Waddinxveen Stimuleren naar 300 contacten werklozen met Israël Friezen praten eerste maanden Ir de nieuwe dienstregeling al gekocht? Nederlands A. H. van Gent gaf eerste burger Smallingerland nog duwtje in rug Verkeersminister opent samen met Waddinxveense jeugd Gouwe-aquaduct westnederland Smallingerland verwacht zijn 50.000ste Voorwaarts 25 Miljoen voor rijksweg G. H. v. d.Erf 50 jaar lid van het FNV op concours in Boskoop CPN: Profielschetsen is nieuw familiespel voor raad Open dag op 3 oktober, opening 6 oktober, verkeer weekeinde later Ai A Koop hem bij uw buschauffeur of op het postkantoor 3S° POMPENKELDER I SA flem 1.013 Z geburgerd zouden voelen, dat de nieuwe eerste burger binnen redelijk korte tijd de Friese taal in ieder geval passief beheerst en dat de raadsleden WADDINXVEEN/DEN HAAG Er zal 25 miljoen gulden worden uitgetrok ken voor reconstructie van Rijksweg 12 tussen Gouda en Utrecht en de afwer king van het aquaduct onder de Gouwe. Dat staat in de vorige week gepresen teerde begroting 1982 van het minis terie van Verkeer en Waterstaat. N n O y 4 n J 2 J 1 1 met hem - met wederzijds respect voor eikaars persoonlijkheid en me ning - een harmonieuze vorm van sa menwerking zullen vinden. De arbeidsmarktsituatie in het gewest Gouda moet worden getypeerd als ongunstig. Tegenover de vele werk lozen staat nauwelijks vraag naar per soneel. De stroom verzoeken om ont- slagvergunningen wegens ongunstige bedrijfsresultaten of vooruitzichten houdt aan. Tegelijk is er nog steeds beweging op de arbeidsmarkt in de regio: nog regelmatig vinden mensen een (nieuwe) werkkring. Aan werk gevers wordt opnieuw met nadruk ge vraagd vakatures op te geven aan het arbeidsbureau. igustus telde W Arbeidsbureau omstreken 295 werkloze inwoners: 176 mannen en 119 vrouwen. 265 (163 mannen en 102 vrou- het oog op de centrale ligging van onze gemeente in het Noorden. Wij beschik ken over goede weg- en vaarverbindin- gen die aan die centrale ligging reliëf geven.” "Drachten is de meest oostelijke plaats vanwaar men het gehele Friese meren gebied kan bevaren en tegelijkertijd lig gen de bossen op fietsafst.and. Drachten is uitgegroeid tot een regionaal verzor gingscentrum waarop pakweg 150.000 mensen zijn georiënteerd. U zult zelf er varen hebben hoe snel je vanuit het We sten van het land, na de passage van en kele knelpunten aan het begin van de In het wegvak tussen Gouda-Alphen aan den Rijn is naast het Gouwe- aquaduct nog een dertigtal kunst werken gebouwd. Daaronder zijn, om slechts enkele te noemen, viaducten over de spoorbanen Gouda-Alphen aan den Rijn, een koker onder de weg naar Den Haag voor het verkeer dat naar Rotterdam gaat. Voorts een viaduct ten behoeve van de nieuwe aansluiting voor de weg Gouda-Wad- dinxveen en iets verderop in rich- ring Utrecht een 120 meter lang via duct bij Reeuwijk. Voor de weg uit Bodegraven in de richting Utrecht heeft men een 250 meter lange on- Dat zal een reden zijn tot feestvieren, ook al omdat het gemeentefonds ons daarna bijna 5.000.000,meer per jaar zal toeschuiven. Dat bedrag is in gedachten overigens al tienmaal uitge geven, want met het formuleren van wensen hebben wij niet de minste moeite.” WADDINXVEEN/GOUDA In de maand augustus telde Wad dinxveen volgens cijfers van het Gewestelijk Arbeidsbureau en omstreken 295 werkl1 Een maand eerder waren dat er wen). dat onlangs een grote groep school verlaters tot de kategorie werklozen is gaan behoren. Van de 2381 werk loze mannen warer er 901 jonger dan 25 jaar (is bijna 38 procent!). Van de 1297 werkloze vrouwen wa ren er 889 jonger dan 25 jaar (is bij na 69 procent WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 23 SEPTEMBER 1981 WADDINXVEEN - Krijgt de Waddinxveense vakbondsman Simon Pille - zoals aangckon- digd - tijdens de jubilarissen avond van de Industriebond FNV, afdeling Waddinxveen en omstreken, vrijdagavond 