Foto club Visie Medewerkenden Open huis Zangavond van Dient Den Heer 11 aan zangavond bestemmingen in B rugcentrum Bezwaren tegen nieuwe horeca Wf; w - Wachtmeester Bijeenkomst PPR- actiecentrum f UIT IN WADDINXVEEN 24 oktober The Old Classic Scholieren bij kalveren vaneen koe Vrijdag 23 oktober 9 oktober De Schaapskooi 22 oktober Theo Bruins trouwt met Waddinxveense MEUBELEN MET BLIJVENDE WAARDE Legien Kromkamp van de NCRV in Het Trefpunt j VERMAKO MEUBELEN Zendingsavond van GZB in De Hoeksteen Op woensdagavond 14 oktober Uitbreiding van De Unie en eetcafé aan de Nesse 8 wir .111 SiH V 'Ik 1 UTMCHiriESCHRIJUEri de Waddinxveen.se Qurina Velberg. (Foto: ai Kom er eens naar kijken. Stijlmeubelen in hun spronkelijke vorm. V v t< n z o s< r Gemaakt met liefde voor het ambacht en met verwer king van edele houtsoorten. Dagelijks geopend van 9-5 en s-Zaterdags van 10-4 uur. De Boskoper Fred Kok en i Weekblad voor Waddinxveen/Cees Bakker). Rein Quint, fluitiste Ineke Asscheman, de organiste: pianist Ben Kramer en dirigen WADDINXVEEN Vrijdagavond 23 oktober geeft het Waddinx veense Gereformeerd Kerkkoor Dient Den Heer een zangavonc in de Ontmoetingskerk aan de Groensvoorde. Aan deze zang avond, die om acht uur begint, wordt medewerking verleend dooi het kinderkoor Jong Geluid onder leiding van Wemy Hornes, d< sopraan Lisette Emmink, het brassensemble Rijnmond onder lei ding van P Ben Kramer en Anton Lok, de Siem Cok. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 7 OKTOBER 1981 WADDINXVEEN Om het pand Nesse 8 te kunnen verbouwen tot een eetcafé en het voormalige politiebureau aan de Kerkweg- Oost bij café-restaurant De Unie te kunnen voegen hebben Bur gemeester en Wethouders de volgende week woensdagavond ver gaderende gemeenteraad gevraagd over te gaan tot vaststelling van de derde herziening van het uit 1965 stammende bestem mingsplan Regeling Kom bij de Brug. Twee leden van de Waddinxveense Fotokring Visie in actie tijdens een werkavond. Het model is de Waddinxveense Saskia van Leeuwen. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/H. Daeter). z, At jt - A f reeds machines, verhuurt geen machines, geeft ze alleen - oor- is hij thans dirigent van het ’’Welk Zaterdagavond 24 oktober verzorgt de Waddinxveense stijldansvereniging The Old Classic weer een dansavond in het Anne Frank-centrum. Deze avond begint om acht uur. De mu ziek is in handen van de eigen dis cotheek. B E d d d E S Die meubelen heeft VERMAKO nink door 15-8. tie ee had l besch van J aanvt niet i de b waan Be F Dat want werd 7-15 PONT verkoopt geen in bruikleen, zonder één cent kosten! WESTHAVEN 31-32, GOUDA. £01820-17861. SI ni oi 2i li: d g' P h h WA ber Lel de Voi den slag (m. tati per zwi een Boi me eer OV 20i An 20 Jel 20 Mt AD WAI maal De A maat Zoal cour eerst Zuid eind re v in h schr het een vrijd ten men vóói wat, wiss y y» *C Er zal een erg volle agenda zijn, zo dat misschien niet alles aan de beurt komt. Onderwerpen zijn: Evaluatie een jaar gezamenlijk aktiecentrum; Voorbereiding gemeenteraadsverkie zingen 1982; PPR regio besprekin gen; PPR najaarscongres; Thema: Vrede. De pianist Theo Bruins opent don derdagavond 22 oktober om half negen in de raadzaal van het gemeen tehuis de derde serie kamermuziek concerten. Aan het Raadhuisplein vertolkt hij werken van Beethoven (onder andere Biabelli-variaties) en Debussy. Dit kamermuziekconcert in de raadzaal van het gemeentehuis is toegankelijk tegen de volgende tarieven: Abbonnement f. 35,- (CJP- houders