Besparen van activiteiten vaststellen Raad gaat inventansatie- nota sociaal-culturele Politiegoede fietsverlichting van groot belang energie m H4VO/Atheneum Succes verzekerd Bassie Adriaan nu op 16 oktober in W’veen Opening nieuw pand Burger op 15 oktober Succé Schilder valt 10 meter Boekwerk vol met wetenswaardigheden Agenda Goudse Bioscopen verhuur en verkoop videofilms Een boekenbon? Verkoop apparatuur, Hockeyers gelijk tegen Rijswijk (0-0) NU OOK 'WHfoto IN VIDEO “film sjaak noteboom Na val uit nok van clown Bassie Nieuwe Gouwe- kruising nog niet in gebruik POLITIENIEUWS WADDINXVEEN I s i a’ 'S SUCCES MIMPEN Oranjelaan 2 2741 ER WADDINXVEEN Tel. 01828-3340 WADDINXVEEN dringend beroep ALTIJD WELKOM! De Waddinxveense rijkspolitie doet °P •lc de Mozartlaan, die er en lichtgekleurde WADDINXVEEN De volgende week woensdagavond verga derende gemeenteraad gaat de door gemeentelijke planningsgroep voor sociaal-culturele activiteiten opgestelde inventarisatie- nota opstellen. Op het werkstuk met een schat aan gegevens over aanwezigheid en omvang van plaatselijke sociaal-culturele activiteiten is meer dan een jaar gebroed, maar de ter visie legging van de nota - in het gemeentehuis en in de hoofdvestiging van de bibliotheek aan de Juliana van Stolberglaan - heeft tussen 17 augustus en 17 september geen gemotiveerde bezwaarschriften opgeleverd. Het clownsduo Bassie Adriaan, vrijdagmiddag 16 oktober te zien in Waddinxveen. WADDINXVEEN - Boekhandel Burger gaat donderdag 15 okto ber officieel na ruim 50 jaar het pand Dorpstraat 80 verlaten en zich vestigen in het nieuwe en ruime winkelpand aan de Dorp straat 39. In dit nieuwe pand is men nog beter in staat de klanten een breed assortiment boeken en een ruime sortering kantoorbe nodigdheden, school- en hobbyartikelen te bieden. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 7 OKTOBER 1981 r WADDINXVEEN Óm de samenwerkingsschool voor HAVO/ Atheneum een aantal energie beperkende maatregelen te kun nen laten nemen gaat de volgende week woensdag avond vergaderende gemeenteraad een kapitaal van f. 22.500,- verstrekken. t een de ouders van fietsende kinderen om hun kroost op tweewielers aan het verkeer te laten deelnemen, die technisch in orde zijn en die dus ook beschikken over deugde lijke verlichting. ’’Zorg ervoor dat uw kind in het donker goed zichtbaar is”, aldus de politiemensen aan wijzen dat goede verlichting, reflectoren reflecterende kleding hiertoe bijdragen. DOORGEREDEN THALIA een rijvei SCHOUWBURG worden geïdentificeerd. Hem is pro- ces-verbaal aangezegd. s s ONDER INVLOED Op zondag 27 september om 01.40 uur vond er een aanrijding plaats op de kruising nabij de hefbrug. Een vanaf de Brugweg naderende automo bilist werd de vrije doorgang verhin derd door een afslaande tegen ligger. Er ontstond aanzienlijke mate riële schade. De van de Brugweg ko mende bestuurder bleek onder in vloed van alcohol. Hem werd een bloedproef afgenomen en bod opgelegd. (woensdag) in Sliedrecht de voor stellingen weer heeft kunnen voort zetten. AANRIJDING Op maandag 5 oktober ca. 7 uur vond er een aanrijding plaats op de noordelijke rijbaan van de Rijksweg 12 vlak voor de Gouwebrug. Bij deze aanrij ding waren 4 voertuigen be trokken. Drie voertuigen ston den in file stil. Een vierde ach teropkomende personenauto botste achterop deze 3 voer tuigen. Twee voertuigen raak ten zodanig beschadigd, dat de ze moesten worden afgevoerd door takelbedrijf Hijkoop. Het ongeval leidde tot een file van ca. 7 km lengte. WADDINXVEEN - De heren hockeyers van de hockeyclub Wad dinxveen hebben zondag met 0-0 gelijk gespeeld tegen Rijswijk. De twee teams waren vanaf het eerste ogenblik aan elkaar gewaagd, hetgeen een spannend wedstrijdbeeld ople verde. Het tempo lag hoog, wat voor het publiek zeer aantrekkelijk was. Er werd goed verdedigd en het spel werd goed overgenomen door het midden veld, maar helaas voor de Waddinx veense hockeyers liep het in de aan val spaak. Maar door geconcentreerd en allert verdedigen kon Waddinx- veen de punten met Rijswijk delen. DAMES SUCCESVOL De hockeydames van Waddinxveen speelden een sterke partij tegen het Amsterdamse VVV. De driemans- voorhoede zorgde met snelle plaats- wissels voor verwarring in de verde diging van VVV. Ze werd daarin ge steund door opkomende midden velders. In de eerste helft kon Karin Faassen -een toegekende strafcorner verzilve ren. Ook in de tweede helft hield Waddinxveen de wedstrijd onder con trole en zorgde een tweede straf- comer voor de einduitslag van 2-0. WADDINXVEEN - Het circus Bas- sie Adriaan komt toch een week later naar Waddinxveen dan in de be doeling lag. De circustent zal nu niet komende vrijdag op het par keerterrein in het sportpark ”De Sniep” worden neergezet, maar op vrijdag 16 oktober. De voorstelling die daar dan gegeven zal worden begint om kwart over vier ’s middags. Een dag eerder zal het Waddinxveense hooggeëerde pu bliek kaarten hiervoor kunnen kopen in de verkoopwagen die tussen 10.00 en 17.00 uurplaats heeft gekozen op het parkeerterrein bij het Shell- VOORKOMING MISDRIJVEN Op maandag 5 oktober werd ’s nachts van 04.00 tot 06.00 uur een controle op al dan niet af gesloten geparkeerde personen auto’s gehouden. Ongeveer 350 personenauto’s zijn gecontro leerd in de Jan Campertlaan, De Genestetlaan, Busken Huet- laan, Bilderdijklaan, Jan Luy- kenstraat, P.C. Hooftstraat, Roemer Visscherstraat, van Maerlantstraat, de Elzenhorst en de Peuleyen. 40 Personen auto’s bleken niet te zijn af gesloten. In de niet afgesloten voertui gen werd een formulier met tips ’’Voorkoming Misdrijven” gedeponeerd, waarna de voer tuigen alsnog werden gesloten. Ongeveer 1 op de 9 voertuigen bleek dus niet afdoende te zijn afgesloten. Het geheel geeft een iets gunstiger beeld ten opzich te van de controle, welke begin dit jaar werd gehouden. Hierbij bleek, dat 1 op de 7 voertuigen niet bleek te zijn afgesloten. In de meeste gevallen bevond zich kostbare apparatuur in de onaf gesloten voertuigen. De controles werden verricht naar aanleiding van de regelmatig te rugkerende diefstallen uit ge parkeerde personenauto’s. Passage 47 - W addinxveen - Tel. 01828-2477 benzinestation van Boonstoppel BV aan de Juliana van Stolberglaan. De verschuiving van de Waddinxveen se voorstelling van het circus Bassie Adriaan heeft te maken met de val van clown-acrobaat Bassie (Bas van Toor) uit de nok van het circus tijdens een optreden in Rotterdam. Daardoor moest de ene helft van het duo acht dagen worden opgenomen in het Dijkzigtziekenhuis. Bassie was van zeven meter hoogte naar beneden gevallen en liep daarbij enekele scheurtjes in zijn bekken en een ge kneusde rib op. De genezing verliep zodanig dat het circus vandaag VERNIELING EN WAPENBEZIT Op zaterdag 3 oktober om 00.30 uur werden enkele knapen de toe gang geweigerd in de bar van de over dekte tennishal. Hierop forceerden de drie Waddinxveense knapen, 20 en 21 jaar oud, deze deur. Aangerichte schade ca. f. 1000,-. Eenmaal binnen gekomen trachtte de barbeheerder de knapen met gebruikmaking