WAAROM IK? GEEF! GIRO 6868 Hartpatiënten - congres’81 21 november in de rai in Amsterdam Gemeenten mogen aan de Derde Wereld dubbel geven Rijnland koopt stuk grond voor f 400.000, OMDAT HET RODE KRUIS VAN ONS ALLEMAAL AFHANKELIJK IS! it r Nieuw standpunt van provincie Zuid-Holland NI Ve ve KLACHTEN BEZORGING 3e Ronde WSV was boeiend WAT WEEKBLAD- ADVERTEERDERS MOETEN WETEN’ Hoogleraar over Gouda als cultuurstad Ni 1 ni Een boekenbon? De Waag BV VIDO Sweelinckhof31 Telefoon 8950 Peuterspeelzaal ’t Kaboutertje bestaat 10 jaar Doorgezonden Sportvrienden en Royal Inn bij VBV (biljarten) r. - w r o c •G WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 7 OKTOBER 1981 iVEEKBL4 schikbaar stelden als in de gemeente was opgebracht. voor DOET ’T... ALTIJD! O Q. O O WADDINXVEEN/DEN HAAG In de regionale pers is bericht Dat Zuidholiandse gemeenten op hun begroting tweemaal zoveel mogen re serveren voor projecten in de Derde Wereld als de eigen bevolking heeft ingezameld. Dit hebben Gedeputeerde Staten (GS) bekendgemaakt. Voorheen stonden zij slechts toe dat gemeenten hetzelfde bedrag be- Hartpatiënten, hun levenspartners en ieder die met hen te maken heeft, kunnen elkaar treffen op het Hartpatiëntencongres, om ervaringen uit te wisse len, bij te praten en een schat van onmisbare infor matie op te doen: Lezingen op medisch gebied door vooraanstaande sprekers over het hartinfarct de aangeboren hartafwijking» hartchirurgie» revalidatie» preventie. Praatgroepen met patiënten en hun verzorgers. Voorlichting over alle aspecten, die van belang zijn voor een zo normaal mogelijk bestaan van hart patiënten. Voorlichting door hartpatiëntengroeperingen. Doorlopende demonstraties en voorlichting over de laatste medische technieken zoals catheterisa- tie en pacemakers. Voorlichting op sociaal-juridisch gebied. De verschillende programmaonderdelen van .dit congres, dat de hele dag zal duren, worden geleid door bekende persoonlijkheden zoalsAartGisolf en andere TV-presentatoren. Eigenlijk mag geen hartpatiënt dit belangrijke con gres voor en door hartpatiënten missen. Ook voor mensen met wiezij leven en die hen verzorgen isdit congres van onschatbare waarde. WADDI Athcnei nen 1; avond verstrek KLACHTEN? VOOR DONDER DAG 18.00 UUR B ELLEN XIX® A Gisolf: Mies Bouwman haar pleegkind heeft bezocht. (Foto Weekblad Een beeld uit Boven Volta, het land waar Waddinxveen/A VRO). nederl andse hartstichting vrienden van de hartstichting j 3h 11 ff .«t N u de forumdiscussie. s.v.p. aankruisen personen. U vindt mijn betaling van demonstraties voorlichting De Heer/Mevrouw Adres Telefoón Postcode woonplaats de gemeente- Ja: Ik neem deel aan het hartpatiëntencongres’81 met x f 5,65 per girobetaalkaart* bankcheque* bijgesloten. Aanleiding voor het - voorlopige besluit is een hooglopende ruzie, enige tijd ge leden, tussen het provinciebestuur en de gemeente Waddinxveen, die een project in Opper-Volta steunt. GS mee nden destijds dat Waddinxveen teveel geld aan hulp voor de Derde Wereld besteedde en dreigden de begroting van de gemeente af te keuren. Het gemeen tebestuur hield echter voet bij stuk. GS zijn nu óp hun standpunt teruggeko men. De commissie financiën van provin ciale staten was gisteren nogal verdeeld over het voorlopige standpunt van GS om de verhouding van de bijdragen te verhogen. De PvdA stemde ermee in, maar wilde de garantie hebben dat pro jecten niet minder geld zullen ontvan gen als de bevolking gedaald is of de bij drage