de pater makelaardij b.v. I B1.IJFIT DE ER RIJDEN (ff KIEST EEN MERCEDES-BENZ BESTELWAGEN. BEL: 01727-2110 MINISTERGOUWE-AQUADUCT BEVORDERT ONS ALLER WELZIJN Waarom heeft aquaduct bruine kleur? GEMEENTERAAD 1 01828-7994**] Banketbakkerij Van den Berg maakte taart Gouwe-aquaduct van 6 meter Tel. 01828-3822 Ongevalskans op Gouwebrug is tweemaal zo groot J. Reijm (58) is dinsdag overleden Rafter 's dam UW ADVISEUR VOOR ONROEREND GOED Dit weekeinde omleidingen Gouwe-?quaduct I IB'^i f t» a Nieuwsblad Onafhankelijk Utree fit Qouwcbrug Ati Kies het zekere voor het onzekere... kies Mercedes-Benz (X) tyudse poort A Gouda Qouwe Aquaduct RIOOL \VERSTOPT?J 'e begeleiding cliënten op vastgoedgebied in geheel Nederland agrarische bedrijven regionaal specialist voor bemiddeling bij aan- en verkoop van woonhuizen bedrijfshuisvestingen financieringen en verzekeringen taxaties en adviezen schielandweg 7 2741 ma waddinxveen i, Weekblad voor Waddinxveen Woensdag 14 oktober, gemeentehuis, 19.30 uur. 37e JAARGANG No. 1738 WOENSDAG 7 OKTOBER 1981 onderhouds- en verbeteringswerken. ZA VERKEERSVEILIGHEID Minister mr. H.J. Zeevalking van Verkeer en Waterstaat voordat hij het naambord Gouwe-aquaduct zou gaan het Gouwe-aquaduct. Een vrachtwagen zorgde voor het vervoer. (Foto's: Weekblad voor tooid zal zijn, aldus de nieuwe minister. ’’Welnu, het moment is aangebroken dat we, zij het over enkele dagen, het knelpunt Gouwebrug tot het verleden kunnen laten behoren. U weet, de Gou webrug is een beweegbare brug die vaak open moet voor de scheepvaart op de Gouwe, een hoofdader is ons vaar wegennet.” t t Dit alle had zijn gevolgen voor de ver keersveiligheid, waardoor de Gouwe- 1 -a HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828)5594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOORORANJELAAN 9, TEL. (01828) 4788; NA 18.00 UUR TEL. (01820)30065 Tegelijkertijd zal op het ministerie van Verkeer en Waterstaat worden gewerkt aan een voorstel tot aanpassing van de wegenverkeerswetgeving, zodat de uit breiding van het vervoer van brandge vaarlijke stoffen door tunnels plaats kan vinden zodra de hittewerende isola tielaag en de overige voorzieningen zijn aangebracht. s verkeer van en naar Gouda en Wad dinxveen ligt. Trouwens, ook wanneer de brug niet open is ontstaan er regel matig files door de zeer korte invoegs- troken ter weerszijden van de brug. Daarnaast betekent het dwarsprofiel van de Gouwebrug zelf, met 2x2 rijs troken zonder middenbermbeveiliging en zonder vluchtstroken, een onderbre king in het normale autosnelwegprofiel met alle gevaren vandien.” onthullen. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen!Sjaak Noteboom). tructie van de rijksweg tussen Gouda en Utrecht tot stand komt. Met inbegrip van de toe- en afritten is het aquaduct 700 meter lang, het over dekte deel heeft een lengte van 45 me ter. Het aquaduct is 48 meter breed en bestaat uit twee kokers van elk circa 22,50 meter. In elke koker heeft de rij baan de beschikking over rijstroken met twee vluchtstroken. Nu zult u zich misschien nog afvragen: wat gebeurt er straks met de Gouwe brug. Welnu, deze zal na de openstel ling van het aquaduct een belangrijke rol blijven vervullen voor het fiets- en voetgangersverkeer. Wellicht kan de brug ook een funktie krijgen voor het overige regionale verkeer”, zo zei de bewindsman nog. benzine, door mogen worden vervoerd. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit mogelijk is door het aanbrengen van een hittewerende isolatielaag op pla fonds en een deel van de wanden. Deze isolatielaag nu is voor het eerste aange bracht in het Gouwe-aquaduct. In nieuw te bouwen zullen deze voorzie ningen standaard worden aangebracht en in de bestaande tunnels zal dit ge beuren in combinatie met grote WADDINXVEEN Dinsdag 6 okto ber is op 58-jarige leeftijd de heer J. Reijm overleden. De heer Reijm, die op het adres Noordkade 203 woonde, was reeds geruime tijd ernstig ziek. Zijn be grafenis, in besloten kring, is bepaald op zaterdag 10 oktober. Na de teraarde bestelling zal een rouwdienst worden gehouden in de gereformeerde Kruis kerk aan de Passage. De heer Reijm was in Waddinxveen be kend en gezien. Hij heeft een druk en hardwerkend leven in de bouwwereld achter de rug. Tot in het begin van de jaren zeventig was hij directeur van het bouwbedrijf