25 spetember in café-restaurant De Unie aan de Kerkweg-Oost een schouderklop van bonds voorzitter Arie Groenevelt we gens zijn 60-jarig bondslidmaat- schap, er zal die avond ook een ander trouw lid worden gehul digd. En dat is de heer G.H. v/d Erf, die 50 jaar lid is van de In dustriebond FNV. Twee jubi larissen die dus goed zijn voor 110 jaar vakbondslidmaat- schap. De jubilarissenavond in De Unie begint om acht uur. "Slechts op één punt zijn wij langza merhand wat overgevoelig. Het zit ons dwars dat Drachten nog steeds niet is aangesloten op het spoorwegnet voor wat betreft het personenvervoer. Maar als de nieuwe regering ernst maakt met de bevordering van het openbaar ver voer en van de werkgelegenheid kan het niet lang meer duren of ook Drach ten wordt opgenomen in het' spoorboekje.” dan ook niets te zeggen (PvdA), moest ook worden toegegeven dat met de komst van mr. Smallenbroek in grote lijnen voldaan blijkt te zijn aan de door de gemeenteraad ge noemde voorwaarden, eisen of kwali- fikaties (VVD) en werd het profiel schetsen ook nog gekwalificeerd als het nieuwste familiespel van de ge meenteraad (CPN). MANAGER Loco-burgemeester Noorda zei begre pen te hebben dat mr. Smallenbroek in vorige functies managers-kwalitei- ten had ontplooid en nancieel gebied zijn mannetje staat. Hij wees er op dat de nieuwe eerste burger in Smallingerland te maken krijgt met vier full-time wethouders, ”die graag hun eigen boontjes dop pen”, zo voegde hij er veelbeteke nend aan toe, daarmee aangevend dat dit viertal bemoeienis niet op prijs stelt. Later zou de PvdA-woordvoerder W.K. Hoekstra hierover nog zeggen: ”In de huidige opstelling van het col lege van B. en W. beheren de vier wethouders in de gemeente Smalling erland de portefeuille met de zwaar ste politieke inhoud. Het lijkt ons een goede gedachte dat zo te houden, omdat het doen en laten van een col- WADDINXVEEN/DRACHTEN De gemeenteraadsleden van Smallin gerland, die gewend zijn Fries te spreken, zullen gedurende de eerste maanden als een soort overgangstijd Nederlands spreken, maar zullen daarna weer terugkeren naar het Fries. Dit - zo zei PvdA-fractievoorzitter W. K. Hoekstra vorige week woensdagmiddag tijdens een bijzondere ver gadering van de gemeenteraad in Drachten - om de niet Fries sprekende eerste burger mr. A. G. Smallenbroek terwille te zijn. In de raad werd gezegd dat de waarde en betekenis die wordt toegekend aan de Friese cultuur en met name de Friese taal bij een ieder hoog in het vaandel staat. Verwacht wordt dan ook dat de nieuwe eerste burger van Smallingerland na verloop van enige tijd de Friese taal kan verstaan en - dat zou nog mooier zijn - spreken. Loco-burgemeester J. W. Hoekstra (CDA) had ai gesignaleerd dat mr. Smallenbroek met drie handicaps was binnengekomen: de gemeenschap kent u niet, u kent de gemeente en zijn bevolking niet en u bent geen Fries die hun taal verstaat. "Het zou onjuist zijn deze laatste handicap te onder schatten, want voor iedereen is het van betekenis dat hij zich in zijn eigen taal kan uiten.” Namens de VVD-fractie zei mevrouw J. T. van Beukering-Dijk te hopen dat mr. Smallenbroek kans ziet binnen redelijk korte tijd de Friese taal in elk geval passief te leren beheersen, "omdat voor uzelf in de communica tie met een deel van onze ingezetenen van belang is”. Ook drs. ing. J. Boersma van het CDA stelde vast dat de nieuwe burge meester wat het beheersen en kennen van de Friese taal betreft helemaal niet voldoet aan de door de raad opgestelde profielschets. ’’Maar kenne lijk zijn diegenen die uw benoeming hebben voorbereid ervan overtuigd geweest dat u de Friese taal in ieder geval leert verstaan en daarmee kunt u in onze gemeente behoorlijk uit de voeten”. ”Na een zeer snelle groei vanaf 1950 telt Drachten thans meer ian 40.000 in woners. Maar Smallingerland is meer dan Drachten. Rondom de