TOI-TOI KOMT MET 3 EENACTERS Gefeliciteerd... met het behalen van je rijbewijs. Ik wist niet eens dat je al zo lang les had. Wat zeg je? Heb je nog maar zo weinig lessen gehad? Bij wie les je? O, Succes! Ja; die schijnt erg goed te zijn...” Jongen (14) bij inbraak betrapt I i g in Boskoop en in Waddinxveen Twee nieuwe leden voor Commissie Bomenwijk Vlooienmarkten Ds. A. C. Rijke voor Geref. 26 september de Flamingo ’s John Stoel werkt vanuit Groningen Try-out Toi-Toi UIT IN WADDINXVEEN voor bejaarden Optreden Cool Breeze Bijbelstichting Jaarvergadering met musische presentatie Countrygroep verovert met LP steviger plaats in music scene Cool BreezeGoed verzorgd zangwerk Bedrijf aan Beukenhof wil wat opener naar buiten treden Foto-expositie van John Stoel in kantoorgebouw van Ydo BV POLITIENIEUWS WADDINXVEEN MfMPEN Tel. 01828-3340 ^.MdCHinE-SCHIMMII V Uw-- f- gr 3D4 1 SUCCES PLUSPUNTEN: Inventieve lesmethodes en optimale bege leiding i.v.m. rijbewijs voor personen- en vrachtauto’s en motorfietsen. •Door A.N.W.B. erkend autorijschool: deze vol doet aan de normen en de kwaliteitseisen die door de A.N.W.B. gesteld worden. Cf IOranjelaan 2 2741 ER WADDINXVEEN w k f machines, verhuurt geen machines, geeft ze alleen PONT vertcoopt in bruikleen, zonder êén cent kosten! WESTHAVEN 31-32, GOUDA. <?01820-17861. WADDINXVEEN Mevrouw T. Tu- wanakotta en mevrouw L. J. Vrolijk- Schouten zullen worden benoemd tot lid van de gemeentelijke commissie Wijkwerk Bomenwijk. De gemeente raad gaat daar vanavond (woensdag) toe besluiten. iterdagavond voor een week een icfende buitenlandse jongen door etrapt. Omstreeks 18.30 uur Kwamen 1 r .11. de woning werd de knaap overmeesterd Daarna volgt op 3 oktober de première en zij hopen dat alle Waddinxveners zullen komen kijken naar hun eigen to neelvereniging "Toi-Toi”. Bij brief van 18 juni heeft het bestuur van de speeltuinvereniging een kandi daat voor benoeming in de commissie voorgedragen. Om op kandidaten voor de vervulling van de andere vacature te kunnen worden geattendeerd, is in het Weekblad voor Waddinxveen van 8 juli een oproep geplaatst. Deze oproep heeft één schriftelijke reactie opgele verd, waarin één kandidaat wordt voorgedragen. bestuur, en beleidspunten voor het ko- mendejaar. met de klanten, beheert het ar chief, regelt de noodzakelijke modellen in de ochtenduren, en ’s middags zorgt zij voor de kinderen en het huishouden. De thans geëxposeerde serie ’’Deuren van Portpakhuizen” ontstond als vrijetijdsbesteding na een aantal bezoeken aan de Portugese stad Port. De serie is het afgelopen jaar te zien ge weest in galeriën in het noor den en midden van het land en laatstelijk in het Groninger Stedelijk Museum. zangwerk kenmerkt Cool Breeze. De twee zangers Kees en Ted de Valk uit Waddinxveen en smaakvolle close- harmonies samen met Hans de Bruin, maken toevoeging van een studio- koortje overbodig. Ook instrumentaal is Cool Breeze ten voeten uit: zoals ze op het podium staan hoort men ze op hun nieuwe LP. Met goede regelmaat komt Ton Tros- sel, één van Nederlands beste fiddlers (door Cool Breeze op het spoor gezet) de gelederen van Cool Breeze binnen waaien. De andere groepsleden ver staan eveneens de kunst met snaarins trumenten om te gaan. Pedalsteel gita rist Jan Visser kent z’n instrument van WADDINXVEEN De maan delijkse culturele- en ontspanning savond van de Culturele Commis sie van de Stichting Dienstverle- ningscentrum Waddinxveen gaan weer van start. Op de eerste avond van het seizoen 1981-’82zal de