en 65-plussers f. 22,50), losse plaatsen f. 7,50 (CJP-houders en 65-plussers 'f. 3,-). Verkoop van plaatsbewijzen vanaf 12 oktober in het gemeentehuis, afdeling algemene en 65-plussers f. 5,-). Verkoop van en 65-plussers f. 5,-). Verkoop van plaatsbewijzen vanaf 12 oktober in het gemeentehuis, afdeling algemene zaken, van maandag t/m vrijdag, tussen 08.30 en 12.30 uur, tijdens deze uren is ook telefonische re servering mogelijk (4433) en vanaf een half uur voor de aanvang van elk concert. De pianist The Bruins werd in 1929 geboren te Arnhem. In 1948 maakte hij zijn debuut met het Concert gebouworkest. In 1952 voltooide hij zijn eigen pianoconcert, dat nog in datzelfde jaar wordt uitgevoerd. Be halve in Europa trad hij op in Indo nesië, Canada, Mexico en de Verenig de Staten. In 1959 ontving hij de Harriet Cohen Beethoven Medal, naar aanleiding van een recital in Londen. In 1963 vol tooide'hij zijn études. In 1967 speel de hij met het Concertgebouwor kest in één serie die drie pianocon certen van Bela Bartók en in 1970/ 1971 vergezelde hij dit orkest op tournee door Engeland en de Vere nigde Staten. Hij is voorts opgetre den met dirigenten als Klemperer, Kubelik, Boulez, Rosbaud, Ormandy, Haitink, de Waardt en vele anderen. Theo Bruins zal werken spelen van Debussy en Beethoven, waaronder de razend moeilijke en mogelijk daarom weinig in de concertzaal te horen Diabelli-variaties. WADDINXVEEN - Het PPR-actie- centrum Waddinxveen-Boskoop- Reeuwijk houdt op maandag 12 ok tober ten huize van Ineke Verheul, Peuleyen 174 (tel. 5376) haar vol gende bijeenkomst, ’s avonds om 20.00 uur. Stijlmeubelen die niet aan mode onderhevig zijn en die in de loop der tijd mooi er en waardevoller worden. •groep tot max. 12 personen •individuele begeleiding ’doorlopend praktijkexamens •aanvangsdatum zelf te bepalen wist u het al: het progressieve PONT typ-idee? •degelijke les (PONT-eigenschap) >60 machine mee naar huis (PONT-service) •en gecontroleerde taak ri WADDINXVEEN Dirigent Siem Cok, organist/pianist Ben Kramer, sopraan Lisette Emmink, brassensemble-1 eider Rein Quint en organist Anton Lok zijn de medewerkenden aan de vrijdagavond 23 oktober in de Ontmoetingskerk te houden zangavond van het Gereformeerd Kerkkoor Dient Den Heer. Het vorig jaar 35 jaar bestaande Ge reformeerd Kerkkoor Dient Den Heer houdt de jaarlijkse zangavond onder het thema ”De wereld zingt God’s lof”. In het programmaboekje, dat tevens bewijs van toegang is en f. 5,50 kost, schrijft voorzitter R. Jannes dat ook ditmaal weer verschil lende solisten bereid zijn gevonden aan de zangavond mee te werken om aan deze altijd weer feestelijke avon den met inbegrip van een koper- ensemble nog meer muzikale kleur te geven. Het programma van de vrijdagavond 23 oktober te houden zangavond ziet er zo uit: 1. ”De wereld zingt God’s lof”, J.W. Franck (Alle medewerkers) 2. Openingswoord 3. Kinderkoor 4. Psalm 100 Mendelssohn (Koor en orgel) 5. Sopraansolo 6. ’’Tolitte Hostias” camille Saint- Seans (Koor) 7. Koperensemble 8. ’’Celladon” cantate voor sopraan- fluit-orgel (William Croft) 9. ”Nun danket alle Gott”, J.S. Bach (Koor en trompetten) 10. Orgelsolo ’’Mein Jesum lass’ i< nicht” Koraal met 4 variatie’s v; ’’Walther” 11. ’’Bless his holy name” may 1 Brahe (Koor met koperbegeleiding) 12. Kinderkoor 13. Samenzang ”Ere zij God, i Vader” (Gezang 255) PAUZE Na de pauze: 14. Samenzang ’’Alle volken loc den Heere” (Gezang 464) 15. ’’Zegen ons huis”, Andr Crouch (Koor -blazers en orgel) 16. Sopraan solo 17. Orgelsolo ’’Toccata en fuga d” van ’’Max Reger” 18. ”If I can help”....