hoofdplaats ligt een aantal mooie dorpen, waar bijna 9.000 mensen wonen, werken en recreëren. Als wij even optellen komen wij in de buurt van de 50.000ste inwo ner, die volgend jaar wordt verwacht. lege van B. en W. politiek zoveel mo gelijk ter controle en verantwoording moet kunnen worden gesteld. De po litieke verantwoordelijkheid ligt hoofdzakelijk bij de wethouders, om dat die politiek gekozen zijn. Contro le en verantwoordingsplicht kunnen niet goed functioneren als ze niet be rusten op verkiezing. LOYAAL Volgens de socialist had Smallinger land overigens net zo goed een PvdA- burgemeester kunnen krijgen, gezien de samenstelling van de gemeente- dat hij op fi- raad. Hij vertelde dat bij de Tweede- Kamerverkiezingen in mei de PvdA in Smallingerland 35,9 procent van de stemmen kreeg, tegen het CDA 29,9 procent. Niettemin beloofde de heer Hoekstra, dat zijn fractie mr. Smal lenbroek loyaal tegemoet zal treden als een eerste burger, die belast is met de coördinatie, de politie, de brand weer, de handel en de industrie. Eet loyale en constructieve opstel ling mocht de nieuwe burgemeester van Smallingerland ook verwachten van de CDA-fractie, zo zei drs. ing. J. Boersma. Mevrouw J.T. Beuke ring-Dijk betoogde namens de VVD- fractie te hopen dat in de gemeente raadsvergaderingen de inbreng van elke fractie, groot of klein, op een ro- WADDINXVEEN De Wad dinxveense brassband Voorwaarts neemt zaterdag 26 september deel aan het dan in Boskoop door de harmonie Concordia te houden drumbandcon- cours. Vorig jaar wisten de Waddinxve- ners beslag te leggen op de wisselbeker in de op één na hoogste afdeling en deze moet dit jaar dus verdedigd worden. Za terdagmiddag om vier uur hoopt Voor waarts dit op het Raadhuisplein in Bos koop met succes te kunnen doen, opdat de beker opnieuw naar Waddinxveen kan worden meegenomen. Het aquaduct is 48 meter breed. Het verkeer gaat door twee kokers met een rijbaanbreedte van 22,50 meter voor vier rijstroken. De onderdoor gang is 45 meter lang, maar met in begrip van de toe- en afritten is het totale kunstwerk 700 meter lang. De oude Gouwebrug zal niet worden ge sloopt. De brug blijft ten dienste van het langzame en plaatselijke ver keer. Met het gereedkomen van het Gou- we-aquaduct is dan een zeer verve lend knelpunt verdwenen. Maar het is slechts een deel van de verjongings kuur die de A 12 ondergaat. Voordat de uit twee maal drie rijstroken en plaatselijk uit twee maal vier rijstro ken bestaande snelweg gereed is, zijn er weer enige jaren verstreken. De verbreding wordt stap voor stap uit gevoerd. Toekomstmuziek zijn nog de ver anderingen aan het verkeersknoop punt Oudenrijn. Als het allemaal door gaat dan komen daar twee zoge naamde ”fly-overs”, die het verkeer uit Amsterdam in de richting Arn hem en vanuit richting Vianen naar Gouda, Den Haag en ook Rotterdam, kruisingvrij over het knooppunt heenleiden. Het zand, afkomstig van de A 12 en uit het Amsterdam- Rijnkanaal ligt er al. Voor de rest is het een kwestie van geld, want dat is er voorlopig nog niet. WADDINXVEEN/DRACHTEN De aanleg van de Zuiderzee-spoorlijn (Groningen-Drachten-Amsterdam), het intensiveren van de contacten met de zusterstad Kiryat Ono in Israël, de financieel-economische proble matiek en de positie van de economisch zwakkeren. Dat waren de onder werpen waarvoor in de gemeenteraad van Smallingerland in het bijzonder aandacht werd gevraagd van de vorige week woensdagmiddag geïnstal leerde nieuwe burgemeester mr. A. C. Smallenbroek. "Het zit ons dwars dat Drachten nog steeds niet is aangesloten op het spoorwegnet voor wat betreft het personenvervoer”, zei loco- burgemeester J. W. Noorda. ”Ik hoop dat in uw ambtsperiode de Zuider- zeespoorlijn wordt gerealiseerd”, zei drs. ing. J. Boersma (CDA). ’’Deze wens kan op tweeërlei manieren ingevuld worden, namelijk óf binnen af zienbare tijd wordt deze