WADDINXVEEN GEMEENTE Waddinxveense cursussen van 'Alliance Ontmoetingskerk Rudolf Shock zingt in Grote drukte voor meubel- en modeshow Francaise De Sperwer Vrijdagavond 18 december met Boskoops mannenkoor Die Gouwe Sanghers Unieke samenwerking tussen Van Berkesteijn en Verbakel Straatlantaarns eerder op halve kracht Agricultural Drie cursussen van het NIVON v SPREEKUREN y? VERGADERINGEN adres:Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen, A I Gemeente Waddinxveen” is een wekelijks in het Weekblad voor Waddinxveen verschijnende rubriek met officiële bekend makingen en mededelingen. SamenstellingGemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, tel. 01828-4433. Correspondentie- B GEMEENTELIJKE BELASTINGEN B HINDERWETVERGUNNINGEN VERKEER EN VERVOER 1^, 5 V WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 23 SEPTEMBER 1981 l ditmaal in Waddinxveen geeft. sterren. dit unieke gebeuren bestond een zeer grote belangstelling. (Foto’s: Weekblad voor Waddinx veen/Sjaak Noteboom Commissie Openbare Werken en Bedrijven Woensdag 30 september 1981, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Het koor, dat vorig jaar het dertig jarig bestaan vierde met zang van Marco Bak ker, Caroline van Hemert en Willy Caron, staater om bekend steeds uitvoeringen te verzorgen met internationaal bekende Aanvraag hinderwetvergunning GEB Gouda e.o. en Houthandel Houtex BV. Burgemeester en wethouders van Waddinxveen maken bekend, dat op 3 september 1981 een aanvraag is ingekomen van het G.E.B. Gouda en omstreken, Nieuwe Gouwe O.Z. 2 te Gouda drukken te verwerken. Plezierig is dat het getoonde binnen handbereik verkrijgbaar is. Modehuis Verbakel BV aan de Zuidkade beschikt aan het begin van het nieuwe herfst- en winterseizoen over een zeer uitgebreide collectie dames-, heren- en kinderkle ding, die beslist gezien mag worden. Ie dere keer blijken er weer mensen uit Waddinxveen en omgeving versteld te Commissie Wijkwerk Waddinxveen-Zuid. Dinsdag 29 september 1981, aanvang 20.00 uur in het Wijkgebouw-Zuid. WADDINXVEEN Er bestond zeer veel belangstelling voor de vorige week woensdagavond in de meubeltoonzalen aan de Noordringdijk van stoel- en meubelfabriek H. A. van Berkesteijn in samenwerking met Modehuis Verbakel BV van de Zuidkade georganiseerde unieke mode- en meubelshow. De aan wezigen waren door Van Berkesteijn en Verbakel in de gelegenheid gesteld om C.A. Bode 1-12-14-37-39, A Bone- faas 2-24-36, J. Koren 3-16-32, C. Toor Zn. 4-15, Smit-Troost 5-17- 18-19-28-34-35, N. Hoogerdijk 6, Mevr. Twigt 7, L. de Bruyn 8-20, W. Slagboom 9-25-30-33-38, H. van Dijk 10, Th. Twigt Zn. 11H. Vink 13-21-22, A. Kievits 23, H. Metse laar 26-31, P. Bonefaas 27, D. Hee- ren 29. van een vijftal plaatsen in en om Wad dinxveen met een speciale bus te reizen naar de plek waar op een bijzondere wijze is duidelijk gemaakt dat mode en wonen meer met elkaar te maken heb ben dan wellicht op het eerste gezicht lijkt. Gepresenteerd door mode-coördinator Arend Teunissen zagen de bezoekers het laatste modenieuws aan zich voor- Beelden van de gecombineerde mode- en meubelshow van stoel- en meubelfabriek H. A. Commissie Ruimtelijke Ordening en Woningbouw Dinsdag 29 september 1981, aanvang 16.30 uur, in het gemeentehuis. AGENDA 1. Vaststelling verslag van de gezamenlijke vergadering met de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken en de commissie Financiën dd. 11 augustus 1981. 2. Vaststelling verslag van de vergadering dd. 25 augustus 1981 3. Mededelingen en ingekomen stukken. 4. Grondtransakties: aankoop zgn. Zwarte Pad van de NV ned. Spoorwegen; pachtontbinding met mevr. L. Hoogendoorn-Vermeer. 5. Ontwerp-bestemmingsplan Bedrijfsterrein Coenecoop: behandeling bezwaarschriften. 6. Bestemmingsplan Regeling Kom bij de Brug: advisering omtrent de vaststelling van de 3e herziening. 