(so] 19 ’’Trombone solo”: vriend is Jezus” 20. Samenzang ”Lof zij de (Gezang 434) 21. Koperensemble 22. ”De hele wereld, Here, zingt van uw genade”, Gerard Breas (orgel-so- praan-koor) 23. ’’Thank you Lord” Ottis Skil lings (alle medewerkenden) 24. ’’Glorie, glorie Halleluja”, J. Ver- mulst (alle medewerkenden) 25. Sluiting Vridagavond 9 oktober wordt in de hervormde koffiebar De Schaapskooi (Nesse 4 naast de Brugkerk) de film Crossfire vertoond. Op z’n neder- lands: Terrorist tussen 2 vuren. In de eerste beelden van deze film ziet men Paulo bezig met het maken van een bom. Samen met zijn vrien den denkt hij via bomaanslagen de maatschappij te veranderen. Op de puinhopen van de oude samenle ving willen ze een nieuwe bouwen. Alles mag om dat doel te bereiken. Moord, doodslag, levenslange invali diteit. Alles. Paulo is klaar met de bom en brengt hem naar een plek waar het straks zal daveren. Heel verrassend komt hij een meisje tegen die hem een lift geeft. Shelly, zoals ze heet, komt heel ergens anders vandaan. Haar ver kering is uitgeraakt, ze is hierheen, naar Porto Rico, gevlucht om het allemaal zo snel mogelijk te verge ten. Zij vraagt Paulo wat hij doet. Paulo geeft vage, geheimzinnige ant woorden. ”Ik help mensen” en zo.... De film begint om 20.15 uur en ie dereen vanaf 15 jaar is van harte wel kom. De toegang is vrij. WADDINXVEEN - Woensdagavond 14 oktober om acht uur wordt in het Hervormd Wijkgebouw De Hoek steen aan de Esdoomlaan een zen dingsavond van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) gehouden. An deze avond verlenen medewerking ds. J. Maasland (meditatie) en zendings- arbeider T. v.d. Broek, die komt ver tellen over zijn werk in Kenya en zijn woorden zal begeleiden met het vertonen van dia’s. dergeschikte karakter van de onder havige planherziening, terwijl ten aanzien van het pand Nesse 8 boven dien wordt opgemerkt dat dit pand reeds een winkelbestemming heeft zodat er vanuit distributie-planolo gisch standpunt bezielt weinig veran dert aangezien ook horecabedrijven tot de distributieve voorzieningen worden gerekend; dat derhalve ten aanzien van het pand Nesse 8 slechts van een functiewijziging binnen de distributieve sfeer sprake is; dat het niet de taak is van een gemeente bestuur om door het voeren van een ruimtelijk beleid te zorgen voor een evenwicht in bepaalde branches van de horeca, doch dat hooguit - indien dit wenselijk wordt geacht -door mid del van het zo goed mogelijk spreiden van horecabestemmingen een even wichtige verdeling over de gemeente kan worden nagestreefd; dat een branchewijziging binnen de planolo gische bestemming ’’horeca” echter te allen tijde tot de mogelijkheden behoort en naar zijn oordeel niet nader dient te worden geregeld door middel van bestemmingsplanbepa- lingen, mede gelet op het feit dat dit ook ten aanzien van winkelbestem- mingen niet pleegt te gebeuren; dat niet wordt ontkend dat een ho- recabestemming - zij het beperkt - verkeersaantrekkend is, doch dat dit ook geldt voor de huidige winkelbe stemming; dat de wegsituatie ter plaatse evenwel zodanig is dat geen verkeersproblemen zijn te verwach ten, mede gelet op het feit dat vol doende parkeergelegenheden ter plaatse aanwezig zijn; dat het niet in het voornemen ligt van de eigenaren van het onderhavige pand om ter plaatse een cafetaria te beginnen, doch een bistro-achtig eetcafé en dat het voorts niet