Reijm, dat was gevestigd aan de Dorpstraat. Nadat dit bedrijfin een groter geheel was opgegaan trok hij er zich gaandeweg uit terug. Daarna bemoeide zij zich onder meer met Exploitatie Vastgoed Holland (EVH), maar zich voortdurend te moe ten bezig houden met projectontwikke ling boeide hem op den duur minder, zodat hij sinds vorig voorjaar aan de weg timmerde met het Bureau voor Bouwzaken J. Reijm BV, gevestigd aan de Noordkade 28. Dit zou zijn laatste succesvolle activiteit worden, waarvoor hij zich tot het laatst toe energiek heeft ingezet. gezelschap doorgang te verlenen. Dat gebeurde joelend en met handgeklap. De bewindsman had eerder gezegd dat zijn beleid gericht zal zijn om waar mo gelijk het gebruik van openbaar vervoer en fiets te stimuleren. ”Dat betekent niet dat ik de betekenis van het wegver keer voor onze maatschappij onder schat. Ook ik onderschrijf de noodzaak van een adequaat wegennet voor het vervoer van personen en goederen naar en van met name de centra van economische activiteiten. En ik denk hierbij vooral ook aan de belangrijke functie van het goederenvervoer over de weg. In dit wegennet is de weg Den Haag, Utrecht, Duitse grens - beter be kend als de A 12 - een essentiële scha kel.” Dat werd 50 jaar geleden al ingezien. Rijksweg 1’2, waarvan de aanleg in 1932 bij Voorburg begon, werd bij gedeelten in gebruik genomen en was tot en met het verkeersplein Oudenrijn gereed in 1939. In dat jaar opende de toenmalige voorzitter van de Kamer van Koophan- WADDINXVEEN/GOUDA ”Ik hoop dat de open te stellen nieuwe schakel in het landelijk verkeersnet ons vele jaren ten dienste zal staan en aller welzijn zal bevorderen. Ik kan u verzekeren dat het bouwen van een weg en een aquaduct in dit veengebied een technisch zeer moeilijk karwei is geweest. De inventiviteit van de technici van Rijkswaterstaat en van de aannemers is dan ook uitvoerig op de proef gesteld. Dat was het echter waard en ik wil dan ook eindigen met allen die direct dan wel indirect aan de totstandkoming van deze werken hebben bijgedragen, voor hun inzet hartelijk dank te zeggen.” Zo besloot dinsdagmiddag minister mr. H. J. Zeevalking van Verkeer en Water staat zijn toespraak in het Goudse kan toorgebouw Goudse Poort, waar de be windsman sprak alvorens hij met 300 genodigden in autobussen van Westne- derland het nieuwe Gouweaquaduct al smede de nieuwe noordelijke rijbaan van de A 12 tussen Bodegraven en Gouda zich over de nieuwe noordelijke rijbaan van de A 12 tussen Bodegraven en Waddinxveen naar het aquaduct on der de Gouwe zou begeven voor de offi ciële ingebruikname daarvan. SCHOOLKINDEREN Minister mr. Zeevalking deed dat ter plaatse door het onthullen van de naam Gouwe-aquaduct. Hij deed dat na uit gestapt te zijn en onder muziek van het tamboer en hoornblazerskorps van het Territoriale Bevel der Koninklijke Landmacht in Gouda. Vervolgens gingen Waddinxveense schoolkinderen met de tekst ’’Groen is leven”, die tot dan de rijbaan als een menseiijke barri cade hadden afgesloten, opzij om het staat de wegenverkeerswetgeving niet toe dat bepaalde soorten gevaarlijke stoffen door tunnels worden vervoerd. Dit is echter niet in het belang van de genen die langs de alternatieve tran sportroute wonen en van de vervoer ders. Daarom heeft Rijkswaterstaat in de afgelopen jaren gezocht naar moge lijkheden om de tunnels zodanig aan te passen dat er meer en grotere hoeveel heden brandgevaarlijke stoffen, zoals del, de heer A. Schreuder, de Gouwe brug met een gedeelte van Rijkweg 12. Bij die opening benadrukte hij de grote betekenis die de hele streek hechtte aan de tot stand gekomen verbinding. DEZELFDE BETEKENIS Volgens de nieuwe bewindsman van Verkeer en Waterstaat is de feestelijke ingebruikname van het C aquaduct in 1981 van dezelfde beteke nis als de gebeurtenissen in 1939. Ook nu was de behoefte groot om de verbin ding te verbeteren, niet alleen ten be hoeve van Midden-Holland, maar ook ter verbetering van de relatie Randstad- Utrecht. Dit getuige de vele werkzaam heden die nu tussen Voorburg en Utrecht aan rijksweg 12 zijn en nog worden verricht. Na acht jaar onafge broken werken geven wij vandaag de officiële aanzet om rijksweg 12 in zijn nieuwe vorm te openen tussen Reeu- wijken Moordrecht. ”U zult zich afvragen waarom nu al, ter wijl het werk pas in 1985 helemaal