BEL: 01727-2110 BLUFT U DUUR KIE! MERCEDES-BENZ BESTELWAGEN. Marlboro CT w disco-show met DEN OF JEEN Opstandige leden dwingen Ons Begin tot buitengewone ledenvergadering Ik bied aan: inzet, collegialiteit, ervaring, kennis en samenwerking y Aanvoerder C. H. de Vries wil dat corporatie uit SS Wgaat stappen Mr.A. G. Smallenbroek geïnstalleerd als burgemeester Smallingerland: Bijna 18 mille voor KWF Heeft nu ook Waddinxveen tv-piraat? lol 828-7994*] Bram Vermeulen en De Toekomst in De Bonkelaar Vrouwentheater in Gouda voor vrouw én man UW ADVISEUR VOOR ONROERENDGOED GEMEENTERAAD Smallenbroek: Vertrouwen in het CDA OPROEP Tel. 01828-3822 Kies het zekere voor het onzekere., kies Mercedes-Benz (X) Onafhankelijk Nieuwsblad Marlboro. Avontuur bestaat nog. Proef t RIOOL LverstopttJ schielandweg 7 2741 ma waddinxveen Vrijdag 25 september a.s. in HOTEL-RESTAURANT ’FLORIDA’ BOSKOOP LidNBM BEZOEK DE GROTE VLOOIENMARKT IN HOTEL FLORIDA TE BOSKOOP TOM MULDER KRIJN TORRINGA Aanvang: 21.00 uur f Z 37e JAARGANG No. 1736 VRAGEN KWF, begeleiding cliënten op vastgoedgebied in geheel Nederland agrarische bedrijven n o regionaal specialist voor bemiddeling bij aan- en verkoop van woonhuizen bedrijfshuisvestingen financieringen en verzekeringen taxaties en adviezen W OENSDAG 23 SEPTEMBER 1981 n/orMcn at '■>1 L'VbTvVIH Q 1 Weekblad voor Waddinxveen M op vrijdag 25 september van 12.00-21.00 uur en zaterdag 26 september van 10.00-16.00 uur A. P. van Neslaan 1 - Boskoop - Tel. 01727-2282 HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEL’LEYEN 144. TEL. (01828) 5594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN. KANTOOR: ORANJELAAN9. TEL. (01828)4788; NA 18.00 UUR TEL. (01820) 30065 Woensdag 23 september, raadzaal gemeentehuis, 19.30 uur. Maar het komt, zoals de VVD-fractie in Smallingerland zei, er in de toekomst op aan een wijze van samenwerking te vinden die allen tot voldoening stemt, maar bovenal in het belang is van de ontwikkeling van deze gemeente en in het belang van de inwoners van deze ge meente. De discussie in de gemeente raad van Smallingerland hebben zich dan ook vrijwel altijd afgespeeld in een Aan de leden van "Ons Begin” heeft de heer De Vries laten weten dat het rond schrijven van het bestuur nog veel vra gen openlaat. Hij meent dat de huurders-bewoners ten onrechte het gelag moeten betalen van de gemaakte ’’schoonheidsfoutjes”, de ontbrekende schoonmaak van de trappenhuizen in flats en het onverzorgde karakter van de fiattuinen. Voor hem blijft devraag wat nu precies het voordeel is van de sa menwerking binnen de Stichting Sa menwerkende Woningcorporaties. Vol gens hem zijn er geen voordelen. De heer De Vries wil dan ook bereiken dat "Ons Begin” uit de SSW stapt en direct daarop met een eigen onderhouds dienst start die 24 uur per dag klaar staat voor de huurders-bewoners. grietenij gemeente werd - de twaalfde burgemeester van deze Friese ge meente van bijna 50.000 inwoners met Drachten als hoofdkern. ’’Voor onze gemeente is het tijdperk Smallenbroek aangebroken en wij verwachten daarin vele gunstige ontwikkelingen mogen tot stand komen", betoogde CDA- fractievoorzitter drs. ing. J. Boersma, die een loyale en constructieve opstel ling van de christen-democraten in het vooruitzicht stelde. Volgens hem mag mr. Smallenbroek er op rekenen dat hij volledig in de gemeenschap wordt op genomen, evenals vele andere niet- Friezen, indien hij zich volledig voor de gemeenschap van Smallingerland inzet. WADDINXVEEN/DRACHTEN In de gemeenteraad van de Friese gemeente Smallingerland heeft burgemeester mr. A. G. Smallenbroek een enkel kort en sober woord gewijd aan zijn poli tieke overtuiging. Waddinxveens oud- burgemeester: ”Als lid van de ARP ben ik mee overgegaan naar het CDA. Wilde ik dat