tot de taak van het gemeentebestuur behoort concurren tie te weren indien tegen nieuwe ho- recavestigingen uit planologisch- distributief oogpunt geen bezwaar bestaat en dat daarom de ingediende bezwaren op grond van het voren staande ongegrond dienen te worden verklaard. staat in dit geval - gelet op de aan zienlijke formele en inhoudelijke ge breken aan de brief van de betrok kenen, geen aanleiding ambtshalve op de geuite bezwaren in te gaan temeer daar van personen die een offici eel bezwaarschrift beogen in te die nen meer zorgvuldigheid bij die in diening mag worden verwacht. Voor het gemak heeft het college beide wijzigingen in het bestem mingsplan samengevoegd tot één pro cedure. Tegen deze veranderingen zijn bezwaarschriften ingediend door enkele bewoners van de Nesse en de heer J.H. de Kleijn van de Zuid- kade 166. De bezwaarden zijn in de gelegenheid gesteld hun bezwa ren toe te lichten. B. en W. hebben overigens geconcludeerd dat één be zwaarschrift niet ontvankelijk is, ter wijl het andere wel ontvankelijk is doch ongegrond. STANK Het bezwaarschrift van enkele bewo ners aan de Nesse betreft een niet- gedateerde brief aan B. en W. De be woners zeggen daarin bezwaar te heb ben tegen de vestiging van een eet café aan de Nesse inverband met de te verwachten stank en geluisover- last, terwijl voorts wordt aangegeven dat angst bestaat over mogelijk brandgevaar gezien de deplorabele WADDINXVEEN - De vijfde klassers van de protestants- christelijke De Savomin Loh- manschool (Lindengaarde) hebben in het kader van het project "De boer op”, dat is opgezet met de Hollandse Landbouworganisaties en het Regionaal Pedagogisch Cen trum Zeeland, opnieuw het boerenbedrijf van de familie Lamens bezocht. Er deed zich namelijk een unie ke kans voor. De familie La mens had de school gemeld dat er een koe moest kalve ren en dat de kinderen welkom waren om dit van dichtbij mee te maken. Gelukkig was de mo gelijkheid er om van deze ge legenheid gebruik te maken. Bij aankomst op de boerderij liep de koe nog rustig te grazen en trok zich van al die belang stelling niets aan. Om de tijd te doden had mevrouw Lamens een opdracht voor de kinderen verzonnen, om aan de hand van schetsen van hun koeien deze koeien op te zoeken, wat nog heel niet meeviel. Toen de koe zover was om te gaan kalveren stonden alle kin deren er in ademloze spanning omheen, vooral toen bleek dat het kalf achterstevoren lag en zij zagen hoe hard de heer en mevroüw Lamens werkten om deze geboorte tot een goed eind te brengen. En toen dan ook uiteindelijk het zwarte stierkalfje geboren was en het zijn kopje bewoog begonnen alle kinderen als re actie spontaan te klappen. Na de fam. Lamens hartelijk te hebben bedankt vertrokken de kinderen, een ervaring rijker die menig volwassene hun zal benijden. WADDINXVEEN - NCRV-presen- tatrice Legien Kromkamp verzorgt volgende week dinsdag het middag programma van de in het Gerefor meerd Verenigingsgebouw Het Tref punt te houden ontmoetingsdag van de regionale agrarische commissie van de CPB/CBTB Rijnstreek/Krimpener- waard. Deze ontmoetingsdag is be doeld voor leden van de CPB, echt genotes van CBTB-leden en andere belangstellenden. ’s Ochtends zal de ’’waterhuishou ding in het algemeen” toegelicht wor den door de heer H. Bouwman van het Hoogheemraadschap van Rijn land. Het middagprogramma zal wor den verzorgd door Legien Krom kamp. Zij zal praten over het onder werp ”Hoe ziet de burger de boerin”. WADDINXVEEN/BOSKOOP- Fred Kok, een 