Waddinxveense toneelvereni ging Toi-Toi een serie eenakters opvoeren. De voorstelling zal plaats vinden op dinsdag 29 september, aanvang 20.00 uur, in de toneelzaal van het Anne Frank-centrum. De toe gangsprijs bedraagt f 1,per persoon. Zoals men weet kunnen zij die moeilijk op eigen gelegenheid naar het Anne Frank-centrum kunnen komen gebruik maken van de mogelijkheid om (mits vroegtijdig het bekende nummer 5555 te draaien, vanwaar het ver voer kosteloos geregeld kan worden. WADDINXVEEN - John Stoel (41) woont in en werkt sinds 17 jaar vanuit Groningen. Op drachten voornamelijk op het terrein van de industriële en publiciteitsfotografie. Was en kele jaren docent aan de Vrede man de Vries Akademie in Leeuwarden. Exposeerde veelvuldig en in 1968 maakten zijn foto’s deel uit van de Nederlandse inzen ding naar de biennale in Parijs. Buiten zijn kommerciële op drachten om fotografeert hij de laatste jaren voornamelijk ’strukturen’. In 1973 maakte hij in Oostenrijk en Italië opnamen voor een serie hout- strukturen. In ’74 werkte hij ruim een jaar aan het projekt Bourtange, een grafisch-fotografische ver beelding van dit dorp. Van ’73 tot ’76 is hij in het kader van de twee-procents-regeling sa men met Abe Kuipers en Dre- wis de Wit voortdurend inge schakeld geweest bij het bouw en inrichtingsproces van het provinciale dienstengebouw te Groningen. Samen met zijn vrouw runt John Stoel reeds 17 jaar een eigen studio. Elk heeft binnen het geheel een eigen taak ep, bemoeit zich niet meer dan strikt noodzakelijk met de taak van de ander. John doet de fotografie, zijn vrouw Betty regelt de rest. Die rest bestaat uit alle administratieve en boekhoudkundige werkzaam heden, ze maakt de afspraken fotograaf John Stoel. Tot het houden van deze tentoonstelling ’’Deuren van Portpakhuizen”, welke is te bezich tigen op werkdagen (behalve op maandag) van 10.00 tot 16.00 uur, WADDINXVEEN/BOSKOOP - De country- and western groep Cool Breeze treedt komende zaterdag in Boskoop tweemaal op. Overdag tussen 11.00 en 14.00 uur voor de zaak van Hagoort (Expert) tijdens een in onze buurgemeente te houden braderie. ’s Avonds in de Beurshal Florida met de amerikaanse country-zanger Bobby Bare, Tulsa en Sterling. Bij fouillering werden op hem sie raden en geld, eigendom van de be woners, aangetroffen. Door van het balkon te springen wist een vriend te ontkomen. Drie dagen later werd deze 15-jarige vriend, eveneens ver blijf houdende in Utrecht, aangehou den en ingesloten. Beiden bekenden het feit te hebben gepleegd. Een ge deelte van de ontvreemde goederen was door de gevluchte knaap ver kocht aan een heler in Utrecht. I WADDINXVEEN - Waddinxveen I wordt omgeven door vlooienmark- I ten. Sinds kort wordt er elke zater- I dag in de veilinghal van de Coöpera- I tieve Tuinbouwveiling Gouda en om- I streken aan de Bredeweg weer een vlooienmarkt gehouden, terwijl ko- I mende vrijdag 25 en zaterdag 26 sep- I tember er in Boskoop opnieuw een I vlooienmarkt zal worden gehouden jin de beurshal van Florida. WADDINXVEEN Moet u ook naar Amsterdam, Help ik leef en Het tiende deel. Dat zijn de drie eenacters die de Waddinxveense amateurto- neelvereniging Toi-Toi volgende week op de planken van het Anne Frank-centrum aan het Jan van Bijnenpad brengt. Dinsdagavond 29 sep tember tijdens een try-out voor de bejaarden en zaterdagavond 3 okto- uur. ver het volgende: Wanneer in een blij spel iemand vermoord wordt, en dat blijkt niet zo, dan staat de hele boel op zijn kop. Gelukkig loopt in dit