Waddinxveen betrokken Grootse braderie samen met drumbandfestival Rapportcijfers van VVD-fractie en een boomkwekerijdag Sleutels uitgereikt bij uniek waterleiding- project Midden-Holland Druk seizoen Vredebest Florida bungelt onderaan Tekening raadhuis Vrouwenbond NVV opent winterseizoen Bijstand en schoolverlaters beneden de 21 Agenda Goudse Bioscopen Reli-popgroep in De Schaapskooi voor de RPF Calamiteitenleiding kost 6 miljoen Af voeren kanaal W’veen-Voorburg verder besproken Komend weekeinde in Boskoop E f i 1' esa**' i t1"'!'*' i -t«A in FESTIVAL DE i# Een tekening van het raadhuis voor de vertrekkende eerste burger mr. A. G. Smallenbroek. Rechts SGP/HKV/ 1 I 18 B- de laatste premie-koopwoningen in Zuidkade 1. Rechts stichtingsvoorzitter Omdat kopersvertegenwoordiger W. Breedijk veel inzet heeft getoond om binnen het bestuur van de Stichting Be vordering Eigen Woningbezit Groens- waard mee te praten liet stichtingsvoor zitter A, L. MBoer hem de sleutels aan vond toen namelijk de ondertekening ervan plaats door de heren M. Plaats, burgemeester van Alphen aan den Rijn, dr. J. W. Hekkelman, voorzitter van het Waterleidingbedrijf De Rijnstreek en A. van 't Verlaat, burgemeester van Ze venhuizen, de laatste in zijn hoedanig heid van voorzitter van het Waterlei dingbedrijf "De Tien Gemeenten”. naderd maar zeer zeker stimulerend ge werkt: Een 10—, Beleid: Gezien het financieel beleid moet op zijn minst een. 7 gehaald kunnen worden. De VVD dacht dat een.8+ zeker niet te hoog was. Burgemeesterschap: Een uitgesproken manager, die in de nieuwe tijd goed tot zeer goed functioneert, maar als bur gervader iets achter blijft. Toch altijd nog een 8.” Gelijk met de braderie valt de derde vlooienmarkt in de Beurshal van Flo rida die na twee eerdere succesvolle edities nauwelijks meer introductie behoeft. BOOMKWEKERIJDAG Tenslotte wordt zaterdag 26 september ook de jaarlijkse open huis boomkwe kerijdag gehouden. Op deze dag heeft men toegang tot boomkwekerijbedrij- ven waar men kan zien hoe in de prak tijk het zaaien, stekken, enten e.d. ge beurt. Kwekers geven hierbij tekst en uitleg en niemand hoeft beschroomd te zijn om vragen te stellen. De Rozenburcht is hierbij het vertrek punt. Tussen 9.00 uur en 15.30 uur ver trekken gratis bussen naar de diverse bedrijven. De Rozenburcht is tevens het vertrekpunt voor de rondvaarten langs de Boskoopse kwekerijen. Met De aanleg van deze 11 km lange PVC-leiding, die bijna f 6 miljoen gaat kosten, is in mei begonnen. Omstreeks februari zal die klaar zijn. De kosten van aanleg en van onderhoud van de leiding worden door de drie partijen ge dragen in verhouding tot het belang dat ieder er van heeft. Bijna 80 winkeliers, bedrijven, vereni gingen en instellingen zullen aan de bra derie in Boskoop deelnemen. Het is wat minder dan in voorgaande jaren maar dat is te begrijpen als men bedenkt welk een enorme claim twee dagen brade- riën met de bijkomende voorbereiding legt op kleine middenstanders die met weinig of geen personeel werken. Te merken zal het overigens niet zijn want er zijn enkele standhouders van buiten Boskoop tot de braderie toegela ten zodat iedere branche vertegen woordigd is. Daarbij kmen ook oude ambachten, demonstraties, gelegenheid voor een hapje en een drankje alsmede een kindermarkt. De kindermarkt draaide vorig jaar niet onverdienstelijk en besloten is om ook dit nu weer te doen. Een uitgebreide opsomming van alle deelnemers valt nauwelijks te geven. Wel nog eyen de vermelding dat een de monstratie met politiehonden wordt ge geven, dat er - als de Rijksluchtvaart dienst toestemming geeft - rondvluch ten met een helicopter gemaakt kunnen worden, dat er een miniatuur- stoomtrein komt, een