niet, dan had ik moeten bedanken. Ik heb het niet gedaan, omdat ik er ver trouwen in heb dat in het CDA ruimte is om de relatie tussen evangelie en samenleving politiek gestalte te geven op een wijze die door mijn overgang van ARP naar het CDA niet is gewijzigd. Zo meen ik te kunnen werken, vanuit die politieke overtuiging boven de politieke partijen, tussen de inwo ners van deze gemeente.” wordt doorgegeven. Met name sedert de invoering van de Huurprijzenwet is het essentieel van iedere huurder een overzicht te hebben van de binnenge komen klachten. Wij verzoeken u in ie der geval om eventuele onderhouds klachten in den vervolge niet bij De Vries zelf in te dienen, doch u rechts treeks tot de SSW te wenden", aldus de christelijke woningbouwvereniging "Ons Begin” in een uitvoerige schrifte lijke reactie aan de leden, waarin ook nogeens wordt gezegd dat de woning bouwvereniging het erg ongelukkig acht dat vanuit een onjuiste voorstelling over de gang van zaken wordt gepro beerd een wig te drijven tussen "Ons Begin” en de SSW. ”Een en ander ge tuigt niet van een juist inzicht in de ei sen die heden ten dage aan een woning bouwvereniging worden gesteld." SAMENWERKING Zo is Smallingerland in zee gegaan met een nieuwe eerste burger, een man die wij vijf en een half jaar hebben meege maakt. Ze vroegen daar om iemand met een zakelijke instelling, bestuurlijke er varing, financieel-economisch inzicht en bekendheid met de vormen van overleg op regionaal, provinciaal en rijksniveau. Alleen over de politieke kleur van de nieuwe burgemeester be stond verdeeldheid. Loco-burgemeester J. W. Noorda (CDA) wees er op dat de gemeenteraad wordt gevormd door een slag mensen dat graag aan het werk gaat zonder er al te lang over te praten. "Slechts eenmaal in de afgelopen zes jaar eindigde een raadsvergadering in de kleine uurtjes, maar dat was dan ook de eerste die uw voorganger moest leiden”, aldus de goede en harmonieuze sfeer. WADDINXVEEN De Wad- dinxveense Vereniging voor Vluchtelingenwerk vraagt voor één van.de vluchtelingengezinnen hier in Waddinxveen (i.v.m. een verhuizing): larrtpen, een stapel bed en een salonkast. Ook een fietszitje (achter) is hartelijk wel kom. Het kan bij een ieder afge haald worden. Graag een tele foontje naar Aty van Weelden, te- efoon 3836. heer Noorda in het hartje van de Friese Wouden. Gezien de beperkte financiële midde len stelde PvdA-fractievoorzitter W. K. Hoekstra dat bij de uitvoering van het gemeentelijk beleid van de kapitein op het gemeenteschip veel stuurmans kunst en inzicht wordt gevraagd, reden waarom hij om een bestuurder had ge vraagd. De Smallingerlanders noemde hij mensen die het hart op de tong dra gen, die onomwonden zeggen waar het op staat, die absoluut niet houden van dikdoenerij en die een hekel hebben aan ’’hoog en laag" in de maatschappij en die leven in een springlevende ge meente, die van opschieten - ”aven- seare” in het Fries - houdt. van het aantal huurders en woningzoe kenden, alsmede de zich steeds wijzi gende voorschriften van overheids wege, welke een woningbouwvereni ging in feite noodzaken tot organisato rische aanpassingen. Daardoor is het mogelijk bij de huidige maatschappe lijke ontwikkelingen op het steeds compLexer wordende terrein der volks huisvesting adequaat te kunnen funk- tioneren.” Uiteraard is het denkbaar dat bij een dergelijke organisatorische ombui- gingeventuele schoonheidsfoutjes wor den gemaakt. Dat neemt niet weg dat er ons veel zo niet alles aan gelegen is om de samenwerking met de woningbouw vereniging St. Joseph te kontinueren, hetgeen ten zeerste in het belang van de huurders genoemd kan worden. Vanuit dit streven valt het dan buitengewoon te betreuren indien door De Vries onder meer via de publikatie in het Weekblad