tegenvalt. Dit alles betekent - zo is al in het Alp- hens Dagblad geconstateerd - dat de ge meente Waddinxveen de post ontwik kelingssamenwerking op haar begro ting moet terugschroeven. Dat volgt uit het voorlopige standpunt dat Gedepu teerde Staten innemen in een notitie over gemeentelijke steun aan ontwikke lingssamenwerking. H Simon Carmiggelt: H "Ik ben nu 6'7 en al mijn H| hele leven lang is het M Rode Kruis vo mij het- H zelfde ils: helpen hier en overal WADDINXVEEN/GOUDA De Gouwenaar C. Verbaan is uitge treden als directeur van de Handel in onroerend goed DE WAAG BV, Gouda, met als vestigingsplaats Wad dinxveen. Dit blijkt uit een wijzi ging in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor Midden-Holland. Mijn belangstelling gaat vooral uit naar*: voordrachten groepsgesprekken gang). Wat men wil, is luisteren naar elkaar, begrip wekken en daardoor uitlaatklep zijn voor tal van proble men die anders ”in de lucht blijven hangen of niet verwerkt worden. Op donderdag 15 oktober om 8 uur wordt door de VIDO-werkgroep gestart met eeh praatgroep. Alle vrouwen die mee willen doen zijn welkom op het adres Bilderdijklaan 20. Voor inlichtingen kan men bellen de nummers 3604 en 3461. Volgens het CDA is de nieuwe verde ling in principe geen probleem, terwijl VVD en SGP duidelijk meer voelden voor handhaving van het één-op-één- principe. Tegen het meerderheids standpunt werd door hen echter geen bezwaar aangetekend. Volgend jaar wordt een Derde Wereld dag georganiseerd. Dan zal worden be keken of de twee-op-één-verhouding definitief wordt en of steunverlening aan projecten in de Derde Wereld ook een taak is voor de provincie. De kinderen zijn de deur uit; vader en moeder zijn oud en vragen je aan dacht; je verliest mensen van wie je veel hebt gehouden; het huwelijk is wat uitgewoond; je kinderen leven op een andere wijze dan je wilde; je kijkt in de spiegel en schrikt; je hebt lichamelijke ongemakken. Wie deze opsomming herkent, in de middenleeftijd zit en van het vrouwe lijk geslacht is kan meepraten in een VIDO-groep (Vrouwen In De Over- WADDINXVEEN Het Waddinxveense college van Burgemeester en Wethouders heeft met het college van beheer van het Energiebedrijf Rijn land overeenstemming bereikt over de verkoop van het terrein waarop het 50 KV-transformatorstation is gebouwd voor de prijs van f 400.000, exci. B.T.W. Dit terrein is gelegen aan de Schielandweg in het bestem mingsplan "Zuidkade 1” en is totaal circa 2330 m2 groot. ”Wij achten de overeengekomen pJrijs allezins acceptabel”, aldus het college. Conform het advies van de commissie voor de ruimtelijke ordening en de woningbouw en conform het advies van de commissie voor de financiën, stellen B. en W. de raad dan ook voor te besluiten tot verkoop van het ter rein waarop het 50 KV-transformatorstation is gebouwd. De notitie an GS, die is gepubliceerd in afwachting van een uitgebreidere nota, is vooral uitgebracht omdat een beslis sing over goedkeuring van de Wad dinxveense begroting voor 1981 nu snel moet worden genomen. Het provinciaal bestuur heeft Waddinxveen gedreigd de begroting af te keuren wanneer de ge meente de ruim veertigduizend gulden grote post ontwikkelingssamenwerking niet fors inperkt. Waddinxveen heeft dat tot nu toe geweigerd. Waddinxveen, dat momenteel op die verhouding van één op vier zit, is niet van plan om water bij de wijn te doen. Burgemeester en wethouders schrijven in hun toelichting op de begroting voor 1982 erop te rekenen