van een wapenstok tegen te houden. Terzake vernieling en wapenbezit wordt pro- ces-verbaal opgemaakt. AANHOUDING Op maandag 15 oktober werd ’s ochtends vroeg een 19-jarige Waddinxveense koopman in zijn woning aangehouden. De aanhouding geschiedde op ver zoek van de Gemeentepolitie te Gouda in verband met een aldaar gepleegde overval. Do. en Vr. 8 uur, Za. en Zo. 3.30, 7 en 9.15 uur, Di. en Wo. 8 uur. 4e overweldigende suc cesweek! Roger Moore als James Bond in FOR YOUR EYES ONLY 12 jr. Jeugdbios: Za. én Zo half twee, Wo. half drie. DE DRIE MUSKETIERS, een kostelijke avonturenfilm in kleur, a.l. Thalia ’’special”: Vr. 11.30 uur, Za. 12 uur (nachtv.) en in onze maandagavondcyclus 8 uur. ROBERT DE NIRO - ’’RAGING BULL”, 16 jr. plv.lid: mevr. J.E. van Doom-Visser (vacature J. den Draak). 2. Voor de Openbare sectie van de vereniging: lid: de heer Th.G. Blom (vacature Th.G. Blom) plv.lid: de heer B. de Ruiter (vacatu re B. de Ruiter). 3. Voor de Katholieke sectie van de vereniging: lid: de heer W.H.J.M. Wientjens (va cature W.H.J.M. Wientjens) plv. lid: de heer A.D.M. van Soest (vacature A.G. Brinkhuis) plv.lid: de heer A.P.N. Wallaart (va cature A.C.M. Moerings-Verwey). WADDINXVEEN Maandag morgen 5 oktober om half elf vond er op de Justus van Ef- fenlaan een arbeidsongeval plaats. Ter plaatse bleek een 21-jarige schilder uit Rotter dam van een hoogte van ca. 10 meter naar beneden te zijn gevallen. Hij verrichtte zijn werkzaamheden vanaf een hangsteiger en kwam met werkbak en al naar beneden. Hij liep rugletsel op. Na me dische behandeling werd de man per ambulance naar het Bleulandziekenhuis te Gouda vervoerd. Over de inventarisatienota sociaal- culturele activiteiten in Waddinxveen zijn deze zomer twee inspraakbij eenkomsten gehouden. De eerste vond plaats op 9 juni, was speciaal bestemd voor de bevolking en werd door 20 belangstellenden bezocht. De tweede vond plaats op 18 juni, was speciaal voor de instellingen en werd bezocht door 56 belangstel lenden. Wat de verschillende aanwe zigen op beide bijeenkomsten hebben gezegd en hoe daarop is gereageerd wordt in de inventarisatienota weer gegeven. BRIEVEN Maakten ingezetenen en instellingen geen gebruik van de mogelijkheid bij de gemeenteraad en gemotiveerde be zwaarschriften te komen, wel zijn er over de inventarisatienota brieven binnen gekomen van Scouting Sint Victor en het CDA-Waddinxveen. Scouting St. Victor wijst erop dat de opzet van de drie tot haar beho rende scoutinggroepen niet juist is vermeld en dat de huidige subsi dieverordening het subsidiëren van Op dezelfde dag om 06.00 uur vond er een eenzijdig ongeval plaats op het Noordeinde. De bestuurder, die er vandoor was gegaan, kon worden achterhaald. Hij bleek onder invloed te zijn en had aldoende rijdend een geparkeerde personenauto geramd. Een bloedproef werd hem afgeno men. De officiële opening van de nieuwe winkel is volgende week donderdag middag om half vier. Daarna is er tot ’s avonds half tien een ’’open huis”, terwijl boekhandel Burger ook op vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober open is voor iedereen die eens wil rondkijken in de nieuwe huisvesting. Het nieuwe pand van Boekhandel Burger staat op de plek waar eens de door brand verwoestte winkel van Kool heeft gestaan. De nieuw bouw is gerealiseerd door het Wad dinxveense Bureau voor Bouwzaken J. Reijm BV. Het was 6 februari 1930 toen de ou ders van de heer W. Burger het waag den om in Waddinxveen op het ’’Dorp” een eigen winkel in schrijf waren te