soort ge vallen alles goed af. ”Het tiende deel” is van Atie M. Voge lenzang de Jong. Dit is een spannende thriller. Ook hierin een moord gep leegd? Chantage en een zeer vreemd einde. Het spreekwoord: Van je vrien den moet je het hebben, geldt hier ten volle. WADDINXVEEN Het Wad dinxveense comité van de Gerefor meerde Bijbelstichting belegt vrijdaga vond 25 september om half acht in het kerkgebouw van de Remonstrantse Ge meente aan de Zuidkade een avond waar gesproken zal worden door de hervormde predikant ds. A. C. Rijke uit Hedel. Op deze avond is een boekenta fel aanwezig. WADDINXVEEN "Cool Breeze” gefeliciteerd met jullie eerste LP Good Times and Ebb Tides. Veel succes". Dat stond er in het Weekblad voor Waddinxveen van vorige week in een door de buren van de country- and we- stemgroep Cool Breeze geplaatste ad vertentie. Cool Breeze bestaat uit de Waddinxveners Kees (lead- and sup porting vocals) en Ted Valk (lead- and supporting vocals and bass), de Bos kopers Hans (rythm guitar and suppor ting vocals) en Frans de Bruin (drums) ;n de Noordhollanders Jan Visser (pe dal steel guitar and dobro) en Nico Wa- genaar (lead guitar). De groep presenteerde dezer dagen de eerste langspeelplaat "Good Times and Ebb Tides” met twaalf nummers. De zwarte schijf is geproduceerd door Pe ter de Wijn en is gemaakt in de Reel Sound Studio in Nibbixwoud. De uit brenger ervan is Pink Point Music. Op de langspeelplaat is de speciale gast Ton Trossel (fiddle). Met het verschij nen van de LP is voor Cool Breeze, waarvan het management in handen is van Holland Country Agency in Nieuw koop en die beschikt over een eigen fanclub in Heerhugowaard (Lies van Ketel, Bickerstraat 6, tel. 02207-16578), een lang gekoesterde wens in vervulling gaan. In de kantine van de voetbalvereniging Waddinxveen in het sportpark "de Sniep” treedt zaterdagavond 26 sep tember om acht uur op de Flamingo’s. Dit optreden gebeurt op initiatief van de Bemerians, die steeds gezellige dan savonden op deze plek aan de Sniepweg houden. De toegangsprijs bedraagt 7,50 inclusief een kopje koffie. FRISSE WIND Op de hoes van de plaat, waarvoor de foto van de groepsleden werd gemaakt door de Bodegraafse fotograaf Tim Ha- moen, wordt Cool Breezè door Hans van Dam (redacteur maandblad Coun try Gazette uit Boskoop) beschreven als een frisse wind, die vanuit het groene hart van Holland naar alle wind streken waait. Het regionale karakter van de countrygroep heeft plaatsge maakt voor nationale bekendheid. Het bewijs hiervoor is de derde plaats die Cool Breeze bereikte in de Country Music Poll 1980, door het maandblad Country Gazette onder haar abonnees. Contact met het publiek staat hoog in het vaandel,kwaliteit en sfeer gaan sa men bij Cool Breeze. In de opzet om de sfeer niet op te offeren aan het streven naar uiterste perfectie, is men op dit nieuwe album geslaagd. Goed verzorgd Onlangs zijn in de Commissie Wijkwerk Bomenwijk- door het terugtreden van twee leden twee vacatures ontstaan. De ene treft een vertegenwoordiging van de speeltuinvereniging "De Padde stoel", de andere een vertegenwoordi ging van de wijkbewoners. ber voor heel Waddinxveen. Beide avonden beginnen om acht De drie los van elkaar staande toneel stukjes in één bedrijf zijn in de afge lopen maanden zoals gebruikelijk gere peteerd in de oefenruimte van Toi-Toi in 't Ketelhuis. Het spelen van drie ee nacters betekent ook drie aparte de cors, belichting en geluid. Dit alles is eveneens in handen van de Wad dinxveense amateurtonselvereniging. "Moet