clown en een uit ruim 30 kramen bestaande antiek- en curiosamarkt. Verder een fors aantal verenigingen op sport-, cultuur- en ideologisch gebied. De braderiecommissie heeft gratis stands beschikbaar gesteld voor het Rode Kruis, Amnesty International, de SOS Wereldwinkel en de Dierenbe scherming. Alles bij elkaar gaat het toch weer om ruim honderd stands die het centrum van Boskoop zullen vullen. WADDINXVEEN Vrijdagavond 25 september om kwart over acht zal in de hervormde koffiebar De Schaapskooi (Nesse 4, naast de Brugkerk) de Reli- popformatie Courage uit Dordrecht op treden. De groep bestaat al zo’n jaar of vijf en probeert door middel van zang en mu ziek het Evangelie door te geven. Op dit moment bestaat de groep uit 5 man plus 2 technici. De muziek valt moeilijk te omschrijven. Het varieert van een swingende en stampende funky rock tot rustige sfeer volle ballades. De teksten, die hoofdza kelijk Nederlands zijn, zijn evenals de meeste muziek, eigen werk. Het optreden van deze, veelgevraagde, reli-popgroep begint om 20.15 uur. Ie dereen vanaf 15 jaar is van harte wel kom. De toegang is vrij. WADDINXVEEN Donderdag voor een week hield de afdeling Waddinxveen van de Reformatorische Politieke Fe deratie (RPF) de eerste vergadering van dit seizoen. Gezien het feit dat er in de eerste helft van 1982 zowel verkie zingen voor de provinciale staten als voor de gemeenteraad zullen worden gehouden wordt een druk seizoen ver wacht. Als plaatsvervangend afgevaardigde naar landelijke en provinciale vergade ringen werd de heer H. Graafland (J. W. Frisoweg 56) benoemd. Tevens heeft hij de taak op zich genomen de RPF in Boskoop te propageren. VREDESWEEK Wat activiteiten in-de Vredesweek be treft werd er aan herinnerd dat er de vo rige jaren activiteiten plaatsvonden in de vorm van informatieavonden. Men vroeg zich af of er in 1981 weer zoiets moest komen of dat er ook andere mo gelijkheden zijn. Diverse mogelijkhe den werden geopperd en doorgespro ken. Besloten werd om te onderzoeken of het mogelijk is een folder te krijgen of te vervaardigen waarin het standpunt van de RPF duidelijk naar voren komt. Deze folder zou dan in Waddinxveen verspreid kunnen worden. Uitvoerig werd stilgestaan bij het on derwerp ’’Vrede en veiligheid” naar aanleiding van de Vredeskrant Shalom ’81. Het geheel is een uiterst complexe materie, vooral in Bijbels licht gezien. Zo was men het er over eens dat er in de Bijbel bepaalde richtlijnen voor oorlog voeren worden gegeven. Het betekent niet dat er ongelimiteerd bewapend kan worden. Eenzijdige ont wapening werd afgewezen. Beide parti jen zullen moeten ontwapenen. Maar hoe wordt een ontwapening van beide partijen gecontroleerd. Welke basis is er tussen Oost en West om over ontwa pening te praten. De één heeft immers een definitieve macht terwijl de ander juist een offensieve heeft. Tevens zal men moeten bedenken dat we in een gebroken Schepping leven. Geconcludeerd werd dat men zijn ver trouwen niet op materiële wapens moet zetten. ”We hebben de opdracht de aarde te bebouwen en te bewaren. Ook moeten we de geloofsvrijheid bewaren en desnoods verdedigen. Uiteindelijk gaan we, ondanks wat voor wapens dan ook, naar de overwinning. De overwin ning is Christus”, aldus de plaatselijke RPF. huizen een koper. Er zullen van de 37 door architectenbu reau L. Roggeveen BV ontworpen en door het Moordrechtse bouwbedrijf F. Vink Zn. gebouwde huizen elke week een viertal worden opgeleverd. Dat be- dering Eigen Woningbezit Groens- tekent dat begin november de laatste sleutels zullen worden uitgereikt. WADDINXVEEN VVD- fractievoorzitter F. H. de Ruijter heeft tijdens de buitengewone gemeente raadsvergadering zijn ’’eindoordeel” over