7. Wat verder ter tafel komt. 8. Rondvraag. Beelden van de gecombineerde mode- en meubelshow van stoel- en meubelfabriek H. A. van Berkesteijn en Modehuis Verbakel B V in de meubeltoonzalen aan de Noordringdijk. Voor WADDINXVEEN - Sinds vrijdag avond wordt in Waddinxveen niet meer om elf uur maar om half negen overgeschakcld van de avond- op nachtverlichting voor wat betreft de straatlantaarns. De gemeenteraad heeft daartoe vorige maand uit een oogpunt van bezuinigingen besloten. Aanvankelijk bestond er bij sommige raadsleden zelfs het plan om de openbare straat verlichting gedurende de nacht hele maal uit te doen, maar daarvan heeft men om veiligheids- en verkeers technische redenen af gezien. Met het twee en een half uur eerder overschakelen van dc avond- op de nachtverlichting worden uiteraard de nodige besparingen bereikt. Hoeveel dat precies is zal nog moeten blijken. van mevrouw L. Hoo- Natuurlijk zullen er nog nadere medede lingen worden gedaan over het bijzondere optreden van Rudolf Shock met het Bos- koopse mannenkoor Die Gouwe Sanghers in onze gemeente. Hondenbelasting In verband met de uitvoering van de verordening Hondenbelas ting brengen burgemeester en wethouders van Waddinxveen het volgende onder de aandacht: Wanneer u een hond koopt of krijgt; Wanneer u een hond verkoopt of weggeeft; Wanneer uw hond de leeftijd van drie maanden bereikt Wanneer uw hond overlijdt; dient u, binnen veertien dagen, hiervan aangifte te doen ter secretarie, afdeling financiën. De stukken liggen voor pers en publiek ter inzage op de dag der vergadering; Inzage op andere tijdstippen kan geschieden in overleg met de secretaris van de commissie. voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een gasregulateurstation aan de van Speykstraat; Dat op 16 september 1981 een aanvraag is ingekomen van Hout handel Houtex BV, Willem de Zwijgerlaan I, alhier, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning voor een houtzagerij aan de Noordkade 40. De aanvragen en andere terzake zijnde stukken liggen tot en met 23 oktober 1981 op de afdeling Algemene Zaken van de secreta rie elke werkdag van 9.00 tot 12.15 uur en bovendien op maandag avond van 19.00 tot 22.00 uur ter inzage. Tijdens deze periode kunnen gemotiveerde bezwaren bij het col lege van burgemeester en wethouders worden ingediend. Degene die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoon lijke gegevens niet bekend te maken. Spreekuur wethouder/loco-burgemeester, de heer A. H. van Gent: vrijdagmorgen van lO.OOtot 12.00 uur. Spreekuur wethouder mevr. L. M. Oosterbroek-Waagmeester: vrijdagmorgen van lO.OOtot 12.00 uur. WADDINXVEEN - Uitslag van de Waddinxveense postduivenvereniging De Sperwer van de wedvlucht St. Ghislain. Afstand 187 km. In kon- kours 152 duiven. Gelost om 08.20 uur met krachtige Z.W. wind. Aan komst eerste duif 10.03.42 uur, laat ste duif 10.12.10 uur. Snelheid eer ste duif 1806.35 m per min., laatste duif 1669.95 m per min. Het NIVON, afdeling Waddinxveen, viert dit jaar haar 50-jarig bestaan. Opgericht in 1931 met de naam ’’Instituut voor arbeiders ontwik keling” had men zich ten doel ge steld de culturele bagage van de wer kende bevolking op te krikken, door middel van lezingen, declama- tievoordragen, zang, muziek, avond scholen, bibliotheek, etc. Het ’’Instituut” tracht op deze manier belangstelling voor hobby’s te wekken, kennis aan te reiken en het inzicht te verdiepen. Naast het brengen van een zinvolle vrijetijds besteding is er, in de loop van de ja- ren 30, begonnen met de bouw van Natuurvriendenhuizen, zijnde als goedkope vakantieoorden, om de le den in contact te brengen met de vrije natuur. Door aansluiting bij de Naturfreunde Internationale (NFI) kan men van daag de dag beschikken over 700 a 800 vakantiehuizen, verspreid in ge heel West-Europa, Israël en Amerika. De meeste huizen liggen erg mooi, zijn gezellig en hebben lage overnach- tingstarieven. Bij sommige huizen zijn ook mooie kampeerplaatsen, an dere huizen liggen aan het water, wa tertoerisme, in de bergen, winter sporten en bergtoerisme. De afde ling Waddinxveen van het NIVON telt momenteel ruim 120 leden en is nog steeds groeiende. Commissie voor de Financiën Donderdag 24 september 1981, aanvang 17.00 uur in het gemeentehuis. AGENDA 1Notulen van de vergadering van 3 september 1981 2. Mededelingen en ingekomen stukken. 