beginnen. Ze waren toen net getrouwd en konden de winkel met woonhuis voor drie gulden per week huren van hun zwager Joh. Fijan. Zo kon vader blijven werken en kon moeder wat ’’bijverdienen” in de winkel, welke arbeid brood op de plank moest brengen voor hun ge zin met zeven kinderen. Vorig jaar was het vijftig jaar geleden dat boek- en kantoorboekhandel Bur ger werd opgericht. Dat werd toen niet gevierd, omdat het wachten was op het in opdracht van de jubileren de winkel door de Waddinxvener C. Neven geschreven boek (140 pagina’s) ’’Toen Waddinxveen nog een dorp was”, waarvan het eerste exemplaar dit voorjaar aan burge meester mr. A.G. Smallenbroek en de overige leden van het gemeentebe stuur aan het begin van de gemeen teraadsvergadering werd aangeboden. Met de opening van de nieuwe win kel zijn de activiteiten rond het 50- jarige bestaan ten einde. Het leegko mende winkelpand zal gebruikt gaan worden door het naastgelegen schil dersbedrijf Joh. Visser Zn. plaats die van het CDA op te nemen. Om zo goed mogelijk aan dat ver zoek te voldoen stellen B. en W. de raad voor vast te stellen dat de doel stelling van het CDA geacht wordt in de plaats te komen van de doelstel lingen van de ARP en de CHU. 4e week! Vr. 8.15 uur, Za. 9.15 uur, Zo. 4 en 7 uur, Ma. 8.15 uur. De indrukwekkende speelfilm, die iedereen gezien moet hebben. HET MEISJE MET HET RODE HAAR, 12 jaar. Za. 7 uur, Zo. 9.15 uur. Weder om een enorm succes voor een p’oot publiek! CONVOY, 12 jaar. Za. en Zo. 2 uur. Spannende Disney-film voor het hele ge zin: THE LONDON CON NECTION, a.l. Volgens Verhoeven Raadgevende In genieurs BV kan er in het school gebouw energie worden bespaard als de ventilatorschakeling wordt aange past, de stilstandverliezen bij warmte- opwekinstallatie worden beperkt en de verlichtingsinstallatie in de gangen wordt aangepast. De totale investering levert een jaar lijkse energiebesparing op van f. 9.750,- en zal binnen drie jaren te rugverdiend zijn. VACATURES De volgende week woensdagavond Vergaderende gemeenteraad gaat ook voorzien in de vacatures in de com missie van bestuur voor de samen werkingsschool voor HAVO/Athe- 5neum, want op 1 november van elk jaar treden volgens rooster drie le den van de commissie en hun plaats vervangers af. Per 1 november 1981 zijn aftredend de leden mevr. G. Verschoor-Roos en de heren Th.G. Blom en W.H. j.M. Wientjens en de plaatsvervan gende leden mevr. M.A. Goinga-Vro- lijk en de heren B. de Ruiter en |A.G. Brinkhuis. Tussentijds treden af de heren K.J. Tiesma en J. den Draak en mevr. A.C.M. Moerings- fVerwey. Ter vervulling van genoemde vacatu res worden door de Vereniging voor /Voortgezet Onderwijs in samenwer kingsverband de volgende personen voorgedragen: 1. Voor de Protestants-Christelijke sectie van de vereniging: lid: mevr. G. Verschoor-Roos (vaca ture G. Verschoor-Roos) plv.lid: mevr. C. Bloem-Bommeljé (vacature M.A. Goihga-Vrolijk) plv.lid: de heer E.T. Simon (vacatu re K.J. Tiesma) WADDINXVEEN Hoewel minister H.J. Zeevalking van Verkeer en Wa terstaat dinsdagmiddag het Gouwe- aquaduct ifficieel in gebruik heeft gesteld zal het nog enkele dagen du ren voordat het drukke verkeer op I Rijksweg A 12 (Den Haag - Utrecht) van deze nieuwe Gouwe-kruising ge- bruik kan maken. Hiertoe is het na- J melijk noodzakelijk om de bestaan de hooggelegen A 12 ten westen van de Gouwe te doorgraven ten behoeve van de aansluiting van de A 20, uit Rotterdam, op de nieuwe A 12. Om de hinder voor het verkeer zo veel mogelijk te beperken zal dit