de vertrokken burgemeester mr. A. G. Smallenbroek geven in rapport cijfers. Daarbij kwamen de cijfers 10-, 8+ en een’8 om de hoek kijken. De heer De Ruijter: "Inzet: Zeer groot, exclusief baaldagen, vaak zuchtend be- Als één van deze drie bedrijven, bij een calamiteit, zoals een breuk in een vitale leiding, water tekort komt, zal in zo’n (tijdelijk) tekort door één van de andere partijen worden voorzien. Om die on derlinge levering mogelijk te maken moet er echter eerst een leiding met een doorsnede van 60 cm, worden gelegd van Zoeterwoude naar Zoetermeer. WADD1NXVEEN/BOSKOOP Nog twee dagen scheiden onze buur gemeente Boskoop van wat een roerig weekeinde belooft te worden. De derde Boskoopse najdarsbraderie op vrijdag 25 en zaterdag 26 septem ber valt samen met het door Concordia te organiseren drumband- en ma- jorettenfestival en de open huis boomkwekerijdag op zaterdag 26 sep tember. Of het nog niet mooi genoeg is wordt op diezelfde dagen ook in de Beurshal van Florida weer een vlooienmarkt gehouden. ■aDDINXVEEN De afdeling I Jaddinxveen-Boskoop van de Vrou- I Inbond NVV heeft dinsdag voor ■n week het nieuwe seizoen geopend et een bijeenkomst in het Gerefer eerd Verenigingsgebouw Het Tref- mt aan de Stationsstraat. Er werden e avond wat huishoudelijke zaken be roken, terwijl aan het woord kwam de :er H. J. Nieuwenhuis van het water- idingbedrijf De Rijnstreek over "ons tgelijks drinkwater". e medewerker van het waterleiding- ;drijf noemde het water de bron van Ie leven op aarde. De heer Nieuwen- tis sprak over de waterwingebieden in ■ederland en de noodzakelijke opslag, 0-ndat het verbruik van water zeer wis- llend is, met grote pieken op maan dagmorgen en zaterdagsavonds rond 6 lur. ■ervolgens kregen de dames een film te Ben waar op humoristische wijze ge jond werd hoe wij niet met het water |rn moeten gaan. Van de gelegenheid tot vragenstelling werd flink gebruikge- f aakt. ;De avond werd geopend met een ope ningswoord van waarnemend voorzit ster mevrouw J. Berloth, waarna enkele mededelingen werden gedaan en en- lele stukken werden behandeld. Toor de distriktcontact op 15 oktober laven zich 11 dames op. Verder waren |r enkele dames bereid om aan de inter nationale kettingbrief voor Vrede en ■fntwapening mee te doen. Het is de be doeling dat deze brief gebruikt gaat Lorden in veie landen-van Oost naar West en de Derde Wereld met als doel meer begrip en liefde tussen de volken, llgehele ontwapening en rechtvaardi ger verdeling van de welvaart. klNTERPROGRAMMA [Tijdens het winterprogramma vari de Vrouwenbond NVV, dat al helemaal Lond is, zullen de volgende onderwer pen worden behandeld: Homeopathie, Vrouwen In De Overgang (VI DO), Emka Krösschell met dia’s, Stena Line met film over reis naar één der Noorse landen, jaarvergadering plus film over China en informatie over het Rode Kruis. Dan nog een kerstavond. Het seizoen wordt besloten in mei met Bingo. [Dames die nog interesse hebben in de Vrouwenbond NVV kunnen zich wen den tot mevr. A. Nijholt, Alpherwete- ring 79, tel. 6083, mevr. J. Berloth, Nic. Beetslaan 176, tel. 3776 en mevr. B. Faas, Nic. Beetslaan 172, tel. 7739. F WADDINXVEEN - Deelde de vertrokken burgemeester mr. A.G. Smallenbroek en zijn echtgenote tijdens de in Wad dinxveen gehouden buitenge wone gemeenteraadsvergade ring tegeltjes uit bij wijze van aandenken, ook de Waddinx- veense gemeenteraadsleden hadden een geschenk voor de in Smallingerland benoemde eerste burger. Namens hen kreeg hij van SGP/HKV/GPV- raadslid J. Havenaar (die de zie ke nestor D. Uitbcijcrse ver ving) een zilverstifttekening van het raadhuis aangeboden. ”t Unieke van het projekt schuilt in het feit, dat, voorzover bekend, nog nim mer