spoorlijn aangelegd, óf u gaat hier zo hevig en zo lang mee aan trekken dat voor uw pensionering de realisatie wordt bereikt. Wat het meest reële is mag u zelf verder invullen”. Dat mr. Smallenbroek ook de contacten met de zusterstad Kiryat Ono in Israël dient te stimuleren maakte de CDA-fractie duidelijk. ”Het is van be lang dat op deze manier een goede verstandhouding tussen Joden en niet- Joden blijft bestaan en een dialoog in stand blijft. Juist in deze tijd is het Van belang dat deze contacten mede ondersteund worden door de "tweede generatie”, aldus drs. ing. Boersma. Met de "tweede generatie” bedoelt hij de kinderen van hen die in de Tweede Wereldoorlog hun leven gewaagd hebben door deelname in het verzet of het herbergen van onderduikers. PvdA-fractievoorzitter W. K. Hoekstra onderstreepte deze woorden door te stellen dat het Joodse volk juist nu aandacht en vriendschap nodig heeft. Burgemeester mr. A. G. Smallenbroek van de Friese gemeente Smallingerland tijdens zijn installatierede in het gemeentelijk ontvangstcentrum van het cultureel centrum 'De Lawei” in Drachten. Links naast loco-burgemeester Het aantal werkloze mannen nam ten opzichte van eind juli juli toe met 73 tot 2.381; het aantal werkloze vrou wen met 117 tot 1.297. Een stijging van het aantal werklozen dus met: 190. De vraag naar personeel daalde fors: van 268 (eind juli) naar 159. Tegen over de 3678 werkloze mannen en vrouwen staan nu nog 159 vakatures. In dit cijfer van 3678 is dan nog niet begrepen het aantal werklozen dat een deeltijdfunktie zoekt (in totaal 463). Voor hen zijn nauwelijks va katures aanwezig (4). De werkloosheid in het werkgebied van het G.A.B. is nu gestegen tot 4,3 procent bij de mannen en 10 pro cent bij de vrouwen (uitgedrukt in de afhankelijke beroepsbevolking). Het aandeel van de jeugd in de werkloos heid is opmerkelijk hoog. Voor een deel ligt de verklaring in het feit ambachten, standwerkersconcours, mode- en meubelshow en vele ande re attracties. Er zijn in totaal 300 deelnemers. De verwachting is dat die dag mis schien wel 80.000 mensen een kijkje zullen komen nemen. Onder hen zou zich op uitnodiging van de afdeling Waddinxveen van de VVD ook het li berale Tweede-Kamerlid drs. E. Nij- pels bevinden. Hij en alle anderen krijgen bij het binnenlopen van het Gouwe-aquaduct een stroopwafel aangeboden. Wie met de auto komt - beter is natuurlijk met de fiets ge zien de enorme drukte - zal zijn wa gen kunnen parkeren in de omgeving van het aquaduct. De KLM verzorgt een gratis pendeldienst. GOUDSE POORT In het Gouwe-aquaduct hebben de kramen een lengte van 2,5 kilometer. Het belooft een heel bijzondere open dag te worden daar op de grens van Waddinxveen en Gouda. Na de bevol- kingsmanifestatie volgt nu de offi ciële opening door minister mr. Zeevalking, de opvolger van de li- WADDINXVEEN/DRACHTEN Dat Smallingerland weer heel wat an ders is dan Waddinxveen heeft loco- burgemeester J. W. Noorda (CDA) dui delijk gemaakt in de vorige week woensdagmiddag in Drachten gehou den bijzondere vergadering van de ge meenteraad, waarin burgemeester mr. A. G. Srpallenbroek werd geïnstalleerd, De naar Drachten gekomen Wad- dinxveners gaf hij de volgende indruk over de Friese gemeente ”om onze ga sten van verre enig idee te geven waar de familie Smallenbroek terecht is ge- tttmen”: 4 Waddinxveners bestaande uit wet houders, raadsleden, ambtenaren en inwoners, had de Smallingerlanders verteld dat zij vanuit Waddinxveen een burgemeester hadden gekregen, die kennis van zaken heeft, herken baar is, zich aan zijn uitspraken houdt en als raadsvoorzitter alle gevoeligheden in de gaten zal hou den. De Waddinxveense loco-burge meester herinnerde er aan dat de ge meenteraad in ons Gbuwedorp rede lijk tevreden was over het functione ren van de vertrokken eerste bur ger. Met een ”het beste voor een groot aantal jaren” zei hij