U ook naar Amsterdam” is van Wim Povel en gaat over het volgende: Vooroordelen en discriminatie, daar doen we allemaal aan mee. Angst voor het vreemde, zelfs in een meestal on persoonlijke wachtkamer. "Help ik leef’ is van John Tolly. Hiero- Na de pauze komt de musische vorming op de samenwerkingsschool aan de orde. Dit is een presentatie door de mu ziekdocenten van het HAVO/Atheneum. binnen en van bulten, de onderdelen en de achtergronden, hij schrijft er over en speelt er op en wordt tot één van de top steelgitaristen in ons land gerekend. So- logitarist Nico Wagenaar is als gitaarle- raar ook buiten de band, continu met zijn instrument bezig. RIJK VERLEDEN Cool Breeze heeft een rijk muzikaal verleden. Diverse leden maakten deel uit van vroegere country-formaties als de Twangy’s (Kees Valk en Frans de Bruin), Sunny Side (Ted Valk en Hans de Bruin) en Colt 45 (Frans de Bruin). Cool Breeze heeft veel ervaring opge daan als begeleidingsgroep voor onder I WADDINXVEEN De Vereiging I voor Voortgezet Onderwijs in Samen- I werkingsverband belegt op dinsdag 29 1 september om 20.00 uur de jaarverga- dering in de samenwerkingsschool voor i HAVO/Atheneum aan de Sniepweg. Op I de agenda staan diverse verslagen, een I financiële verantwoording, bestuurs- I verkiezing, vaststelling van de voor- l dracht aan de gemeenteraad voor de I benoeming van de leden en plaatsver vangende leden van de commissie van WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 23 SEPTEMBER 1981 meer Boxcar Wille en Jim Owen vormde Cool Breeze diverse malen één der meest succesvolle Amerikaans/Ne- derlandse gelegenheidscombinaties. Twee songs van Jim Owen staan op dit album als blijk van waardering voor de prettige samenwerking, maar vooral omdat het goede songs zijn. De reper toirekeuze voor dit album is uniek met name het artistieke aandeel van maar liefst zeven songs van producer Peter de Wijn, speciaal voor Cool Breeze ge schreven. Dat deze werkjes niet onder doen voor het werk van Amerikaanse componisten zal na het beluisteren van deze plaat duidelijk worden. WESTERN SWING "Cool Breeze, een fris geluid, moderne country met een vleugje western swing. Met een eigen fanclub en een eigen plaat een steeds steviger plaats vero verend in de Nederlandse country mu sic scene. Het zou me niet verbazen als er voor deze elpee een tweede persing nodig zal zijn”, aldus Hans van Dam, de redacteur van het maandblad Country Gazet, op de achterkant van de platen hoes. De LP vermeldt deze nummers: Rocky Mountain Snow, Southern Loving, Good Times and Ebb Tides, Remington Ride, Song For All Seasons, When I Turn Out The Eights, I’m Going Back To Texas, Lucretia, Tumblin’ Tumble- weets/Cool Water, Won’t Be Coming Home Blues, Old Blue Jeans en With The Radio On. DIEFSTAL In de nacht van zondag 13 op maan dag 14 september werden van een in de Peuleyèn geparkeerd staande BMW-personenauto 4 banden gede monteerd. De auto werd ’s ochtends staande op stenen en een krik aange troffen, De waarde van de 4 speciale banden incluis velgen bedraagt ca. f. 8.000,- INBRAKEN In de nacht van zondag 13 op maan dag 14 september werd ingebroken in een snackbar en een school. In beide gevallen werd door braak toe gang verkregen. Onder meer werden twee geluidsboxen ontvreemd. Op maandag 14 september werd er ’s middags ingebroken in de kantine van de voetbalvereniging Waddinx veen aan de Sniepweg. Een cassette deck werd weggenomen. Het is niet geheel duidelijk geworden hoe men de kantine binnen is