dat de provincie zal inbinden en de huidige begroting al snog zal goedkeuren. Op de begroting voor 1982 staat een met de normale prijsstijgingen verhoogd bedrag voor ontwikkelingssamenwerking vermeld. INLEVERING Advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen die vóór dinsdag ochtend 12.00 uur in ons bezit zijn zullen dezelfde week nog geplaatst worden? Van advertenties die later worden ingeleverd kan plaatsing in dezelfde week echter niet gegarandeerd worden; zij zullen in het algemeen - zonder tegenbericht van de opdrachtgever - worden opgenomen in het nummer van de daarop volgende week. LIEFST SCHRIFTELIJK Voor de juistheid van de tekst van advertenties kunnen wij slechts instaan, indien deze schriftelijk bij onze advertentieafdeling, Oranjelaan 9, Wad dinxveen, worden ingediend. Hiermee kan worden voorkomen dat in tele fonisch opgegeven advertenties, buiten onze schuld, fouten sluipen. KABOUTERS De rubrieksadvertenties in het Weekblad voor Waddinxveen, Kabouters, moeten vóór dinsdagmiddag 15.00 uur bij onze advertentieafdeling zijn' opgegeven. Plaatsingen uitsluitend a contant, dus niet telefonisch. A dvertentieafdeling Weekblad voor Waddinxveen, Oranjelaan V: tel. (01828)4788 2741 ED Waddinxveen Het congres wordt georganiseerd doorde Nederlandse Hartstichting /Vrienden van de Hartstichting in nauwe samenwerking met onder meer. Begeleidingscommissie Hart- chirurgie Nederland. Henk Fievet Vereniging. Nederlandse Hartpatiënten vereniging. Vereniging i.o. "Oudercomité Kinderhartenfonds”. Vereniging i.o. ’’Mensen met een aangeboren hartafwijking”. Volgens genieurs gebouw de ventil past, de s opwekin: de verlicl wordt aa De total lijkse ei 9.750,- rugverdii VACAT1 De volg vergader voorzien missie werking: neum, v jaar tre den van vervangt Per 1 n de lede en de J.M. W gende li lijk en A.G. Br de her Draak Verwey Ter ver res wor Voortgt kingsvei voorged 1. Voc sectie v. lid: me ture G. plv.lid: (vacatu plv.lid: re K.J. WADD H.J. Z terstaa aquadi gesteld ren vo Rijksw van de bruik melijk de hot de Go van dt Rotter Om d veel r karwe: weeke Vrida; keer 1 van c bruik tober en ka terdai het ac De G ca. 7 ren, aquae len v gegaa kan verke rijke verke Rotti inwo zelfs voor taal 1 de te Daar grijp' tusse krijg het rijstr uit t stro! In v weg den van naas daar 25 r best nieu west De weg met waa zal den zal een stro Deelname aan het hartpatiënten- I congres ’81 staat open vqor hart- patiënten en iedereen, die met hen 1 te maken heeft. Het inschrijfgeld bedraagt f 5,65 per persoon. I Stuur voor deelname tegelijk met 1 de inschrijfcoupon uw betaling per girobetaalkaart of bankcheque in een gesloten enveloppe op aan: I De Nederlandse Hartstichting Postbus 300, 2501 CH Den Haag. I Uwdeelnemerskaart(en) en koffie- coupon(s) worden U dan tijdig toe- gezonden. WADDINXVEEN/GOUDA - Uit Gouda en tal van andere gemeenten klinken de klachten over het cul tuurbeleid van de plaatselijke over heden, aldus de gemeenschap Gouda van het Humanistisch Verbond (HV), dat wordt voorgezeten door de Wad- dinxvener drs. A.A. de Bruin. In Gouda heeft dit zelfs geleid tot een crisis in het adviesorgaan van het college van B. en Wde Cul turele Raad. Voor ieder die zich in Gouda en daarbuiten interesseert voor gemeentelijke cultuurpolitiek zal prof. mr. H. van Maarseveen zijn visie komen geven. Kritisch en op bouwend. De hoogleraar doet dit op uitnodiging van het Humanistisch Verbond, gemeenschap Gouda en omstreken, in de studiezaal