voor Waddinxveen, het functioneren van de SSW in een onjuist daglicht wordt geplaatst.” WADDINXVEEN - Heeft nu ook Waddinxveen zijn eigen televisie- piraat? Wie maandagavond niets ver moedend nog even op Duitsland 2 de televisie liet aanstaan kon getuige zijn van de vertoning van een Tiroler sexfilm met daar tussendoor reclame voor video. ”In genoemde publikatie wordt ten on rechte gesteld dat de SSW veertien be stuursleden zou hebben en slechts drie man kantoorpersoneel. Wij maken u erop attent dat in het bestuur van de SSW zes personen zitting hebben, te wéten drie namens "Ons Begin" en drie namens St. Joseph. Naast drie admins- tratieve medewerkers zijn er dan drie onderhoudsmedewerkers in vaste dienst, waaronder De Vries zelve.” ’’Eveneens onjuist achten wij de uitla ting van De Vries dat het belachelijk is vorige week woensdag in een bijzom om iedere klacht in drievoud in te die- nen. Voor zover u niet bekend, delen wij u hierbij mede dat elke binnengeko men klacht wordt geadministreerd en vervolgens aan de onderhoudsdienst Het is niet bekend wie deze Wad- dinxveense piraat is geweest. Daar over kon ook de gemeentelijke dienst Openbare Werken en -Bedrijven, die verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van het gemeentelijk antenne bedrijf, bij monde van de heer C.C. van der Klauw geen nadere medede lingen verstrekken. Een bewoner uit de Stationsstraat, vertelde ons dat het beeld van matige kwaliteit waS. ”Het sneeuwde een beetje, maar er was toch wel het een en ander te onderscheiden. Ik ver moed dat de uitzending zo’n half uur heeft geduurd. Stomverbaasd was ik dat na de uitzending op Duitsland 2 deze film werd vertoond. Ik kon dat zien, omdat ik de knoppen van alle zenders nog eens had ingedrukt om te kijken of er nog wat bijzonders te zien viel”. ”Wat kan het bestuur van de woning bouwvereniging het eigeplijk schelen (5 van de 7 bestuursleden wonen in een ei gen huis) wat de problemen van de huuders-bewoners. De SSW is een bu reaucratische instelling, die de bewo ners niet direct helpen. Daarom hebben 51 leden op grond van artikel 20 van de statuten om een buitengewone leden- vefgadering gevraagd om te bereiken dat ”Ons Begin” uit de SSW stapt". De leden die om een buitengewone le denvergadering van ”Ons Begin" heb ben verzocht hebben kenbaar gemaakt te willen spreken over de kosten en voordelen van het SSW- samenwekingsverband, de vergoedin gen aan de bestuursleden, de stand van zaken rond het groot onderhoud, waar mee het droevig zou zijn gesteld, de bouw van nieuwe woningen en het vak kundig en met spoed oplossen van klachten.Tevens wil men kennis kun nen nemen van de financiële stukken overde jaren 1975-1980 en de begroting voor 1981. VERWEER Het bestuur van de christelijke woning bouwvereniging "Ons Begin", waarvan H. G. v. d. Dool voorzitter is, G.Rijns- burger penningmeester en J. G. Valk se cretaris, heeft zich intussen bij de leden al schriftelijk verweerd tegen de aantij gingen van de heer De Vries en ande ren, zoals die zijn geuit in circulaires en destijds ook nog in een ingezonden brief in het Weekblad voor Wad dinxveen. "Ons Begin”:"Zoals bekend is indertijd door onze woningbouwvereniging en de Woningbouwvereniging St. Joseph tot een nadere samenwerking besloten via de oprichting van de SSW. Achterlig gende reden vormde de sterke toename Zojuist heeft loco-burgemeester J. W. Noorda CDAvan de gemeente Smallingerland de ambtsketen gehangen om de hals van de nieuwe burge meester mr. A. G. Smallenbroek. Dat gebeurde vijf dagen na het vertrek van onze eerste burger. Daarbij overhandigde de heer Noorda mr. Smal lenbroek tevens de voorzittershamer. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/ Tj. Hogendorp). WADDINXVEEN - De op brengst voor de kankerbestrij ding (Koningin Wilhelmina Fonds) is dit jaar bijzonder hoog geweest. In 1981 werd in Waddinxveen een totaal bedrag van f. 21.079 ingezameld, ter wijl in F980 ruim f. 3000 min der werd gegeven, nl. f. 17.834! Langs deze weg wil het be stuur van het KWF, afd. Wad dinxveen op de eerste plaats alle collectanten hartelijk dank zeggen voor al hun moeite; per slot van rekening hebben zij het geld binnengehaald! Op de tweede plaats gaat onze dank uit naar de gehele bevol king van Waddinxveen, die dit jaar gemiddeld één gulden per persoon heeft gegeven, zeer zeker een hoog bedrag. Hopenlijk kan het KWF vol gend jaar wederom een beroep op U doen in de strijd tegen volksvijand numero één van de tachtiger jaren. B. GLASER Voorzitter van het afdeling Waddinxveen. WADDINXVEEN Een aantal opstandige leden van de christelijke woningbouwvereniging "Ons Begin hebben onder aanvoering van de huismeester C. H. de Vries (Tesselschadelaan 20) het bestuur van deze corporatie gedwongen een buitengewone ledenvergadering te houden. Dat gaat nu gebeuren op woensdagavond 30 september om acht uur in het Gereformeerd Verenigingsgebouw Het Trefpunt aan de Stationss traat. Op deze buitengewone ledenvergadering, waarom oorspronkelijk 51 leden met de statuten van de woningbouwvereniging in hun hand heb ben verzocht, zal voornamelijk gesproken worden over het financiële be leid van "Ons Begin" en de samenwerking van de corporatie rfiet de rooms-katholieke woningbouwvereniging St. Joseph binnen de Stichting Samenwerkende Woningcorporaties (SSW), het administratieve- en on- derhoudstechnische samenwerkingsverband van de beide woningbouw verenigingen voor 1400 woningen. In brieven aan het bestuur en de ledén van "Ons Begin” heeft huismeester De Vries, tegen wie een ontslagprocedure loopt sinds hij zich vorig najaar ziek meldde, in zeer ernstige mate bekriti seerd het nut en de noodzaak van het participeren in de Stichting Samenwer kende Woningcorporaties (SSW). Naar zijn mening zou dienen te worden be sloten dat "Ons Beging” onmiddellijk uit dit samenwerkingsverband stapt, zodat de woningbuwvereniging zoals voorheen weer zelf verantwoordelijk is voor het woningbezit. De heer De Vries: "De leden van "Ons Begin" hebben nu de kans te besluiten uit de SSW te stappen en zelfstandig als voorheen verder te gaan. Niet het be stuur is de baas, maar de leden. "Ons Begin" was een goede, gezonde vereni ging, met eeen meldpost waar je dag en nacht terecht kon als er problemen wa ren met de centrale verwarming, riole ring, lekkage en noem maar op. Maar dat is voorgoed voorbij.” WADDINXVEEN/DRACHTEN ”Ik meen u te mogen aanbieden in zet, bereidheid tot collegiaal bestuur, enige ervaring - al moet dat niet overdreven wjprdfen -, enige kennis - ook niet te overdrijven - en in ieder geval een hartelijke samenwerking”. Dat zei Waddinxveens oud- burgemeester mr. A. G. Smallenbroek dere vergadering van de gemeenteraad van Smallingerland, waarin hij tot eer ste burger van de die gemeente werd geïnstalleerd. Dat was vijf dagen na zijn afscheid in Waddinxveen. Zijn komst naar Frieslands op één na grootste gemeente betekende muziek bij wijze van welkom, recepties voor geno digden en de bevolking en in de avon duren een drukbezochte braderie, waarop tientallen verenigingen en orga nisaties zich presenteerden. De jeugd bouwde een huis voor het gezin Smal lenbroek en bood daarvan in de loop van de avond de sleutel aan. GOED CONTAC T ”lk stel me voor de komende tijd me veel te laten zien, zodat ik met de bevol king een goed contact kan ophouwen", zei mr. Smallenbroek in zijn installatie- rede tot de gemeenteraad en kondigde aan spoedig met de wethouders een be gin te maken met het bezoeken van de verschillende dorpen. Omdat mr. Smallenbroek