gekomen. PARKEEREXCESSEN Terzake het overtreden van de par- keerexcessenverordening Waddinx veen (te lang caravans op of langs de openbare weg laten staan), zijn twee personen proces-verbaal aangezegd. ALCOHOLGEBRUIK Wegens het rijden met persone- auto’s onder invloed van alcoholhou dende drank zijn twee automobilis ten aangehouden. Bloedproeven wer den afgenomen. Eén automobilist werd een rijverbod opgelegd. DIVERSE OVERTREDINGEN Op grond van diverse gepleegde over tredingen, voornamelijk door fietsers en bromfietsers, werden processen verbaal opgemaakt voor fietsen op trottoirs (8); geen verlichting (3); gladde banden (2); onjuist parkeren (3) en technische gebreken (2) De voorzijde van de hoes van de langspeelplaat ’’Good Times and Ebb Tides" van de country- and westerngroep Cool Breeze. heeft Ydo het initiatief genomen, eensdeels omdat het kantoorgebouw zich hiervoor uitstekend leent, anderzijds omdat het bedrijf het op prijs stelt zich naar de Waddinx veense samenleving toe wat opener op te stellen. De aard van de werkzaamheden van de gebruikers van het bureau Ydo - het geven v^m adviezen ten behoeve van het beter funktioneren van orga nisaties en het geven van opleidingen op het gebied van management - maakt dat het bureau vooral lande lijk en niet plaatselijk opereert. De Waddinxveense samenleving merkt dus weinig van de aktiviteiten die vanuit het toch vrij opvallende gebouw aan de Beukenhof plaats vinden. Teneinde deze onbekendheid enig- zins op te heffen zijn belangstellen- geving gaarne welkom om de ge noemde tentoonstelling te bezoeken. De als eerste uitgenodigde exposant - John Stoel - is een fotograaf die zijn sporen heeft verdiend, waarbij op merkelijk is dat zijn vakuitoefening het uitvoeren van opdrachten ten be hoeve van industrie, gemeentes musea, e.d. - en zijn hobby samenval len in de fotografie. Zijn vrijetijdsbesteding op dit gebiec heeft onder andere geresulteerd in de thans geëxposeerde serie ’’Deurer van Portpakhuizen”. De tentoonstel ling is het afgelopen jaar te zien ge weest in het Groningse Stedelijk Mu seum en enkele galeriën in het noor den en midden van ons land. Het ligt in het voornemen,, om, in dien het initiatief van het burear Ydo weerklank vindt, enkele malei per jaar een dergelijke expositie t< WADDINXVEEN Tijdens een inbraak in een woning aan de Jan Dorrekenskade-Oost werd zaterdag;1 14-iarige in Utrecht verblijf houdende buitenlandse jon| de bewoners op heterdaad Betrapt. Omstreeks 18.30 uur de bewoners namelijk bij hun huis terug en ontdekten de inbraak. Na een worsteling in de woning werd de knaap overmeesterd en aan de gealarmeerde rijkspolitie overgegeven. DIEFSTAL FIETSEN Bij de plaatsclijke rijkspolitie werd afgelopen week twee keer aangifte van diefstal van een fiets gedaan. Zowel in Waddinxveen als in Moerka- pelle werd een fiets teruggevonden. AUTO TE WATER Op dinsdag 15 september omstreeks 22.30 uur reed een 68-jarige auto mobilist uit Zevenhuizen met zijn personenauto ter hoogte van perceel Bredeweg 40 in de sloot, welke gele gen is langs deze weg. Vanaf de wo ning reed de bestuurder achteruit de Bredeweg op. Hij moest enige tijd wachten voor naderend verkeer. Mede door de beslagen achterruit kon hij niets zien en reed de sloot in. AANHOUDING Op maandag 21 september werd in zün woning een 44-jarige Waddinx- Jener aangehouden. Deze aanhouding geschiedde op verzoek van de ge meentepolitie te Gouda wegens een aldaar gepleegde inbraak, waarvan de Waddinxvener wordt verdacht. AANRIJDINGEN Op zondag 