in het land een ’’calamiteiten”- ieiding van een dergelijke omvang tot stand kwam. Als ieder bedrijf zijn eigen ”nood”-voorziening zou hebben getrof- fen, zouden de kosten daarvan veel meer dan het dubbele hebben bedragen. BEKRACHTIGING De formele bekrachtiging van de overeenkomst vond dinsdagmiddag plaats in het raadhuis van Alphen aan den Rijn. Met enig officieel vertoon j w. Om een dergelijk ongerief zoveel moge lijk te beperken is er rond de jaarwisse ling tussen het waterleidingbedrijf van de gemeente Alphen aan den Rijn, het waterleidingbedrijf De Rijnstreek (voorzieningsgebied: Alkemade, Bos koop, Hazerswoude, Koudekerk aan den Rijn, Leiderdorp, Leimuiden, Rijn- saterwoude, Waddinxveen, Woubrugge en Zoeterwoude) en het waterleiding bedrijf De Tien Gemeenten (voorzie ningsgebied: Benthuizen, Bergschen- hoek, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk, Moerkapelle, Nieuwerkerk aan den IJs- sel, Nootdorp, Pijnacker, Zevenhuizen, Zoetermeer en een gedeelte van Leid- schendam) een overeenkomst tot we derzijdse hulpverlening tot stand geko men. WADDINXVEEN Vrijdag voor een week hebben W. Pardon, P. van Tienhoven, J. Glimmerveen, J. M. Konings en D. G. A. Jonker de sleutels gekregen van de eerste vijf premie- koopwoningen die de Stichting Bevor- c1 J waarde weer heeft laten opleveren. De woningen vormen een onderdeel van een project dat aan de Heemraadweg in Zuidkade 1 (achter de Burgemeester Trooststraat) 37 koopwoningen omvat: 19 premie-A-koopwoningen en premie-B-koopwoningen. Op 1 premiekoopwoning na is er voor alle WADDINXVEEN/DEN HAAG - De regeling voor schoolverlaters is veran derd: voortaan kunnen schoolverla ters beneden de leeftijd van 21 jaar pas na een half jaar wachttijd in aan merking komen voor een eigen bij standsuitkering als zij nog werkloos zijn. Tot dan zijn zij - net als tijdens de opleiding voor het levensonder houd aangewezen op de ouders. De wachttijd begint aan het eind van het kwartaal waarin met de opleiding is opgehouden. Is dat omstreeks de zo mervakantie het geval geweest, dan gaat de uitkering in op 1 januari (en niet op 1 oktober zoals tot nu toe meestal het geval was). Deze regels gelden zowel voor thuiswonenden als voor hen die tijdens hun opleiding niet bij hun ouders woonden. Gedu rende de wachttijd kan geen bijstand worden gegeven, dus ook niet als de schoolverlater zelfstandig woont. KINDERBIJSLAG Omdat door deze nieuwe regels schoolverlaters beneden 21 jaar langer voor de kosten van levenson derhoud op hun ouders zijn aange wezen, wordt de Algemene Kinder bijslagwet gewijzigd. Deze wijziging komt er op neer dat gedurende de wachttijd de kinderbijslag (enkel- of meervoudig) ’’doorloopt”. Dit echter alleen als de schoolverlater zich tij dig als werkzoekende heeft laten in schrijven bij het gewestelijk arbeids bureau en ook ingeschreven blijft. Als de schoolverlater meeverzekerd was voor de Ziekenfondswet blijft dat in de wachttijd zo. WADDINXVEEN - De Waddinx- veense badmintonclub Florida heeft in een slopende wedstrijd een 2-9 ne derlaag moeten incasseren tegen de Zwaluwen uit Breda. Drie van de vier herenenkelspelen gingen in longset verloren. Ilona Groeneveld was de eerste die kans zag om tegen te sco ren. Toen ook de beide gemengddub- bels verloren begon de royale neder laag zich af te tekenen. Doordat al leen Struijs/Kuyf kans zagen hun herendubbel in winst om te zetten werd 2-9 de eindstand. Florida wacht nog steeds op de eerste winst punten. Florida prijkt met twee ne derlagen op een rij op de onderste plaatsen in de landelijke eerste klasse. *1 GPV-raadslidJ. Havenaar. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom}. De eerste sleutel voor bewoners van de laatste premie-koopwoningen in Zuidkade 1. Rechts stichtingsvoorzitter A. L. M. Boer en kopersvertegenwoordiger W. Breedijk. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom}. de eerste bewoners uitreiken. Voor de stichting is dit voorlopig het laatste pro ject omdat het wachten nu is op de wijk Zuidplas, maar ook omdat de wereld van koopwoningen allerminst rooskleu rig is. WADDINXVEEN - Je ziet het nog wel eens in oude films: twee partijen beschieten elkaar, en op een gelukkig moment komt er uit de ene linie een de legatie aanzetten, zwaaiend met witte vlaggen. En het schieten valt even stil, want witte vlaggen betekenen: wij willen praten. Waarover willen jullie praten? Hierover: kunnen we samen een andere oplos sing bedenken dan elkaar be dreigen met uitroeiing? Want dat zou ervan gaan komen als we doorgaan zoals we bezig zijn. De mensen van het Interkerke lijk Vredesberaad, - zelf ook bang, want misschien is er bij de Unie aan de overkant een onverlaat die toch nog schiet, of misschien wórdt je door ei gen mensen in de rug gescho ten -, de mensen van het IKV wagen zich, geruggesteund door talloos velen uit de beide thuisfronten, met hun witte vlaggen tussen de partijen in, terwijl ze nota bene zelf partij zijn. Tegen wil en dank zijn de IKV-ers zelf ook partij, partij aan deze kant, want groot geworden en opgevoed met het denken in vijand beelden. Wij westerlingen, met het systeem van kapitaal en ar beid, en van vrije economie, achten onszelf wel niet brand schoon, maar toch minder zwart dan de Ueden aan de overkant; wij hier begaan onze vergissingen zogenaamd per on geluk, als een vervelende bij komstigheid, maar die lui aan de overkant begaan hun fouten met een niets en niemand ont ziende opzet. Daarom zal veel energie van het vredeswerk gestoken moeten 98 1 I (EFKBLAI) VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 23 SEE 1 EMBER 1981 THALIA Do. en Vr. 8 uur, Za. en Zo. 3.30, 7 en 9.15 uur, Di. en Wo. 8 uur. De nieuwe James Bond: FOR YOUR EYES ONLY, 12 jr. Jeugdbios: Za. en Zo. half twee, Wo. half drie, jongens en meisjes opgelet! Dat belooft weer een groot feest te worden. DE AVONTUREN VAN ALICE IN WONDERLAND, a.l. Thalia ’’Special”: Vr. en Za. 11.30 uur in onze nachtv. en in onze maandagavondcyclus 8 uur, geprolongeerd: IN BAN VAN DE RING, a.l. SCHOUWBURG Natuurlijk geprolongeerd! Do. 8.15 uur, Za. 9.15 uur, Zo. 7 en 9.15 uur, Ma. en Di. 8.15 uur HET MEISJE MET HET RODE HAAR met Renée Sou- tendijk als Hannie Schaft, 12 jr. Za. 7 uur, Zo. 4 uur. Op veler verzoek terug in Gouda: CONVOY, 16 jr. Za. en Zo. 2 uur. Een exclu sief herfstprogramma; Walt Dis- ney’s TEKENFILMREVUE VAN TEKENFILMSTERREN, a.l. WADDINXVEEN/DEN HAAG Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben hun voor lopige voorkeur uitgesproken voor een zoetwatervoorziening van Delfland, Schieland en Rijn land' door gebruik te maken van de bestaande aanvoerwegen plus een pijpleiding van het Bnelse Meer naar het Westland. GS en vertegenwoordigers van de hoogheemraadschappen geven daaraan de voorkeur boven aan leg van een zoetwaterkanaal Waddinxveen-Voorburg via Zoe termeer. De zaak wordt de ko mende maanden verder bespro ken. Dat staat in de evaluatie van het pro vinciaal beleid sinds 1978 dat GS van Zuid-Holland geven bij de vorige week ge presenteerde ontwerpbegroting 1982. Uit het provinciale huishoudboekje voor volgend jaar blijkt dat de pro vincie Zuid-Holland, met uitzonde ring van de milieusector, over de hele linie moet bezuinigen. Het gaat daar bij vaak om pijnlijke ingrepen, menen GS. In totaal moet bijna zes miljoen gul den worden bezuinigd. Verder is voor ruim één miljoen gulden een beroep gedaan op de reserves. Al deze maat regelen