23-jarige wacht meester van de Rijkspolitie post Boskoop, is afgelopen vrij dag getrouwd. In het stadhuis van Gouda werd de politie man in de echt verbonden met een 26-jarige Waddinxveense schone, Qurina Velberg. Zij is ponstypiste van professie. Tij delijk houdt het kersverse echt paar domicilie op het adres Linnaeusweg 92 in Boskoop. Naar verwachting verhuist Fred met zijn bruid nog dit jaar naar de gemeente Bergambacht waar hen een woning wacht. Het Boskoopse politiecorps verliest daarmee na vier jaar een ge waardeerde collega. J.H. DE KLEIJN In het door de heer J.H. Kleijn in gediende bezwaarschrift worden de volgende bezwaren aangevoerd: De toelichting motiveert niet waarom de omzetting van een win kelbestemming in een horecabestem- ming gerechtvaardigd is. er heeft geen distributie-planolo- gisch onderzoek plaatsgevonden naar de vraag of een horecabestemming voor het pand Nesse 8 verantwoord is. Het vestigen van een eetcafé in het betreffende gebied geeft een versto ring van het thans aanwezige even wicht in de cafetaria/eetcafé branche. Een horecavestiging is verkeersaan trekkend en gelet op de vrij nauwe situatie ter plaatse is dit onaanvaard baar. Het toestaan van een horecavesti ging ter plaatse is in strijd met het tot nu toe gevoerde beleid ten aan zien van horeca/cafetaria etablisse ment. Over deze bezwaren merkten B. en W. op dat in de plantoelichting wel degelijk wordt aangegeven wat de redenen zijn voor deze bestemmings wijziging en waarom deze verant woord wordt geacht.; dat geen distri- butie-planologisch onderzoek heeft plaatsgevonden gelet op het zeer on- WADDINXVEEN - De Waddinx veense Fotoclub ’’Visie”, een bij de meeste Waddinxveners waarschijnlijk onbekende kleine vereniging van amateurfotografen, wil meer bekend heid geven aan de eigen activiteiten. Dat gebeurt met.een open huis op woensdagavond 14 oktober vanaf acht uur in het jeugd- en vrijetijds centrum De Bonkelaar aan de Beu kenhof. Informaties daarover zijn te verkrijgen bij Hans Daeter, Schubert- hof 65, tel. 4751 of Ekko ten Cate, Molenring 21, tel. 6712. De leden van de fotoclub ’’Visie” ko men één keer in de maand bij elkaar, met als vaste ruimte de fotostudio met donkere kamér van De Bonke laar. Tijdens het open huis is hier iedereen die belangstelling heeft voor fotografie, welkom. ’’Vergeet dan vooral uw fototoestel niet, want als U dat wilt kunt *u fotograferen,” al dus de Fotoclub ’’Visie”. ”Er wordt die avond gezorgd voor een fotomodel, zodat er portretten gemaakt kunnen worden. U kunt u ook storten op de dicht-bij fotografie of zo maar wat praten met de andere aanwezigen. Dus: tot ziens op woens dag 14 oktober vanaf 20 uur in de Bonkelaar”. toestand waarin het pand zich be vindt. B. en W. hebben de raad laten weten dat dit bezwaarschrift ten onrechte niet aan de gemeenteraad is gericht, doch aan het college. Bovendien is dit schrijven op het gemeentehuis binnengekomen na het verstrijken van de termijn van een maand die staat voor het indienen van be zwaarschriften en dus niet van toe passing is, terwijl mede door het ont breken van een dagtekening op de brief niet nagegaan kan worden of het schrijven wellicht tijdig is ver zonden, zodat aangenomen moet worden dat de brief te laat is ver stuurd. GEEN ADRESSEN Onder het bezwaarschrift staan verder geen namen en adressen, doch slechts acht handtekeningen (zonder adressen), welke naar de me ning van het college slechts voor een deel leesbaar zijn zodat niet alle in- diners van de