3. Voorlopige vaststelling kosten alfabetiserings- en educatieve aktiviteiten t.b.v. culturele minderheden over 1980. 4. Verlenen aanvullend krediet ad f 14.000,voor de vervan- WADDINXVEEN Vrijdagavond 18 december zingt de bekende Westduitse op- erettetenor Rudolf Shock in de Ontmoe tingskerk aan de Groensvoorde. Dat ge beurt samen met andere prominenten op de jaarlijkse zangavond, die het Bos- koopse mannenkoor Die Gouwe Sanghers WADDINXVEEN In het handelsre- gister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland is nieuw ingeschreven Agricultural Pro duce Holland BV Waddinxveen. Om schrijving bedrijf: de handel, daaronder begrepen de im- en export en transito handel, in fruit, groenten en conserven. Maatschappelijk kapitaal 500.000, waarvan geplaatst/gestort 100.000, Directie: A. F. Troost te 's- Gravenzande. WADDINXVEEN - De afdeling Waddinxveen van het NIVON (Ne derlands Instituut voor Volksontwik keling en Natuurvriendenwerk) start volgende maand met drie cursussen. Gegeven zullen worden Nederlands, conversatie-Duits en blokfluiten voor beginners. Voor inlichtingen over deze cursus kan men terecht bij me vrouw I. v/d Haagen-van Doorn (tel. 5373) of de heer G. van Lochem (tel. 3579). De cursus Nederlands is elke maan dagavond van 20.00 tot 21.30 uur en is bedoeld voor mensen, die na de lagere school niet of nauwelijks in de gelegenheid zijn geweest om ver der te leren, voor de mensen die be ter hun zegje willen zeggen (denk aan ouderavonden, bestuursfunctie’s enz.), voor mensen die foutloos een brief willen schrijven, voor degenen die een spreekbeurt moet houden, voor al degenen die nog wensen heb ben een stukje te schrijven, zoon te helpen bij het ontleden, werken met het woordenboek, en noem maar op. De cursus conversatie-Duits is een maal in de veertien dagen van 20.00 tot 21.30 uur. Met een kleine groep leert men converseren in het Duits. Het NIVON denkt daarbij vooral aan diegene, die van een gezellige kout houden in hun Duits sprekende va kantieland. De cursus blokfluiten voor beginners is op woensdagochtend van 9.30 tot 10.30 uur. Het NIVON denkt hierbij aan ouders die graag met of voor hun kleuter een liedje willen fluiten of met hun kinderen mee leren als ze op de muziekschool zitten. Openbare verlichting De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 26 augustus 1981 o.m. besloten het overschakelen van avond- op nachtverlichting te vervroegen en wel van 23.00 uur naar 20.30 uur. De definitieve overschakeling heeft plaats gehad op 18 september bijtrekken en konden schitterende woonideeën worden opgedaan, want er bestaat een nauwe relatie tussen mode en wonen. Het is nauwelijks mogelijk een volledige beschrijving te geven van de wervelende mode- en meubelshow zoals die zich aan de Noordringdijk heeft voltrokken. Voor de aanwezigen was er een drankje om tussen de bedrij ven door de vele opgedane nieuwe in- 7. Pachtontbinding grond Kanaaldijk gendoorn-Vermeer. 8. Aankoop grond (zwartepad) van de Ned. Spoorwegen NV. 9. Verkoop grond aan de Wilhelminakade aan de Rijks Water staat. 10. Rondvraag. De stukken liggen voor pers en publiek ter inzage op de dag der vergadering; Inzage op andere tijdstippen kan geschieden in over leg met de secretaris van de commissie. ging van de dakbedekking van het gymnastieklokaal bij de Theo Thijssenschool. 5. Verlenen van een krediet van f 22.500,voor het treffen van energiebesparende maatregelen bij de Samenwerkings school voor HAVO/Atheneum. 