vol- Alfabetiserings project kostte in ’8017 mille Zowel om capaciteits- alsook om veilig heidsredenen is een beweegbare brug hier niet langer te handhaven. Temeer omdat meteen ten westen van deze brug de verkeersstromen uit Den Haag en Rotterdam samenkomen, terwijl pal ten oosten ervan de aansluiting voor het brug met de direct aansluitende wegen -- al tien jaar een zogenaamde black-spot op het Nederlandse autowegennet vormt. De kans op een ongeval op de Gouwebrug is nu meer dan tweemaal zo groot als op vergelijkbare gedeelten van het autosnelwegennet in de Randstad. Na de de ingebruiknemning van het Gouwe-aquaduct kan het wegverkeer echter ongestoord zijn weg vinden, waardoor de verkeersveiligheid aan zienlijk wordt verbeterd. "Deze belangrijke verbetering in het kader van de reconstructie van de A 12 vormt, samen met de openstelling van een gedeelte van de nieuwe noordbaan, Zo'n mijlpaal dat we daaraan niet onge merkt voorbij wilden gaan”, aldus de minister. Bovendien is het aquaduct het grootste kunstwerk dat bij de recons- WADDINXVEE1 Het verkeer op rijksweg 12 (Den Haag-Utrecht) moet dit weekeinde bij Gouda rekening hou den met omleidingen. In verband met de ingebruikneming van het Gouwe- aquaduct en het aansluiten van de be staande weg op het nieuwe traject zal het verkeer uit de richting Utrecht naar Rotterdam vanaf Gouda worden omge leid via de verkeerspleinen Leidschen- dam en Ypenburg. In het weekeinde zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat er ter hoogte van de Goudse Gouwe- aansluiting een nieuw wegdek komt. De omleiding wordt aangegeven met oranje routebordjes ’3’. Automobilisten kunnen natuurlijk ook een kortere route volgen, maar zijn dan aangewe zen op binnenwegen. Verkeer naar Rotterdam dat de ver keerspleinen Lunetten en Oudenrijn bij Utrecht passeert zal gebruik moeten maken van de A27, de A2 en de Al5 via Gorinchem. Verkeer vanuit Rotterdam naar Utrecht kan ongehinderd door gang vinden. Ook verkeer uit Den Haag met bestem ming Gouda zal worden omgeleid. Via de afslag Waddinxveen-Moordrecht en de Middelweg wordt het verkeer naar de A-20 (Rotterdam-Gouda) worden geleid. WADDINXVEEN - Het vorig jaar in het jeugd- en vrijetijdscentrum De Bonkelaar ontwikkelde alfabetise- rings- en educatieve activiteiten ten behoeve van culturele minderheden hebben f. 17.163,56 gekost. De vol gende week woensdagavond verga derende gemeenteraad gaat deze kos ten voorlopig vaststellen. Van het Mi nisterie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM) werd voor 1980 reeds f. 24.163,56 ont vangen om de Stichting Jeugd- en Jongerencentrum Waddinxveen dit alfabetiseringsproject te laten doen. Al bij brief van 5 november 1980 heeft de staatssecretaris van Cul tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk mededeling gedaan van de ver lening van een rijksbijdrage in het ge meentelijk subsidie voor de uitvoe ring van een alfabetiseringsprogram ma voor het jaar 1980. In deze brief wordt verder medege deeld dat de declaratie op grond waarvan de definitieve rijksbijdrage zal worden bepaald voorzien dient te zijn van het raadsbesluit bevattende de voorlopige vaststelling van de door de gemeente voor dat doel aan de diverse instellingen, groepen e.d. ver strekte subsidies. Vandaar het voor stel van B. en W. tot het nemen van dit raadsbesluit. WADDINXVEEN Wie na het ko mende weekeinde gebruik gaat maken van het nieuwe Gouwe-aquaduct in Rijksweg A 12 zal het opvallen dat de wanden en het plafond een bruine kleur hebben die in andere tunnels en aqua ducten nog niet tegengekomen bent. Deze kleur heeft niet alleen estetische achtergronden maar komt ook voort uit de bijzondere behandeling die wanden en plafond hebben ondergaan. Ze zijn namelijk voorzien van een hittewe rende isolatielaag. Deze laag beschermt de constructie tegen branden die zou den kunnen ontstaan bij ongevallen. ”Ik kan u mededelen dat het in de be doeling ligt deze brandwerende voor zieningen ook in tunnels aan te bren gen. Dit ter verruiming van de moge lijkheid om door tunnels gevaarlijke stoffen te vervoeren.” Wat is namelijk het geval? Tot nu toe In de banketbakkerij van Van den Berg aan de Passage was men vorige week druk in de weer met het maken van een taart-op-schaal van i Waddinxveen/Sjaak Noteboom

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 1