moeten een tekort van zeven miljoen gulden wegwerken. Het bud get voor de provincie in 1982 komt uit op 517 miljoen gulden. Voor 1981 is dat 480 miljoen. Provinciale staten zullen zich op 26 november en 3,4 en 10 december, na bespreking in commissievergaderin gen, over de ontwerpbegroting bui- geft. Vanwege het geldgebrek hebben Ge deputeerde Staten in de ontwerp-be- groting geen nieuwe wensen opge nomen. Naast alle donkere wolken was er ook nog een lichtpuntje van 1,8 miljoen. Dat geld komt van de regering, die alsnog heeft besloten de uitkering uit het Provinciefonds met één procent reëel te laten toenemen. Een tegenvaller voor de provincie is de opbrengst van de heffing opcenten op de hoofdsom van de motorrijtui- gen-belasting. Het autopark is vorig jaar niet met vijf procent toegenp- men, maar met nog minder dan éen procent. Dat scheelt de provincie ruim vier miljoen gulden aan in komsten. WADDINXVEEN/PIJNACKER Waddinxveen is één van de ge meenten die is betrokken bij een uniek waterleidingproject in Midden- Holland, waarvoor dinsdagmiddag in Alphen aan den Rijn met enig ver toon een overeenkomst is getekend. Drie zelfstandige waterleidingbedrij ven, met samen zo’n 100.000 aansluitin gen in 21 gemeenten met 300.000 in woners en een jaaromzet van 20 a 25 miljoen m3 water, gaan elkaar namelijk helpen als in de toekomst de eigen le vering tijdelijk stagneert. Dat kan bijv, het geval zijn als er een breuk optreedt in een belangrijke transportleiding. Met de reparatie daarvan kan dan wel een aantal dagen, soms zelfs enkele weken gemoeid zijn. En ondertussen zou er wel eens weinig (of te weinig) water uit de kraan kunnen komen. Zaterdag 26 september is op het Raad huisplein in Boskoop tevens het drumband- en majorettenfestival gaande. Jaarlijks organiseert Concordia dit luister- en kijkspektakel. In verband hiermee wordt de Zijde afgesloten en de weekmarkt verplaatst naar de Zijde. Het mes snijdt hierbij naar alle kanten want alle evenementen worden zo aaneengesmeed tot één geheel zon der last van het verkeer. Er werd dan ook met gemengde gevoe lens ’’afscheid” genomen van het ze vende en laatste project van de stich ting. ”Het is triest na vijf jaar actief te zijn zo te moeten eindigen”, zo werd ge zegd terwijl de partners van de nieuwe bewoners een bloemetje kregen uitgereikt. worden in het analyseren van vooronderstellingen en zelfs axioma’s ten aanzien van de an dere partij, - over en weer -, want er wordt schrikbarend ge logen, en verzwegen, en ver draaid in de voorlichting over elkaar. En op basis van on juiste, ontoereikende of ge kleurde informatie komen we nooit tot meer begrip voor ei kaars standpunten. En in dat geestelijke mijnen veld lopen IKV-ers rond met witte vlaggen. En dat is prach tig. Dat is prachtig, ook al zijn ze voor de grote mensen van de grote politiek wellicht niet meer dan clowns. Terwille van de mensheid moe ten we hopen dat het met hen niet zal gaan zoals in een ver haal van Kierkegaard: buiten het dorp had een circus zijn tenten opgeslagen; later op de dag kwamen de clowns het dorp inrennen, roepend dat het circus in brand stond. De dor pelingen vonden het een goeie grap en een originele reclame. Maar het circus brandde tot de grond toe af, zonder dat er iemand hulp ging bieden. P. OLSTHOORN (Pastoor P.M. Olsthoorn van de rooms-katholieke St. Victor- parochie schreef deze kolom in het dertiende nummer van het Informatieblad van de werk groep Waddinxveen van het Inter-Kerkelijk Vredesberaad (IKV), dat vooral in deze Vredesweek aan de weg tim mert met de leuze: ’’Help de kernwapens de wereld uit: Om te beginnen in Nederland”) O K* .-Ku». A.» fl, - -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 9