van de Openbare Bibliotheek, Spieringstraat 1-3 te Gouda op maandag 12 okto ber, aanvang 20.00 uur. ’’Juist nu politieke partijen zich bui gen over de programma’s voor de ge meenteraadsverkiezingen van mei ’82 en in tal van gemeenten allerlei ad viesorganen zich moeizaam buigen over de adviezen die zij aan het ge meentebestuur moeten gaan geven over het sociaal-culturele beleid in de zeer nabije toekomst, is deze bijeen komst van meer dan plaatselijke betekenis. Daarom is de bijeenkomst voor ieder toegankelijk,” aldus het Humanistisch Verbond. Kom naar dit belangrijke congres. Stichting Hart in Beweging. Ik zal er ook zijn voor Stichting Spel en Sport Vereniging Voor- en Nazorg bij Hartoperaties Nijmegen. Vereniging Voor- en Nazorg bij Hartoperaties regio Venlo. Vereniging Voor- en Nazorg bij Hartziekten Amsterdam. Vereniging Voor- en Nazorg bij Hartziekten Rotterdam. Stichting Vrienden van x-A het Thoraxcentrum L Jr ’’Dijkzigt”. WADDINXVEEN - Vrijdag 9 okto ber gaat de peuterspeelzaal 't Kabou tertje, die is aangesloten bij de stich ting Behartiging Belangen Waddinx veense Peuterspeelzalen, het 10-jarig bestaan vieren. Op die dag wordt on der meer ter gelegenheid van dit tweede lustrum van 18.00 tot 19.00 uur een receptie gegeven in het ge bouw van de peuterspeelzaal aan de J.W. Frisoweg. De peuters van ’t Kaboutertje - de tweede peuterspeelzaal die 10 jaar bestaat, vorig seizoen was dit Ketel binkie, welke toen aan de Esdoorn- laan en nu in het wijkgebouw De Paddestoel aan de Lijsterbesstraat is ondergebracht - hebben in het afge lopen decennium in verschillende ge bouwen als 2,5 tot 4-jarige hun eerste schreden buiten de directe omgeving gezet. Vijf ochtenden per week bezoeken peuters nu de speelzaal in het ge bouw aan de J.W. Frisoweg, waarin ook de peuterspeelzaal Hummelhof is ondergebracht. De peuters zijn inge deeld in twee groepen. De kleinsten komen twee ochtenden per week naar de speelzaal, de oudsten drie ochtenden. Het tweede lustrum wordt op 9 ok tober gevierd met een feestochtcnd voor beide peutergroepen en een re ceptie later op die dag voor (oud)- bestuursleden en -leidsters. De Kerngroep Ontwikkelingssamen werking Waddinxveen, die zich in Wad dinxveen met het ontwikkelingswerk bezighoudt, is van plan zich het ko mende jaar nog meer op bewustmaking te gaan richten. Gedacht wordt aan een huis-aan-huis te verspreiden blad dat op zowel kinderen als ouderen zal zijn gericht. WADDINXVEEN De afdeling voor dc geschillen van bestuur van de Raad vanState heeft het aan koningin Beatrix gerichte advies inzake de be handeling van het beroepschrift van de Waddinxveense gemeenteraad tegen het gedeeltelijk goedkeuren van het provinciaal bestuur van Zuid- Holland van het bestemmingsplan Landelijk gebied Oost verzonden naar de minister van Volkshuisves ting en Ruimtelijke Ordening. Dit hebben B. en W. aan raad meedegedeeld. WADDINXVEEN - De derde ronde voor de onderlinge competitie van de Waddinxveense Schaakvereniging WSV was er één om niet snel te ver geten. Er werd keihard om de pun ten gevochten. Het duel Smitskamp- M. de Haan was er één tussen routine en de onbezonnen jeugd. De jeugd moest het nu nog afleggen. Ellens en De Vries hadden aan één avond niet genoeg. Ze zijn in een moeilijk eindspel terecht gekomen. W. van Oort liet er tegen v.d. Ree geen gras over groeien en is weer op weg naar een goede klassering. Oosterloo en Van Deelen braken hun partij af. Kardol werd volledig ver rast door een sterk