het niet ge past vond uitspraken te doen over het beleid van de gemeente, maar zichzelf best wilde voorstellen gaf hij zijn opvat tingen weer over enkele, wat algemene zaken die de raadsleden van Smallin gerland aan de orde stelden toen in de eerste maand van dit jaar gesproken werd over de kwaliteiten waaraan de opvolger van de vertrokken eerste bur ger drs. R. Zijlstra zou'dienen te vol doen. Mr. Smallenbroek stelde dat de raads voorzitter de taak heeft meer dan ooit te bevorderen dat de gemeenteraad het hoogste bestuursorgaan is en blijft. Vol gens hem dient de burgemeester on danks zijn partijpolitieke achtergrond zjch te onthouden van een partijpoli tieke opstelling. Hij behoort coördine rend op te treden om samen met de wet houders de belangen van de gemeente te dienen. Een burgemeester zal ook moeten lui steren naar de inwoners, naar wat zij te zeggen hebben. Hierbij is een zekere ombudsfunctie een voorwaarde voor een goed functioneren. Mr. Smallen broek toonde zich bereid in de gemeen teraad het beleid van de gemeentepoli tie - waarvan hij een voorstander is, om dat het functioneren van de politie het best kan geschieden door zich gedragen te weten door de gemeenschap Zelf - aan de orde te blijven stellen. Tenslotte stelde hij dat een coördinator managers eigenschappen zal moeten hebben en omgekeerd, maar dat een manager niet functioneert als hij solistisch optreedt. TWAALFDE: BURGEMEESTER Waddinxveens oud-burgemeester is sinds 1851 - toen Smallingerland van WADDINXVEEN - Bram Vermeulen en De Toekomst treden vrijdagavond 2 oktober om negen uur op in het jeugd- en vrijetijdscentrum De Bon kelaar aan de Beukenhof. De toegangsprijs bedraagt tien gulden. Bram Vermeulen gaat sinds januari van dit jaar als popmuzikant door het leven. Na een lange reeks voorstel lingen in 1980 met een muziekthea- tershow besloot hij zich uitsluitend op de muziek toe te leggen. Met het grootste deel van de mensen, die al met hem in de theaters samen werkten, vormde hij een band, die Bram Vermeulen en de Toekomst heet. De groep heeft in de herfst en de winter van 1980 een lp opgeno men (zijn 2e sinds de scheiding met Freek de Jonge) die begin februari is uitgekomen onder de titel: ”Doe het niet alleen” en is geproduceerd door Rik Zaal. Bram Vermeulen (1946) volgde het Montessori Lyceum in Den Haag en speelde vanaf zijn 16e in het Neder lands Volleybalteam (173 inter lands). Begon tijdens zijn studie psy chologie te werken met Freek de Jonge. Die samenwerking, onder de titel Neerlands Hoop (in bange da gen) duurde 12 jaar en leverde acht theaterprogramma’s op, even veel re gistraties op de plaat en een paar stu die Ip’s. In september 1979 ging het duo uit elkaar. De Jonge werd komiek, Ver meulen popmuzikant. Het eerste pro- dukt werd derhalve een lp (mei 1980), waarvan twee singles werden gehaald. Eén ervan ’’Politiek” werd een hit. WADDINXVEEN/GOUDA - De Goudse Vrouwengroep ”De Sluis” heeft zich met succes beijverd de theatervoorstelling ’’Zolang je zwijgt” naar óouda te halen. De Schouwburg-directie vond deze pro ductie van dusdanig belang, dat zij spontaan medewerking verleende. Woensdagavond 30 september a.s. om 8 uur brengt Theater ’80 uit Amsterdam dit fascinerende spel, waarin Femke, Tatjana, Frieda, Ursul en Martien optreden. In deze voor stelling proberen zij vrouwen én man nen de ogen te openen voor de soms bedenkelijkc manier, waarop zij in onze samenleving gewend zijn met el kaar om te gaan. De tango die als een kronkelend lint door de productie loopt, is daarvan een treffend voorbeeld. Na afloop is er gelegenheid tot evaluatie en/of discussie, samen met de spelers. Kaar ten zijn nog verkrijgbaar aan De Schouwburg a f. 5,- per stuk. iË'

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 1