vaarwel tot mr. Smallenbroek en zijn gezin. In Drachten werd de Waddinxvener, die beloofde zich in de komende tijd veel in de gemeente te laten zien, de verschillende dorpen met de wethou ders te zullen bezoeken en zo spoe dig mogelijk te zullen verhuizen, apart toegesproken door loco-burge meester J.W. Noorda (CDA), drs. ing. J. Boersma (CDA), W.K. Hoek stra (PvdA), J.T. van Beukering-Dijk (VVD), N. Pultrum (CPN) en Leut- scher (ex-D’66). Niemand toonde zich volledig tevreden met de ’’uit komst” van het profielschetsen in de eerste maand van dit jaar toen be kend was geworden dat burgemeester drs. R. Zijlstra niet voor een herbe noeming in aanmerking wenste te komen. NIETS TE ZEGGEN Zo werd er gesproken over een be scheiden invloed door het schetsen van een profiel, waarvan is afgeweken want we vroegen een econoom en krijgen een jurist (loco-burgemeester J.W. Noorda), kwam naar voren dat de nieuwbenoemde in het geheel niet voldoet aan het beheersen en kennis van de Friese taal (CDA), werd de ge dachte persoon afgezet tegen de wer kelijkheid, hetgeen tot de constate ring leidde dat die elkaar niet geheel dekten en moest opnieuw worden vastgesteld dat de personen die met de laatste vinger in de benoemingsbrij roeren zich niets aan trekken van een voorkeur uitgesproken in een profiel schets, want de raad heeft niets, maar burgemeester A.H. van Gent (PvdA) vorige week woensdag middag de zojuist tot burge meester van de Friese gemeente Smallingerland geïnstalleerde mr. A.G. Smallenbroek had toe gesproken voelde onze voorma lige eerste burger zich volkomen losgemaakt van Waddinxveen, de gemeente die hij vijf en een half jaar heeft mogen dienen. ”Ik voel jouw woorden aan als een duwtje in de rug. Zo van: Toe maar, ga nu maar”, zei mr. Smallenbroek in een persoonlijk woord aan het slot van een bij zondere vergadering van de ge meenteraad in het gemeentelijk ontvangstcentrum van het cul tureel centrum ”De Lawei” in Drachten, de hoofdplaats van de gemeente Smallingerland. De heer van Gent, die aan het ’’hoofd” stond van een delegatie derdoorgang gemaakt, voorheen ging het verkeer over de snelweg heen. Het aquaduct is het grootste kunst werk. De bouw is een moeilijk kar wei geweest, mede door de slechte bodemgesteldheid. Er ligt ter plaatse een dikke, zachte veenlaag van ruim tien meter diep. Het merendeel van de werkzaamheden heeft zich be neden de grondwaterspiegel afge speeld, omdat bemaling grote verzak kingen in de ondergrond zou hebben veroorzaakt. Ook nu het aquaduct klaar is, blij ven er waterproblemen bestaan, na melijk de opvang en de afvoer van het regenwater. Onder het aquaduct is een pompenkelder gebouwd. Het is een soort regenput, die een bui kan verwerken zoals die statistisch gezien maar eenmaal in de 250 jaar voor komt. De pompen zorgen voor de afvoer. J. W. Noorda (in het midden) zit mevrouw A. H. Smallenbroek-van Eek. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/ Tj. Hogendorp yale manier naar voren kan blijven worden gebracht. Zij bes’oot met de wens uit te spreken dat mr. Smallen broek en zijn gezin zich spoedig in- laas zeer beperkt aangekondigde - dia-avond over het Gouwe-aquaduct gehouden. Over de in 1975 begonnen tunnelbouw, waarvan de oplevering op 1 mei van dit jaar plaats vond, ver toonde projectleider C. Hansen van Rijkswaterstaat dia’s en voorzag de»e van commentaar. Deze avond was voor een gulden voor ieder toegan kelijk. Als het goed is zullen na de inge bruikname van het Gouwe-aquaduct geen files meer te melden zijn op de grens van Waddinxveen en Gouda. De Gouwebrug zal geschikt worden ge maakt voor gebruik door het regio nale verkeer, dat natuurlijk wel reke ning zal moeten houden met een open zijnde brug, omdat er dagelijks nog altijd zo’n 100 schepen door de Gouwe - de open vaarweg tussen Rot terdam en Amsterdam - varen. SLAGADER De A 12 is een belangrijke