brief zijn te achter halen. Het schrijven maakt verder niet duidelijk dat er bezwaren wor den ingediend tegen de voorgestelde bestemmingsplanherziening. Maar ondanks alles zijn de bezwaarden - voor zover te achterhalen - wel uit genodigd voor de door B. en W. ge houden hoorzitting teneinde de bedoelingen van de briefschrijvers te achterhalen.Tijdens de hoorzitting is gebleken dat betrokkenen geen be zwaren hebben tegen de wijziging van de huidige bestemming in ’’Ho reca” en de voorgenomen vestiging van een eetcafé, doch tegen de mo gelijke vestiging van een patat-frites- zaak gelet op de daarvan te ver wachten hinder, welke bezwaren evenwel niet in het planologische doch in het vlak van de Hinderwet liggen. Naar het oordeel van B. en W. be- in dit geval - gelet op SIEM COK Dirigent Siem Cok is geboren op 20 september 1935 te Boskoop en woont nog steeds bij zijn boomkwekerij aan het Laag-Boskoop. Reeds jong leerde hij van zijn vader - klarinet - spelen en werd al gauw lid van de ’’Harmonie” te Hazerswoude. Naast het instrumentale voelde hij ook veel voor het vocale, dus werd hij ook lid van ”Die Gouwe Sanghers” te Boskoop. Zijn steeds groter wordende wens om dirigent te worden, mocht daar in vervulling gaan. De toenmalige dirigent, de heer D. van der Bosch, was zijn leermeester en raadsman. Gedreven door de bezieling ”Dit is mijn mogelijkheid om het evangelie te verkondigen en te beleven, want zingende mensen zijn ’’BLIJ” leest hij veel over muziek en maakt er diepe studie van, waardoor zijn kennis van koorzang steeds breder wordt. Naast het koor ’’Dient Den Heer” is hij ook dirigent van het Hervormd kerkkoor te Boskoop met twee jeugdkoren. BEN KRAMER Organist Ben Kramer woont eveneens in Boskoop en is aldaar geboren op 3 november 1949. Na vijf jaar studie aan het Rotterdams Conser vatorium onder leiding van André Verwoerd, behaalde hij aldaar de diploma’s voor orgel en piano. Hij is vaste organist van de Geref. Kerk te Boskoop en daarnaast als muziekleraar verbonden aan een school te Boskoop.Reeds vele jaren is hij als begeleider verbonden aan het Geref. kerkkoor ’’Dient Den Heer” en besteed veel tijd aan het geven van privélessen piano en orgel. LISETTE EMMINK Sopraan Lisette Emmink woont ook te Boskoop en is nog jong, 22 - jaar. De toonkunst leerde zij, nog jong, van haar vader Henk Emmink. Later vervolgde zij haar studie bij Coby Riemersma te Heemstede en is nu 3e jaars studente aan het conservatorium onder leiding van Rina Cornelissens te Landsmeer. Reeds op haar 14e jaar trad zij op als aan komend soliste. REIN QUINT Rein Quint is in 1948 geboren en heeft zijn opleiding binnen het kader van het ’’Leger des Heils” mogen ontvangen, waarbij hij 11 jaar tot het Staf muziekkorps behoorde. Naast bij diverse koren in de regio Zoetermeer dirigent te zijn geweest, zo is hij thans dirigent van het Zoetermeerskoor ’’Rejois”. ANTON LOK Anton Lok is op 17 april 1948 geboren te Zevenhuizen en woont in Waddinxveen aan het Kamilleveld. Na 11 jaar organist te zijn geweest van de Geref. Kerk te Zevenhuizen, werd hij enkele jaren geleden be noemd tot vaste organist van de Geref. Kerk te Waddinxveen. Hij volgt heden zijn verdere opleiding bij Ben Kramer. HERI De in heren dinxv j WADD van d' christe is de 1 gonner Krimp i De Be het ui deerde dan de doen divisie sen w een sn maakt van tl maker overig, veel te goede Kroes Dierm 0-3 z goed s Het t won i Radiu van d met 3 Mé. H KT-’,,. -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 20