karwei worden uitgevoerd in het weekeinde van 9 t/m 11 oktober. Vridagavond 9 oktober zal het ver keer Den Haag - Utrecht v.v. reeds van de nieuwe Gouwe-kruising ge bruik kunnen maken. Zondag 11 ok tober zal dat werk geheel gereed zijn en kan ook al het verkeer naar Rot terdam van de nieuwe aansluiting en het aquaduct gebruik maken. De Gouwe-brug, waar nu dagelijks ca. 70.000 motorvoertuigen passe ren, zal na de openstelling van het aquaduct nog een rol blijven vervul len voor fietsers en voetgangers. Na gegaan wordt op welke wijze de brug kan worden benut voor het lokale verkeer. De A 12 heeft een belang rijke functie voor het west-oost- verkeer van en naar Den Haag en Rotterdam. Voor de circa 2 miljoen inwoners in en rond Den Haag is het zelfs de enige oost-west verbinding voor het snelverkeer. Het is van vi taal belang dat deze slagader ook in de toekomst goeg blijft functioneren. Daarom is in 1973 gestart me't een in grijpende rekonstruktie van deze weg tussen Gouda en Oudenrijn. De weg krijgt tussen Gouda en Utrecht, voor het grootste gedeelte tweemaal drie rijstroken met een mogelijkheid deze uit te breiden tot tweemaal vier rij stroken. In verband met de stabiliteit van de weg op het gedeelte Gouda - Woer den was het niet mogelijk op dit deel van de A 12 de nieuwe rijbaan vlak naast de bestaande te leggen. Van daar dat de nieuwe baan op ongeveer 25 meter afstand ten noorden van de bestaande weg is gelegd. Over de nieuwe rijbaan wordt het oost- west verkeer geleid. De veertig jaar oude bestaande rijks weg zal over een lengte van 30 kilo meter worden gereconstrueerd, waarna hij de nieuwe west-oost baan zal gaan vormen. Deze werkzaamhe den zullen nog tot 1985 duren. Dan zal het verkeer in elke richting over een rijbaan met minimaal drie rij stroken kunnen beschikken. Bij gehouden verlichtingscontroles zijn 16 personen, voornamelijk jeug dige fietsers en bromfietsers, be keurd. In vele gevallen reden de fiet sers geheel zonder licht op hun twee wielers. In de afgelopen week werden ook nog eens 14 fietsers bekeurd, omdat zij over voetpaden (in veel ge vallen het gebied van het winkel centrum ”De Passage”) reden. DIEFSTALLEN De afgelopen week werd er drie keer aangifte van diefstal van een fiets ge daan. Twee rijwielen werden terugge vonden. Op vrijdag 25 september werd inge broken in een in de Tesselschade- laan geparkeerd staande personen auto. De autoradio werd ontvreemd. Vermoedelijk in de nacht van vrij dag 25 op zaterdag 26 september werd ingebroken bij een tuinders- bedrijf. Ontvreemd werd een slijp tol, een gelijkrichter en een lasagre- gaat, totaal ter waarde van ca. f. 2800,-. Tussen vrijdag 25 en maandag 28 sep tember werd ingebroken bij verffa- briek Boonstoppel B.V. aan de Wil- helminakade. Het is nog niet geheel duidelijk op welke wijze men het pand binnen wist te komen. Ont vreemd werden diverse sleutels, een telmachine en een tafelaansteker. Op woensdag 30 september werden twee jeugdige Waddinxveense knapen aangehouden (13 en 11 jr.). Zij wer den in de omgeving van de algemene begraafplaats aan de Alb. Thijmlaan aangetroffen, terwijl zij in het bezit waren van diverse goederen, welke van diefstal afkomstig waren. Bij nader onderzoek bleek, dat de twee knapen in het voorgaand week einde hadden ingebroken in 5 tuin huisjes, staande langs de spoorlijn. Van deze tuinhuisjes hadden zij de deuren en ramen geforceerd en wis ten zodoende binnen te dringen. Vele goederen en gereedschappen werden hieruit weggenomen en door de knapen