slagader voor het oost-west-verkeer van niet alleen naar Den Haag en ook Rotter dam, maar ook voor kleinere steden als Gouda, Woerden, Zoetermeer en Voorburg. Overziet men de wegen kaart dan is duidelijk te zien dat de weg voor een nog groter gebied, met circa twee miljoen inwoners, eigen lijk de enige centrale oost-west-ver- bindingslijn voor het verkeer vormt. De capaciteit van de in 1962 vol tooide A 12 is al niet meer toerei kend. Op het 32 kilometer lange wegvak tussen Gouda en Utrecht worden op werkdagen verkeersin tensiteiten gemeten van circa 70.000 voertuigen per etmaal. Dit is ruim 50 procent meer dan de weg bij een re delijke verkeersafwikkeling kan ver werken. WADDINXVEEN De nieuwe D’66 minister mr. H.J. Zeeval king van Verkeer en Waterstaat stelt dinsdagmiddag 6 oktober het Gouwe-aquaduct in rijksweg A 12 (Den Haag-Utrecht) offi cieel in gebruik. Officieel, want pas na het weekeinde daarop zal het verkeer ’’bezit” kunnen nemen van dit kunstwerk van Rijks waterstaat waarvan per etmaal zo’n 70.000 voertuigen gebruik zullen gaan maken. Aan het Gouwe-aquaduct is zes jaar gewerkt. Met het werk is 70 miljoen gulden gemoeid geweest. Voordat het Gouwe-aquaduct die dinsdagmiddag officieel in gebruik zal worden gesteld zal uitvoerder Hollandsche Beton Maatschappij BV (HBM) nog acte de presence geven. Tenslotte is met een reeks onderaan nemers in opdracht van de directie Sluizen en Stuwen van Rijkswater staat een heel karwei verricht, waar voor 42.000 meter betonpalen, 4.557 ton damwand, 240.000 kubieke me ter grondwerk nat, 110.000 kubieke meter grondwerk droog, 597 stuks groutankers, 28.000 kubieke meter onderwaterbeton, 40.000 kubieke meter constructiebeton en 3.800 ton wapening is gebruikt. OPEN DAG De streek van Midden-Holland kan zaterdag 3 oktober van het kunst werk kennis nemen. Er is dan op ini tiatief van de sticting Promotie Mid den-Holland van 10.00 tot 17.00 uur een open dag, die zal worden gepre senteerd door Peter Knegjens. Er is dan een grote bedrijvenpresentatie, een wielerronde, een feestmarkt, een zeepkistenrace en fietscross, oude "Problemen zijn er ook. Het werkloos heidspercentage ligt in de buurt van de 10%. Het zal in het raam van de be scheiden mogelijkheden die een ge meente op dit punt heeft veel creativi teit vragen om dat percentage terug te dringen.” "Problemen zijn er maar ook mogelijk heden. Wij hebben in deze tijd van con juncturele tegenwind bepaald geen slechte uitgangspositie. Ik heb daarbij DIA-AVOND Intussen neemt in de landelijke dag bladpers het aantal verhalen over de bouw van het Gouwe-aquaduct en het einde van het knelpunt Gouwe brug in de wegverbinding Londen - Warschau toe. Vorige week vrijdag avond werd in het wijkgebouw Zuid aan de St. Victorstraat nog een - he- reis, Drachten kunt bereiken. Wij heb ben hier veel maar filevorming kennen wij niet.” berale bewindsman ir. D.S. Tuijn- man. De minister van Verkeer en Waterstaat zal een door Waddinx veense scholieren gevormde contai- nerdeur-met-planten open duwen, waarna een plaquette met de naam Gouwe-aquaduct zal worden onthuld. Voordat het zover is komt het gezel schap bijeen in het kantoorgebouw Goudse Poort aan de Doesburgse- weg in Gouda. Daar zullen toespra ken worden gehouden, waarna in een bus naar het Gouwe-aquaduct zal worden gereden. Na alle officiële handelingen vertrekt men naar het Goudse industriegebied Den Uitert, waar Gouda’s burgemeester drs. K.F. Broekens de Goudse aansluiting op de rijksweg in gebruik zal nemen. Met toespraken en een drankje zal in de Goudse Poort de ingebruikname van deze verkeersvoorzieningen wor den besloten. De muziek die dag is in handen van het tamboer- en bla- zerskorps van de Territoriale Bevel der Koninklijke Landmacht te Gouda. W ADDINX VE EN/D R ACHTEN Nadat Waddinxveens loco- b urgent (PvdA) W'

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 15