6. Verlenen van medewerking voor de vervanging van een ketel van de centrale verwarmingsinstallatie De Sav. Lohman- school (krediet 4.300, staan wat er aan modieuze kleding in het Brugcentrum verkrijgbaar is. En dat is het - getuige datgene wat vorige week woensdagavond te zien viel - dubbel en dwars waard. Verbakel en Van Berke steijn namen in ieder geval een initiatief dat het waard is om herhaald te worden. Dat gebeurt al tijdens de zaterdag 3 ok tober tussen 10.00 en 17.00 uur te hou den ’’open dag” in het Gouwe- aquaduct. WADDINXVEEN Met ingang van volgende week woensdag gaat de meer dan 100 leden tellende afdeling Boskoop/Waddinx- veen van de Alliance Frangaise ook in Waadinxveen cursussen Frans geven. Dat zal zijn ’s morgens tussen half tien en half een in de Ontmoetingskerk aan de Groensvoorde. De 26 weken in beslag nemende cursussen die daar dan gegeven worden zijn een basiscursus (9.30 - 10.30 uur), een cursus voor gevórderden (10.30 - 11.30 uur) en een conversatiecursus (11.30 - 12.30 uur). De kosten hiervan bedragen f. 140,- per seizoen voor één lesuur in de week, f. 210,- voor twee lesuren in de week en f. 280,- per seizoen voor drie lesuren in de week. In die bedra gen zitten tevens de kosten van het lidmaatschap van de Alliance Fran gaise. Voor inlichtingen over de Wad dinxveense cursussen, die gegeven zullen worden door de Gouwenaar C. van de Wall en de Boskoopse me vrouw C.S.M. van den Burg, kan men terecht bij mevrouw H.M. Meyer- Lafeber, Henegouwerweg 15, tel. 2898. VERHEUGD In een deze week gevoerd gesprek met vice-voorzitter A. van Veen, secretaresse H.M. Meyer-Lafeber en penningmeesteresse C.S.M. van den Burg van de afdeling Boskoop/Wad- dinxveen van de Alliance Frangaise is gebleken dat men in Waddinxveen er bijzonder over is verheugd zich te hebben kunnen aansluiten bij de afdeling Boskoop, waar al 15 jaar ac tiviteiten vanwege de Alliance Farn- gaise worden ontplooid. De samen smelting van Boskoop en de kersvers opgerichte afdeling in Waddinxveen voltrok zich tijdens de vorig jaar in Boskoop gehouden soiree ter gele genheid van het 15-jarig bestaan. Het ligt in de bedoeling dat er in dit seizoen op zijn minst twee echte Franse avonden zullen worden ge houden, waarvan één in Waddinx veen en één in Boskoop. Zoals bekend streeft de Alliance Fran- gaise niet alleen naar een verbreding van de Franse taal, maar naar het meer ingang doen vinden van de Franse cultuur, waarmee velen in Eu ropa zo vertrouwd zijn. Aan het einde van de in Waddinx veen gegeven cursus Frans kan men zich, uiteraard geheel vrijwillig, op geven voor diverse examens van de Alliance Frangaise en andere instel lingen zoals de bekende spreekvaar- digheidsexamens van de Vereniging van Leraren. Nadere bijzonderheden hierover volgen nog. De cursussen hebben onder meer tot doel ’’parate spreekvaardigheid” en correct schrijven. Vooral aan het vlotte spreken zal dit jaar véél aan dacht worden besteed. LIDMAATSCHAP Het is mogelijk om lid te worden van de Alliance Frangaise, zonder deel name aan de cursus, tegen een be drag van f. 25,- per persoon. Daar door kan men de culturele avonden bijwonen, zowel in Boskoop/Wad- dinxveen als in de andere plaatsen waar een Alliance zich bevindt. AGENDA 1Verslag van de vergadering van 2 september 1981 2. Aanvullend krediet dakbedekking gymnastieklokaal Theo Thijssenschool. 3. Krediet t.b.v. energiebesparende maatregelen Samenwer kingsschool. 4. Bijdrage t.b.v. vernieuwen C.V.-ketel De Sav. Lohman- school. 5. Wijziging parkeerexcessenverordening. 6. Mededelingen en ingekomen stukken. 7. Vaststellen datum vergadering commissie Openbare Werken inzake begrotingsbehandeling. 8. Rondvraag. De stukken liggen voor pers en publiek ter inzage op de dag der vergadering; Inzage op andere tijdstippen kan geschieden in overleg met de secretaris van de commissie.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 3