spelende v.d. Starre. J. van Oort liet De Schrijver met le ge handen zitten. Bregman doet ook weer mee en liet Nekeman op nul staan. Ponsioen had weinig in te brengen tegen de felle v.d. Heijde. Besemer, net terug van vakantie, ’’blies” Torenbeek van het bord. Twiss is zijn nederlaag van vorige week weer te boven en won van Son- neveld. Goor liet zich mat zetten ’’achter de paaltjes” door Ket. As-, scheman gaf De Bruin schaakles en het nieuwe lid Schinkelshoek begon goed met een overwinning op P. de Haan. UITSLAGEN Smitskamp - M. de Haan 1-0, Ellers - de Vries afg., v.d. Ree - W. v. Oort 0-1, Oosterloo - v. Deelen afg., v.d. Starre - Kardol 1-0, De Schrijver - J. v. Oort 0-1, Nekeman - Bregman 0-1, v.d. Heijde - Ponsioen 1-0, To renbeek - Besemer 0-1, Twiss - Son- neveld 1-0, Goor - Ket 0-1, Assche- man - De Bruin 1-0 en Schinkels hoek - P. de Haan 1-0. De volgende avond is 8 oktober in het A.F.- centrum om 20.00 uur. WSV-JEUGD De eerste ronde van de vijfkamp is voor de WSV-jeugd op een royale zege uitgedraaid. Een leuke opsteker was het feit dat we begonnen met een 2-0 voorsprong omdat Zevenhui zen met twee spelers te weinig aan moest treden. Hans van Woudenberg kwam als eer ste na negen zetten zijn overwinning melden. Niet lang daarna volgde Ri chard Wientjens die zijn tegenstan der op de zevende rij een mat voor de ogen toverde. Egbert Schroten en Steven Verhagen aarzelden niet en maakten korte metten met hun te genstanders. Sandra Wientjens wist aan een gevaarlijke penning te ont komen en liet ook een punt note ren. Huug de Vries speelde goed, ge bruikte zijn tijd efficiënt maar moest toch zijn koning neerleggen omdat de eerste bordspeler van Zevenhuizen net iets sterker was. Claudia Toren beek en Arthur Kollman zorgden door hun zege voor een 9-1 score tot slot in het voordeel van de WSV- jeugd. De gemeente Waddinxveen trekt al een vijftal jaren geld uit voor ontwikkelings hulp. Dat geld wordt besteed aan zowel bewustmaking van de eigen bevolking als directe ontwikkelingshulp. GS maakten tot dit jaar nooit moeilijkhe den over de grootte van het bedrag. Be gin dit jaar echter lieten GS weten het bedrag buiten alle proporties te vinden en eisten dat Waddinxveen in deze post zou snoeien. Zo niet, dan zou de provin cie de begroting in haar geheel afkeu ren. WADDINXVEEN - De leden van de bij de Verenigde Biljart Vereni gingen aangesloten klubs hebben de weg naar de speeltafel weer gevon den: de kompetitie is van start ge gaan. Een nieuwe Waddinxveense biljart vereniging heeft zich bij deze bond gemeld, te weten Royal Inn, klub- huis houdend in de gelijknamige bar- bodega aan het Koningin Wilhelmi- naplein 13. Royal Inn komt met 2 teams uit in de Libre-klasse D. Een andere, sinds 1959 in de V.B.V. spelende klub is het in de Kerkstraat klubhuis houdende Sportvrienden. In de Libre-klasse A versloeg Sport vrienden in een uit-wedstrijd het Goudse Cosy Corner met 2-4, in Wel ke ontmoeting B. Kloet van Sport vrienden zijn partij in 20 beurten ujt- maaktë, moyenne 4, 10- Sportvrienden staat na dit resultaat na Donk 3 en Watertoren met Spor tief op een gedeelde derde plaats. Sportvrienden Cl staat met Nieuw- dorp aan kop na 6-2 winst op Sport vrienden C.2. Royal Inn 1 heeft de leiding in de klasse D na de 8-0 overwinning op het tweede team terwijl Sportvrien den 2 een gedeelde derde plaats be zet na een 4-4 uitslag tegen het tweede team. L «1 iJ*'*- - W W

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 10