun eigen repertoire uit, waarbij kan worden vermeld dat ”Vox” op één werk na met een nog niet eerder uitgevoerd programma voor het voetlicht komt. De twee koren samen voeren twee werken uit waaronder de Koraalcantate ”Ach blijf met uw genade” van van dirigent Pieter Stolk. Zaterdagavond even over achten be trad Concordia op de klanken van de bongo de zaal en opende de avond met een openingsfanfare welke met veel vuur ten gehore werd gebracht en de verwachtingen bij het publiek direct al deed stijgen. Concordia ver volgde de show in slow-motion op de klanken van het gedragen ’’Josua”, hetgeen eindigde in een pittig mars tempo. Vervolgens was het de beurt aan de majorettes die op de Zuidamerikaan- se klanken van ”La Paranda” hun beste beentje voorzette. Afgewisseld door de tamboers, die er voor zorgde dat op hun ritmische klanken het ge hele korps regelmatig van formatie veranderde, werd de show afgerond met ’’Blue Notes”, waarna het korps onder veel applaus de zaal verliet. UIT ANDER VAATJE Als tweede korps betrad KVA uit Oss de zaal. Deze vereniging, die uit een heel ander vaatje tapte, maakte deze avond erg kontrastrijk. De statige stijl waarmee KVA hun optreden pre senteerde en de muziek die door de ruim 40 blazers ten gehore werd gebracht, deed het bloed sneller door de aderen stromen. Met marsen zoals ”Our( Director”, liet KVA zien en horen dat de oude stijl nog steeds bijzonder aantrekke lijk kan zijn. Op aangeven van de tamboer-maitre verliet KVA onder handgeklap de zaal, terwijl vanuit een andere hoek TTH uit Hazerswoude inmiddels de zaal binnen marcheerde. Was de jongste muzikant bij KVA misschien ca. 20 jaar, bij TTH zal het waarschijnlijk de oudste geweest zijn. De prestatie welke deze jeugdige drumfanfare ten tonele bracht over trof alle verwachtingen van publiek en organisatie. Met een wervelende show, ondersteund door vlotte en vrolijke marsen in diverse tempo’s en stijl, oogste TTH veel succes bij het publiek. Onder leiding den gesloten. Hoeveel maanden precies valt op dit moment nog niet te zeggen, maar vermoedelijk is het kerkgebouw eind 1982 weer te ge bruiken. Ook de werkelijke omvang van de kosten is nog niet volledig bekend. PIJPORGEL Vast staat in ieder geval wel dat het pijporgel in het kerkgebouw niet zal worden teruggerestaureerd. Dit be sluit staat vast. Orgeldeskundigen van CRM en van de Vereniging van Kerk voogdijen brachten hierover een eens luidend advies uit. Dat advies komt er op neer, dat het orgel gehandhaafd blijft in zijn huidige vorm, zowel in strumentaal als de opbouw. Er zal wel een grondige opknap beurt worden uitgevoerd, waarbij de orgelkast en het voorfront zullen worden vernieuwd, evenals een aantal onderdelen, zoals de windvoorzie- ning. Dit werk zal gelijktijdig met de narestauratie van de Brugkerk wor den gedaan. Ook het merendeel van de kosten hiervan komt voor reke ning van het rijk. len worden in de Bethelkerk aan de Bilderdijklaan. De heer van Ringe lenstein: ”Dit enorme werk moet gebeuren. Vele CRM-deskundigen hebben zich maanden lang gebogen over deze enorme problematiek. Rap porten zijn opgemaakt, onderzoeken zijn uitgevoerd, aan niets is voorbij gegaan, maar de eindconclusie was unaniem, alles moet eraf. Begin zo snel mogelijk, de bestaande situatie verandert snel, het wordt nog alsmaar erger en het is niet ondenkbaar dat binnen niet al te lange tijd grote stukken zich van de muur los maken met alle risico’s van dien. Men hoort zo hier en daar nog weleens de op merking, had dit nu niet voorkomen kunnen worden? Deze vraag zal al tijd wel onbeantwoord blijven. Het is nog wel overwogen of het mogelijk zou zijn op déze vraag een antwoord te geven, maar de kans van slagen werd door de rijksdienst zo klein geacht, dat men de kosten voor een dergelijk onderzoek niet wilde vo