13 september om 18.05 uur vond er een ongeval plaats op de Vijverlaan. In de ter plaatse aanwezi ge bocht reed een bromfietser ge heel links door deze bocht en botste tegen een naderende personenauto. Als gevolg van deze aanrijding botste de bromfietser met zijn voertuig te gen een voor hem rechts op de Vij verlaan geparkeerd staande auto. Per soonlijke ongelukken hebben zich niet voorgedaan. Op dinsdag 15 september om 09.10 uur vond er in de Oranjelaan een aan rijding plaats tussen twee personen auto’s. Op het moment, dat hij werd ^ingehaald, begon een automobilist naar linl^> te rijden. Lichte materiële schade was het gevolg. Dezelfde dag omstreeks 14.00 uur vond er op Rijksweg A 12, zuidelijke rijbaan, even voorbij de brug richting Utrecht, een kettingbotsing tussen 7 personenauto’s plaats. Er ontstond aanzienlijke materiële schade. Er was ook sprake van filevorming op de Rijkswegen A 12 en 20. Geen voorrang verlenen was de oor zaak van een aanrijding nabij de kruising K.W.-plein. Twee personen auto’s raakten hierbij licht bescha digd. Dit ongeval vond plaats op dins dag 15 september omstreeks 15.00 uur. Dit zijn twee foto's van de Groningse fotograaf John Stoel, die op de expositie van zijn fotowerk in het kantoorgebouw van Ydo B V zijn te zien. Het zijn gedeelten van deuren in de Portugese stad Porto. De Groningse reclame-, publiciteits- en industriefotograaf John Stoel, die voor dit werk als camera gebruikte een Hasselblad met een hele reeks objectieven: "Deze deuren van de Portugese stad Porto heb ik pas gemaakt na drie voorgaande bezoeken. Tijdens mijn eerste bezoek werd ik bijzonder geboeid door de vormen en kleurcontrasten. Maar tijdens zo’n eerste bezoek kun je jezelf vergissen. De omgeving is nieuw en je raakt gemakkelijk onder de indruk. 'groep tot max. 12 personen •individuele begeleiding 7 V •doorlopend praktijkexamens <6 •aanvangsdatum zelf te bepalen wist u het al: het progressieve PONT typ-idee?m»"3 •degelijke les (PONT-eigenschap) >en machine mee naar huis (PONT-service) >en gecontroleerde taak r-i Wanneer het enthousiasme ook tijdens latere bezoeken terugkomt weetje dat je een goed onderwerp hebt getroffen. Het was bijzonder moeilijk om iedere deur in het juiste licht te fotograferen en ook het juiste standpunt was lang niet altijd even gemakkelijk te bereiken. De plaatselijke bevolking begon mij waarschjnlijk voor niet goed snik te verslijten. Welke idioot heeft er nu belangstelling voor'oude en versleten deuren, komt dagelijks terug en verdwijnt dan zonder een kiek te hebben gemaakt, omdat de zon niet zus of zo staat, vraagt om trappetjes of ladders om wat hoger te kunnen staan, nee zo’n figuur kan nooit helemaal bij zinnen zijn. WADDINXVEEN - In het kantoor gebouw van Organisatie-Adviseurs Ydo BV aan de Beukenhof 3 is tot vrijdag 6 november een expositie te zien met foto’s van de Groninger I Na twee eerdere vlooienmarkten in I onze gemeente, één in juli en één in I augustus, die beide door ongeveer I 6.000 mensen werden bezocht is ge- I bleken dat bij het publiek in de regio I en zelfs daarbuiten grote belangstel- I ling is voor een vlooienmarkt zoals I die in Boskoop gestalte kreeg. Het I rijk gesorteerde aanbod alsmede de I redelijke prijzen leidde tot positieve I reacties. Florida besloot daarop van de markten een maandelijks terug- h’ kerend gebeuren te maken. I De openingstijden zijn vrijdag van 12.00 tot 21.00 uur en zaterdag van I 10.00 tot 16.00 uur. -■ 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 17