verborgen. Het merendeel van de gestolene goederen is terug gevonden. DIVERSE OVERTREDINGEN In verband met diverse gepleegde overtredingen werden een aantal be stuurders proces-verbaal aangezegd, zoals onjuist parkeren (7), technische gebreken auto’s (3), technische ge breken bromfietsen (3), onverzekerd rijden (1), Rijtijdenwet (2). Twee bromfietsen werden voor nader on derzoek uit het verkeer genomen. BRAND IN SLAAPKAMER Op maandag 28 september omstreeks 07.15 uur werd brand ontdekt in de slaapkamer van een woning aan de Raadhuisstraat te Moerkapelle. De gealarmeerde brandweer was spoedig ter plaatse en was de brand vrijwel meteen meester. De oorzaak van de brand is vermoedelijk het smeulen van een kussen welke op een lampje is gevallen. DIEFSTAL BENZINE De afgelopen week werd drie keer aangifte van diefstal van benzine uit geparkeerde personenauto’s gedaan. Benzine werd geheveld uit personen auto’s, welke stonden geparkeerd in de Tesselschadelaan en de Prinses Beatrixlaan en te Moerkapelle.. VALSE NAAM OPGEGEVEN Op donderdag 17 september werd een inwoner van Hazerswoude be keurd terzake een gepleegde ver keersovertreding. Naderhand bleek, dat hij een valse naam had opgege ven. Hieromtrent werd hij nader ge hoord en proces-verbaal aangezegd. SNELHEIDSCONTROLE Op vrijdag 2 oktober werd van 12.30 tot 14.00 uur op de Koningin Wilhel- minasingel radar-snelheidscontrole gehouden. Er werden 30 snelheids overtredingen geconstateerd. De snel heden varieerden van 64 tot 81 km per uur. CONTROLE BEDRIJVEN De laatste weken werden diverse be- drijven/fabrieken gecontroleerd door de Waddinxveense rijkspolitie. In een aantal gevallen werden vele overtre dingen geconstateerd, zoals van de Arbeidswet, de IJkwet en de Rijtij denwetgeving. VERDUISTERING Een 25-jarige Gouwenaar is door de Waddinxveense rijkspolitie gehoord in verband met een door hem ge pleegde verduistering van goederen. Ten nadele van zijn werkgever, een Moerkapels bedrijf, had hij zich twee overalls en gereedschap toegeëigend. INBREKER AANGEHOUDEN In samenwerking met de Gemeente politie te Leiden zijn een drietal te Waddinxveen gepleegde inbraken be kend geworden. Een 20-jarige aange houden Leidenaar bekende onder meer te hebben ingebroken bij eén zelfbedieningswinkel, een garagebox en een voetbalkantine. De ontvreem de goederen zijn niet meer boven water gekomen. Op maandag 28 september werd een in de Schuberthof geparkeerd staan de personenauto aangereden. De ver oorzaker, die was weggereden, kon kampactiviteiten ten onrechte uit sluit. Hierover merkten B. en W. op dat de betreffende vermelding in de nota de situatie omstreeks augustus 1980 wel juist weergeeft, maar dat die opzet inmiddels kennelijk gewij zigd is. In het programma 1982 zal de dan geldende, juiste situatie wor den opgenomen. Met betrekking tot het tweede punt kan worden ge meld dat hierover in de nota een op merking is gemaakt, die de scouting groep - blijkens mededeling - ont gaan is, maar die aaan haar punt te gemoet komt. Het CDA-Waddinxveen wijst erop dat op 11 oktober 1980 het CDA is op gericht en dat derhalve de passages over ARP en CHU derhalve dienen te verdwijnen. Ook hier geldt, aldus het college, dat de gegevens, inge diend door bedoelde partijen, be trekking hebben op augustus 1980. Bovendien staat de toen aanstaande oprichting van het CDA vermeld in de nota. Het CDA verzoekt echter in de nota de doelstellingen van ARP en CHU te doen vervallen en daarvoor in de i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 11