teren. Zondag 7 (februari 1982 zal de Brug kerk voor een aantal maanden wor- WADDINXVEEN/ZOETERMEER - Komende zaterdagavond wordt in de reeks ’’concerten in de Oude Kerk” in de Dorpsstraat te Zoetermeer een jubileumconcert gegeven door de be kende Haagse organist Sander van Marion. Het concert begint om 20.00 uur. De toegangsprijs bedraagt f. 4,- en voor houders van een Pas 65 of een CJP, alsmede voor personen, jonger dan 16 jaar, f. 3,-. Het programma van het concert luidt: Trumpet tube over ”Was Got tut, dass ist wohlgetan” van Sander van Marion, Praeludium en Fuga in c kl.t. van J.S. Bach, Twee Koraalvoorspelen van J.S. Bach, Tiento van Fr. Andreu, Tocata in d kl.t. van Fr. Jacinto, Aria met va riaties van C.F. Handel, Flute tune en Air en gavotte van Thomas Arne, Sonate nr. II van F. Mendelssohn Bartholdy, Engelse contradansen in bewerking van Sander van Marion en Improvisatie. Toen op 24 september 1938 in huize Van Marion de kleine Sander werd geboren, had niemand kunnen ver moeden, dat deze eens een bekend organist zou worden. Dit jaar is het 25 jaar geleden, dat Sander van Ma rion zijn muzikale loopbaan als or ganist en dirigent begon. Het ving allemaal aan met een har monium, dat in het ouderlijk huis van Sander van Marion stond. Naast het bespelen van dit instrument werd er veel gezongen. Het lied was dan ook de directe aanleiding tot zijn liefde voor de muziek. Op 10-jarige leeftijd kreeg de jonge Sander zijn eerste lessen. Leraren uit die tijd wa ren de Haagse musici Gerrit West- dijk en Adri Fonteijn, beiden helaas veel te jong gestorven en de bekende Groningse organist Wim van Beek. Sander bleek een begaafd leerling te Het concert begint om 20.00 uur, de kerk is vanaf 19.15 uur geopend. Pro gramma’s tevens bewijs van toegang kosten f. 7,50 en zijn verkrijgbaar bij de leden van Vox Jubilans of voor aanvang van het concert bij de ingang van de Sint Janskerk. Het bijna vierenvijftig jaar oude Christelijk Residentie Mannenkoor zingt al sinds 1975 onder leiding van Anne Posthumus en geniet door con certreizen en grammofoonplaten een internationale en nationale bekend heid. Onder de vele concerten die zij in en om Den Haag geven neemt het traditionele Oranjeconcert een unieke plaats in omdat dat een waar dige Nederlandse tegenhanger is ge worden van de londense ’’Last night of the Proms”. Vox Jubilans concerteert voor het eerst onder haar nieuwe dirigent, de bekende EO-mede werker Pieter Stolk. Nadat vorig jaar een verdere samenwerking met Jan Bonefaas onmogelijk bleek, heeft het koor on der leiding van de gastdirigent Wil lem Doomebal kans gezien de goede sfeer onder de leden te handhaven en zelfs alle verplichtingen rond en tij dens de kerstdagen na te komen. Op een in het orgaan van de Konin klijke Christelijke Zangersbond ge plaatste advertentie heeft een groot aantal dirigenten gereageerd, maar diegene die werd uitgenodigd voor een proefrepetitie konden toch de koorleden niet tot een eenstemmig gunstig oordeel brengen en ook het bestuur kon de ware dirigent niet uit het aanbod selecteren. I Deze mededelingen heeft voorzitter G. van Ringelenstein van de kerk voogdij van de Centrale Hervormde Gemeente gedaan in het Hervormd Kerkblad van deze week. Daarin ver telt hij de hervormde lidmaten uit voerig over de beraadslagingen die er zijn geweest, het verloop van de in spraak van alle betrokkenen en de ge nomen besluiten met betrekking tot de twee grote werken in het Brug- centrum. Ook meldt hij nog een gift I van f. 2.500,- van een hoogbejaarde weduwe, welke zal worden besteed voor de aanvulling van nieuw tafelzil ver en linnen voor de avondmaalsta- fel in het Hervormd Wijkgebouw De Hoeksteen. INSTEMMING De plannen voor de renovatie en uit breiding van ”Het Anker”, die ge-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 13